Podmínky kampaně “Získejte až 80 EUR pro Vaše obchody “, dále jen („Podmínky“)

LYNX přináší klientům, kteří mají u LYNX majetkový účet možnost získat transakční kredit až 80 EUR. K této kampani se vztahují následující Podmínky:

 1. Kampaň začíná 1.4.2021 a končí 31.12.2021
 2. Nárok na účast v kampani mají klienti, kteří mají k 1.4.2021 založen majetkový účet (dále jen „účet“) , který je schválen, nebyl deaktivován, ale ještě na něj nebyl vložen první vklad. Klientem LYNX se rozumí např. zákazník, spotřebitel, investor, disponent účtu atp.
 3. Účast v kampani je podmíněna vkladem na účet částkou alespoň 200 000 CZK nebo ekvivalent v jiné měně s připsáním na účet nejpozději do 30 dnů od založení a předání účtu klientovi.
 4. V rámci kampaně může klient získat transakční kredit do 80 EUR.
 5. Výše transakčního kreditu, na který má klient nárok, se odvíjí od výše depozitu, který klient zašle na účet a je stanoven dle výpočtu uvedeného v bodě 22 těchto Podmínek.
 6. Při převodu portfolia se pro účely kampaně počítá hodnota portfolia stejně jako výše depozitu. Určující je hodnota portfolia na konci prvního dne, kdy bylo portfolio k LYNX převedeno.
 7. Transakční kredit je maximální výší, do které budou refundovány transakční poplatky spojené s transakcemi s investičními produkty. Tato kampaň se nevztahuje na obchodování rizikových investičních produktů – rozdílových smluv (označovaných jako „CFD“); transakční kredit není možné využít na refundování poplatků spojených s transakcemi na CFD.
 8. Transakční kredit může být využit do 30 dnů od prvního vkladu na účet.
 9. Zaplacené transakční poplatky budou refundovány interním transferem na klientův účet nejpozději do 70 dní od zaplacení transakčních poplatků. Pokud klient již nebude mít aktivní účet v momentě refundace, pak klient ztratí nárok na refundaci zaplacených transakčních poplatků.
 10. Transakční kredit je vyjádřen v eurech (EUR). Pokud dojde k transakci, ve které byl transakční poplatek uhrazen v jiné měně než EUR, bude refundován i tento poplatek (s výjimkou transakcí s CFD). LYNX bude refundovat transakční náklady v přepočtu na EUR ze zavíracího kurzu daného měnového páru k dni uskutečnění obchodu.
 11. Kampaň je určena pouze pro nové klienty LYNX, kterým byl účet předán dne 1.4.2021 či později.
 12. Kampaň se nevztahuje na současné klienty LYNX, kteří již mají na účtu jakýkoliv vklad ani na jejich rodinné příslušníky či osoby pobývající na stejné adrese.
 13. Kampaň se nevztahuje na klienty, kteří si otevřeli nebo otevírají účet v rámci jiné kampaně nebo mají sjednané individuální podmínky.
 14. Při existenci firemního účtu i účtu na fyzickou osobu nelze tyto účty považovat za dva pro účel kampaně. Pouze jeden účet bude mít nárok na účast v kampani.
 15. Pokud má klient více účtů, otevřených prostřednictvím LYNX a všechny splňují Podmínky kampaně, posuzují se tyto účty jako celek pro účel kampaně.
 16. Pokud má klient více účtů otevřených prostřednictvím LYNX a některý z nich nesplňuje Podmínky kampaně, nemá nárok transakční kredit žádný z účtů klienta.
 17. Na jeden účet a na jednu adresu je možné se zúčastnit kampaně pouze jednou.
 18. LYNX si vyhrazuje právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX. V případě vyšší moci, tj. každé události, která není závislá na vůli LYNX, a kterou nebylo možné nijak předvídat, se LYNX zprošťuje veškeré odpovědnosti za nesplnění své povinnosti, po dobu trvání této vyšší moci.
 19. Tato kampaň se řídí právním řádem České republiky.
 20. LYNX respektuje Vaše soukromí a Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR, bližší informace uvádíme zde: https://www.lynxbroker.cz/ochrana-osobnich-udaju/ nebo na https://www.lynxbroker.cz/dokumenty/.
 21. Účast v kampani předpokládá, že klient důkladně přečetl, porozuměl a souhlasil s Podmínkami kampaně, a že se plně seznámil a porozuměl rizikům obchodování na burze. Bližší informace k plnění právních povinností a mj. i upozornění na omezení obchodování CFD naleznete: https://www.lynxbroker.cz/dokumenty/.

Výpočet výše transakčního kreditu

22. Výše transakčního kreditu odpovídá 1 % z výše celkových depozitů mínus výše celkových výběrů v období 30 dnů od schválení účtu. Maximální výše transakčního kreditu je 80 EUR. Transakční kredit není možné využít pro obchodování CFD.