Podmínky účasti v soutěži k investičnímu průzkumu

1. Úvod

Pořadatel soutěže je společnost LYNX B.V., organizační složka (dále jen „LYNX“); IČO: 02451778; Sídlo: Václavské náměstí 776/10, Nové Město, 110 00 Praha 1; právní forma: Odštěpný závod zahraniční právnické osoby; spis.zn. A 76398 vedená u Městského soudu v Praze. LYNX B.V. je regulována Českou národní bankou a je vedena jako „Pobočka (organizační složka) zahraničního OCP (nebanky)“Seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu.

Účast v soutěži je možná po splnění Pravidel a podmínek soutěže.

 

2. Pravidla a podmínky účasti v soutěži

Účastníkem soutěže (dále je „Soutěžící“) se stává každý, kdo splňuje Pravidla a podmínky vyhlášené soutěže, a kdo je zároveň zletilý, s odkazem na ust. § 30 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Plně svéprávným se člověk stává zletilostí. Zletilosti se nabývá dovršením 18. roku věku.

Účelem soutěže je: zkvalitnění poskytovaných služeb LYNX a výzkum investičního chování a zkušeností.

Soutěžící svou účastí v soutěži dále prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu: emailová adresa. Účast v soutěži je možná pouze v níže stanoveném termínu. Soutěžící se do soutěže kvalifikují tak, že vyplní investiční průzkum (do 30.4.2020, 24.00 hod.) prostřednictvím odkazu, který bude Soutěžícímu zaslán na jeho kontaktní email a vyplní na konci průzkumu svůj e-mail. Zaměstnanci LYNX, spolupracovníci LYNX a jejich příbuzní jsou z účasti v soutěži vyloučeni. Právní nárok účasti v soutěži je vyloučen.

 

3. Výhra

Hlavní cenou je: iPhone Pro 11, 256 GB

Další ceny jsou: 30x voucher v hodnotě 500 Kč na Alza.cz nebo jiný voacher ve srovnatelné hodnotě dle národnosti výherce

Výhra bude LYNX udělena tak, jak je inzerováno v této soutěži.

Výherce této soutěže je informován emailem, který je zaslán na emailovou adresu, kterou si Soutěžící zaregistroval. LYNX si rovněž vyhrazuje právo finálního posouzení výsledku soutěže. Pokud si Soutěžící cenu nepřevezme do 30 dní, cena propadá LYNX, a to bez jakékoli náhrady.

Na vydání výhry není právní nárok. Výhru není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění.

 

4. Vyloučení odpovědnosti

LYNX nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací Výhry a náhradou škody; LYNX nepřebírá vůči Soutěžícím žádné jiné závazky než stanovené těmito Pravidly a podmínkami vyhlášené LYNX soutěže a výherci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění týkající se inzerované LYNX soutěže. LYNX není odpovědný za jakékoli případné technické problémy, které mohou vzniknout při přenosu dat elektronickými komunikačními prostředky (např. počítač, laptop, smartphone aj.).

 

5. Ochrana osobních údajů

LYNX poskytuje nejvyšší možný standard, který se týká ochrany osobních údajů v rámci inzerované soutěže, a v tomto ohledu splňuje všechny dotčené právní předpisy.

LYNX tímto informuje Soutěžící, že nepředává žádné osobní údaje třetím stranám, pokud to není zcela nezbytné např. k odeslání cen vítězi inzerované soutěže a také pro administraci investičního průzkumu přes SurveyMonkey, kterou LYNX pro loterie využívá (dovolujeme si též Soutěžící informovat, že SurveyMonkey disponuje rovněž svými podmínkami, politikami a informacemi k ochraně osobních údajů, bližší informace k plnění povinností v rámci ochrany osobních údajů je zde). LYNX uchovává osobní údaje příslušných Soutěžících výhradně pro účely této inzerované soutěže, minimálně po dobu 6 měsíců. LYNX má právo, např. za účelem zodpovězení otázek týkajících se Výher nebo jejich plnění uchovávat osobní údaje Soutěžících déle; v tomto případě doba uchovávání závisí na druhu zisku a částkách, například v případě zboží nebo služeb do tří let, aby bylo možné zvládnout například záruční případy. Soutěžící tímto výslovně prohlašuje a LYNX udílí svůj souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnutých pro výše uvedený účel. Soutěžící může svůj souhlas kdykoli odvolat. V rámci soutěže, budou Vaše osobní údaje využity pro marketingové účely a budou pro tyto účely uchovávány. Soutěžící tímto LYNX též prohlašuje, že se seznámil s Prohlášením o ochraně osobních údajů, které je vystaveno na webových stránkách LYNX. Soutěžící má práva přiznaná GDPR a může proti takovému zpracování osobních údajů vznést námitku. Pokud svůj souhlas vyjádříte se zpracováním osobních údajů, Vaše účast v soutěži je možná. V opačném případě nikoli. LYNX zpracovává osobní údaje Soutěžících především s ohledem na čl. 6 odst. 1. Zpracování osobních údajů Soutěžících provádí především s odkazem na ust. čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) (např. zájem na bezpečnosti soutěže nebo ochrana našich zájmů před zneužitím). Bližší informace naleznete ve výše uvedeném odkazovaném dokumentu, který se váže k ochraně osobních údajů.

Povinností Soutěžících je uvést LYNX přesné osobní údaje; LYNX nenese odpovědnost za situace, kdy se výherce opakovaně nepodaří kontaktovat.

 

6. Vyhlášení výherců

Losování výherců soutěže proběhne do 7.5.2020

Výherci vyhlášené soutěže jsou vybráni náhodným generátorem; z tohoto důvodu jsou vyloučeny právní a jakékoli jiné nároky Soutěžících.

 

7. Další podmínky soutěže

Pokud by jednotlivá ustanovení těchto Pravidel a podmínek vyhlášené soutěže byla neúčinná nebo, pokud existuje nějaké jiné právní omezení, nemá to žádný vliv na platnost i účinnost uvedených ustanovení. Neplatná nebo chybějící ustanovení jsou nahrazena ustanoveními, která jsou nejblíže účelu této vyhlášené LYNX soutěže a k zákonným ustanovením.

LYNX si tímto vyhrazuje právo soutěž pozastavit, změnit, ukončit bez udání důvodu. Ti, kteří nesplní podmínky účasti, nebo jednají v rozporu s Pravidly a podmínkami vyhlášené LYNX soutěže, nebudou do soutěže zařazeni a nemají na výhru žádný právní nárok. LYNX si vyhrazuje právo též vyřadit ze soutěže i toho Soutěžícího, kdo se dopouští podvodného, klamavého nebo nekalého jednání vůči LYNX.

 

8. Závěrečná ustanovení

LYNX informuje tímto Soutěžící, že účast je dobrovolná. Soutěžící svou účastí v soutěži souhlasí s Pravidly a podmínkami vyhlášené soutěže.  Tento dokument a právní vztahy se řídí právním řádem České republiky. V případě sporu bude využit místě příslušný soud, s ohledem na sídlo LYNX. Pokud je Soutěžící z jiného státu Evropské unie (např. Slovensko, Polsko), nežli je Česká republika, je místně příslušné sudiště dohodnuto dle výše uvedeného sídla LYNX.

 

Pravidla soutěže jsou veřejně přístupná a jsou zveřejněna na webových stránkách LYNX https://www.lynxbroker.cz/.

 

Tištěná verze tohoto dokumentu je k dispozici k nahlédnutí v sídle LYNX.

Žádáme všechny Soutěžící, aby se s tímto dokumentem seznámili.

 

LYNX B.V. si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu.

 

Platnost i účinnost tohoto dokumentu:

V Praze, dne 20.3.2020.