Právní prohlášení

Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou sestaveny společností Lynx B.V., organizační složka se sídlem Václavské náměstí 776/10, 110 00 Praha 1, IČ: 02451778, vedená pod sp.zn. A 76398 u Městského soudu v Praze dále zvaná „LYNX“.

Použití webové stránky

Informace, které uvádíme na našich webových stránkách jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté společností LYNX zákazníkům, tj. investorům a potencionálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potencionálních investorů (dále jen „investoři“). Cílovým trhem je investor retailový, privátní a korporátní. Upozorňujeme investory, že před rozhodnutím investovat do investičních produktů by měli věnovat zvýšenou pozornost rizikům, která jsou s nimi spojena.

LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, péči a vychází z důvěryhodných zdrojů (např. z informací ze skupiny LYNX B.V.), přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací. Využíváte-li námi poskytnuté informace bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko. Pokud konkrétní investiční produkt a rizika s ním spojená neznáte, neinvestujte do něj. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.

Informace třetích osob, produktů a služeb

Pokud LYNX zobrazuje hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran, pak toto není ze strany společnosti LYNX doporučením výrobků nebo služeb, nabízených prostřednictvím těchto webových stránek. Používání podobných odkazů je zcela na vlastní riziko. LYNX nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, použití, či dostupnost takových internetových stránek. Pravdivost, přesnost, přiměřenost, spolehlivost a úplnost jakéhokoli obsahu zmíněných webových stránek nebyly společností LYNX ověřeny.

Emailová komunikace

Emaily, které jsou zasílány LYNX a jakékoliv k nim připojené soubory jsou důvěrné a jsou určeny k užití pouze jeho zamýšlenými adresáty. Nejste-li zamýšleným adresátem, není povoleno tyto emaily, jakkoliv užívat či zveřejňovat. LYNX, jako odesílatel emailů, pro odstranění jakýchkoli pochybností uvádí, že emaily nepředstavují nabídku na uzavření dohody ani smlouvy ve smyslu § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník; jakákoliv investiční služba může být poskytnuta výhradně na základě Smlouvy o poskytnutí služeb. LYNX se nemůže zaručit za bezpečnost a bezchybnost e-mailové komunikace a nepříjímá jakoukoliv odpovědnost za škody vyplývající z použití či zneužití e-mailu.

Práva duševního vlastnictví

Není dovoleno informace z těchto webových stránek kopírovat, stahovat nebo jakýmkoliv způsobem zveřejnovat, distribuovat nebo reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu LYNX nebo souhlasu oprávněné osoby. Informace na těchto webových stránkách můžete vytisknout a/nebo stáhnout pouze pro vlastní potřebu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti LYNX není dovoleno poskytovat odkaz na webové stránky společnosti LYNX.

LYNX Basic disclaimer

LYNX nenese žádnou zodpovědnost za škody plynoucí z následujících skutečností:

  1. Zneužití nebo neautorizované či nesprávné použití (klientem nebo třetími osobami) obchodní platformy LYNX Basic nebo přihlašovacích údajů do LYNX Basic, které vyústí v provedení obchodních transakcí na účtu klienta, ke kterým se klient nehlásí či s nimi nesouhlasí;
  2. Výpadky jakéhokoliv druhu v LYNX Basic plynoucí např. z výpadku elektrické energie, hardware i software, které jsou ve správě LYNX, klienta nebo třetích osob, které vedou k dočasnému omezení přístupu do obchodní platformy LYNX Basic nebo k jiným produktům či službám poskytovaných LYNX;
  3. Nepřesnosti a/nebo chyby či zpoždění v zobrazení cenových informací, kalkulací (včetně výpočtu marže), údajů o stavu účtu či výpisu účtu nebo dalších informací poskytovaných LYNX či třetí stranou klientovi;
  4. Analýzy a/nebo další informace spojené s investováním do finančních instrumentů od LYNX či třetí strany dostupné klientovi přes obchodní platformu LYNX Basic;
  5. Jakékoliv výpadky na stranách burz, clearingových a vypořádacích systémů, depozitářů nebo správců cenných papírů;
  6. Pokles nebo růst hodnoty finančního instrumentu nebo měny, jakékoliv ztráty nebo ztráty v příjmu, který utrpí klient.

Klientům je doporučováno mít neustále přístup k alternativní obchodní platformě jako je např. Trader Workstation.

Rozhodné právo

K těmto webovým stránkám a vyloučení odpovědnosti se vztahuje nizozemská legislativa. Veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s tímto prohlášením budou předloženy příslušnému soudu v Nizozemsku. Pokud jsou v cizojazyčné verzi tohoto vyloučení odpovědnosti rozdíly ve výkladu, pak je rozhodující nizozemská verze. Vzhledem k ochraně a zpracování osobních údajů Vás odkazujeme na naše prohlášení o ochraně osobních údajů, které najdete v sekci Ochrana osobních údajů & Cookies.

Úpravy

LYNX má právo upravit znění webových stránek včetně tohoto prohlášení bez předchozího upozornění. návštěvníkům webových stránek je doporučováno periodicky ověřit informace na webových stránkách.

Copywright 2019 LYNX