Disclaimer

Autor potvrzuje, že v době zveřejnění nedrží žádné pozice ve výše uvedených finančních nástrojích. Dále také LYNX potvrzuje, že není ani v žádném jiném střetu zájmů, který by byl v rozporu s Politikou střetu zájmů společnosti LYNX. Shrnutí Politiky střetu zájmů společnosti LYNX je k dispozici na našem webu zde: Shrnutí Politiky střetů zájmů společnosti LYNX.

Pokud se tento obsah týká produktů PRIIPs, rádi bychom vás odkázali na dokument s klíčovými informacemi (KID), kde najdete další informace o tomto finančním nástroji a rizicích. Dokument s klíčovými informacemi naleznete na webových stránkách LYNX nebo na obchodní platformě. Produkt se kvalifikuje jako produkt spadající pod nařízení PRIIPs, pokud částka splatná investorovi podléhá výkyvům z důvodu expozice vůči referenčním hodnotám nebo výkonnosti jednoho nebo více aktiv, která nejsou přímo zakoupena retailovým investorem.

Informace uvedené na této webové stránce jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují investiční poradenství ani investiční doporučení poskytnuté společností LYNX. Stránka zobrazuje údaje, které společnost LYNX připravila jako obecné informace a marketingové informace pro soukromé použití investory. Nejedná se ale o žádné osobní doporučení konkrétních finančních nástrojů nebo strategií. Poskytované informace nereflektují, tj. nemusí být v souladu s vaší osobní finanční situací, vašimi znalostmi a zkušenostmi v oblasti investování, vaším investičním cílem, horizontem, rizikovým profilem a/nebo vaší tolerancí k riziku.

Investor by měl pokaždé zvážit, zda je případná investice s ohledem na jeho konkrétní finanční a daňovou situaci a investiční cíle vhodná. Využíváte-li námi poskytnuté informace bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství či investiční doporučení, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko a jste odpovědní za posouzení, zda je pro vás investice vhodná či nikoli. Upozorňujeme investory, že finanční nástroje obsahují rizika, která mohou vést ke ztrátám, a proto nejsou tyto nástroje vhodné pro každého investora. LYNX nedoporučuje investovat do finančních nástrojů, u kterých investor plně nerozumí jeho vlastnostem, rizikům a výši potenciální ztráty (tj. pokud daný produkt i rizika neznáte, neinvestujte do něj). Nejsou a nebyly zohledněny transakční náklady, které s investováním souvisí. Výkonnost z minulosti není a nemůže být zárukou budoucích výsledků. Skutečnosti uvedené v souvislosti se zmíněnými finančními produkty mají pouze ilustrativní, tj. informativní charakter a nelze z nich usuzovat žádné závěry o budoucích ziscích nebo ztrátách. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.

Společnost LYNX mohla informace uvedené v tomto marketingovém sdělení čerpat ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, aniž by však všechny tyto informace posuzovala. LYNX proto neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo správnosti informací nebo názorů zde vyjádřených.

Cena finančních instrumentů může kolísat a v důsledku toho mohou investoři ztratit více než je výše původní investice.

Mějte na paměti, že:

Zobrazit celý disclaimer