Disclaimer

Autor potvrzuje, že v době zveřejnění nedrží žádné pozice ve výše uvedených finančních nástrojích. Dále také LYNX potvrzuje, že není ani v žádném jiném střetu zájmů, který by byl v rozporu s Politikou střetu zájmů společnosti LYNX. Shrnutí Politiky střetu zájmů společnosti LYNX je k dispozici na našem webu zde: Shrnutí Politiky střetů zájmů společnosti LYNX.

Jedná se o marketingovou komunikaci, která nebyla zpracována v souladu s právními požadavky prosazujícími nezávislost finančního průzkumu a nevztahuje se na ni zákaz obchodování před šířením finančního průzkumu.

Informace obsažené v tomto marketingovém sdělení nepředstavují žádnou veřejnou nabídku a ani žádnou výzvu k nabídce nákupu cenných papírů nebo finančních nástrojů. Nenahrazují a ani nepředstavují finanční poradenství založené na individuálních okolnostech, zkušenostech a znalostech investora. Stránka zobrazuje údaje, které společnost LYNX připravila pro soukromé použití investory. Nejedná se o žádné osobní doporučení konkrétních finančních nástrojů nebo strategií a nezohledňuje konkrétní finanční situaci jednotlivého investora, jeho investiční znalosti a zkušenosti, investiční cíle, horizont, rizikový profil ani preference.

Investor by měl pokaždé zvážit, zda je případná investice s ohledem na jeho konkrétní finanční a daňovou situaci a investiční cíle vhodná. Využíváte-li námi poskytnuté informace bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství či investiční doporučení, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko a jste odpovědní za posouzení, zda je pro vás investice vhodná či nikoli. Upozorňujeme investory, že finanční nástroje obsahují rizika, která mohou vést ke ztrátám, a proto nejsou tyto nástroje vhodné pro každého investora. LYNX nedoporučuje investovat do finančních nástrojů, u kterých investor plně nerozumí jeho vlastnostem, rizikům a výši potenciální ztráty (tj. pokud daný produkt i rizika neznáte, neinvestujte do něj). Nejsou a nebyly zohledněny transakční náklady, které s investováním souvisí. Výkonnost z minulosti není a nemůže být zárukou budoucích výsledků. Skutečnosti uvedené v souvislosti se zmíněnými finančními produkty mají pouze ilustrativní, tj. informativní charakter a nelze z nich usuzovat žádné závěry o budoucích ziscích nebo ztrátách. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.

Společnost LYNX mohla informace uvedené v tomto marketingovém sdělení čerpat ze zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, aniž by však všechny tyto informace posuzovala. LYNX proto neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo správnosti informací nebo názorů zde vyjádřených.

Informace zde uvedené nejsou určeny žádné osobě nebo subjektu v jurisdikci, kde je (z důvodu bydliště nebo sídla této osoby) jejich šíření omezeno.

LYNX nepřebírá žádnou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody způsobené používáním této marketingové komunikace. LYNX nepřebírá žádnou odpovědnost ani za škody způsobené distribucí této marketingové komunikace.

Daňový režim finančních nástrojů závisí na osobní situaci příslušného investora a může podléhat budoucím změnám, které mohou mít i zpětnou účinnost.

Cena finančních instrumentů může kolísat a v důsledku toho mohou investoři ztratit více než je výše původní investice.

Mějte na paměti, že:

Zobrazit celý disclaimer