Maržové obchodování

Maržové obchodování je proces, při kterém si od brokera půjčujete finanční prostředky k uskutečnění transakce. Za tuto transakci pak platíte pouze určitý podíl z celkové její hodnoty. Tato praxe vám umožňuje obchodovat nad rámec vašich vlastních dostupných prostředků, což vytváří pákový efekt, jenž lze využít k maximalizaci zisku. Nicméně s tímto přístupem souvisí i zvýšené riziko, že vaše potenciální ztráty budou výrazně vyšší, pokud se situace nebude vyvíjet ve váš prospěch. Pamatujte, že jste plně zodpovědní za splacení této půjčky spolu s úrokem, který broker účtuje.

UPOZORNĚNÍ
MĚJTE NA PAMĚTI:

Obchodování na marži je vhodné pouze pro zkušené investory s vysokou tolerancí rizika. Vaše ztráta může převýšit počáteční kapitál.

Jednoduchý příklad

Aktuálně máte na obchodním účtu hotovost ve výši 3 000 EUR a chcete nakoupit akcie v hodnotě 10 000 EUR. Abyste toho dosáhli, máte dvě možnosti:

 • První možnost zahrnuje převod dalších finančních prostředků na váš obchodní účet, vyčkání na jejich připsání a následný nákup akcií.
 • Případně se můžete rozhodnout, že svému brokerovi umožníte použít vaši stávající hotovost jako zástavu, čímž získáte přístup k dalším finančním prostředkům potřebným k nákupu akcií za 10 000 EUR. V tomto případě bude broker požadovat kolaterál, známý také jako počáteční marže, ve výši 3 000 EUR. Zbývající částku ve výši 7 000 EUR vám broker půjčí. Z půjčených 7 000 € vám bude účtován debetní úrok.
POZNÁMKA
VE ZKRATCE:

Maržové obchodování umožňuje zaujmout větší pozice než je vaše dostupná hotovost.

Nyní předpokládejme, že hodnota akcií, které jste koupili za 10 000 EUR, vzroste o 1 % a dosáhne hodnoty 10 100 EUR. Zisk ve výši 100 EUR náleží vám. Co to tedy znamená pro váš vlastní kapitál? Ten se zvýší ze 3 000 EUR na 3 100 EUR. To představuje nárůst o (100 EUR / 3 000 EUR x 100) = 3,33 %, i když cena akcie vzrostla pouze o 1 %.

Pokud hodnota akcií, které jste nakoupili za 10 000 EUR, klesne o 1 % a dosáhne hodnoty 9 900 EUR, tak ztráta ve výši 100 EUR jde plně na váš vrub. Co to znamená pro váš vlastní kapitál? Ten klesne ze 3 000 EUR na 2 900 EUR. To je pokles o (100 EUR / 3 000 EUR x 100) = 3,33 %, přestože cena akcie klesla pouze o 1 %.

Obchodování pouze s vlastními prostředkyObchodování na marži
Počáteční vklad€3,000€3,000
K dispozici pro investování€3,000€10,000
Nákup akcií€3,000€10,000
Zbývající disponibilní prostředky€0€0
Zisk ztráta z investice
(1% nárůst/pokles)
(-) €30(-) €100
Návratnost kapitálu(-) 1,00%(-) 3,00%

Poznámka: Tento příklad nezohledňuje transakční náklady ani finanční náklady (debetní úroky).

Jak funguje obchodování na marži?

Maržový účet vám umožňuje obchodovat s dodatečnými prostředky, což vám dovoluje zaujmout větší pozice a zvýšit tak svůj dostupný kapitál nad rámec počáteční hotovosti.

 • Záporný zůstatek hotovosti v příslušné měně znamená, že si půjčujete prostředky na provedení svých obchodů.
 • Své dostupné finanční prostředky můžete využít jako kolaterál pro vaše další obchodní aktivity.

Při nákupu, například v hodnotě 10 000 EUR, Vám bude blokován pouze zlomek této hodnoty jako kolaterál, běžně označovaný jako počáteční marže.

POZNÁMKA
UPOZORNĚNÍ

Pokud hodnota maržového účtu klesne pod 2 000 EUR (nebo ekvivalent v jiné měně), účet se začne chovat jako hotovostní a nebudete moci obchodovat na marži.

Výhody a nevýhody maržového účtu

 •  Zvýšená kupní síla.*
 • Umožňuje dosáhnout smysluplných výnosů i u méně volatilních instrumentů.*
 • Vypisování nekrytých opcí.*
 • Shortování akcií.*
 • Obchodování futures s nižší blokovanou marží.*
 • Při obchodování s marží se zisky i ztráty navyšují, což znamená, že je možné ztratit více, než byla vaše původní investice.
 • Nesplnění maržových požadavků může vést k nucené likvidaci pozic ve vašem portfoliu.
 • Stejně jako u půjčování peněz není ani obchodování s marží bez nákladů. Z vypůjčené částky platíte debetní úrok.
 • Používání pákového efektu může zvýšit náročnost správy vašeho portfolia.
 • Vaše ztráta může převýšit vaše vklady.

* Pokud to dovoluje váš zůstatek na účtu a vaše obchodní zkušenosti.

Počáteční marže se mění pouze o zlomek nákupní částky, jak je uvedeno ve sloupci Změna, který se nachází v příkazovém lístku v sekci Počáteční marže.

Klikněte pravým tlačítkem na řádek s čekajícím příkazem a následně zvolte možnost Check Margin Impact.

V nově otevřeném okně s náhledem příkazu se vám zobrazí dopad marže na váš účet. V sloupci Změna v sekci Balances pak naleznete, jak se změní požadavky na marži při provedení obchodu.

Pro zobrazení dopadu na marži posuňte v příkazovém lístku posuvník Preview Order směrem doprava, čímž se vám zobrazí shrnutí příkazu a také zde naleznete jeho dopad na marži.

Přehled požadavků na marži

U akcií a ETFs činí maržové požadavky obvykle 15 % až 100 % hodnoty pozice. U krátkých pozic se maržové požadavky pohybují mezi 30 % až 100 % jejich hodnoty.

Long opce
Bude vyžadována marže až do výše 100 % vyplaceného prémia. Na základě doby expirace opce a její likvidity může IB stanovit přísnější maržové požadavky.
Short call
U krytých short call opcí není vyžadována marže. V případě nekrytých short call opcí systém provede simulaci různých scénářů a určí požadovanou marži na základě maximální možné ztráty.
Short put
Tato opční strategie vyžaduje nanejvýše marži potřebnou pro přidělení podkladového aktiva.
Příklad: Uvažujme, že akcie společnosti A má hodnotu 100 USD. Pokud je pro dané akcie požadována marže 50 %, je pro pozici zahrnující 100 akcií požadována marže 5 000 USD. Pokud tedy prodáváte put opci, je maximální požadovaná marže 5 000 USD, což představuje stejnou částku, která je požadována pro nákup 100 akcií.
Credit spreads
U kreditního spreadu je nanejvýš vyžadována marže ve výši rozdílu mezi oběma strike cenami daných opcí vynásobených hodnotou aktiva a snížených o hodnotu obdrženého prémia. Pro příklad si vezměme býčí put spread 100/95. Jedná se tedy o kreditní spread, protože prodáváme put opci se strike cenou 100 a kupujeme put opci se strike cenou 95. Předpokládejme, že obdržíte prémium ve výši 2,50 USD, tedy celkově 250 USD. Vypočet maržového požadavku pro tuto pozici bude tedy následující:
5 (rozdíl mezi strike cenami) x 100 (počet podkladových akcií) = 500
500 – 250 = 250
Maržový požadavek pro tuto pozici bude maximálně 250 USD.
PodkladBurzaPočáteční maržeUdržovací maržeUdržovací marže přes nocPopis produktu
BFXBELFOX8730.17N/A6984.13BEL 20 Index
10YCBOT700N/A56010 Year Micro Treasury Yield
2YYCBOT1399.04N/A1119.232 Year Micro Treasury Yield
30YCBOT818.228N/A654.58330 Year Micro Treasury Yield
5YYCBOT1307.49N/A1045.995 Year Micro Treasury Yield
AIGCICBOT1391.36N/A1113.09Bloomberg Commodity Index
ACCBOT6125N/A4900Ethanol -CME
KECBOT5740.37N/A4592.29Hard Red Winter Wheat -KCBOT-
MYMCBOT693.588603.12861.6Micro E-Mini Dow Jones Industrial Average Index
DJUSRECBOT4849.31N/A3879.45Dow Jones US Real Estate Index
TNCBOT3928.78N/A3143.02Ultra 10-Year US Treasury Note
TWECBOT6379.1N/A5103.2820-Year U.S. Treasury Bond
UBCBOT8125N/A6500Ultra Treasury Bond
YCCBOT607.545N/A486.032Mini Sized Corn Futures
YKCBOT1270.46N/A1016.36Mini Sized Soybean Futures
YWCBOT1004.49N/A803.591Mini Sized Wheat Fu

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) přijal nová pravidla pro obchodování s CFD kontrakty, která vstoupila v platnost pro retailové klienty dne 1. srpna 2018. Tato opatření se nevztahují na profesionální klienty. Národní regulační orgány následně trvale přijaly pravidla ESMA. V této části se zaměříme na tyto nové předpisy a jejich implementaci.

Nové předpisy vyžadují, aby se používala struktura více účtů se samotným segmentem pro CFD kontrakty. Využívání cenných papírů jako kolaterál pro CFD pozice není možný.  Aby bylo vyhověno těmto regulacím, byl na obchodních účtech vytvořen samostatný segment pro obchodování CFD kontraktů, který naleznete v platformě Trader Workstation (TWS) kliknutím na tlačítko Účet a také v mobilní aplikaci LYNX Trading.

Výpočet marže v teorii

Systém Interactive Brokers používá model založený na riziku nazývaný Portfolio Margin, který určuje požadavky na marži na základě historické volatility. V závislosti na produktu existují různé metody výpočtu, z nichž dvě nejpoužívanější jsou vysvětleny níže:

Obě tyto metody představují matematické modely pro simulaci různých scénářů vašeho portfolia a výpočet rizik spojených s obchodováním opcí a futures kontraktů:

 • Model TIMS skenuje celé vaše portfolio za účelem analýzy rizik a simuluje dvě největší pozice při pohybu cen o ±30 % a všechny ostatní při pohybu cen o ±5 %, aby prověřil riziko spojené s nízkou diverzifikací. Výpočet rovněž zahrnuje dopad extrémních cenových výkyvů a vysoké koncentrace rizika, přičemž se berou v potaz i změny implikované volatility opcí, velké pozice a dny zbývající do expirace. Upozorňujeme, že požadavek na počáteční marži obvykle převyšuje požadavek na minimální udržovací marži.
 • Naopak, metoda Singleton Margin se využívá k výpočtu maržových požadavků pro akcie s nízkou tržní kapitalizací pod 500 milionů USD. Simuluje cenovou fluktuaci s nárůstem o 30 % a poklesem o 25 %. Systém následně vybere scénář s nejvyšší možnou ztrátou a uplatňuje jej jako požadavek na marži.

SPAN je metodika výpočtu marže založená na riziku, kterou vyvinula Chicagská komoditní burza (CME) a která se používá pro futures a futures na opce. Metodika SPAN určuje maržové požadavky výpočtem hodnoty portfolia na základě souboru hypotetických tržních scénářů. Tato metodika předpokládá, že se mění pohyb cen podkladových aktiv a implikovaná volatilita opcí. Na základě těchto předpokladů IB vypočítá scénáře zohledňující extrémní cenové pohyby a dopad těchto pohybů na opce, které jsou hluboko out-of-the-money. Scénář, který predikuje největší ztrátu, je pak využit pro stanovení maržových požadavků.

Často kladené dotazy

Změna hotovostního účtu na maržový nenese žádné dodatečné poplatky. Je však důležité si uvědomit, že za půjčení finančních prostředků je účtován debetní úrok.

Pro žádost o změnu hotovostního účtu na maržový je třeba přejít do Správy účtu a následně kliknout na symbol panáčka vpravo nahoře. Z rozbalovací nabídky zvolte možnost Settings.

V části Account Configuration vyberte Account Type. Na následující stránce zvolte možnost Margin (Most Common) a potvrďte volbu kliknutím na tlačítko Continue. Poté budete vyzváni k vyplnění vašich obchodních zkušeností a podepsání prohlášení o riziku spojeném s maržovým obchodováním.

Obecně není nutné mít maržový účet, ale pro obchodování s některými produkty je vyžadován:

 • Short selling
 • Futures
 • Některé opční strategie
 • CFDs

Pro obchodování na marži musíte být starší 21 let. Hodnota účtu (Majetek s hodnotou půjčky) musí být vyšší než 2 000 EUR. Pokud hodnota účtu klesne pod tuto úrovně automaticky se přepne na hotovostní.

Požadavky na počáteční a udržovací marži jsou určovány burzami a samotnými brokery. Obecně se tyto požadavky mohou měnit denně.

Pokud si přejete zvýšit nadměrnou likviditu, abyste se ochránili před dalšími budoucími poklesy, můžete podniknout několik kroků:

 • Převést finanční prostředky na svůj obchodní účet. K tomu můžete použít návod pro vklady.
 • Uzavřít nebo redukovat některé aktuálně otevřené pozice.
 • V obchodní platformě TWS můžete u konkrétní pozice aktivovat funkci pro likvidaci určité pozice jako poslední. Pro nastavení této volby klikněte pravým tlačítkem na název dané pozice a z následného seznamu zvolte Nastavit jako likvidovat poslední. Pokud je to možné, systém se pokusí tyto pozice ochránit v případě, že by mělo dojít k likvidaci některé z nich. Neexistuje však žádná záruka, že tyto pozice nebudou systémem zlikvidovány.

Disclaimer:
Informace prezentované na této webové stránce nejsou (a v žádném případě ani nemohou být) považovány za investiční poradenství ani za investiční doporučení. Webová stránka zobrazuje údaje, jež LYNX připravil pouze jako všeobecné informace obchodního, příp. marketingové charakteru pro soukromé využití investory, ale v žádném případě není určena jako konkrétní personalizované doporučení finančních nástrojů nebo strategií a nezohledňuje nijak konkrétní finanční situaci, investiční znalosti a zkušenosti jednotlivých investorů, jejich investiční cíle a horizont nebo rizikový profil a jejich preference.

Zobrazit celý disclaimer Sbalit disclaimer