Opce

Vše, co potřebujete vědět o opcích pro obchodování v roce 2023. Vzdělávácí články vám odhalí jak základy obchodování opcí pro začínající investory, tak pokročilé opční strategie pro zkušené opční matadory. 

Dozvíte se vše o opcích od A do Z. Vysvětlíme, co jsou call a put opce, řecká písmena nebo volatilita. Představeny jsou i řecká písmena a jejich praktické využití pro obchodování. Každý opční obchodník zajisté uvítá náš praktický ebook o úspěšném obchodování opcí, který si můžete stáhnout zde.

Co to je opce?

Opce dávají kupujícímu právo, nikoli však povinnost, k datu expirace opce koupit (call opce) nebo prodat (put opce) předem dohnuté množství podkladového aktiva jako jsou např. akcie za předem stanovenou realizační cenu (strike price). 

Na druhé straně kontraktu je prodávající, označovaný též jako vypisovatel opce, který je povinnen splnit dohody plynoucí z opčního kontraktu, jakmile je opce uplatněna. Pokud opce expiruje jako bezcenná, nemusí vypisovatel plnit svůj závazek a může si ponechat opční prémium, které zaplatil kupující opce.

Při nákupu a výpisu opcí je třeba zvážit několik věcí. Hlavní rozdíl je samozřejmě mezi call a put opcemi. Nicméně dále se opce vyznačují celou řadou specifických charakteristik – datem expirace, realizační cenou, velikostí kontraktu a také typem (evropská nebo americká). Podstatné je také, zda se s opcemi obchoduje na dlouhou nebo krátkou stranu, protože to upravuje práva a povinnosti obchodníka s opcemi.

Opce jsou oblíbené u akciových investorů, jelikož jim odkrývají zajímavé příležitosti pro řízení portfolia. Díky opcím mohou investoři zajistit své pozice pro tržnímu riziku, koupit akcie za nižší než aktuální tržní cenu a také získat dodatečný příjem z akciového portfolia.

Ikona jak obchovat call a put opce

První krok u obchodování s opcemi

Udělejte první krok pro úspěšné obchodování s opcemi. Zjistěte, jak call opce a put opce fungují a seznamte se s opční terminologií. 

Základy obchodování opcí

Řecká písmena

Řecká písmena: Klíčové parametry popisující změny cen opcí

Pokud vás zajímají opce, brzy se setkáte s pojmy jako Delta, Gamma, Vega nebo Theta. Tyto řecká písmena (tzv. Option Greeks) jsou parametry používané pro popis cenových pohybů opcí. 

Nabídka a poptávka podkladového aktiva vždy způsobuje kolísání cen opcí. I když se však cena podkladového aktiva, například akcie, nezmění, je možné, že cena opce se může zvýšit nebo snížit.

Řecká písmena poskytnují informace o cenách opcí. Tyto ukazatele říkají např. jak se změní cena opce, pokud se změní cena podkladového aktiva nebo volatilita. Ztráta časové hodnoty může být také stanovena na základě řeckých písmen. Pouze ti, kteří ve svých obchodních rozhodnutích systematicky zvažují faktory ovlivňující cenu opce, mohou úspěšně obchodovat s opcemi. Pochopení řeckých písmen je proto nezbytné pro každého opčního investora.

Ikona řecká písmena podrobně

Delta, Gamma, Vega, Theta: Řecká písmena podrobně

Objevte, jak fungují řecká písmena v obchodování s opcemi a jakou přidanou hodnotu přinášejí opčním obchodníkům.

Řecká písmena

Volatilita

Volatilita: Důležitý faktor ovlivňující cenu opce

Cena opcí je ovlivněna několika faktory. Kromě data expirace a realizační ceny hraje důležitou roli také vývoj ceny podkladového aktiva. 

Aby obchodníci s opcemi mohli lépe analyzovat příležitosti v obchodování opcí, analyzují fluktuační rozpětí podkladového aktiva v určitém časovém období. Tato intenzita fluktuace se nazývá volatilita a slouží jako užitečné měřítko rizika při obchodování s opcemi. Čím více kolísá cena podkladového aktiva, k němuž se opce vztahuje, tím větší je volatilita. Vysoká volatilita je spojena s vyšším rizikem, ale slibuje v případě úspěchu vyšší zisky. 

Standardně se volatilita počítá na roční bázi a vyjadřuje se v procentech. Pokud opční obchodník vezme v úvahu aktuálně očekávané kolísání cen podkladového aktiva po zbývající dobu platnosti opce, jedná se o implicitní volatilitu. Pokud je naopak uvedena historická volatilita, jedná se o popis skutečného fluktuačního rozmezí podkladového aktiva v minulosti.

Ikona svícového cenového grafu během vyšší volatility na burze

Naučte se pracovat s volatilitou při obchodování opcí

Zjistěte, jak vypočítat volatilitu a jak ji efektivně implementovat do vašich opčních strategií.

Volatilita a opce

Strategie pro obchodování opcí

Opční strategie: Obchdování opcí v praxi

Obchodování s opcemi nabízí bezpočet investičních příležitostí. Pro každou situaci na trhu existují odpovídající obchodní strategie – ať už se trhy pohybují nahoru, dolů nebo do strany. 

K dispozici jsou čtyři základní pozice pro nastavení opčních strategií. Můžete koupit (long call) nebo prodat (short call) call opce a koupit (long put) nebo prodat (short put) put opce. Tyto 4 pozice lze kombinovat dle potřeby. Opční strategie mají 2 cíle – zajištění proti tržnímu riziku (hedging) a spekulaci.

Zajišťovací strategie s opcemi, také známé jako hedging, slouží k zajištění cenných papírů v portfoliu proti cenovým změnám pomocí vhodných opcí, například pokud očekáváte, že cena podkladového aktiva bude klesat. Spekulativní opční strategie mají za cíl profitovat z pákového efektu opce nebo generovat zisky z příjmu z obdržených opčních prémií při výpisu opcí, aniž by obchodník s opcemi nutně držel podkladové aktivum v portfoliu. Spekulativní strategie jsou spojeny se zvýšeným rizikem, ale také nabízejí vyšší potenciální zisk než přímé obchodování s podkladovým aktivem.

Ikona úspěšných opčních strategií jako straddle, butterfly a vertikální put a call spread

Seznamte se s opčními strategiemi

Vysvětlení základních principů i komplexnější opčních strategií včetně jejich aplikace. Objevte, jak obchodovat opce pomocí populárních strategií Covered call, Iron condor nebo Butterfly.

Opční strategie


Často kladené otázky o opcích

Co je to opce?

Opce dává kupujícímu právo koupit nebo prodat konkrétní podkladové aktivum za předem stanovenou cenu v daném čase. Opce jsou stejně jako CFD, certifikáty, futures nebo warranty derivátové investiční instrumenty. 

Co je to call opce?

Call opce dává kupujícímu právo nakupovat podkladové aktivum, jako je akcie, za předem definovanou cenu (realizační cena) k předem stanovenému datu expirace nebo před ním. Za toto právo kupující zaplatí vypisovateli poplatek (opční prémium). V případě, že dojde k uplatnění opce, vypisovatel je povinen dodat podkladové aktivum za smluvenou realizační cenu.

Co je to put opce?

Put opce dává kupujícímu právo prodat podkladové aktivum, jako je akcie, za předem definovanou cenu (realizační cena) k předem stanovenému datu expirace nebo před ním. Za toto právo kupující zaplatí vypisovateli poplatek (opční prémium). V případě, že dojde k uplatnění opce, vypisovatel je povinen koupit podkladové aktivum za smluvenou realizační cenu.

Co je to evropská opce?

Evropská opce je typ opce, kterou může kupující uplatnit pouze k datu splatnosti. Pojem evropská opce tedy popisuje spíše styl uplatnění opce než místo obchodování. Opce vztahující se na indexy jsou zpravidla evropské povahy.

Co je to americká opce?

Americká opce je typ opce, kterou může kupující uplatnit kdykoliv po dobu jejího trvání. Pojem evropská opce tedy popisuje spíše styl uplatnění opce než místo obchodování. Opce, vztahující se na akcie a ETF jsou zpravidla americké povahy.

Kdy opce expirují?

Opce mají vždy pevně stanovený termín expirace, a proto vždy vyprší v předem určený den. Například u likvidních akcií jsou standardně k dispozici opce s platností 1, 2, 3, 6 a 12 měsíců. Datum expirace je obvykle třetí pátek příslušného měsíce. Kromě těchto měsíčních opcí existují také týdenní opce s různými daty expirace.

Jaká je cena opce?

Cena opce je cena, kterou musí kupující opce zaplatit protistraně (vypisovateli opce). Cena opce se skládá z vnitřní hodnoty opce a časové hodnoty opce.

Co je to podkladové aktivum opce?

Podkladové aktivum je investiční instrument, ke kterému se opce vztahuje. Například pro obchodování s opcemi jsou jako podkladová aktiva k dispozici například akcie, ETF, indexy, futures, měny nebo komodity.

Co je to strike cena?

Strike cena neboli realizační cena je fixní hodnota podkladového aktiva u daného kontraktu. Jedná se předem stanovenou cenu mezi kupujícím a prodávajícím opce, za kterou je podkladové aktivum, například akcie, dodáno k datu expirace.

Jak můžu obchodovat s opcemi?

S opcemi se obchoduje na derivátových burzách jako je Eurex nebo amerických opčních burzách jako CME nebo CBOE. K obchodování s opcemi potřebujete opčního brokera, který vám umožní přístup k derivátovým burzám. Ne každý online broker však obchodování s opcemi umožňuje. Dále potřebujete potvrzení o způsobilosti k obchodování opcí. To obvykle potvrdíte poté, co vás broker informuje o rizikách spojených s obchodováním na derivátových burzách.