Joseph Piotroski

Joseph Piotroski je tak trochu jiným typem investora. Rozhodně se nejedná o obchodníka typu Gordon Gecko. On totiž vlastně žádným investorem ani není. Je „pouhým“ akademikem a vedle toho také autorem komplexních vědeckých článků o účetnictví a finančním hodnocení podniků. Přesto se mu v investiční branži podařilo dostatečně rozvířit prach a mnoho jeho studentů úspěšně používá jeho obchodní postupy dodnes.

Ze života Josepha Piotroskiho

V roce 1989 dokončil Piotroski své studium účetnictví na Illinoiské univerzitě. Právě zde byl položen základ jeho budoucího úspěchu, protože veškerá jeho investiční kritéria jsou odvozena od účetních zásad a vztahů. Pro nás (i jeho další studenty) je to dobrá zpráva, protože to znamená, že kritéria investičního úspěchu jeho metody jsou velmi dobře měřitelná.

Po studiích šel Piotroski pracovat jako daňový poradce pro firmu Coopers & Lybrand a následně pak studoval MBA (Master of Business Administration) na Indiana University. Po promoci se usadil na Michiganské univerzitě, kde vyučoval a získal titul Ph.D. Další zastávkou jeho kočovného života byla Chicagská univerzita, kde vyučoval účetnictví. V roce 2007 pak přesídlil na Stanfordskou univerzitu, kde působí dodnes.

Joseph Piotroski a jeho F-Score strategie

V době svého působení na Chicagské univerzitě Joseph Piotroski napsal v roce 2000 významný článek s názvem “Value Investing: The Use of Historical Financial Statement Information to Separate Winners from Losers” (Hodnotové investování: Využití informací historických účetních závěrek k oddělení vítězů od poražených).

V tomto článku se Piotroski věnuje vysvětlení úspěšné investiční strategie, která je založená na akciích s vysokým poměrem účetní hodnota/tržní hodnota (tzv. B/M poměr neboli book-to-market ratio). Tento přístup je protikladem k Dremanově strategii, který používá poměr opačný, tedy kurz/účetní hodnota. Dreman nicméně provádí výběr ze spodních 20 % akcií a Piotroski naopak z horních 20 % akcií.

Zmíněný poměr není ale tím, čím Piotroski vstoupil ve známost. Rozhodně nebyl prvním, kdo ho použil. Při svých výzkumech si ale uvědomil, že řada společností vykazuje vysoký poměr účetní hodnota/tržní hodnota z důvodu vážných finančních problémů.  Cílem jeho článku bylo tedy přijít s metodou, která odliší slibné společnosti od těch, které jsou ve vážných finančních problémech.

Joseph Piotroski vyhledává akcie s nejvyšším poměrem účetní hodnota/tržní hodnota. Vybrané akcie poté podrobuje dalšímu zkoumání z pohledu účetní rozvahy. Zajímá se o výnosnost, pákový efekt a provozní efektivitu. Za pomocí vybraných indikátorů pak zkoumá, jak se akciím daří v porovnání s předešlým rokem.

Dlouhodobý ukazatel zadluženosti (Debt to Equity Ratio) by měl klesat. Current Ratio je poměr mezi krátkodobými aktivy (Current Assets) a krátkodobými pasivy (Current Liabilities) společnosti. Tento poměr by měl dle Piotroskiho růst. Hrubá marže by měla také růst, stejně jako obrat aktiv.

Počet akcií v oběhu by se v ideálním případě neměl zvyšovat. Zvyšující se počet akcií často značí, že společnost není schopna jinak generovat potřebný kapitál.

Piotroski při svých výzkumech také zjistil, že menším společnostem s vysokým poměrem účetní hodnota/tržní hodnota, dokážou často překvapit více než větší společnosti. To vysvětluje tím, že menší společnosti jsou často pod menším drobnohledem analytiků a mnoho příležitostí tak zůstává neobjeveno.

Finančně zdravé společnosti s vysokým poměrem účetní hodnota/tržní hodnota, často nabízejí velkou příležitost ke zhodnocení investic.

Výběrová kritéria dle Josepha Piotroskiho

  • Vybírat akcie (z horních 20 %) s nejvyšším poměrem účetní hodnoty k tržní hodnotě.
  • Návratnost aktiv za poslední rok musí být větší než 0.
  • Návratnost aktiv za poslední rok musí být lepší než za rok předchozí.
  • Kladný peněžní tok z provozní činnosti za poslední rok.
  • Peněžní tok z provozní činnosti by měl být vyšší než čistý zisk za poslední rok. Pokud tomu tak není, znamená to, že na čistý zisk měl vliv nějaký vnější (často jednorázový) faktor, který se ale už nemusí opakovat.
  • Dlouhodobý ukazatel zadluženosti (Debt to Equity Ratio) by měl být za poslední rok nižší než za rok předešlý. Cílem je, aby se společnost stala postupně finančně nezávislou.
  • Likvidita 3. stupně (Current Ratio) za poslední rok by měla být vyšší než za rok předchozí. Nárůst je dobré znamení.
  • Počet akcií v oběhu by se neměl zvyšovat. Navýšení znamená, že kapitál z provozní činnosti nestačí k pokrytí investic, což je špatně.
  • Hrubá zisková marže by za poslední rok měla být vyšší než za rok předchozí. Znamená to, že nabízené zboží je ziskové.
  • Obrat aktiv by měl být za poslední rok vyšší než za rok předešlý. Je to známkou efektivnějšího využívání aktiv (případně zlepšujících se podmínek na trhu).

Jak dále vybírat akcie dle F-Score strategie

Postup je jednoduchý. Nejprve vybereme s vysokým poměrem účetní hodnoty k tržní hodnotě. Poté danou akcii zanalyzujeme dle konkrétních bodů zmíněných ve výběrových kritériích výše (počínaje bodem 2). Pokud vybraná akcie splňuje dané kritérium, přidělíme jí bod. Celkem tedy může získat až 9 bodů. Akcie, která získá 8 až 9 bodů, si zaslouží větší pozornost.

Výsledky investiční metody Josepha Piotroskiho

Tento autor F-Score strategie, kterému přezdívají Joe, provedl srovnání z let 1976 až 1996 a zjistil, že za použití jeho kritérií byl průměrný roční výnos až o 7,5 % lepší než trh.

Na americkém akciovém trhu Piotroskiho strategie za posledních 10 let dosáhla zisku až 28,5 %, přičemž S&P 500 dosáhl jen 4 %.

Pokud vás metoda Josepha Piotroskiho zaujala, podívejte se na náš investiční portál, který vám nabízí mnoho zajímavých finančních analýz a informací.