Srážková daň v Irsku

Irský finanční úřad vyžaduje, aby Interactive Brokers strhával srážkovou daň z úroků získaných v Irsku. Tato daň činí, podle dostupných informací 20 %, a musí být stržena z přijatých úrokových plateb na vašem účtu. Je důležité poznamenat, že daň může být snížena nebo zrušena, pokud má země vaší daňové rezidence uzavřenou s Irskem dohodu o zamezení dvojího zdanění.

Co je irská srážková daň?

Retailoví klienti v EU, pokud nejsou irskými rezidenty, ale jsou daňovými rezidenty země, která má s Irskem uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění, mohou využít formulář 8-3-6, který sníží nebo eliminuje tuto srážkovou daň. Kromě poskytnutí vašich údajů je zapotřebí, aby formulář vyplnil daňový úřad v zemi, kde jste daňovým rezidentem.


Mějte prosím na paměti, že sazba srážkové daně závisí na dohodě o zamezení dvojího zdanění mezi Irskem a zemí vaší daňové rezidence. Sazbu srážkové daně pro jednotlivé země naleznete na internetových stránkách irského finančního úřadu:
https://www.revenue.ie/en/tax-professionals/tax-agreements/rates/index.aspx

Klienti s firemními účty, jejichž sídlo se nachází v členských zemích Evropské unie (s výjimkou Irska) nebo v zemích, které mají s Irskem uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění, jsou od této srážkové daně osvobozeni.

Formulář 8-3-6

Ve formuláři 8-3-6 je nutné vyplnit následující údaje:

 • Jméno klienta
 • Adresa klienta
 • Daňové identifikační číslo v zemi pobytu
 • Zemi, ve které je klient daňovým rezidentem
 • Sazba srážkové daně mezi zemí daňové rezidence a Irskem (viz níže)
 • Podpis
 • Datum

Odeslání formuláře 8-3-6

Formulář po jeho vyplnění by měl být konzultován s vaším daňovým poradcem a měl by být předložen příslušnému finančnímu úřadu v zemi vašeho daňového rezidentství. V České republice můžete např. využít informace prezentované na webových stránkách Finanční správy.

Podepsání a orazítkování

Vám příslušný finanční úřad byl měl formulář podepsat a orazítkovat.

Jakmile obdržíte vyplněný formulář od příslušného finančního úřadu, nahrajte jeho kopii ve Správě účtu kliknutím na symbol zvonečku vpravo nahoře. Následně by se Vám měla zobrazit notifikace s názvem “Ireland Interest Tax Form 8-3-6“, kde budete moci daný formulář nahrát.

Země EHP se sazbou srážkové daně ve výši 0 %

Rakousko

Dánsko

Nizozemsko

Slovensko

Finsko

Česká rep.

Francie

Lucembursko

Španělsko

Německo

Země EHP se sazbou srážkové daně nad 0 %

Belgie

Itálie

Polsko

Ostatní země, které mají s Irskem uzavřenou dohodu o zamezení dvojího zdanění

Švýcarsko*

UK*

USA*

(země označené hvězdičkou* mají ve všech případech 0% sazbu daně)

Klienti mimo EHP musí použít tento formulář, pokud je sazba srážkové daně 0 %, a tento formulář ve všech ostatních případech. Pokud není vaše daňová rezidence uvedena ve výše zveřejněném seznamu zemí, kontaktujte nás prosím na adrese: info@lynxbroker.cz.

LYNX nenese žádnou odpovědnost za informace poskytnuté na této stránce a není ze zákona nijak povinen tyto informace vám poskytovat. LYNX vám tímto sdělením pouze předává informaci o tomto procesu, který je především v kompetenci společnosti Interactive Brokers (dále jen „IB“), a je tedy též odpovědností IB. Veškeré informace, které vám takto předáváme, pocházejí přímo od společnosti IB. Poskytnuté informace jsou převzaty z webové stránky IB a přeloženy společností LYNX z anglického jazyka do jazyka českého. Dovolujeme si vás tímto informovat, že v případě jakýchkoli odchylek má přednost verze anglická, kterou naleznete na přiloženém odkazu zde. LYNX si vyhrazuje právo na úpravu informací, které mohou být aktualizovány nebo změněny, a nemá žádný vliv na takové změny.

Často kladené dotazy

Irská srážková daň se vztahuje na kreditní úroky obdržené z vypořádaných kladných hotovostních zůstatků a také z úroků za vypůjčení cenných papírů (short credit interest) od brokera.


Tato daň se tedy nevztahuje na úroky, které obdržíte v rámci SYEP (Stock Yield Enhancement Program), ani na úroky získané prostřednictvím kuponů z držených dluhopisů.

Daň je strhávána ve stejné měně, v jaké se připisuje kreditní úrok z neinvestovaných kladných hotovostních zůstatků.

Informace týkající se irské stržené daně naleznete ve výpisu z účtu v sekci Withholding Tax. Jak si vygenerovat výpis z účtu, se dozvíte zde.

Každý z majitelů účtu musí vyplnit svůj vlastní formulář 8-3-6 a poskytnout potvrzení o daňovém domicilu (Tax Registration Certificate) od příslušného finančního úřadu.

Platnost formuláře je po dobu pěti let, pokud nedojde k podstatné změně vašich údajů z daňového pohledu a jiných okolností. Toto platí za předpokladu, že jste poskytli potvrzení o daňovém domicilu (Tax Registration Certificate) od příslušného finančního úřadu místo orazítkovaného formuláře 8-3-6.


Pokud dojde k podstatné změně vašich daňových poměrů, je nutné neprodleně informovat LYNX/IBIE a případně předložit aktualizovaný formulář 8-3-6. Například pokud změníte daňovou rezidenci, měli byste to oznámit LYNX/IBIE a poskytnout formulář 8-3-6 podepsaný vaším finančním úřadem v nové zemi vaší daňové rezidence.

Pokud jste požádali příslušný finanční úřad o podepsání formuláře 8-3-6 a on to odmítl, můžete místo toho poskytnout potvrzení o daňovém domicilu (Tax Registration Certificate) od příslušného finančního úřadu s vyplněným formulářem 8-3-6, který nebyl podepsán a orazítkován příslušným finančním úřadem. Irský finanční úřad zavedl tuto možnost v lednu 2023 poté, co byl informován ze strany IBIE o potížích, na které klienti naráželi.


Aby bylo potvrzení o daňovém domicilu akceptováno, musí v něm být výslovně uvedeno, že jste daňovým rezidentem v zemi svého bydliště v souladu s příslušným ustanovením smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Irskem a zemí vašeho bydliště. Potvrzení o daňovém domicilu musí být orazítkované finančním úřadem a je také zapotřebí, aby v něm bylo uvedené vaše rodné číslo.

Ano, pokud nepodléháte irské srážkové dani nebo se na vás vztahuje snížená sazba podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Irskem a zemí vašeho pobytu, máte nárok na vrácení srážkové daně zaplacené nad rámec. Pro rok 2022 však irský daňový úřad souhlasil s tím, že vyplněný formulář 8-3-6 (podepsaný a orazítkovaný příslušným finančním úřadem), který IB obdrží do 31. prosince 2022, bude možné použít pro vrácení srážkové daně uplatněné v roce 2022.

Pokud jste formulář 8-3-6 do 31. prosince 2022 neposkytli, nebo pokud jste formulář 8-3-6 poskytli, ale byl neúplný (například nebyl orazítkován vaším příslušným finančním úřadem), budete muset pro vrácení srážkové daně postupovat podle níže uvedených pokynů:

Pokud váš daňový úřad neopatří formulář razítkem, může irský finanční úřad akceptovat potvrzení o daňové rezidenci.

Po vyplnění zašlete následující dokumenty poštou na adresu: International Claims Section, Office of the Revenue Commissioners, Nenagh, Co Tipperary, E45 T611, Ireland nebo e-mailem na adresu intclaims@revenue.ie:

 • Formulář IC7
 • Formulář R185: Tento formulář naleznete ve Správě účtu > Performance & Reports > Statements > Tax. Další informace a pokyny ohledně výpisů naleznete zde.
 • Klientská smlouva s IBIE
 • Potvrzení o daňovém domicilu (pokud je vyžadováno)

Kdy bude formulář R185 k dispozici?

Formulář R185 za kalendářní rok 2023 bude k dispozici na začátku roku 2024.

Pro rok 2022 je formulář R185 již k dispozici ve Správě účtu.

Proč nemohu najít formulář R185?

Pokud na vašem účtu nebyla stržena srážková daň z úroků získaných v Irsku, tak se vám formulář R185 nezobrazí ve Správě účtu.

Jaká je lhůta pro vrácení irské srážkové daně?

Požadavky na vrácení této daně lze uplatnit pouze do čtyř let po skončení kalendářního roku, v němž byla daň srážena.

Jakým způsobem budou připsány vrácené prostředky?

Prostředky vám budou připsány na vámi uvedený bankovní účet, který specifikujete v sekci Payment Details ve formuláři IC7.

Jak zjistím, jakou částku si mohu nárokovat zpět?

Výše sražené daně bude vypočtena ve formuláři R185. Všechny sražené daně způsobilé k vrácení budou uvedeny v základní měně vašeho účtu.

Disclaimer:
LYNX neposkytuje žádné (kvalifikované) daňové ani právní poradenství. Informace na této webové stránce byly připraveny pouze pro informativní účely a nepředstavují tak žádné daňové ani právní poradenství a neměli byste se na ně spoléhat. Jste proto výhradně zodpovědní za příslušné a korektní posouzení, zdali se na vás daná informace na této webové stránce vztahuje a zdali je správná. Přestože LYNX věnuje přípravě a údržbě této webové stránky profesionální péči a vynakládá veškeré možné úsilí, které lze spravedlivě požadovat, využívá zdroje, které jsou považovány za spolehlivé, nemůže však zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací.

Zobrazit celý disclaimer Sbalit disclaimer