Opční tradeři jen zřídkakdy kupují jednotlivé call nebo put opce. Mnohem oblíbenější jsou určité kombinace – konkrétně opční spready.

 

Chcete reagovat na pokles nebo růst ceny určitého trhu? Nákup vertikálního call spreadu (v případě růstu) nebo vertikálního put spreadu (v případě poklesu) je obyčejně lepší nápad, než nákup jednotlivé call či put opce.

V tomto článku si ukážeme důvody, proč tomu tak je.

K tomu si ještě na praktickém příkladu ukážeme, proč je tato strategie obyčejně levnější než nakupování  jednotlivých opcí.

Vertikální call spread

Nákup vertikálníh call spreadu se užívá při očekávání nárůstu ceny podkladového aktiva. Vstupem do pozice nakoupíme i prodáme stejný počet call opcí, nakoupené call opce mají ale nižší realizační cenu než vypsané call opce.

Za takovouto kombinaci opcí zaplatí investor opční prémium, které představuje maximální možnou ztrátu. Riziko pozice  je tedy omezeno a není blokována marže.

V tomto příkladu jsou provedeny tyto obchody:

 • Nákup call opce se strike cenou $40
 • Prodej call opce se strike cenou $45

Kdy je tato strategie užitečná?

Tato strategie se obyčejně využívá při spekulaci na růst ceny podkladu. Vzhledem k tomu, že se zaplatí opční prémium, je profit otázkou velikosti růstu. Pakliže se podkladové aktivum nehýbe, je tato strategie ztrátová.

Vertikální call spread: Vysvětlení teorie

Kombinace nakoupených a vypsaných opcí redukuje jak jak potenciální ztrátu, tak potenciální zisk. V uvedeném příkladě investor zaplatí opční prémium $2 (jedná se o výsledný rozdíl mezi zaplaceným prémiem ve výši $5 a přijatým prémiem ve výši $3).

To posune break even bod (bod nulového zisku a ztráty) na hodnotu $42. V našem případě je zisk omezen na $300 a to v případě, že cena podkladu při expiraci bude nad $45.

Maximální zisk, podobně jako maximální ztrátu, lze snadno spočítat.

$45 – 40$ = $5

Z těchto $5 ale musíme odečíst $2 za zaplacení opčního prémia nakoupené call opce na strike $40. Rozdíl $3 je násoben multiplikátorem 100, čímž vzniká maximální profit $300.

Pokud by se cena podkladu dostala při expiraci pod $42 , bude pozice ztrátová. Maximální ztráta je ale limitována na zaplacené opční prémium, tedy $200.

Výhody vertikálního spreadu

 • Omezená výše investice
 • Omezená výše rizika
 • Dobrý poměr risku ku zisku

Nevýhody vertikálního spreadu

 • Omezená výše maximálního profitu

Jaká je nejlepší strike cena a expirace opcí?

Otevřete li vertikální call spread, očekáváte nárůst v ceně na podkladovém aktivu. Vzhledem k tomuto předpokladu lze vybrat i vhodnou dobu expirace a vhodnou strike cenu.

Výběr strike ceny

Pokud jde o volbu strike ceny, lze doporučit zaměřite se na nákup spreadu, který je na penězích, nebo takového, který je mimo peníze, tedy ATM (at-the money spread) a OTM (out-of-the-money spread). S tím je samozřejmě spojena nižší pravděpodobnost, že opce exiprují v penězích.

Výběr expirace

Tato strategie není příliš ovlivněna různými expiračními dobami. Vzhledem k limitovanému riziku, je možné otevřít pozici která expiruje brzy, kupř za jeden týden. Je nicméně třeba si uvědomit, že čím blíže je čas expirace, tím vyšší je théta opčního spreadu.

Řízení pozice

Odhadli jste dobře vývoj ceny podkladu a trh v ceně roste? Potom máte v podstatě dvě možnosti jak s pozicí naložit. První z nich je, že počkáte na expiraci a opční spread zavřete těsně před ní.

U vertikálního call spreadu, který je v penězích je často vidět, že jeho cena je nižší, než je vnitřní hodnota opcí. Čím delší je čas do expirace, tím větší je rozdíl mezi vnitřní hodnotou opcí a cenou opčního spreadu. Je tomu tak díky času a časové hodnotě vypsané opce, která je v tomto případě výše než opce nakoupená.

Druhou možností je nečekat na datum expirace, uzavřít opční pozici, je-li v zisku, a inkasovat profit.

Pakliže cena podkladu neroste, jak jste očekávali, ale naopak klesá, máte možnost odkoupit vypsanou call opci zpět. Můžete ji odkoupit i za nižší cenu. Ne vždy se to samozřejmě podaří a v některém případě budete mít z nakoupené opce ztrátu. Zisk vám naopak přinese vámi vypsaná call opce.

Praktický příklad výpisu vertikálního call spreadu

V tomto případě se podíváme na trh AEX, u kterýho byl předpoklad, že v následujících týdnech poroste v ceně. Při vysoké volatilitě bylo i opční premium (složené z časové i vnitřní hodnoty) vysoké. Vysoká cena opcí jde ruku v ruce s vysokou thétou (ztráta časové hodnoty). Pro omezení rizika investice může být v případě spekulace na další růst vhodné nakoupit vertikální call spread.

Tabulka dole ukazuje strike ceny a opční premium k 10. lednu 2016. Jde o call opce na AEX, které měly expiraci 20. února 2016

Nakoupením call opce na ceně 415 zaplatíme €11,90. Takováto byla situace v době, kdy cena AEX byla 410 bodů. Opce je tedy mimo peníze a opční premium této opce je zcela tvořenou její časovou hodnotou.

Nakoupená call opce má pozitivní deltu, pozitivní gammu a pozitivní vegu. Negativní je pouze théta. Opční investor, který obchoduje opční spready, zpravidla nechce spekulovat na možný nárůst nebo pokles volatility, ale spekuluje na nárůst (či pokles) v ceně podkladu.

V tomto případě můžeme postavit vertikální call spread tím, že nakoupíme call opci na ceně 415 a vypíšeme call opci na ceně 425. Obdržené opční premium za vypsanou call opci na strike 425 je  €7,35 zaplacené opční premium za nákup call opce na strike 415 je €11,90.

Celková výše investice je tedy €4,55 (11,90 – 7,35). Vypsáním call opce tedy ponižujeme riziko o €7,35. Zároveň s tím ale omezujeme maximální profit na €5,45.  Jak jsme k tomuto číslu došli? Rozdíl mezi vypsanou a nakoupenou call opcí je 10 bodů. Rozdílem 10 – 4,55 dostaneme výslednou hodnotu €5,45.

V případě, že bychom nakopupili jen call opci na ceně 415, měli bychom teoreticky možnost “nekonečně velkého” zisku. Tím, že se ale zajistíme prodejem call na 425, tento profit redukujeme.

Směr Opce Prémium
Nákup Call 415 € 11,90
Prodej Call 425 € -7,35
  Celkem zaplacené prémium € 4,55

 

Řecká písmena pro tento opční spread jsou následující

Delta Gamma Vega Theta
12 1 4 -2

Stojí za pozornost, že Gamma, Vega a Theta jsou velmi malé i přesto, že v trhu byla velká volatilita. Théta -2 ukazuje, že opční kombinace bude ztrácet €2 denně z časové hodnoty. Na to, že je výše investice €455, jsou €2 poměrně zanedbatelnou položkou. V případě jednotlivé call opce na strike 415 by theta byla 18, což je téměř desetkrát větší denní ztráta, než u opčního spredu.

Níže jsou dva příklady, které dobře ilustrují výhody vertikálního spreadu oproti nákupu jednotlivé opce:

Příklad 1: Uplatnění při expiraci

V případě, že nemáte pravdu a trh nebude růst ale klesat a v den expiace 19. února by byl pod cenou 415 bude pozice ztrátová. Díky spreadu ztratíte €455, zatímco kdybyste měli nakoupenou jen jedinou call opci, ztráta by byla €1.190.

Příklad 2: Mírný pohyb

Pakliže byste nakoupili jedinou call opci, měli byste ztrátu €3,90 na opci a to i v případě, že by AEX index vyrostl o 13 bodů. Hodnota nakoupené call opce na strike 415 se snížila z €11,90 na €8,00. Pakliže byste měli nakoupenou jen tuto opci, ztráceli byste €3,90 na jednu opci. Hodnota vypsané call opce se snížila ze €7,50 na €0. To znamená, že byste inkasovali profit €7,50 na jednu vypsanou opci. Hodnota celkového vertikálního spreadu by tak vzrostla z €4,55 a činila €8,00. To je nárůst o 76%.

 AEX  11-led  19-ún
 Call opce 415  € 11,90  € 8,00
 Call opce 425  € 7,35  € 0
 Celkem  € 4,55   € 8,00 (+76%)

Vertikální put spread

Vertikální put spread je zrcadlovým opakem k vertikální call spreadu a využívá se při spekulaci na pokles ceny podkladového trhu. Tato opční kombinace se skládá ze stejného počtu nakoupených a vypsaných put opcí.

Dole je grafické znázornění vertikálního put spreadu.

V tomto příkladu jsou provedeny následující transakce

 • Nákup put opce na strike ceně $40
 • Prodej put opce na strike ceně $35

Kdy se tato strategie používá?

V případě, že očekáváte (výrazný) pokles na ceně podkladu. Tato strategie těží z předpokládaného pohybu, pakliže podkladový trh cenu příliš nezmění, je tato strategie ztrátová.

Vertikální put spread: vysvětlení teorie

Kombinace nakoupených a prodaných opcí snižuje jak riziko, tak výši investice, kterou je třeba do nákupu vložit. Podobně jako u call spreadu je tu omezen i maximální zisk. Tím, že dopředu víte maximální možnou ztrátu a maximální možný profit, je možné si dobře pořídit riziko.

V našem příkladu nahoře došlo k zaplacení opčního prémia ve výši $2, což posouvá break even cenu na hladinu $38. V případě, že cena při expirace bude pod $35, bereme maximální zisk ve výši $300. Pakliže naopak bude cena podkladu při expirace nad $38, bereme maximální ztrátu, která je ale omezena na výši zaplaceného prémia ($200).

Výpočet zisku a ztráty probíhá v principu stejně jako u vertikálního call spreadu. Díky této opční kombinaci zaplatíme opční prémium a máme negativní thétu (časovou hodnotu). To znamená, že čas plyne v náš neprospěch a my tedy potřebujeme, aby se cena podkladu pohnula (dolů).

Během času se ztrácí časová hodnota opce, což má vliv na celkové znehodnocení pozice, aniž by se cena podkladu posunula proti nám. Proto je důležité, aby théta byla co nejnižší a degradovala tak opční pozici co nejméně. O opčních řeckých písmenech a jejich vlivu na cenu si můžete více přečíst v tomto článku.

Výhody vertikálního put spreadu

 • Omezená výše investice
 • Omezené maximální riziko
 • Dobrý poměr risku ku zisku

Nevýhody vertikálního put spradu

 • Omezený maximální profit

Jaká je ideální strike cena a expirace pro vertikální put spread?

Nakoupíte-li vertikální put spread, předpokládáte pohyb podkladu směrem dolů. Z tohoto předpokladu tedy vybíráte opční expiraci a strike cenu.

Výběr strike ceny

Pokud jde o strike, je vhodné nakupovat spready, které jsou na penězích nebo mimo peníze.  Čím více je spread mimo peníze, tím méně za něj zaplatíte. Samozřejmě se tím ale i snižuje pravděpodobnost, že opce expirují v penězích.

Výběr expirace

Tato strategie není příliš ovlivněna různými expiračními dobami. Vzhledem k limitovanému riziku, je možné otevřít pozici, která expiruje brzy, kupř. za jeden týden. Je nicméně třeba si uvědomit, že čím blíže je čas expirace, tím vyšší je théta opčního spreadu.

Řízení pozice

Odhadli jste dobře vývoj ceny podkladu a trh v ceně klesá? Potom máte v podstatě dvě možnosti, jak s pozicí naložit. První z nich je, že počkáte na expiraci a opční spread zavřete těsně před ní.

U vertikálního put spreadu, který je v penězích je často vidět, že jeho cena je nižší než je vnitřní hodnota. Čím delší je čas do expirace, tím větší je rozdíl mezi vnitřní hodnotou opcí a cenou opčního spreadu. Je tomu tak díky času a časové hodnotě vypsané opce.

Druhou možností je nečekat na datum expirace, uzavřít opční pozici, je-li v zisku, a inkasovat profit.

Pakliže cena podkladu neklesá, jak jste očekávali, ale naopak roste, máte možnost odkoupit vypsanou put opci zpět. Na této opci můžete inkasovat ztrátu, ale zisk vám může naopak přinést vámi vypsaná put opce.

Praktický příklad vertikálního put spreadu

V tomto příkladě očekáváme, že index AEX bude klesat v ceně. Abychom omezili naše výdaje i rizikovost, zvolíme jako spekulaci na pokles nákup vertikálního put spreadu.

Screenshot dole ukazuje příklad vertikálního put spreadu. Cena AEX byla ve sledovaném období 473 bodů a očekávali jsme pokles. Proto jsme nakoupili vertikální put spread na strike 470 a 460.

V případě nákupu jedné put opce na AEX se strike 470 by investice činila €7,30. Aktuální cena byla 473 a opční prémium tedy těží jen ze své časové hodnoty. Jedná se o opci mimo peníze.

Jak jsme zmínili výše, investice do vertikálního put spreadu je nižší, než je investice do jedné put opce. Zatímco při nákupu jedné put opce bychom zaplatili €7,30, díky spreadu zaplatíme pouze €3,10, protože vypisujeme druhou opci na strike 460 a opční prémium získáme.

S nižší investicí omezujeme i maximální možný profit na 10 bodů, zatímco při nákupu jedné put opce bychom mohli teoreticky cílit na profit 470 bodů (kdyby podklad klesl na nulu). Z těchto 10 bodů pak musíme ještě odečíst €3,10 v případě, že cena při expiraci klesne pod 460. Výsledný maximální profit našeho spreadu je tedy €6,90.

Směr Opce Prémium
Nákup PUT 470 € 7,30
Prodej PUT 460 -€ 4,20
  Celkem zaplacené prémium € 3,10

 

Opční písmena tohoto spreadu jsou následující

Delta Gamma Vega Theta
-16 1 8 -1

Stojí za povšimnutí, že gamma, vega a théta jsou velmi malé. Théta -1 ukazuje, že opční kombinace bude každý den ztrácet na časové hodnotě opce €1. Vzhledem k tomu, že investice činí €310, není €1 nijak velká částka. V případě, že bychom měli jen jednu put opci, činila by théta -13.

Zde v příkladech shrneme výhody opčního put spreadu oproti nákupu jediné opce.

Příklad 1: Uplatnění při expiraci

Pakliže jde trh proti předpokladu a roste, opce bude expirovat nad cenou 470, je pozice ztrátová. Díky spreadu ale ztratíte pouze €310 zatímco v případě jedné opce byste inkasovali ztrátu o velikosti €730.

Příklad 2: Mírný pohyb na podkladu

V tomto příkladu index AEX bude při expiraci kupř. na ceně 463. Celková hodnota vertikálního spreadu vyrostla z €3,10 na €7,00, což je nárůst o 128%. Cena nakoupené put opce na strike 470 klesla ze €7,30 na €7,00. V případě, že byste měli nakoupenou jen tuto jednu opci, ztratíte €0,30 na opci. Hodnota vypsané call opce se snížila ze €4,20 na €0. Díky tomu získáváte profit €4,20 na jednu opci.

Opční spready jsou oblíbené právě díky kombinaci opcí, která umožňuje lépe regulovat riziko a i omezit výši nutné investice. Právě díky tomu jsou vertikální spready velmi oblíbenou strategií. Tuto strategii rozebíráme i v opčních webinářích, které můžete najít v našem archívu webinářů.

Úspěšné obchodování s opcemi

Získejte bezplatnou investiční knihu o obchodování opcí

Poznejte základy obchodování opcí a faktory ovlivňující jejich cenu. Co je volatilita a význam řeckých písmen. Na více než 65 stranách získáte nejpopulárnější opční strategie a vše důležité pro úspěšný trading opcí.

Obchodování opcí prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart