Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je jednou z našich nejvyšších priorit. Vážíme si Vaší důvěry, a proto vás chceme ubezpečit, že s vašimi osobními údaji nakládáme tak, abychom je maximálně ochránili.

LYNX zajišťuje, že osobní údaje jsou sbírány, zpracovávány a uchovávány pouze pro předem stanovené účely. Souhlas např. k využívání e-mailové adresy a telefonního čísla může být kdykoliv odvolán.

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů (dále jen „Prohlášení“) se vztahuje k implementaci Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR). Účinnost GDPR je stanovena k datu 25. května 2018.

V oblasti ochrany osobních údajů, LYNX postupuje dále ještě v souladu s těmito obecnými lokálními právními předpisy:

 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
 • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
 • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Kdo je Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

LYNX B.V., organizační složka je jako správce osobních údajů zodpovědný za zpracování osobních údajů. Toto Prohlášení se vztahuje na všechny procesy zpracování osobních údajů, které provádí s osobními údaji klientů, potenciálních klientů a návštěvníků webových stránek www.lynxbroker.cz.

Kontaktní údaje na správce osobních údajů:

LYNX B.V.
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam, Nizozemsko v České republice zastoupený:

LYNX B.V., organizační složka, se sídlem:
Za Hanspaulkou 879/8
160 00 Praha 6 – Dejvice, Česká republika, info@lynxbroker.cz

Dále jen „LYNX“.

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:

LYNX Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer) Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam Nizozemsko privacy@lynx.nl

Jaké zdroje a osobní údaje využíváme?

Zpracováváme osobní údaje, které získáváme přímo od klientů a dalších zainteresovaných osob v rámci našich obchodních vztahů. Dále zpracováváme, vzhledem k nezbytnosti pro poskytování našich služeb, osobní údaje, které legitimně získáme z veřejně dostupných zdrojů (např. internetu) nebo které získáme od třetích stran (např. World-check).

Relevantní osobní údaje jsou (např.: jméno a příjmení, adresa, rodné číslo a další kontaktní údaje, datum a místo narození a národnost); legitimační údaje např. údaje z občanského průkazu, cestovního pasu a ověřovací data (např. podpis klienta). Dále se může jednat o informace o vašich transakcích (např. detaily k vkladům a zadaným pokynům), údaje o plnění smluvních závazků (např. detaily k transakcím s investičními instrumenty), informace o vašem finančním zázemí (např. původ prostředků a aktiv, informace o osobní finanční situaci), údaje plynoucí z reklamy a dokumentační údaje (např. nahrávky telefonických hovorů) a další údaje z těchto kategorií.

Jaký je účel zpracovávání osobních údajů a na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR:

 1. Zpracování na základě vámi uděleného souhlasu, v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. a). Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely (např. používání e-mailové adresy pro reklamní účely a zasílání newsletterů). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat např. s využitím kontaktního emailu: info@lynxbroker.cz, marketing@lynxbroker.cz
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. b);
 3. Zpracování na základě splnění právní povinnosti, která se na LYNX vztahuje, v souladu s čl. 6, odst. 1, písm. c). Zpracování údajů je prováděno za účelem poskytnutí finančních služeb, které vychází ze smluvního vztahu mezi LYNX V. a klientem nebo předsmluvních vztahů vykonaných na vyžádání. Účel zpracování osobních údajů vychází primárně z daného smluvního vztahu. Další informace k účelu zpracování mohou být nalezeny v odpovídajících částech smluvní dokumentace a dalších smluvních podmínkách.
  Jako poskytovatel investičních služeb jsme vystavení různým zákonným požadavkům České republiky, ale i Evropské unie (např. zákon č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, zákon č. 253/2008 Sb., zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, zákon č. 69/2006 Sb., zákon o provádění mezinárodních sankcí), právním požadavkům Evropské unie (např. MiFID II, GDPR, 5AMLD, 6AMLD, EU sankčním právním požadavkům) a také požadavkům (např. České národní banky, Finančního analytického úřadu, soudů, Policie České republiky atp.).
  Informační memorandum k uplatňování opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu („AML/CFT“) naleznete na našich webových stránkách v sekci „Dokumenty“, odkaz je dispozici zde.
 4. Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e).
 5. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů, v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. f). V případě nutnosti zpracováváme osobní údaje nad rámec smluvního vztahu za účelem ochrany oprávněného zájmu LYNX B. V. nebo třetích stran.

Níže uvádíme příklady zpracování osobních údajů:

 • Práce s databázemi (např. Tolerant, W-CH) k identifikování politicky exponovaných osob a potenciálních klientů, kteří se nachází na sankčních seznamech,
 • posouzení a optimalizace požadavků na analýzu postupů pro přímý přístup ke klientům,
 • inzerce a výzkum trhu nebo spokojenosti, pokud nebyly vzneseny námitky vůči používání vašich dat,
 • uplatňování právních nároků a obhajoby v soudních sporech,
 • zajištění IT bezpečnosti a technologické funkčnosti procesů ve společnosti,
 • prevence a vyšetřování trestných činů,
 • opatření pro vnitropodnikovou kontrolu a další rozvoj služeb a produktů,
 • risk management/Compliance LYNX,
 • věřitelé nebo správci platební neschopnosti žádající o součinnost.

Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které od vás obdržíme, nám pomáhají přizpůsobovat a zkvalitňovat naše služby a neustále je vylepšovat. Tyto informace používáme při zpracování vašich požadavků. Vaše informace také využíváme k tomu, abychom s vámi komunikovali o vašich požadavcích, produktech, službách a marketingových příležitostech (viz níže e-mailová komunikace), a také aktualizovali naše záznamy a udržovali klientské účty a doporučovali služby, které by vás mohly zajímat. Vaše údaje také používáme k vylepšení nabídky našich produktů a naší platformy, abychom předešli pochybení funkčnosti našeho webu nebo k jeho odhalení, nebo abychom umožnili třetím stranám provádět technické, logistické nebo jiné služby v našem zastoupení.

Shromažďujeme následující informace:

 • Informace, které nám poskytnete: Shromažďujeme a uchováváme veškeré informace, které nám zasíláte prostřednictvím našich webových stránek nebo nám sdělíte jiným způsobem. Dáváte nám informace, když něco hledáte, konzultujete vzdělávací kurzy, nákupem cenných papírů do vašeho (demo) účtu, účastníte se kampaní, vyplníte dotazník nebo komunikujete s naším zákaznickým Když například vyhledáte nějaký produkt, zadáte pokyn nebo poskytnete informace ve svém osobním profilu; pokud s námi komunikujete telefonicky, emailem nebo jiným způsobem; pokud vyplníte dotazník, účastníte se webináře a využijte jiné nabídky služeb, které vás osobně informují o určitých nabídkách – např. LYNX Newslettery.

Informace, které nám zde poskytnete, mohou např. být vaše jméno a příjmení, adresa, telefonní číslo, informace o účtu, přehled držených cenných papírů na vašem (demo) účtu a obsah sledovaných seznamů instrumentů v platformách.

Můžete se rozhodnout neposkytnout nám určité informace, dokumenty a osobní údaje, které potřebujeme k plnění např. právních povinností, avšak může to mít za následek, že nebudete moci používat mnoho našich služeb či produktů.

 • Automatizované informace: Jakmile nás kontaktujete nebo navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité informace. Mimo jiné používáme – stejně jako mnoho jiných webových stránek – tzv. “cookies” a přijímáme informace ihned, jakmile váš webový prohlížeč otevře webovou stránku LYNX V.

Příklady informací, které shromažďujeme a analyzujeme, zahrnují v zkrácené podobě adresu internetového protokolu (IP), která propojuje váš počítač s internetem, emailovou schránkou, přihlašovacími údaji, emailovými adresami, informacemi o počítači a internetovém připojení jako jsou: typ a verze prohlížeče, operačního systému a platformy, stejně jako informace o Uniform Resource Locators (URL) udávající pořadí stránek na našich webových stránkách, které navštívíte, včetně data a času, číslo cookie a produktů, které jste si prohlédli nebo hledali.

 • E-mailová komunikace: Pro zvýšení užitečnosti a zajímavosti našich e-mailů, můžeme obdržet potvrzení o tom, které e-maily od společnosti LYNX B.V. otevřete, pokud váš počítač podporuje tuto funkci. Pokud od LYNX B.V. nechcete přijímat e-maily, informujte nás prosím prostřednictvím kontaktního emailu: privacy@lynxbroker.cz.
 • Informace z jiných zdrojů: Občas můžeme informace o vás získat i z jiných zdrojů a přidat je do dokumentace vašeho klientského účtu. Příklady informací, které získáme z jiných zdrojů, zahrnují aktualizované informace o adresách z přehledu dodavatelů, které používáme k aktualizaci databáze, abychom mohli zaslat výpisy z účtu nebo jiné důležité dokumenty a abychom zajistili, že jsme s vámi schopni komunikovat. Tímto vás informujeme, že používáme specifické systémy k odhalení zneužití finančního systému např. k praní peněz/financování terorismu, implementovánu máme rovněž prevenci podvodů (externích i interních). Tato preventivní opatření jsou využívána především k řízení rizik operačních, finančních, ale i Compliance. Pro naši činnost získáváme také informace z obchodních rejstříků, nebo obdobných evidencí.

S kým sdílíme vaše údaje?

Vaše osobní údaje předáváme především v Evropské unii, v rámci skupiny LYNX.

K vašim osobním údajům mají přístup pouze ta oddělení, která je nezbytně potřebují k plnění našich smluvních a právních závazků. Naši smluvní poskytovatelé služeb a zprostředkovatelé mohou také přijímat údaje za tímto účelem, pokud zachovávají mlčenlivost. Jedná se o společnosti z oblastí IT služeb, logistiky, tiskových služeb, telekomunikace, poradenství, prodeje a marketingu.

Pokud jde o předávání údajů příjemcům mimo naši společnost, je třeba nejdříve poznamenat, že jako poskytovatel investičních služeb se zavazujeme k utajení všech údajů a informací, které se týkají klientů. V zásadě můžeme předávat vaše informace pouze, pokud to vyžadují právní povinnosti, pokud jste udělil svůj souhlas nebo jsme oprávněni poskytnout informace. Za těchto podmínek mohou mezi příjemce osobních údajů patřit veřejné orgány a instituce (např. daňové orgány, OČTŘ, insolvenční správci, soudy) v případě právní nebo regulační povinnosti.

Dalšími příjemci dat mohou být ti, pro které jste nám poskytli svůj souhlas s odesláním údajů, nebo kterým smíme delegovat osobní informace kvůli oprávněným zájmům.

Mezi služby poskytované společností LYNX patří mimo jiné uzavření dohody mezi vámi jako klientem a společností Interactive Brokers Ireland (“IBIE”). Za tímto účelem společnost LYNX shromažďuje vaše osobní údaje, které LYNX převede na společnost IBIE za účelem uzavření smlouvy (otevření účtu). Věnujte prosím pozornost dokumentům LYNX, vč. informačních memorand, a dokumentů IBIE, které jsou prezentovány na www.lynxbroker.cz/dokumenty.

Společnost Interactive Brokers („IB“) UK/Ireland může sdílet vaše jméno a adresu s emitenty cenným papírů za účelem důležité komunikace s akcionáři (jedná se o údaje o zmocněných zástupcích, dále také sdílení údajů prostřednictvím oběžníků pro nabídky práv a výroční/čtvrtletní zprávy). Ve výchozím nastavení vás společnost IB klasifikuje jako skutečného majitele bez námitek (v anglickém jazyce Non-Objecting Beneficial Owner, zkráceně „NOBO”), což znamená, že udělujete tímto své svolení ke sdílení vašeho jména a adresy s emitenty cenných papírů, které vlastníte. Námitku ke klasifikaci skutečného majitele (v anglickém jazyce Objecting Beneficial Owner, zkráceně „OBO“) je možné učinit zasláním požadavku (ticketu) prostřednictvím Správy účtu (Account Management).

Jsou vaše osobní údaje předávány subjektům ze zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím?

Údaje jsou předávány mimo Evropskou unii v následujících případech:

 • Je to povinné k uskutečnění vašich pokynů (např. platby a obchodní pokyny),
 • Je to právní povinnost (např. povinný daňový reporting), nebo jste nám poskytli souhlas.

Kromě toho je předávání údajů orgánům v třetích zemích prováděno v následujících případech:

 • Pokud je to nezbytné v jednotlivých případech, vaše osobní informace mohou být převedeny na poskytovatele IT služeb v USA nebo jiné třetí zemi, aby byl zajištěn chod IT činností společnosti v souladu s úrovní evropské ochrany dat,
 • Se souhlasem dotyčné osoby nebo s ohledem na právní předpisy o boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a v jiných případech jsou osobní údaje předávány v souladu s úrovní ochrany údajů Evropské unie či v souvislosti s oprávněnými zájmy.

Cookies

Cookies jsou textové informace (text ASCII) uložené na vašem pevném disku přes prohlížeč (např. Microsoft Explorer nebo Mozilla Firefox). Pokud opětovně navštívíte webovou stránku, která předala soubor cookie do vašeho prohlížeče, budete zde rozpoznán a individuálně adresován. Chcete-li se dozvědět vše o používání cookies (Zásady používání cookies), navštivte naši stránku https://www.lynxbroker.cz/cookies/ 

Jak dlouho jsou uchovávány vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme, pokud je to nezbytné pro plnění našich smluvních a právních závazků. Je třeba poznamenat, že náš obchodní vztah je trvalým závazkem, který je uzavírán na neurčitou dobu.

Pokud se údaje již nevyžadují pro plnění smluvních nebo právních závazků, jsou tyto údaje pravidelně vymazány, pokud jejich dočasné další zpracování není nezbytné pro následující účely, např. plnění obchodních a daňových povinností: Lhůty pro uchování a dokumentaci mohou být až do 10 let, anebo zachování důkazů v zákonné promlčecí lhůtě. Obvyklou praxí je uchování dokumentů po dobu 3 let.

Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo vznést námitky podle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Dále existuje vaše právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu na ochranu údajů.

Máte povinnost nám poskytnout údaje?

V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nezbytné pro shromažďování, provádění a ukončení obchodního vztahu a pro plnění souvisejících smluvních závazků a pro oblasti, kde jsme povinni ze zákona vaše údaje shromažďovat. Bez těchto informací a údajů nebudeme schopni s vámi uzavřít a naplňovat smlouvu.

Pokud nám neposkytnete potřebné informace, osobní údaje a dokumenty, nemůžeme zahájit nebo pokračovat v požadovaném obchodním vztahu, poskytovat vám své služby a produkty.

Nepoužíváme plně automatizované individuální rozhodování podle čl. 22 GDPR.

Využívá LYNX profilování?

V určitých případech zpracováváme data automaticky s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty (profilování). Profilování například používáme v následujících případech:

 • Z důvodu právních požadavků jsme odhodláni bojovat proti praní špinavých peněz, financování terorismu a trestných činů souvisejících s majetkem. Zároveň, dochází k vyhodnocování údajů v této spojitosti, z důvodu plnění jiných právních povinností a předpisů. Tato opatření také slouží pro vaši ochranu.
 • Abychom vám poskytli cílené informace a rady o produktech, používáme nástroje pro ohodnocení. Ty umožňují komunikaci a reklamu založenou na vyhodnocení vašich potřeb, včetně výzkumu trhu a mínění.

Zaslání stížnosti na dozorový orgán

Máte právo podat stížnost příslušnému úřadu:

Úřad pro ochranu osobních údajů, IČ: 70837627, sídlo: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, posta@uoou.cz, web: www.uoou.cz

Právo vznést námitku, podle čl. 21 GDPR

 1. Právo vznést námitku dle specifické situace
  Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, kdykoli namítat proti zpracování vašich osobních údajů vyplývajících z čl. 6 odst. 1 písm. e) a písm. f) GDPR to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních. Ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. f), tj. oprávněný zájem používáme pro reklamní účely.
  Pokud máte námitky, nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže bychom tak mohli učinit z oprávněných důvodů, které převažují nad vašimi právy a svobodami, nebo pokud jejich zpracování slouží k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků.
 2. Právo vznést námitku proti zpracování dat pro účely přímého marketingu
  V jednotlivých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli provozovat přímou komunikaci.
  Máte právo kdykoli vznést námitky, v souladu s ustanovením GDPR čl. 21 písm. b) proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají pro účely takové reklamy; To platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou komunikací spojeno.
  Pokud máte námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely. Tato námitka nemusí mít žádnou předem danou formu a měla by být směřována na: LYNX, Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO), viz informace zveřejněné na první stránce.

PDF

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je dostupné v PDF verzi níže.

Tištěná verze tohoto dokumentu je k dispozici v sídle LYNX.

LYNX B.V. si vyhrazuje právo na průběžnou aktualizaci tohoto dokumentu.


Autorské právo: Není dovoleno tento dokument společnosti LYNX kopírovat, stahovat nebo jakýmkoliv způsobem zveřejnovat, distribuovat nebo reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu LYNX nebo souhlasu oprávněné osoby. Tento dokument si můžete vytisknout a/nebo stáhnout pouze pro vlastní potřebu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti LYNX není dovoleno poskytovat odkaz na webové stránky společnosti LYNX