Technická analýza

Technická analýza nebo grafová analýza je druh analýzy cenných papírů založený na historických cenových údajích a pohybu cen. Grafy se používají ke studiu pohybů cen s cílem odvodit prognózy budoucího cenového vývoje. Obchodníci se prostřednictvím technické analýzy snaží rozpoznat trendy a interpretaci daných informací použít k co nejlepšímu načasování nákupu nebo prodeje daného podkladového aktiva.

Technická analýza je spolu s fundamentální analýzou nejdůležitějším nástrojem pro obchodování a podle názoru mnoha odborníků je její znalost nezbytná pro úspěch na kapitálových trzích. Níže naleznete návod, jak technická analýza funguje a co je podstatné pro efektivní analýzu grafů.

Výhody technické analýzy

Technická analýza grafů nabízí traderům mnoho výhod. Ty nejdůležitější jsou:

 • Soustředíte se pouze na historii cen. Důvody, proč akcie nebo indexy rostou či klesají, není pro technický přístup podstatný
 • Technická analýza může být přizpůsobena téměř každému finančnímu instrumentu a každému trhu.
 • Grafické zobrazení nabídky a poptávky vám umožňuje rychle a zřetelně vidět, zda v rámci vaší investiční strategie spekulovat na růst či pokles cen.
 • Nezáleží, zda sledujete krátkodobý nebo dlouhodobý graf, pravidla technické analýzy platí pro všechny časové horizonty stejně.
 • Technická analýza je ideální pro identifikaci a hodnocení příležitostí a rizik na trzích.
 • S pomocí moderních obchodních nástrojů mohou i soukromí investoři například pomocí několika kliknutí identifikovat změny trendů nebo prolomení formací a najít optimální časy vstupu a výstupu ze svých pozic.

Základní pilíře technické analýzy

Technická analýza je založena na následujících třech základních pilířích:

 • Pohyby na trhu již zahrnují všechny události: Technická analýza předpokládá, že v ceně jsou zahrnuty všechny relevantní informace a zprávy - od podnikových dat, přes ekonomické faktory, až po přírodní katastrofy.
 • Kurzy se pohybují v trendech: trendy jsou velmi důležité pro technickou analýzu. Koncept trendu říká, že ceny se pohybují v dlouhodobějších trendech. Úkolem grafové analýzy je tyto trendy zavčasu identifikovat a poté obchodovat v jejich směru.
 • Historie se opakuje: Aktivita na trhu je určována lidmi, kteří realizují obchody. A lidé mají sklon se chovat určitým způsobem v podobných situacích. To vede k základnímu předpokladu, že cenové vzorce minulosti se budou v budoucnu opakovat.

Metody technické analýzy

Technická analýza může být rozdělena do různých analytických metod. Nejdůležitější podoblasti jsou:

 • Analýza trendů: je považována za nejdůležitější oblast technické analýzy. Její hlavní oblastí zájmu je objev trendových linií a identifikace trendových kanálů za účelem klasifikace identifikace směru pohybu ceny daných cenných papírů. Dalším způsobem, jak zkoumat trendy, je měření trendů, které lze použít například k výpočtu síly trendu.
 • Analýza formace: Analýza formace se zabývá historií cen a identifikuje specifické vzorce v grafu. Na základě útvarů, jako jsou například vlajky nebo trojúhelníky, se investoři pokouší předpovídat budoucí vývoj ceny daného finančního nástroje.
 • Analýza ukazatelů: V oblasti analýzy ukazatelů jsou údaje o cenách matematicky převedeny nebo doplněny dalšími údaji. Tak člověk získá různé technické ukazatele, jako jsou například klouzavé průměry, oscilátory nebo kupní sílu, aby v grafech našel další informace a odvodil z nich obchodní rozhodnutí.


Grafy - nejdůležitější nástroj technické analýzy

Cenové grafy cenných papírů jsou základem jakékoliv technické analýzy. Zobrazují cenovou historii, kterou lze prezentovat různými způsoby. 

Obvykle se jedná o dvourozměrné grafy, které ukazují čas na ose X a cenu na ose Y. Nejběžnější typy grafů jsou čárové grafy, sloupcové grafy, svíčkové grafy, bodové grafy a číselné grafy. Každý z těchto typů grafů obsahuje odlišné informace o historických cenách a interpretují je svým specifickým způsobem. 

Zatímco čárové grafy poskytují pouze informace o uzavírací ceně, svíčkové grafy poskytují jak otevírací a zavírací ceny, tak maxima a minima v daném časovém horizontu. 

Ikona svíčkového, liniového a point and figure grafu, které se používají při obchodování na burze

Přehled všech důležitých grafů pro technickou analýzu

Zde se dozvíte, jak z grafů vyčíst různé cenové údaje a jaké výhody nabízejí jednotlivé typy grafů.

Typy grafů

Trendy

Analýza trendů - Trendový koncept technické analýzy

Základním rysem technické analýzy je identifikace trendů, protože trhy jsou stále v pohybu a většina obchodních strategií pracuje ve směru trendů. 

Graf charakterizují maxima a minima, ze kterých se trend v zásadě může vyvíjet třemi směry – nahoru, dolů a do strany. Zvyšující se maxima a minima signalizují uptrend, zatímco řada nižších minim a maxim signalizuje downtrend. Stejně vysoká maxima a minima signalizují boční trend.

Z časového hlediska rozlišujeme tři kategorie trendů – dlouhodobé (primární), střednědobé (sekundární) a krátkodobé (terciární). K identifikaci trendů se používají různé nástroje – například linie trendů, trendové kanály, klouzavé průměry a další.

Ikona analýzy trendů v barvách LYNX

Vše, co byste měli vědět o analýze trendů

Zde najdete srozumitelně vysvětlené všechny důležité aspekty analýzy trendů – identifikace nastaveného trendu, obrácení trendu a hlavní fáze trendu.

Analýza trendů

Supporty a rezistence

Support a rezistence - významné cenové hladiny v grafu

Koncept supportu a rezistence (podpory a odporu) se zabývá významnými cenovými hladinami na grafu, kde má trend tendenci se otočil směrem dolů (rezistence) nebo směrem nahoru (support). Zóny supportu a rezistence vyplývají ze změn v nabídce a poptávce.

Pokud je nákupní zájem na nízké úrovni nebo support větší než prodejní zájem, mnoho hráčů pravděpodobně opět vstoupí na trh. V tomto místě se trend pravděpodobně opět odrazí a začne růst. Pokud je prodejní tlak na vysoké úrovni nebo rezistence větší než kupní tlak, mnoho hráčů pravděpodobně z trhu odejde. V tomto místě se trend pravděpodobně opět odrazí a začne klesat. 

Ikona supporty a rezistence

Supporty a rezistence pro použití analýzy

Zde naleznete návod, jak využít supporty a rezistence jako analytický nástroj pro nákup či prodej konkrétních cenných papírů.

Supporty a rezistence

Grafové formace

Analýza formací - Grafové formace v technické analýze

Běžnou variantou interpretace grafů je hledání konkrétních vzorů v grafu. Jedná se o speciální cenové formace v grafu, které mohou investorovi poskytnout užitečné rady ohledně predikce budoucího vývoje cen.

Vzory v grafu jsou prakticky opakující se tvary, jako jsou například trojúhelníkové nebo vlajkové formace, které byly v minulosti pozorovány a vedly k určitému pohybu cen. V zásadě se rozlišuje mezi formacemi signalizující obrácení trendu a formacemi pro potvrzující nastavený trend. 

Důležitými formacemi, které signalizují otočení trendu, jsou například formace rameno-hlava-rameno, trojitého dna nebo dvojitého stropu. Dalšími významnými formacemi, ze kterých mohou investoři vyčíst prodejní či kupní signály, jsou například trojúhelníkové formace, vlajkové formace, nebo obdélníkové formace. 

Ikona grafové formace

Nejdůležitější grafové formace a jejich aplikace

Zde zjistíte, jaké jsou nejoblíbenější grafové vzory a jak je identifikovat, interpretovat a použít pro vaše obchodování.

Grafové formace

Indikátory

Technické indikátory - optimalizace analýzy grafů

Pro systematické obchodování můžete optimalizovat technickou analýzu pomocí ukazatelů. Prostřednictvím těchto výpočtů lze identifikovat určité události v historii cen a promítnout je do grafu. Technické ukazatele jsou důležité signály – například pro určení počátku, konce nebo síly trendu.

Technické ukazatele jsou považovány za objektivnější než ručně aplikované trendové linie, rezistence a supporty. Existuje velké množství matematických ukazatelů, které lze rozdělit do různých kategorií. Hlavními typy jsou ukazatele sledující trend, které mimo jiné naznačují směr trhu. Další důležitou kategorií technických indikátorů jsou oscilátory, které slouží jako ukazatele trendové síly pro překoupené nebo přeprodané trhy.

Ikona monitoru s otevřenou obchodní platformou LYNX a cenovým svícovým grafem

Technické indikátory: Přehled, vysvětlení, praktické tipy

Zde najdete vše o technických ukazatelích, které se používají při obchodování. Prostřednictvím technických indikátorů proměníte vaše investice z hazardu na systematické obchodování.

Technické indikátory

Fibonacci

Fibonacci - Magická čísla pro technickou analýzu

Ve 13. století objevil italský matematik Leonardo Fibonacci nekonečnou posloupnost přirozených čísel, kde další číslo v řadě je vždy součtem předchozích dvou čísel posloupnosti. Fibonacciho posloupnost má své využití v mnoha oblastech – od biologie až po obchodování.

V technické analýze se Fibonacciho poměry využívají k rozdělení úrovní podle procentuálních změn, vycházejících z Fibonacciho posloupnosti, na kterých má trend tendenci se chovat určitým způsobem. Tuto metodu lze například použít k detekci bodů obratu v grafu. Známé techniky pro aplikace Fibonacciho posloupnosti jsou Fibonacci Retracement a Fibonacci Extension.

Ikona grafu a indikátoru založeného na Fibonnaciho posloupnosti

Fibonacciho poměry jako součást investiční strategie

Zde popisujeme, jak lze využít Fibonacciho posloupnost v obchodování k predikci nadcházejících cenových pohybů.

Fibonacci