Výkonnost

Sledujte výkonnost svého portfolia a důkladně analyzujte vývoj svých obchodů včetně zisků a ztrát, což vám může pomoci lépe porozumět dynamice trhu a optimalizovat vaše investiční rozhodnutí.

LYNX+

Přehled výkonnosti

Přihlaste se do obchodní platformy LYNX+ a klikněte na kartu Výkonnost v levém horním rohu.
Pro zobrazení vámi požadovaných statistik zvolte v horní části stránky časové období.

Statistika

 • Celkový (kumulativní) výnos: Používá se k měření výkonnosti portfolia a představuje časově váženou míru výnosu. Je důležité si uvědomit, že se kumulativní výnos vypočítává podle konzistentního matematického vzorce a je vodítkem výkonnosti především pro dlouhodobější období. Jeho hlavní výhodou je, že dokáže určit míru výnosu nezávisle na tom, kdy jsou finanční prostředky vkládány anebo vybírány. Izolování výnosů, u nichž došlo ke změně peněžních toků (vklady, výběry nebo dividendy), totiž povede k přesnějšímu výsledku, než je pouhé zohlednění počátečního a koncového zůstatku u zvoleného období.
 • Čistý zisk: Celkový realizovaný zisk za zvolené období.
 • Max. pokles: Pokles je měřen od počátku poklesu do doby dosažení nového maxima.
 • Období poklesu: Časové rozpětí maximálního poklesu.
 • Obnovení: Čas potřebný k návratu z maximálního poklesu portfolia. Pokud je hodnota zobrazena v závorkách, obnovení pro zvolené období je stále v procesu.
 • Počáteční ČHA: Čistá hodnota aktiv na počátku vybraného období. 
 • Konečná ČHA: Čistá hodnota aktiv na konci vybraného období. 
 • Vklady a výběry: Celková hodnota vkladů a výběrů uskutečněných během zvoleného období.

Grafy výkonosti

 • Čistý likvidační zůstatek: Graf zobrazuje celkovou hodnotu vašeho účtu přepočítanou do základní měny účtu.
 • Celková výkonnost: Graf vykresluje celkovou výkonnost vašeho účtu v rámci zvoleného období.
 • Denní výkonnost v %: Graf znázorňuje denní výkonnost (v procentuálním vyjádření) v rámci zvoleného období.
 • Složení portfolia dle aktiv: Graf zobrazuje rozložení vašeho portfolia na jednotlivé třídy aktiv.

Výkonnost transakcí

V dolní části karty Výkonnost naleznete další statistiky týkající se Vašich transakcí.


Můžete je seskupit podle transakcí, produktu nebo konkrétního instrumentu. Také lze zvolit časové období, za které chcete své transakce zobrazit, abyste získali jasný přehled o tom, jaké jsou výsledky Vašich obchodů v určitých časových obdobích. Rovněž lze zahrnout nebo vyloučit konkrétní produkty.

V části Statistika získáte přehled o čistém zisku, nejlepší a nejhorší transakci a jaký je očekávaný výsledek na základě Vašich předchozích obchodů. Tyto statistiky si lze zobrazit pro konkrétní produkty a vybrané časové období.

Transakce

Ve spodní části stránky Portfolio najdete všechny transakce na svém účtu.

Ty lze zobrazit ve standardním zobrazení nebo s podrobnějšími informacemi kliknutím na zobrazení typu příkazu a burzy.

V této sekci se zobrazí pouze transakce provedené během vybraného časového období v horní části stránky.

Pro zobrazení vámi požadovaných statistik zvolte v horní části stránky časové období.

Správa účtu

Získejte komplexní přehled o výkonnosti svého obchodního účtu, včetně klíčových statistik, srovnání s referenčními indexy, hodnocení ESG a dalších relevantních údajů.

Přejděte do PortfolioAnalyst

Přihlaste se do Správy účtu a klikněte na kartu Performance & Reports v horním panelu. Ze zobrazené nabídky zvolte možnost PortfolioAnalyst.

Time Periods

K údajům v PortfolioAnalyst můžete přistupovat v šesti různých časových obdobích: týdně (7D), od začátku aktuálního měsíce (MTD), měsíčně (1M), od začátku aktuálního roku (YTD), ročně (1Y) nebo podle vlastního rozsahu údajů.

Frequency

Dále máte možnost zvolit frekvenci údajů, kterou lze nastavit na denní, měsíční nebo čtvrtletní.

Performance Measure

Tlačítka MWR a TWR umožňují snadno přepínat mezi Time-Weighted Return a Money-Weighted Return jako zvoleným ukazatelem výkonnosti. Pokud máte zájem porovnat své výnosy s nějakým benchmarkem, jednoduše klikněte na tlačítko Add pod názvem Benchmarks a zvolte požadovaný produkt ze seznamu.

Widgets

Stránka PortfolioAnalyst nabízí předdefinovanou sadu widgetů, které lze podle potřeby nahrazovat. Chcete-li provést změny, stačí kliknout na tlačítko Configure Dashboard umístěné na pravé straně stránky. Navíc můžete jednotlivé widgety odebírat kliknutím na ikonu X v části Selected nebo přidávat kliknutím na ikonu Plus (+) v části Available.


Níže najdete stručný popis jednotlivých widgetů:

 • Summary: Zobrazuje hodnotu a výkonnost vašeho portfolia podle třídy aktiv a typu účtu.
 • Key Statistics: Zobrazuje základní údaje, jako je čistá hodnota aktiv (NAV), výnosy, vklady/výběry, nejlepší a nejhorší výsledky a rozložení výnosů za zvolené období.
 • Performance: Grafické znázornění kumulativních a periodických výnosů.
 • Portfolio Movers: Upozorňuje na nejvýkonnější a nejméně výkonné produkty v portfoliu za zvolené období.
 • Allocation: Provides insights into portfolio allocation by asset class, sector, region, country, and financial instrument.
 • Risk Measures: Poskytuje přehled o alokaci portfolia podle třídy aktiv, odvětví, regionu, země a finančního nástroje.
 • Planning: Umožňuje porovnat aktuální alokaci portfolia s cílovou třídou aktiv a alokacemi dílčích tříd aktiv. Cíle lze nastavit na základě hodnoty nebo procenta a lze zkoumat jednotlivé podíly.
 • ESG: Poskytuje hodnocení portfolia v oblasti environmentálního, sociálního a správního řízení.
 • Concentration: Zobrazuje expozici portfolia podle jednotlivých hodnot a vah. Rovněž sumarizováno podle třídy aktiv, sektoru, finančního nástroje, regionu a země.
 • Attribution vs. Benchmark: Analýza vlivu sektorového rozdělení portfolia a výběru cenných papírů na výkonnost ve srovnání s benchmarkem.
 • Projected Income: Poskytuje odhad očekávaného příjmu v nadcházejícím roce, který se vypočítá z dividend a úroků na základě stavu portfolia k předchozímu pracovnímu dni.

Často kladené dotazy

Po migraci vašeho obchodního účtu do IBIE bylo změněno i jeho číslo. Pro přístup k údajům před rokem 2021 postupujte podle následujícího postupu:

 1. V horní části stránky klikněte na tlačítko Edit/Add vedle vašeho čísla účtu (začíná velkým písmenem U).
 2. V pravém okně klikněte na ikonu trychtýře, vyberte možnost Migrated a klikněte na tlačítko Apply.
 3. Zvolte staré (před-migrační) číslo účtu a klikněte na tlačítko Continue.
 4. Nyní si můžete zobrazit data z roku 2020 a starší.
 1. V horní části stránky klikněte na tlačítko Add/Edit vedle svého obchodního účtu (začíná velkým písmenem U).
 2. Zvolte účty, které chcete zahrnout.
 3. Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Continue v pravém dolním rohu okna pro výběr účtů.

Ano, PortfolioAnalyst report můžete vygenerovat podle následujících kroků:

 1. Přihlaste se do Správy účtu.
 2. Přejděte na stránku PortfolioAnalyst.
 3. V pravém horním rohu klikněte na Reports.

V horní části obrazovky najdete přednastavené reporty, které jsou k dispozici ve třech různých formátech:

 • Snapshot PDF
 • Detailed PDF
 • Detailed CSV

Pokud máte více účtů, můžete si vybrat, zda chcete vytvořit konsolidovaný report pro všechny vybrané účty, nebo jednotlivé reporty pro každý vybraný účet. Kromě toho máte ve spodní části obrazovky možnost vytvořit vlastní reporty kliknutím na modrou ikonu Plus (+).