Pojištění a zabezpečení investičního účtu

Zabezpečení a ochrana investičních účtů klientů je pro LYNX tou nejvyšší prioritou.

Prostřednictvím online brokera LYNX provádějí každý den transakce s cennými papíry tisíce obchodníků. K dispozici mají obchodní platformu, která splňuje ty nejvyšší bezpečností požadavky a patří k nejspolehlivějším na trhu. Samozřejmostí jsou vysoké techologické a bezpečnostní standardy na ochranu dat. Investiční účty klientů jsou vedeny odděleně od aktiv brokera. Spolehlivost a transparentnost jsou pro LYNX klíčové.

Investor a klient LYNX s pojištěnými vklady

Online broker LYNX: Bezpečné obchodování s cennými papíry

Jako poskytovatel finančních služeb přikládá LYNX velký význam maximální ochraně a zabezpečení. Za tímto účelem má všechna potřebná povolení pro svou činnost na území České republiky a podléhá dohledu České národní banky (ČNB).

LYNX působí jako zprostředkovatel Interactive Brokers (“IB”). Zpracováváme pokyny spojené s nákupem, prodejem či dalším nakládáním s investičními instrumenty. Ty jsou dále přenášeny právě společnosti IB, která je zodpovědná za zajištění provedení daných příkazů. Interactive Brokers má více než 40 let zkušeností s finančními trhy a obchodováním na burze a dnes působí v mnoha zemích. Dceřiné společnosti se nacházejí mimo jiné v Irsku, Lucembursku, Velké Británii a Maďarsku. Přes IB je provedeno více než 2.000.000 transakcí denně a má okolo 1.500.000 klientů po celém světě s celkovými aktivy přes $350 miliard*. Vlastní kapitál společnosti Interactive Brokers přesahoval ke konci roku 2020 $9 miliard*. Společnosti Interactive Brokers jsou konsolidovány do společnosti Interactive Brokers Group (“IBG LLC”). Vlastníky IBG LLC jsou Interactive Brokers Group, Inc. (11,5 %), jejíž akcie jsou obchodované na americké burze Nasdaq pod tickerem IBKR, a zaměstnanci společnosti (88,5 %). Společnost Interactive Brokers (IB) je jedním z největších a nejvíce respektovaných brokerských domů, který je pro investory po celém světě synonymem pro spolehlivost, stabilitu, technickou vyspělost a inovace.

Pro obyvatele Evropského hospodářského prostoru LYNX zajišťuje otevření účtu u Interactive Brokers Ireland Limited. Pro obyvatele jiných zemí (např. Švýcarsko) je účet otevřen u Interactive Brokers UK Limited.

* Statistiky IB se vztahují k 8/2021 a výše vlastního kapitálu k roku 2020. Viz IBKR IR stránka https://investors.interactivebrokers.com/ir/.

Investiční účet prostřednictvím LYNX: Maximální zajištění vkladů klientů

Ve spolupráci s naším partnerem Interactive Brokers Ireland Limited (IBIE) děláme vše pro to, aby byly vaše prostředky na obchodním účtu vždy optimálně chráněny.

Všechny klientské účty jsou u IB vedeny jako oddělené účty. Pokud se zprostředkovatel dostane do platební neschopnosti, může klient díky oddělenému účtu i nadále nakládat se svými penězi. Dbáme i na dostatečnou ochranu před zneužitím. Převod prostředků z investičního účtu je možný jen na autorizovaný účet, který je vedený na jméno klienta. Nelze tak odeslat peníze na účet jiným osobám či subjektům. Klientské účty jsou chráněné těmito způsoby:

 • IBKR využívá řadu bank k úschově klientské hotovosti, aby nedocházelo ke koncentraci rizika jen u jedné instituce. IBKR také provádí rutinní kontroly těchto custody účtů klientů. Jakékoliv hotovostní pozice nebo finanční nástroje, které jsou drženy u finančních institucí třetích stran, jsou připsány ve prospěch klienta a budou také odděleny v případě selhání nebo bankrotu brokera.
 • Brokerské společnosti se mohou vyhnout zpoždění spojenému s převodem vlastnictví a rychle provádět obchody za minimální náklady pomocí úschovy finančních nástrojů na „street name“. To znamená, že daný instrument je veden u správce na jméno IBKR, ale vlastnická práva patří příslušnému klientovi. V nepravděpodobném případě bankrotu věřitelé nebudou schopni získat přístup k majetku klientů z důvodu převládajících vlastnických práv klienta.
 • Vaše aktiva nejsou součástí rozvahy IBIE. V nepravděpodobném případě bankrotu IBIE nebudou mít věřitelé přístup k finančním nástrojům a hotovosti klientů. Ti mohou převést svá aktiva na jinou instituci, protože nespadají pod pohledávky věřitelů. Příslušné nařízení o ochraně investorů připadá v úvahu jen v případě, že není zaručeno oddělení peněžních a finančních nástrojů zákazníků od vlastního majetku IBIE (např. v případě podvodu) a IBIE by nebyla schopna dostát svým kompenzačním povinnostem (např. v případě bankrotu).
 • Jelikož je váš účet spravován prostřednictvím IBIE, platí irské kompenzační schéma pro investory (www.investorcompensation.ie). Ochranný systém kompenzuje 90 % ztráty až do maximální výše €20 000.
 • V nepravděpodobném případě, že se společnost LYNX dostane do platební neschopnosti a v důsledku toho již nebude moci plnit své závazky v souvislosti s Klientskou smlouvou, se klienti mohou spolehnout na nizozemský systém pro odškodnění investorů (v holandštině „Belongerscompensatiestelsel“ (BCS). Maximální kompenzace v rámci nizozemského systému pro odškodnění investorů je €20 000 na klienta.
 • Klienti si mohou nárokovat BCS, pokud LYNX neočekávaně zbankrotuje nebo již není schopen plnit své finanční závazky (v důsledku špatného hospodaření či podvodu). Vzhledem k tomu, že klienti LYNX drží své finanční prostředky u IBIE, nemůže nastat situace, kdy by LYNX nebyl schopen vrátit klientské prostředky a finanční instrumenty. Více informací o nizozemském kompenzačním schématu lze nalézt na webech AFM a DNB.

Pojištění vkladů podrobněji

Pro přehled dokumentů týkajících se informační povinnosti LYNX přejděte do sekce Informační povinnost. Informace o ochraně peněžních prostředků a cenných papírů klientů naleznete na stránce Dokumenty.

Zabezpečení přístupu

Vaše prostředky jsou chráněny přísnými bezpečnostními pravidly zamezující neautorizovaný přístup. Pokud byste si chtěli odeslat peníze z investičního účtu na svůj osobní bankovní účet, pak je to možné jen na autorizovaný účet, který je vedený na vaše jméno. Z vašeho účtu tak nelze odeslat peníze na účet jiným osobám či subjektům.

V administraci účtu lze navíc nastavit, ze kterých IP bude možné se do obchodní platformy přihlásit. Systém monitoruje veškerou aktivitu spojenou s účtem a provádění citlivých operací umožňuje pouze po dodatečném bezpečnostním ověření.

Často kladené otázky týkající se ochrany fondů a cenných papírů

Co je IBIE?
 • Jakožto carrying broker IBIE nabízí clearingové, vypořádací a depozitní služby pro introducing brokera LYNX. IBIE je dceřinou společností IBKR. IBKR, vlastnící provozní dceřiné společnosti, je registrovaným SEC brokerem-dealerem od roku 1994. Ke konci roku 2020 vlastní kapitál společnosti Interactive Brokers přesahoval 9 miliard USD*. To je více než 6 miliard USD nad rámec regulatorních požadavků. IBKR v roce 2020 reportovalo 1,3 miliardy USD zisku před zdaněním a žádné dlouhodobé zadlužení. Společnosti Interactive Brokers jsou konsolidovány do společnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“). Vlastníky IBG LLC jsou Interactive Brokers Group, Inc. (11,5 %), jejíž akcie jsou obchodované na americké burze Nasdaq pod tickerem IBKR, a zaměstnanci společnosti (88,5 %). Díky tomu je společnost vedena konzervativně. Společnost Standard & Poor's hodnotí Interactive Brokers jako “BBB+ Outlook Positive”**.
 • * Statistiky IB se vztahují k 8/2021 a výše vlastního kapitálu k roku 2020. Viz IBKR IR stránka https://investors.interactivebrokers.com/ir/.
 • ** Více informací o hodnocení IB naleznete na https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1387.

Proč LYNX funguje jako introducing broker pro IBIE?
 • Díky propojení s IBIE je LYNX schopen klientům poskytnout přístup k 135 trhům ve 33 zemích světa. Většina z těchto trhů umožňuje klientům obchodovat přímo s akciemi, opcemi, futures, strukturovanými produkty, dluhopisy, ETF a CFD. Klienti mají také přístup k 23 různým měnám.
 • Příkazy klientů zadané přes LYNX a sjednané k provedení u IBIE nejsou prodávány vysokofrekvenčním obchodníkům nebo market makerům. Přeprodej klientských příkazů třetím stranám, které působí jako prostistrany, má negativní vliv na skutečnou transakční cenu.
 • Klienti mají také přístup k vysokorychlostnímu systému nejlepších možných vypořádání (SmartRoutingSM) který je propojen s množstvím burz a trhů. Tato technologie skenuje různé burzy a snaží se směrovat objednávky na nejlepší trh s přihlédnutím k exekuční ceně, rychlosti a celkové ceně provedení.
 • Ve zkratce, LYNX je jakožto introducing broker IBIE schopen umožnit svým klientům obchodovat celosvětově s nejpokročilejší obchodní infrastrukturou.
Jakým způsobem jsou má hotovost a pozice drženy v IBIE?
 • Aby bylo možné nabídnout celosvětové obchodní příležitosti se všemi různými druhy finančních instrumentů, je investiční účet právně vytvořen pod IBIE, dceřinou společností IBKR. Je vyžadováno, aby jak hotovost, tak finanční instrumenty klientů, byly drženy odděleně od aktiv IBKR. Veškeré finanční pozice či finanční instrumenty uchovávané u finančních institucí třetích stran jsou vedeny ve prospěch klientů IBIE a jsou segregovány i v případě bankrotu brokera. IBKR využívá řadu bank k úschově klientské hotovosti, aby nedocházelo ke koncentraci rizika u jakékoliv instituce. IBKR také provádí rutinní kontroly těchto custody účtů klientů.
 • Brokerské společnosti se mohou vyhnout zpoždění spojenému s převodem vlastnictví a rychle provádět obchod za minimální náklady pomocí úschovy finančních nástrojů na „street name“. To znamená, že daný instrument je veden u správce na jméno IBKR, ale vlastnická práva patří příslušnému klientovi. V nepravděpodobném případě bankrotu věřitelé nebudou schopni získat přístup k majetku klientů z důvodu převládajících vlastnických práv klienta.
Jakým způsobem jsou cenné papíry chráněné v případě obchodování na marži?
 • Pokud jsou finanční instrumenty financovány marží, mohu být vypůjčeny ostatním finančním institucím (například k umožnění prodeje na krátko). Když si klient půjčí peníze od IBKR k nákupu cenných papírů, může IBKR půjčovat akcie až do výše 140 % půjčky. V rozsahu, v jakém jakýkoliv klient udržuje maržovou půjčku u IBKR, je bezpečnost této půjčky zvýšena konzervativní maržovou politikou IBIE, která neumožňuje dlužníkovi upravit nedostatečnou marži v rámci dnů, jak povoluje regulace. Místo toho IBIE sleduje a jedná v reálném čase a automaticky likviduje pozice a splácí půjčky. Tím se dlužník dostává zpět do souladu s maržovými požadavky bez toho, aby IBIE či ostatní klienty vystavil riziku.
 • Protistrana, která si akcie vypůjčí, je povinna složit kolaterál v minimální výši 100 % z tržní ceny vypůjčených akcií. Každý obchodní den je kolaterál upraven v závislosti na tržní ceně vypůjčených akcií. Prostředky, které slouží jako kolaterál, musí IBKR držet odděleně a výhradně ve prospěch svých klientů. To znamená, že hodnota cenných papírů je kryta pro případ, kdy by protistrana nemohla vrátit vypůjčené akcie.
Jaká je finanční stabilita IBIE?
 • IBIE je dceřinou společností IBKR. Formálně společnost IBKR není v pozici, kdy by byla z legislativního hlediska zavázána k úhradě dluhů, pokud by IBIE bylo nuceno vyhlásit bankrot, nicméně ve finančním světě je záchrana dceřinné společnosti v těchto případech standardní praxí. Na konsolidovaném základě vlastní kapitál IBKR přesahuje částku 9 miliard USD, což je více než 6 miliard USD nad rámec regulatorních požadavků. IBKR v roce 2020 reportovalo 1,3 miliardy USD zisku před zdaněním a žádné dlouhodobé zadlužení*. Vlastníky IBG LLC jsou Interactive Brokers Group, Inc. (11,5 %), jejíž akcie jsou obchodované na americké burze Nasdaq pod tickerem IBKR, a zaměstnanci společnosti (88,5 %). Díky tomu je společnost vedena konzervativně. Společnost Standard & Poor's hodnotí Interactive Brokers jako “BBB+ Outlook Positive” **.
 • * Statistiky IB se vztahují k 8/2021 a výše vlastního kapitálu k roku 2020. Viz IBKR IR stránka https://investors.interactivebrokers.com/ir/.
 • ** Více informací o hodnocení IB naleznete na https://www.interactivebrokers.com/en/index.php?f=1387.
Co se stane, pokud by IBIE zbankrotovala?
 • Vaše aktiva nejsou součástí rozvahy IBIE. V nepravděpodobném případě, kdy by IBIE zbankrotovalo, věřitelé nebudou schopni získat přístup k hotovosti a aktivům klientů z důvodu oddělení a úschovy finančních instrumentů a hotovosti. Klienti jsou tudíž schopni převést svá aktiva do jiné společnosti, jelikož nespadají pod pohledávky věřitelů. Pouze v nepravděpodobném případě, během nichž by oddělení klientské hotovosti a aktiv od vlastních aktiv IBKR nebylo zajištěno (např. podvod) a IBIE by nebylo schopno splnit své kompenzační povinnosti (např. bankrot) a tím pádem nebylo schopno navrátit investorům aktiva, v takovém případě by se systém ochrany investorů stal relevantním.
 • Jelikož je váš účet veden u IBIE, použilo by se Irské kompenzační schéma (www.investorcompensation.ie). Schéma kompenzuje 90 % ztráty do maximální výše 20.000 EUR.
Jakým způsobem se bezpečnost a ochrana IBIE týká finančních společností v České republice?
 • Podobně jako v případě českého schématu, evropská směrnice o investorských kompenzačních schématech, přijatá v roce 1997, chrání investory poskytováním odškodnění, pokud investiční společnost nevrátí investorova aktiva. Směrnice požaduje, aby země EU vytvořily jedno či více investorských kompenzačních schémat, čímž zajistí minimální úroveň odškodnění investora ve výši 20.000 EUR. Všechny společnosti, které poskytující investiční služby, včetně nových subjektů IBKR v Irsku, Lucembursku a Maďarsku musí do tohoto kompenzačního schématu patřit.
Co by se stalo v případě bankrotu LYNX?
 • V nepravděpodobném případě že by LYNX zkrachoval, v důsledku čehož by již LYNX nemohl dále plnit své závazky související s Klientskou smlouvou, se klienti mohou spolehnout na „Dutch Investor Compensation Scheme“, v nizozemštině ‘Beleggerscompensatiestelsel’ (BCS). LYNX participuje na BCS jako licencovaný subjekt.
 • Maximální kompenzace v rámci nizozemského investičního kompenzačního schématu je 20.000 EUR na klienta. Klienti si můžou nárokovat BCS v případě, pokud by LYNX neočekávaně zkrachoval a v důsledku špatného hospodaření či podvodu by LYNX již dále nemohl plnit své finanční závazky a prostředky nebo finanční instrumenty klientů by již nebylo možné navrátit.
 • Vzhledem ke skutečnosti, že klienti LYNX drží své finanční prostředky u IBIE, tak situace, že by LYNX nemohl vrátit prostředky či finanční instrumenty klientů nenastane.
 • Více informací o nizozemském kompenzačním schématu lze nalézt na webech AFM a DNB.