Právní prohlášení

Informace obsažené na těchto webových stránkách jsou sestaveny společností LYNX B.V., organizační složka, IČ: 02451778, se sídlem: Za Hanspaulkou 879/8, 160 00 Praha 6, Česká republika, spisová zn. A 76398 vedená u Městského soudu v Praze. LYNX Česká republika je odštěpným závodem zahraniční právnické osoby a je povinna bezvýhradně plnit a dbát všech schválených nařízení a vnitřních předpisů mateřské společnosti LYNX B.V., které vychází předpisů EU a také z vnitrostátních nizozemských právních předpisů (mateřskou společností je: LYNX B.V., Herengracht 527, 1017 BV Amsterdam, Nizozemské království; dále jen společně označeno jako „LYNX“).

Použití webové stránky

Informace, které uvádíme na našich webových stránkách jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté společností LYNX zákazníkům, tj. investorům a potencionálním investorům, nebo zmocněným zástupcům investorů či potencionálních investorů (dále jen „investoři“). Cílovým trhem je investor retailový, privátní a korporátní. Upozorňujeme investory, že před rozhodnutím investovat do investičních produktů by měli věnovat zvýšenou pozornost rizikům, která jsou s nimi spojena.

LYNX při koncipování a aktualizaci svých webových stránek vynakládá veškeré možné úsilí, péči a vychází z důvěryhodných zdrojů (např. z informací ze skupiny LYNX B.V.), přesto však nemůže zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací. Využíváte-li námi poskytnuté informace bez jejich ověření nebo jako investiční poradenství nebo investiční doporučení, činíte tak z vlastního uvážení, na vlastní náklady a riziko. Pokud konkrétní investiční produkt a rizika s ním spojená neznáte, neinvestujte do něj. Výše uvedené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.

Vyloučení odpovědnosti

Jakákoli odpovědnost za jakoukoli škodu vyplývající z přístupu a používání těchto webových stránek je společností LYNX výslovně vyloučena. Žádná záruka pro bezchybné a nepřetržité fungování těchto webových stránek neexistuje a ačkoli se LYNX snaží, aby obsah webových stránek byl co nejpřesnější, nejaktuálnější a nejúplnější, přesto vám nemůže zaručit přesnost, platnost, úplnost nebo aktuálnost informací zveřejněných nebo zpřístupněných prostřednictvím těchto webových stránek; LYNX v tomto ohledu nepřebírá žádnou odpovědnost za případné škody.

Informace třetích osob, produktů a služeb

Pokud LYNX zobrazuje hypertextové odkazy na webové stránky třetích stran, pak toto není ze strany společnosti LYNX doporučením investičních produktů nebo služeb, nabízených prostřednictvím těchto webových stránek. Používání podobných odkazů je zcela na vaše vlastní riziko. LYNX nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, použití, či dostupnost takových internetových stránek. Pravdivost, přesnost, přiměřenost, spolehlivost a úplnost jakéhokoli obsahu zmíněných webových stránek, resp. odkazů na ně nebyla společností LYNX ověřena.

Emailová komunikace

Emaily, které jsou zasílány LYNX a jakékoliv k nim připojené soubory jsou důvěrné a jsou určeny k užití pouze jeho zamýšlenými adresáty. Nejste-li zamýšleným adresátem, není povoleno tyto emaily, jakkoliv užívat či zveřejňovat. LYNX, jako odesílatel emailů, pro odstranění jakýchkoli pochybností uvádí, že emaily nepředstavují nabídku na uzavření dohody ani smlouvy ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník; jakákoliv investiční služba může být poskytnuta výhradně na základě smluvního ujednání mezi LYNX a klientem. Informace a dokumenty zasílané LYNX mohou být důvěrné povahy a mohou být chráněny povinností mlčenlivosti. Pokud e-mail, který jste obdrželi od LYNX není určen pro vás, informujte prosím okamžitě odesílatele (tj. LYNX) a e-mail dále nezpracovávejte a vymažte jej. LYNX se nemůže zaručit za bezpečnost a bezchybnost e-mailové komunikace a nepřijímá jakoukoliv odpovědnost za škody vyplývající z použití či zneužití e-mailu.

Práva duševního vlastnictví

Není dovoleno informace nebo jakékoli dokumenty z těchto webových stránek kopírovat, stahovat nebo jakýmkoliv způsobem zveřejnovat, distribuovat nebo reprodukovat bez předchozího písemného souhlasu LYNX nebo souhlasu oprávněné osoby.

LYNX nebo oprávněná strana si ponechává veškerá práva (vč. autorských práv, doménových jmen, práv k ochranným známkám, patentům a dalších práv k duševnímu vlastnictví), pokud jde o veškeré informace a dokumenty poskytované prostřednictvím této webové stránky (vč. všech textů, grafik a logů). Informace a zveřejněné dokumenty na těchto webových stránkách můžete vytisknout a/nebo stáhnout pouze a jedině pro svou vlastní potřebu. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti LYNX není dovoleno poskytovat odkaz na webové stránky společnosti LYNX.

LYNX+ disclaimer (vyloučení odpovědnosti)

LYNX nenese žádnou zodpovědnost za škody plynoucí z následujících skutečností:

  1. Zneužití nebo neautorizované či jakékoli nesprávné použití (klientem nebo třetími osobami) obchodní platformy LYNX+ nebo přihlašovacích údajů do LYNX+, které vyústí v provedení obchodních transakcí na majetkovém účtu (dále jen „účet“) klienta, ke kterým se klient nehlásí či s nimi nesouhlasí anebo k nim nedal pokyny;
  2. Výpadky či přerušení jakékoli povahy nebo jakéhokoliv druhu v LYNX+ plynoucí např. z výpadku elektrické energie, selhání zařízení, hardware i software, bez ohledu na to, zda tento software, připojení, zařízení nebo jiné připojené zařízení spravuje LYNX nebo třetí strana anebo existuje jiná možná příčina, v jejichž důsledku nemůže klient po prodlení využít LYNX+ nebo jiné produkty a služby nabízené společností LYNX;
  3. Nepřesnosti a/nebo nepřijetí, chyby či zpoždění v zobrazení cenových informací, kalkulací (včetně výpočtu marže), údajů o stavu účtu či výpisu z účtu nebo dalších informací poskytovaných LYNX či třetí stranou klientovi;
  4. Analýzy a/nebo další informace spojené s investováním do finančních instrumentů od LYNX či třetí strany přístupné a dostupné klientovi prostřednictvím obchodní platformy LYNX+;
  5. Jakékoliv výpadky, nedostatky (včetně poruch) na stranách burz, clearingových a vypořádacích systémů, depozitářů nebo správců cenných papírů;
  6. Pokles nebo růst hodnoty finančního instrumentu nebo měny, jakékoliv ztráty, jakýkoli ušlý zisk nebo ztráty v příjmu, který utrpí klient.

Klientům je doporučováno mít neustále přístup k alternativní obchodní platformě jako je např. Trader Workstation.

Spolupráce LYNX & Interactive Brokers

Při obchodování prostřednictvím LYNX vstupujete do smluvního vztahu se dvěma partnery: jeden smluvní vztah navazujete s LYNX a jeden smluvní vztah navazujete s Interactive Brokers Ireland Limited (IB).

Služby poskytované LYNX jsou omezeny výhradně na přijímaní a předávání pokynů s finančními instrumenty společnosti IB. Za tímto účelem vám zprostředkujeme otevření majetkového účtu u IB na vaše jménozodpovědnost a riziko. Ktomuto jednání nám dáváte své svolení. LYNX může dále zprostředkovat úvěry na nákup cenných papírů u IB a/nebo půjčku cenných papírů u IB (včetně programu Stock Yield Enhancement Program). K tomu dojde pouze a jedině na základě vaší žádosti ve Formuláři k otevření účtu. 

Dále vstupujete do smluvního vztahu s Interactive Brokers Ireland Limited (IB). LYNX pro vás u IB otevře majetkový účet vaším jménem. Tím získáte přístup k obchodní platformě IB a vypořádání obchodů společností IB a jejími partnery (včetně mateřských a dceřiných společností).

Rozhodné právo

K těmto webovým stránkám a vyloučení odpovědnosti se vztahuje nizozemská právní úprava. Veškeré spory vzniklé na základě nebo v souvislosti s tímto prohlášením budou předloženy výhradně příslušnému soudu v Nizozemí. Pokud jsou v cizojazyčné verzi tohoto vyloučení odpovědnosti rozdíly v interpretaci, pak je rozhodující nizozemská verze. Vzhledem k ochraně a zpracování osobních údajů vás odkazujeme na naše Prohlášení o ochraně osobních údajů, které naleznete na níže uvedeném odkazu: https://www.lynxbroker.cz/info/ochrana-osobnich-udaju/ nebo https://www.lynxbroker.cz/podpora/dokumenty; Zásady používání cookies uvádíme zde: https://www.lynxbroker.cz/info/cookie/

Úpravy a aktualizace webu LYNX

Společnost LYNX si vyhrazuje právo kdykoli bez dalšího upozornění klientů, potencionálních klientů, spotřebitelů atp. upravovat, aktualizovat a měnit obsah i informace poskytovaném prostřednictvím webu společnosti LYNX, vč. dokumentů a textace vyloučení odpovědnosti. Doporučujeme vám proto pravidelně sledovat web LYNX, zdali došlo k aktualizaci prezentovaných informací, dokumentů, vč. textace vyloučení odpovědnosti. Děkujeme.

© Copyright 2024 LYNX