Publicly Traded Partnerships (PTP)

Na příjmy z prodeje Publicly Traded Partnerships (dále jen PTP) je uvalena, podle dostupných informací, srážková daň ve výši 10 %.

V důsledku nařízení americké daňové správy (IRS), které vstoupilo v platnost 1. ledna 2023, se na příjmy z prodeje u Publicly Traded Partnerships, které nemají kvalifikovanou výjimku z oznamovací povinnosti, bude uplatňovat nová srážková daň pro neamerické rezidenty. Jelikož je tato daň ze strany IRS značná a investoři si nemusí být vědomi nově vzniklých rizik spojených s investováním do těchto produktů (PTP), došlo k omezení jejich obchodování na vašem obchodním účtu vedeného prostřednictvím LYNX.

Další informace o tomto novém nařízení lze nalézt na níže uvedených webových stránkách IRS:

Publicly Traded Partnerships | Internal Revenue Service

Definice: Co jsou Publicly Traded Partnerships?

Jedná se o obchodní organizaci vlastněnou dvěma nebo více spoluvlastníky, jejíž akcie jsou obchodovány na regulovaném trhu s cennými papíry nebo se dají obchodovat na sekundárním trhu, a to bez ohledu na počet jejích vlastníků.


Publicly Traded Partnership představuje typ komanditní společnosti řízené dvěma nebo více komplementáři – včetně jednotlivců, obchodních společností nebo jiných typů společností – a je kapitalizovaná komanditisty, kteří poskytují kapitál, ale nemají v ní žádnou řídicí úlohu.


Cenné papíry PTP, které mohou podléhat srážkové dani podle nařízení IRS, se člení na dvě skupiny: cenné papíry s kvalifikovaným oznámením a cenné papíry bez kvalifikovaného oznámení.


Kvalifikované oznámení je výjimka, kterou nařízení IRS uděluje emitentům PTP. Tato výjimka zůstává v platnosti po dobu 92 dnů.

Americká srážková daň pro dotčená PTPs

Všichni investoři, kteří nejsou považováni za americké rezidenty, což znamená, že nemusejí podávat daňové přiznání ve Spojených státech (a tudíž nepodávají formulář W-9 IRS), podléhají srážkové dani ve výši 10 % z příjmů z prodeje nebo z distribuce samotného PTP.

To znamená 10 % z částky, která by byla vypořádána v důsledku jakékoli transakce nebo distribuce PTP, nikoli pouze 10 % z realizovaného zisku.

Níže uvádíme příklad výpočtu této srážkové daně při prodeji cenných papírů PTP bez kvalifikovaného oznámení (without Qualified Notice):

Nákup 200 akcií při ceně 50 USD za akcii

Hodnota transakce = 10 000 USD

Prodej 200 akcií za 51 USD za akcii

Hodnota transakce = 10 200 USD

Zisk = 200 USD

Srážková daň = 1 020 USD

Za předpokladu, že nebude požádáno o vrácení daně, ztráta pro investora bude činit 820 USD.

Opce a jiné finanční deriváty, jejichž podkladovým aktivem je PTP, nepodléhají této srážkové dani. Pokud však dojde k uplatnění opce a Vy obdržíte podkladové aktivum ve formě cenného papíru PTP, následný prodej takového cenného papíru by již podléhal srážkové dani. Shortování PTP taktéž nepodléhá 10% srážkové dani.

Více informací o tomto novém nařízení naleznete na níže uvedených webových stránkách IRS:
Partnership Withholding | Internal Revenue Service

Jak požádat o obchodování PTP?

Přihlášení

V pravém horním rohu klikněte na záložku Help a následně zvolte Secure Message Center.

Vytvoření ticketu

Pro vytvoření tiketu klikněte na tlačítko Compose a následně z nabídky vyberte možnost New Ticket. Budete vyzváni k výběru kategorie. Zde tedy zvolte Trade IssuesOther Trade Problem.


Níže naleznete vzor, který můžete použít k tomu, abyste prostřednictvím ticketu požádali o obchodní povolení s cennými papíry PTP.


Název žádosti:  “Access to PTP Products”

Popis žádosti:

Dear IB,

I hereby request the enabling of trading for PTP symbols on my account UXXXXXX.

Best regards,

Vaše jméno

Seznam cenných papírů PTP s kvalifikovaným oznámením

Cenné papíry PTP s kvalifikovanými oznámeními naleznete pod následujícím odkazem:

PTP Securities with known Qualified Notice

List PTPs without Qualified Notice

Seznam cenných papírů PTP bez kvalifikovaného oznámení:

PTP Securities without Qualified Notices

Často kladené dotazy

Obecně platí, že tyto žádosti budou zpracovány ještě týž den.

Investování do PTP je spojeno s potenciálními riziky, včetně volatility trhu, kolísání cen komodit (např. u PTP zaměřených na energetiku) a změn daňových předpisů, které by mohly ovlivnit distribuční politiku společnosti.

Obchodování s PTP společnostmi může být spojeno se značnými srážkovými daněmi, což je důvod, proč je přístup k těmto produktům prostřednictvím LYNX omezen pro investory, kteří si nemusí být vědomi rizik spojených s investováním do tohoto typu společností.

Omezení pro obchodování s PTP společnostmi bude na účet znovu zavedeno po 3 měsících. Chcete-li obchodování znovu povolit, postupujte podle výše uvedených kroků.

Srážková daň ve výši 10 % se také vztahuje při uplatnění opcí na daný typ společností, což zahrnuje nákup či prodej podkladového aktiva. V důsledku toho musí investoři při strategickém plánování svých obchodních aktivit vzít v úvahu tento daňový dopad, protože přímo ovlivňuje jejich celkové kapitálové výnosy.

Disclaimer:
LYNX neposkytuje žádné (kvalifikované) daňové ani právní poradenství. Informace na této webové stránce byly připraveny pouze pro informativní účely a nepředstavují tak žádné daňové ani právní poradenství a neměli byste se na ně spoléhat. Jste proto výhradně zodpovědní za příslušné a korektní posouzení, zdali se na vás daná informace na této webové stránce vztahuje a zdali je správná. Přestože LYNX věnuje přípravě a údržbě této webové stránky profesionální péči a vynakládá veškeré možné úsilí, které lze spravedlivě požadovat, využívá zdroje, které jsou považovány za spolehlivé, nemůže však zaručit přesnost, úplnost a včasnost poskytnutých informací.

Zobrazit celý disclaimer Sbalit disclaimer