Výpis z účtu

Výpis z obchodního účtu poskytuje přehled nejen o obchodních aktivitách na vašem účtu, ale také například o ziscích, ztrátách a obdržených dividendách. Zároveň slouží jako důležitý doklad pro daňové přiznání.

Přihlášení

Vytvoření výpisu

V horní nabídce klikněte na kartu Performance & Reports a poté zvolte možnost Statements.


Následně klikněte na ikonu modré šipky vedle položky Activity.


Ve vyskakovacím okně pak můžete nakonfigurovat výpis podle svých potřeb:

  • V části Period zvolte časový rámec, za který chcete výpis vygenerovat. V poli Date jej pak můžete blíže specifikovat.
  • V části Language vyberte jazyk výpisu z účtu.
  • V části Format/Action si zvolte formát, ve kterém chcete výpis zobrazit (View) nebo stáhnout (Download).

Popis položek výpisu

Níže naleznete podrobné informace o jednotlivých položkách výpisu z účtu:

V záložce Account Information naleznete obecné informace o svém účtu.

NázevPopis
NameJména všech majitelů účtu.
AccountČíslo účtu.
Customer typeTyp klienta (individuální, společný nebo firemní účet).
Account CapabilitiesTyp účtu (hotovostní nebo maržový).
Base currencyZákladní měna účtu.

Čistá hodnota aktiv (NAV) vyjadřuje celkovou hodnotu vašeho portfolia.

NázevPopis
NAV ChangeZde jsou uvedeny jednotlivé hodnoty, které mají vliv na změnu NAV.
Time-Weighted ReturnProcentuální časově vážená výnosnost za období, za které je výpis sestaven. Časově vážená výnosová míra měří procentuální výnos vytvořený v průběhu času nezávisle na provedených vkladech či výběrech.
Portfolio AnalystPodrobnou analýzu výkonnosti Vašeho portfolia naleznete po kliknutí na tlačítko Go.

Metodika Mark-To-Market (MTM) předpokládá, že pozice a transakce jsou vypořádány na konci každého dne a nové pozice jsou otevřeny následující den. Jedná se o výpočet výkonnosti podkladového aktiva podle data vygenerování výpisu bez ohledu, zda jsou pozice otevřené nebo uzavřené.

Ve sloupci Position si můžete zobrazit změnu hodnoty každé pozice na základě uzavírací ceny. U každé pozice je zde zobrazen rozdíl mezi první a poslední dostupnou uzavírací cenou. Hodnoty v tomto sloupci jsou vyjádřené v základní měně účtu.

Při provedení obchodu během obchodního dne se obvykle vaše pozice dostane do nerealizovaného zisku nebo ztráty. Rozdíl mezi provedenou cenou obchodu a závěrečnou cenou daného dne naleznete ve sloupci Transaction.

Poplatky (Commissions) a ostatní položky (Other), jako celková výše obdržených dividend, srážkové daně, zisky a ztráty z korporátních akcí, naběhlé kupóny a úroky z dluhopisů naleznete v samostatných sloupcích, jelikož tyto operace nelze zachytit rozdílem v závěrečných cenách cenných papírů.

NázevPopis
SymbolSymbol finančního instrumentu.
Prior QuantityMnožství na účtu z předchozího dne.
Current QuantityAktuální množství na účtu.
Prior PriceUzavírací cena pozice z předchozího dne.
Current PriceSoučasná uzavírací cena pozice.
PositionMTM zisk/ztráta pro každou pozici. U FX pozic je zahrnut kurzovní přepočet hotovostních zůstatků a pozic.
TransactionMTM zisk/ztráta pro každý obchod.
CommissionsCelková výše poplatků.
OtherCelková výše dividend, zisku/ztráty, srážkové daně a úroků z dluhopisů.
TotalSoučet hodnot ve sloupcích Position, Transaction, Commissions a Other.

V tabulce jsou rozděleny zisky a ztráty na realizované a nerealizované. Realizované zisky či ztráty jsou přepočteny do základní měny účtu k datu uzavření pozice. Nerealizované zisky či ztráty se přepočítávají do základní měny účtu posledním obchodovaným kurzem daného měnového páru ze zvoleného období.


Sloupce Profit a Loss zobrazují kumulované zisky, resp. ztráty. Součty zisků a ztrát jsou uvedeny ve sloupcích Total.

Zkratka S/T znamená Short Term a označuje pozice s dobou držení kratší než 365 dní.

Zkratka L/T znamená Long Term a označuje pozice s dobou držení delší než 365 dní.


Cost Adj. zobrazuje úpravy pořizovací ceny. V případě výplaty nezdaněných dividend nebo kapitálových splátek (Return of Capital) se upravuje průměrná pořizovací cena pozice (Cost Basis). To znamená, že splacení kapitálu se pro daňové účely zohlední až po uzavření pozice.

NázevPopis
SymbolSymbol pozice
Cost AdjustmentUpravená pořizovací cena pozice o dividendové výnosy.
S/T Profit (Realized)Celková výše krátkodobého realizovaného zisku u dané pozice.
S/T Loss (Realized)Celková výše krátkodobého realizované ztráty u dané pozice.
L/T Profit (Realized)Celková výše dlouhodobého realizovaného zisku u dané pozice.
L/T Loss (Realized)Celková výše dlouhodobé realizované ztráty u dané pozice.
TotalSoučet krátkodobého realizovaného zisku/ztráty a dlouhodobého realizovaného zisku/ztráty.
S/T Profit (Unrealized)Celková výše krátkodobého nerealizovaného zisku u dané pozice.
S/T Loss (Unrealized)Celková výše krátkodobé nerealizované ztráty u dané pozice.
L/T Profit (Unrealized)Celková výše dlouhodobého nerealizovaného zisku u dané pozice.
L/T Loss (Unrealized)Celková výše dlouhodobé nerealizované ztráty u dané pozice.
TotalSoučet krátkodobého nerealizovaného zisku/ztráty a dlouhodobého nerealizovaného zisku/ztráty.
CodeKód operace.


Cash Report umožnuje sledovat změny hotovostních zůstatků u jednotlivých měn.
V této záložce naleznete obraty a pohyby hotovosti. Za tímto účelem je Cash Report rozdělen na jednotlivé měny, které držíte na obchodním účtu. V horní části pak naleznete celkový přehled přepočtený do základní měny účtu.

NázevPopis
Initial Cash BalanceHotovost na účtu na začátku zvoleného období přepočtena do základní měny účtu.
CommissionsZaplacené poplatky za zvolené období.
Deposits/WithdrawalsProvedené vklady a výběry za zvolené období.
DividendsVyplacené dividendy.
Broker InterestZaplacené nebo přijaté úroky za zvolené období (kumulativní).
Cash Settling MTMMark-To-Market zisky a ztráty u futures a opcí s vypořádáním v hotovosti.
Dividend Substitute PaymentsPřijaté náhradní platby za dividendy.
Transaction FeesStržená transakční daň.
Withholding TaxSrážková daň z obdržených dividend.
Net Trades (Sales)Přírůstek peněžních prostředků v důsledku prodeje.
Net Trades (Purchase)Úbytek peněžních prostředků v důsledku nákupů.
Other FeesOstatní zaplacené poplatky za zvolené období (např. za tržní data).
Cash FX Translation Gain/Loss Viz informace pod tabulkou.
Ending CashHotovost na konci zvoleného období.
Ending Settled CashVypořádaná hotovost na konci zvoleného období.

Cash FX Translation Gain/Loss

Skutečné (realizované) zisky nebo ztráty lze určit až po uzavření měnové pozice.

Pro stanovení skutečného (realizovaného) zisku/ztráty z měnové konverze je zapotřebí vzít rozdíl mezi směnnými kurzy ze současného a předchozího období a vynásobit ho počátečním zůstatkem.

Příklad:

Závěrečný směnný kurz EUR/CHF dne 14.1.20XX byl 0,83264 a dne 15.1.20XX byla tato hodnota 1,00170. Podle výše uvedeného výpočtu to znamená rozdíl 0,16906.

Vynásobíme-li tuto hodnotu počátečním stavem peněžních prostředků (např.: CHF -100,00,00), dostaneme ztrátu z přepočtu cizí měny (CHF) ve výši -16 906,00 EUR.

Zde naleznete seznam otevřených pozic na konci posledního obchodního dne z Vámi zvoleného období.

NázevPopis
SymbolSymbol finančního instrumentu drženého v portfoliu.
QuantityPočet kusů finančního instrumentu v portfoliu na konci vybraného období.
Mult (Multiplier)Multiplikátor u derivátů určuje velikost kontraktu.
Opce na akcie například umožňují koupit nebo prodat 100 ks akcií. Jejich multiplikátor tedy bude 100.
Cost BasisCelkový náklad na pozici.
Close PriceZavírací cena z posledního obchodního dne Vámi zvoleného období.
ValueCelková hodnota pozice (Quantity x Close Price).
Unrealized P/L Nerealizovaný zisk nebo ztráta (Value – Cost Basis).

V této části jsou zobrazeny hotovostní zůstatky na konci vámi zvoleného období.

NázevPopis
DescriptionTřípísmenný kód měny.
QuantityČástka držená v dané měně.
Cost PriceCena, za kterou jste otevřeli pozici v této měně.
Cost BasisCelkové náklady, které vám vznikly při otevření pozice (včetně poplatků) přepočtené do základní měny účtu.
Close PriceZávěrečný kurz měnového páru k poslednímu dni vykazovaného období.
ValueAktuální hodnota pozice přepočtena do základní měny účtu.
Unrealized Profit/LossNerealizovaný zisk/ztráta přepočtený do základní měny účtu (Value – Cost Basis).

Tato část výpisu z účtu obsahuje informace o akciích, které byly zcela nebo zčásti použity k zajištění vašeho maržového úvěru. Ve sloupci Securities Segregated naleznete aktiva, která nejsou v současné době použita jako kolaterál maržového úvěru.

NázevPopis
Symbol
Symbol pozice držené na vašem účtu.
Settled QuantityVýše aktiva, které je předmětem kolaterálu.
Close PriceUzavírací cena pozice k datu vytvoření výpisu.
ValueMnožství x uzavírací cena.
Securities SegregatedPočet a hodnota cenných papírů podléhajících segregaci.
Securities Not SegregatedPočet a hodnota cenných papírů, které nepodléhají segregaci na základě regulace.
Securities Not Segregated: Third Party “Right to Use”Počet a hodnota nesegregovaných cenných papírů půjčených třetím stranám.
Securities Not Segregated: Subject to Stock Yield Enhancement ProgramPočet a hodnota nesegregovaných cenných papírů, které jsou využívány ze strany IB.

V této časti naleznete informace o vypůjčených a zapůjčených akcií. Tato sekce je k dispozici pouze v případě, že máte aktivní Stock Yield Enhancement Program.

NázevPopis
SymbolSymbol finančního instrumentu.
DescriptionJméno společnosti.
Shares at IBCelkový počet držených akcií.
Shares BorrowedPočet vypůjčených akcií.
Shares LentPočet zapůjčených akcií.
Net SharesNetto počet akcií.

V této části naleznete všechny uskutečněné obchody během zvoleného období.

Obchody jsou seřazeny nejprve podle třídy aktiv, poté podle měny, a nakonec dle symbolu investičního nástroje.

Naleznete zde také zisky či ztráty ze všech realizovaných obchodů. Do realizovaných zisků/ztrát se započítávají i poplatky za provedené transakce (s výjimkou CFD kontraktů).

NázevPopis
SymbolSymbol finančního instrumentu.
Date/TimeDatum a čas provedeného obchodu.
QuantityPočet nakoupených/prodaných kusů finančního instrumentu.
T. priceCena, za kterou byl obchod proveden.
C. priceZavírací cena daného finančního instrumentu v den, kdy byl obchod uskutečněn.
ProceedsHodnota transakce bez započtení poplatků (Quantity x T. Price).
Comm/feeNaúčtované poplatky za realizovaný obchod.
BasisHodnota transakce se započtením poplatků.
Realized P&LRealizovaný zisk/ztráta z uskutečněného obchodu.
CodeKódy, které poskytují více informací o jednotlivých uskutečněných obchodech. Všechny kódy jsou popsány na této stránce v části Codes.
O = otevření pozice
C = uzavření pozice

Transakční daně se zobrazují seřazené podle třídy aktiv a měny.

Pokud se v některé ze zemí strhávají dodatečné poplatky či daně za transakce, naleznete je v této sekci.

NázevPopis
Time/DateČas a datum provedení transakce.
SymbolSymbol finančního instrumentu.
DescriptionPopis týkající se transakční daně.
QuantityPočet cenných papírů ve vztahu k transakční dani.
Trading PriceCena obchodu vztahující se k transakční dani.
AmountVýše transakční daně.

Zde jsou uvedeny všechny korporátní akce seřazené podle třídy aktiv a měny.

NázevPopis
Reporting DateDatum, kdy společnost ohlásila korporátní akci.
Date/TimeDatum a čas korporátní akce.
DescriptionPopis korporátní akce.
QuantityPočet cenných papírů souvisejících s danou korporátní akcí.
EarningsVýnosy související s korporátní akcí.
ValueHodnota související s korporátní akcí.
Realized Gain/LossRealizovaný zisk nebo ztráta spojená s korporátní akcí.

Pokud existuje korporátní akce u společnosti, kterou držíte v portfoliu, tak si ji lze zobrazit ve Správě účtu po kliknutí na Secure Message Center, kde také budete moci hlasovat. Po více informací o korporátních akcích klikněte zde.


Podrobné informace ohledně korporátních akcí byste také měli nalézt přímo na webových stránkách příslušných společností v sekci Investor Relations (vztahy s investory). Obecné informace o dividendách naleznete zde.

V této části jsou zaznamenány převody cenných papírů k jinému nebo od jiného brokera.

NázevPopis
SymbolSymbol finančního instrumentu.
DateDatum převodu.
TypeZpůsob převodu.
DirectionPříchozí (In) nebo Odchozí (Out).
XFER CompanyNázev protistrany (kontra broker).
XFER AccountČíslo účtu u protistrany.
QtyPočet převedených cenných papírů.
Xfer PricePřevodní cena cenných papírů.
Market ValueTržní hodnota převodu.
Realized P&LRealizovaný zisk/ztráta spojený s převodem.
Cash AmountPřípadná převáděná hotovost.

V této části jsou uvedeny provedené vklady, výběry a interní převody.


Tabulka zobrazuje všechny příchozí a odchozí peněžní transakce na obchodním účtu za sledované období (seřazené podle jednotlivých měn).

NázevPopis
DepositVklady z bankovního účtu na obchodní účet.
WithdrawalVýběry z obchodního účtu na bankovní účet.
Cash TransferV této položce jsou zaznamenány převody mezi obchodními účty.

V této části naleznete všechny stržené poplatky (kromě poplatků za transakce). Jedná se např. o poplatky za tržní data, držení GDRs/ADRs či CFDs.

NázevPopis
AccountČíslo obchodního účtu.
DateDatum stržení poplatku.
DescriptionPopis poplatku.
AmountVýše poplatku.

Dividendy jsou uspořádány podle měny, v níž se rozhodla akciová společnost je vyplatit. Hodnota vyplacených dividend je tedy uvedena v této specifické měně. Na konci je souhrnná hodnota převedena do základní měny účtu pro lepší přehled.

NázevPopis
AccountČíslo obchodního účtu.
DateDatum, kdy byla dividenda připsána.
DescriptionPopis dividendy.
AmountPřipsaná částka.

V této záložce najdete přehled všech srážkových daní stržených během vybraného období. Srážkové daně jsou přímo odečítány clearingovými centry a nejsou distribuovány na váš obchodní účet.

NázevPopis
DateDatum, kdy byla stržena srážková daň.
DescriptionPopis srážkové daně.
AmountStržená částka.

Úroky jsou přepočítávány denně, ale jejich skutečné stržení nebo připsání probíhá jednou měsíčně, konkrétně třetí pracovní den následujícího měsíce. Aktuální nárůst úroků za daný měsíc naleznete v sekci Interest Accruals.

NázevPopis
AccountČíslo obchodního účtu.
DateDatum zaúčtování úroku.
DescriptionPopis úroku.
AmountVýše úroku

V této záložce jsou zobrazeny naběhlé úroky, které ještě nebyly strženy. Úroky se přepočítávají denně, ale k jejich reálnému stržení dochází jednou měsíčně, a to třetí pracovní den v měsíci následujícím.

NázevPopis
Starting Accrual BalanceStav naběhlých úroků na začátku období.
Interest AccruedVýše naběhlých úroků za dané období.
Accrual ReversalPřeúčtování úroků.
Ending Accrual BalanceStav naběhlých úroků na konci období.

V této části naleznete informace o procesech týkajících se zaúčtování dividend.

Nárok na výplatu dividendy mají všichni akcionáři, kteří drželi (vypořádané) akcie dané společnosti v rozhodný den (record date) pro výplatu dividendy. Samotná výplata dividendy obvykle probíhá v pay date.

V období mezi record date a pay date neobdržíte skutečnou výplatu dividendy. Pokud máte nárok na dividendu, zobrazí se v této části výpisu z účtu. Je důležité si uvědomit, že údaje v této sekci mohou být upraveny před i po vyplacení dividendy.

Skutečné přijaté platby z dividend si můžete prohlédnout v sekci Dividends. Více informací ohledně připisování dividend najdete zde.

NázevPopis
AccountČíslo obchodního účtu.
SymbolSymbol cenného papíru.
DateDatum vzniku nároku na dividendu.
Ex DateEx-dividend date.
Pay DateDen výplaty dividendy.
QuantityPočet akcií s nárokem na dividendu.
TaxSrážková daň.
FeePoplatek spojený s dividendou.
Gross RateHrubá výše dividendy na akcii.
Gross AmountGross Rate x Quantity.
Net AmountCelková částka před zdaněním.

V této sekci naleznete informace související se shortováním akcií, včetně účtovaných úroků a za jejich zapůjčení.

NázevPopis
Value DateDatum, kdy došlo k poplatku.
SymbolSymbol shortovaného titulu.
QuantityPočet kusů shortovaného titulu.
PriceUpravená uzavírací cena titulu.
ValueHodnota short pozice (Price x Quantity).
Fee Rate (%)Sazba výpůjčního poplatku.
Borrow FeePoplatek za vypůjčení (Value x Fee Rate)/360.

V této části jsou pro klienty účastnících se programu SYEP uvedeny podrobnosti o zapůjčených cenných papírech. Údaje jsou seřazeny podle měny.

NázevPopis
SymbolSymbol zapůjčeného cenného papíru.
Transaction IDID transakce související s zapůjčením cenného papíru.
QuantityPočet zapůjčených cenných papírů.
Interest Rate on Customer Collateral (%)Úroková sazba, která je aplikována na kolaterál.
Collateral AmountVýše kolaterálu.

V této části jsou pro klienty účastnících se programu SYEP zobrazeny aktivity související se zapůjčeným cenných papírů.

NázevPopis
SymbolSymbol zapůjčeného cenného papíru.
DateDatum zapůjčení.
DescriptionPopis aktivity.
Transaction IDID transakce související s zapůjčením cenného papíru.
QuantityPočet zapůjčených akcií.
Collateral AmountVýše kolaterálu.

V této části jsou pro klienty účastnících se programu SYEP zobrazeny podrobnosti o úrocích získaných z půjčených cenných papírů.

NázevPopis
Value DateDatum, které se použije pro stanovení příjmu.
SymbolSymbol zapůjčeného cenného papíru.
Start DateDatum zahájení zápůjčky.
QuantityPočet zapůjčených cenných papírů.
Collateral AmountVýše kolaterálu.
Market-based Rate (%)Tržní úroková sazba k datu stanovení hodnoty.
Interest Rate on Customer Collateral (%)Úroková sazba, která se použije na kolaterál.
Interest Paid to CustomerČástka, kterou jste obdrželi za zapůjčení svých plně splacených cenných papírů.
CodeKódová zkratka.

Zde jsou uvedeny všechny finanční nástroje, se kterými jste během sledovaného období obchodovali. Údaje v této části jsou seřazeny podle třídy aktiv.

NázevPopis
SymbolSymbol finančního instrumentu.
DescriptionPopis finančního instrumentu.
ConidIdentifikační číslo kontraktu.
Security IDČíslo CUSIP nebo ISIN cenného papíru.
MultiplierMultiplikátor cenného papíru.
ExpiryExpirace cenného papíru, je-li to relevantní.
Delivery MonthMěsíc dodání, je-li to relevantní.
TypePut nebo call.
StrikeRealizační cena cenného papíru.
Issue DateDatum emise cenného papíru, je-li to relevantní.
IssuerEmitent cenného papíru, je-li to relevantní.
MaturityDatum maturity cenného papíru, je-li to relevantní.
CommodityDruh komodity.
DeliveryTyp fyzického doručení.
WeightVáha dodávky.
FinenessKvalita zboží.
Serial NumberSériové číslo.

V této části jsou vysvětleny všechny zkratky, které se objevují v nejrůznějších částech výpisu.

NázevPopis
APřiřazení
AExAutomatické provedení uplatnění souvisejícího s dividendami
AdjÚprava
AlAlokace
AwObchod provedený prostřednictví jiné finanční instituce
BAutomatický nákup
BoPřímá výpůjčka
CUzavírací obchod
CDDodání v hotovosti
CPKomplexní pozice
CaZrušený
CoUpravený obchod
CxČást nebo celá transakce byla provedena tzv. křížením (crossing executed) s jiným klientem IB, což znamená, že transakce nebyla uskutečněna na burze, ale mezi klienty IB.
ETFVytvoření/vykoupení ETF
EpVyplývající z již expirované pozice
ExUplatnění
GObchod v segmentu garantovaného účtu
GEAExpirace nebo přiřazení vyplývající z offsetových pozic
HCMetoda porovnávání daňových položek s nejvyššími náklady (Highest Cost tax lot-matching)
HFIInvestice převedená do hedgeového fondu
HFRZpětný odkup z hedgeového fondu
IInterní převod
IATato transakce byla provedena vůči přidruženému subjektu IB.
INVInvestiční převod od investora
LLikvidace pozice (porušení maržových požadavků)
LDUpraveno o ztrátu z wash sale
LIDaňová metoda Last In, First Out (LIFO)
LTDlouhodobý zisk/ztráta
LoPřímá půjčka
MZadáno manuálně společností IB
MExManuální uplatnění kvůli vyplaceným dividendám
OOtevírací obchod
PČástečná exekuce  
PIVylepšení ceny
PoZaúčtování úroků nebo dividend
PrČást nebo celá tato transakce byla provedena burzou jako křížový obchod (crossing execution) IB vůči přidružené společnosti IB.
RReinvestice dividend
RbPřeúčtování
REDZpětný odkup ve prospěch investora
RePřeúčtování úroků nebo dividend
RiProplacení nákladů
RIOpakovaná investice
SITento příkaz byl podán společností IB.
SOTento příkaz byl označen jako vyžádaný vaším zprostředkujícím makléřem (introducing broker).
SSZákazník určil tento obchod pro vypořádání ve zkráceném režimu, a proto je předmětem realizace za ceny vyšší, které jsou na trhu.
STKrátkodobý zisk/ztráta
SYPozice, které mohou být způsobilé pro SYEP
TPřevod

Často kladené dotazy

Ano, ale mějte na paměti následující:

Po migraci vašeho obchodního účtu do IBIE (irská pobočka IB) bylo jeho číslo změněno. Chcete-li získat přístup k výpisům před rokem 2021, klikněte na tlačítko Add/Edit nacházející vlevo nahoře vedle čísla vašeho obchodního účtu (začínající „U“). Na pravé straně stránky se Vám zobrazí nové okno, kde je zapotřebí kliknout na ikonu trychtýře. Zde zaškrtněte možnost Migrated a následně potvrďte kliknutím na tlačítko Apply.

Zaškrtněte políčko s číslem starého obchodního účtu a odškrtněte nový (migrovaný) účet, poté klikněte na tlačítko Continue. Nyní budete moci zobrazit výpisy z roku 2020 a starší.

Zpracování požadovaného výpisu z účtu může v závislosti na jeho velikosti chvíli trvat. Aktuální stav zpracování lze sledovat v sekci Batch Statements. Po požádání o vytvoření výpisu z účtu podle výše uvedených pokynů znovu načtete stránku kliknutím na ikonu aktualizace ↻.

V pravé části obrazovky se zobrazí sekce Batch Statements. Zde klikněte na ikonu aktualizace, dokud se vedle příslušného výpisu nezobrazí ikona šipky. Poté klikněte na ikonu šipky pro otevření výpisu.

Výpisy lze vytvářet za posledních 5 kalendářních let. V případě potřeby dřívějšího výpisu, kontaktujte naši klientskou podporu prostřednictvím e-mailu. Maximální časový rámec pro jeden report je 365 dní a čas uzávěrky je 02:30 SEČ.

Pro vytvoření vlastního výpisu přejděte do sekce Custom Statements a klikněte na ikonu Plus (+). Poté pojmenujte váš výpis v poli Statement Name a zaškrtněte sekce, které chcete přidat. Také můžete vytvořit vlastní konfiguraci a vybrat preferovaný způsob doručování. Potvrďte svou volbu kliknutím na tlačítko Continue.

Chcete-li povolit upozornění na nově dostupné výpisy, postupujte podle následujících kroků:

  • Nejprve si ověřte, že máte nastavenou aktuální e-mailovou adresu.
  • Na stránce Settings přejděte do sekce Reporting a zvolte možnost Statements Delivery.
  • Na nově otevřené stránce klikněte na ikonu konfigurace (ozubené kolo).
  • Nastavte preferovaný způsob doručování výpisů (oznámení prostřednictvím Správy účtu, e-mailem nebo e-mailem s přílohou).
  • Potvrďte provedené změny kliknutím na tlačítko Continue.