Vypořádání

Vypořádáním se rozumí vyrovnání finančních závazků mezi kupujícím a prodávajícím. Tím máme na mysli platbu a dodání finančního instrumentu v rámci provedené transakce na spotovém nebo derivátovém trhu. Úspěšné vypořádání je zárukou převodu vlastnictví a splnění smluvních závazků.

Definice: Vypořádání a clearing

Historicky lhůta pro vypořádání poskytovala smluvním stranám čas na splnění jejich dodacích povinností z uskutečněné transakce, tj. dodání hotovosti výměnou za cenné papíry. Během této doby tak musí dojít k převodu vlastnického práva k cenným papírům proti úhradě jejich kupní ceny. V minulosti se totiž peněžní prostředky převáděly převodem a cenné papíry se dodávaly ve fyzické podobě. Platba a dodání cenných papírů se tedy musely uskutečnit do dvou pracovních dnů.

Vlastnické právo k akciím získáte ihned po jejich nákupu, ale oficiálně je budete vlastnit až po vypořádání, tedy po dvou dnech.

V současné době jsou transakce s cennými papíry, měnami, deriváty zaúčtovány centrálními protistranami, tzv. clearingovými centry. Clearingové centrum funguje jako prostředník mezi kupujícím a prodávajícím. Tím se minimalizuje riziko selhání při dodání finančních prostředků nebo cenných papírů. Transakce mezi kupujícím a prodávajícím jsou započteny a následně vypořádány clearingovým systémem.

Provedení obchodu se může zdát jako okamžitá záležitost. Ve skutečnosti je každý obchod spojen se dvěma důležitými termíny, které byste měli znát:

Datum transakce:

Datum transakce je den, kdy jste úspěšně provedli obchod.

Datum vypořádání:

Datum vypořádání je den, kdy je obchod oficiálně uskutečněn.

Datum vypořádání vyjadřuje datum, ke kterému je splatná platba za nákup, ke kterému musí být prodané cenné papíry dodány a ke kterému depozitář ověřil nového akcionáře a odstranil původního.

Při nákupu nebo prodeji cenných papírů se vypořádáním rozumí oficiální převod cenných papírů na účet kupujícího a hotovosti na účet prodávajícího.

Přehled vypořádání dle produktu

Vypořádání transakcí je podmíněno určitou dobou trvání. Doba vypořádání se u jednotlivých produktů liší. Zatímco u většiny akciíETFs a warrantů trvá vypořádání dva pracovní dny (T+2), transakce s americkými, kanadskými a mexickými akciemiopcemi a futures kontrakty jsou vypořádány po jednom pracovním dni (T+1).

Z důvodu státních svátků se transakce u některých měn v některých dnech v roce nevypořádávají. Pokud vypořádání připadne na den státního svátku, přesouvá se na následující pracovní den.

Níže naleznete tabulku s možnými nejběžnějšími termíny vypořádání:

Finanční instrumentDoba vypořádání
Akcie/ETFs/ADRsT+2
Americké, kanadské a mexické akcie/ETFsT+1
Opce na akcieT+1
Opce na indexyT+1
FuturesT+1
Opce na FuturesT+1
ForexT+2
DluhopisyObvykle T+2, US Treasuries T+1
CFDsStejná jako u podkladu
Drahé kovy (XAUUSD, XAGUSD)T+2
Warranty/Strukturované produktyT+2
Poznámka: V tomto seznamu se mohou vyskytnout odlišnosti v důsledku změny doby vypořádání, která proběhla v květnu 2024.  
Zdroj: LYNX
Informace
Změna doby vypořádání

V květnu 2024 se zkrátila doba pro vypořádání transakcí s americkými, kanadskými a mexickými akciemi a dalšími finančními instrumenty ze dvou pracovních dnů (T+2) na jeden pracovní den (T+1). V závislosti na povaze vašeho účtu dojde k určitým omezeným dopadům.

Více informací naleznete zde: Změna doby vypořádání na T+1

Doba vypořádání: Akcie a Forex

Hotovostní účet: Obchodování s akciemi v cizích měnách

Pro nákup akcií v měně, kterou nedisponujete na účtu, je nejprve zapotřebí provést měnovou konverzi do této měny. Vzhledem k tomu, že je doba vypořádání u akcií i měnových konverzí totožná, je obvykle možné nakoupit akcie ihned po měnové konverzi.

Výjimku představují americké, kanadské a mexické akcie. U kterých je zapotřebí provést měnovou konverzi 1 den před nákupem, aby se vypořádání forexové transakce (T+2) shodovalo s vypořádáním transakce s americkými, kanadskými nebo mexickými akciemi (T+1).

U hotovostního účtu je důležité tyto dny vypořádání sledovat. Může se například stát, že vaše obchody s určitým produktem budou muset být plně vypořádány, než budete moci provést další obchod se stejným produktem. Tímto způsobem se vyhnete překrývání vypořádání obou transakcí.

Reinvestování prostředků z prodeje finančních instrumentů na maržovém účtu

Níže uvedený příklad vysvětluje, zda budete platit úrok za zapůjčení měny, kdybyste ihned investovali prostředky z prodejní transakce (pokud má nově nakoupený finanční instrument stejnou dobu vypořádání).

Příklad: Pokud prodáte akcie v pondělí, prostředky z tohoto prodeje budou vypořádány ve středu. Pokud ihned investujete tyto prostředky do jiných akcií, tak ještě tedy nebudou vypořádány. Platba za nákup akcií však bude vypořádána ve středu, což se shoduje s vypořádáním příjmů z prodejní transakce. Tím pádem vám nebude účtován úrok (je-li vypořádaný zůstatek peněžních prostředků v dané měně ve středu kladný).

Doba vypořádání: Opce a Forex

Hotovostní účet: Obchodování s opcemi v cizích měnách

Transakce s opčními kontrakty bývají zpravidla vypořádány během jednoho pracovního dne. Na rozdíl od nákupu akcií nelze s opcemi obchodovat ihned po uskutečnění měnové konverze a je tedy zapotřebí vyčkat jeden pracovní den.

Maržový účet

Pokud budete obchodovat s opcemi, aniž byste drželi finanční prostředky v měně, ve které jsou dané opce kótované, tak prostředky Vám budou vypůjčeny nejméně na jeden den (i v případě, že jste provedli měnovou konverzi ten samý den). Je to dáno tím, že opční kontrakty jsou vypořádány po jednom pracovním dni, zatímco u měnových konverzí trvá vypořádání dva pracovní dny. Je tedy zapotřebí počítat s účtováním debetního úroku.

Futures

Futures kontrakty jsou vypořádány následující den po uskutečnění obchodu (T+1). Pokud tedy nakoupíte futures kontrakt dnes, jste povinni ho uhradit do následujícího pracovního dne.

Futures v době expirace

Futures kontrakty se vypořádávají v den následující po obchodním dni (T+1). V závislosti na typu kontraktu je vypořádání uskutečněno buď v hotovosti, nebo fyzickým dodáním.

Upozorňujeme, že fyzické dodání prostřednictvím LYNX není možné, což znamená, že dojde k uzavření pozice u daného futures kontraktu před datem jeho expirace. Jedinou výjimkou jsou forexové futures kontrakty. U nich se vypořádání provádí v měně, ve které se obchodují. Všechny ostatní futures s fyzickým způsobem vypořádání musí být uzavřeny před datem vypršení jejich platnosti. Pokud pozice neuzavřete sami, uzavře je Interactive Brokers před datem vypršení.

  • First Position Date: První den, kdy může prodávající informovat clearingové centrum o záměru dodat podkladové aktivum.
  • First Notice Date: První den, kdy může být kupující informován clearingovým centrem o potencionálním dodání podkladového aktiva.

Přehled vypořádání futures kontraktů

Další informace o zásadách pro likvidaci futures kontraktů naleznete na stránce našeho partnera: Futures Close Out | Interactive Brokers Ireland

Kliknutím na odkaz výše přejdete na webovou stránku, kde naleznete First Notice Date First Position Date pro konkrétní futures kontrakty. Futures pozici je zapotřebí uzavřít nejpozději dva dny před Cutoff date.

  • Long Futures Cutoff: Datum, ke kterému musí být dlouhé futures pozice uzavřeny a vypořádány.
  • Short Futures Cutoff: Datum, ke kterému musí být krátké futures pozice uzavřeny a vypořádány.

Disclaimer:
Tato webová stránka obsahuje odkazy a/nebo odkazuje na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou uvedeny pouze pro usnadnění a vaše lepší pochopení. Webové stránky třetích stran ovšem nepodléhají kontrole ze strany LYNX. LYNX tudíž není a ani nemůže v žádném případě být zodpovědný za obsah a informace prezentované na těchto webových stránkách třetích stran.

Často kladené dotazy

Posledním dnem pro získání nároku na výplatu dividendy je pracovní den před ex-dividend date.

Ex-dividend date je totiž prvním dnem, kdy jsou akcie obchodované bez nároku na dividendu. Informace ohledně ex-dividend date lze nalézt v obchodní platformě TWS kliknutím pravým tlačítkem myši na název společnosti. Z nabídky následně zvolte možnost Plán dividend.

Record date nám označuje datum, do kdy musí být investor zapsán v příslušném depozitáři právě kvůli nároku na dividendu.

Za určitých okolností může být předčasné uplatnění opce ekonomicky výhodné, např. pokud byste chtěli obdržet dividendu z akcií, které jsou podkladovým aktivem dané opce.

Pokud společnost, jejíž akcie jsou podkladovým aktivem opce, kterou držíte v portfoliu, bude v nejbližší době vyplácet dividendu, tak o této skutečnosti budete informován prostřednictvím obchodní platformy TWS, Správy účtu a e-mailem.

K získání nároku na dividendu z akcií stačí uplatnit opční kontrakt jeden pracovní den před ex-dividend date.

Obecně lze na hotovostním účtu obchodovat s opcemi, avšak je to možné pouze v případě krytých opcí, kde je vyžadováno držení dostatečné vypořádané hotovosti nebo je zapotřebí mít v portfoliu odpovídající množství podkladového aktiva. Opční obchodníci obvykle volí účet maržový, který umožňuje obchodovat i s nekrytými opcemi.

Zejména komoditní futures nesou riziko možného fyzického dodání podkladu. Proto musí být taková pozice uzavřena a vypořádána před First Position Date nebo First Notice Date. Tyto termíny pro jednotlivé futures kontrakty naleznete v tabulce s cut-off dates na této stránce.

Nikoliv, pokud jsou prostředky z prodeje akcií reinvestovány tentýž obchodní den je platba za nákup akcií splatná o dva pracovní dny později.

Jestliže částka z prodaných akcií pokrývá částku za nákup nových akcií, nepůjčujete si finanční prostředky, a tudíž neplatíte úrok za zapůjčení.

V obchodní platformě TWS klikněte pravým tlačítkem myši na název finančního instrumentu (sloupec Název společnosti) a z nabídky zvolte Financial Instrument Info > Podrobnosti.

Tím se otevře nová webová stránka s podrobnými informacemi o daném finančním instrumentu. Informace o detailech vypořádání pak naleznete v části Settlement Method.

Více informací o přechodu na dobu vypořádání T+1 naleznete na této stránce: Změna doby vypořádání na T+1

Disclaimer:
Informace prezentované na této webové stránce nejsou (a v žádném případě ani nemohou být) považovány za investiční poradenství ani za investiční doporučení. Webová stránka zobrazuje údaje, jež LYNX připravil pouze jako všeobecné informace obchodního, příp. marketingové charakteru pro soukromé využití investory, ale v žádném případě není určena jako konkrétní personalizované doporučení finančních nástrojů nebo strategií a nezohledňuje nijak konkrétní finanční situaci, investiční znalosti a zkušenosti jednotlivých investorů, jejich investiční cíle a horizont nebo rizikový profil a jejich preference.

Zobrazit celý disclaimer Sbalit disclaimer