Co jsou akcie
V tomto článku si vysvětlíme, co jsou akcie a jak fungují. Podíváme se na to, jaké druhy cenných papírů existují a proč se zajímat o investice do akcií.


Pokud hledáte brokera pro obchodování akcií, klikněte zde.

Co jsou akcie?

Akcie představují dílčí vlastnictví společnosti v poměru k celkovému počtu akcií. Jedná se o cenný papír, který vydává akciová společnost. Získává tak kapitál pro své podnikání. Majitelem akcie je akcionář. Ten díky jejímu vlastnictví získává právo na podíl na zisku společnosti.

Nominální hodnota akcie definuje její podíl na základním kapitálu společnosti. Tržní (kolísající) hodnota akcie je cena, za kterou se cenný papír v současné době obchoduje na burze. Pokud vlastníme například 50 % akcií společnosti Apple, znamená to, že vlastníme 50% podíl dané firmy. Při investování do akcií tak získáváte podíl v dané společnosti. Nyní je čas podívat se na to, jak fungují akcie.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Jak fungují akcie a proč je společnosti nabízejí?

Podniky zpravidla emitují (prodávají) své akcie, aby zvýšily finanční prostředky na provoz svých aktivit. Cílem je získat další potřebný kapitál pro rozvoj a financování svého podnikání, případně pro pokrytí pohledávek.

Prodejem cenných papírů společnost získává finanční prostředky, aniž by musela splácet úroky či úvěr. Z dalších přínosů může být zvýšení motivace pro zaměstnance, aby se ještě více podíleli na rozvoji firmy. Odměny ve formě akcií mohou být důležitou motivační složkou. Aby mohla společnost své cenné papíry na burze nabízet, musí nejprve dojít k první veřejné nabídce (IPO).

Proces, kdy společnost nabízí svůj podíl investorům, není jen otázkou moderních dějin. K podobné praxi docházelo již ve starověkém Římě. Investování do akcií tak obchodníkům umožňuje podílet se na případném úspěchu firmy a společnost tak získává kapitál na další možný rozvoj. Nizozemská východoindická společnost tímto způsobem získala prostředky a finance na své nákladné zámořské plavby již v roce 1602. Za sponzorování námořní flotily byl investorům nabídnut podíl na zisku z dovezeného zboží a koření.

Jak fungují akcie: Kolik cenných papírů společnost vydává?

Není dán počet, které by společnost mohla maximálně nabídnout. Akcie mohou být také emitovány opakovaně. Pro obchodování cenných papírů na burze je ale důležité si zapamatovat dva významné pojmy.

Celkový počet akcií se skrývá pod údajem Outstanding shares. Je ale třeba mít na paměti, že ne všechny jsou veřejně obchodovatelné. Mnoho z nich je vlastněno například majiteli společnosti.

Počet akcií, které jsou veřejně obchodovatelné, nalezneme pod údajem Float (Floating shares). Tento údaj nám říká, kolik akcií je aktuálně dostupných k obchodování na burze. Float u různých společností se pochopitelně liší a mění se v čase.

Pamatujte si ale, že společnosti, jejichž počet Floating shares je nízký, mohou být více náchylné na změnu nabídky a poptávky. Pokud prudce vzroste poptávka po akciích společnosti, která nabízí malé množství, cena těchto cenných papírů může rychle růst (a stejně tak i klesnout, když poptávka opět poklesne).

Co určuje cenu akcie?

Cena akcií se řídí stejnými zákony nabídky a poptávky jako jakékoliv jiné zboží nebo služby. Je-li akcie na trhu žádaná, má obvykle i cena akcie tendenci růst. Zároveň je ale třeba zmínit, že cenné papíry společnosti mohou klesat i růst, přestože tomu příliš neodpovídají výsledky společnosti. Zejména v krátkém časovém horizontu.

Cenové pohyby akcií mohou být totiž také ovlivněny budoucím očekáváním a emocemi obchodníků. Přílišný optimismus může hnát ceny akcií nahoru, zatímco obavy a strach mohou srazit cenu akcie dolů, přestože výsledky a situace společnosti tomu nemusí odpovídat. Ano, i tak fungují akcie a je třeba počítat s tím, že na burze nelze s jistotou předvídat téměř nic. Samotný Warren Buffett opakovaně upozorňuje, že trhy se z krátkodobého hlediska mohou chovat nepředvídatelně a nelogicky.

Jaké existují druhy akcií?

Cenných papírů existuje několik druhů a typů. Můžeme je rozdělit na základě několika různých hledisek. Dělí se z hlediska formy na dva základní typy. Jedním z nich je akcie na majitele a druhým je akcie na jméno.

Akcie na majitele

Též je někdy označovaná jako akcie na doručitele a je bez omezení převoditelná. To znamená, že noví ani bývalí vlastníci nemají povinnost tento převod akciové společnosti hlásit. Takové cenné papíry tedy v maximální míře uplatňují princip anonymního investování.

Akcie na jméno

Tento druh cenného papíru je vydáván jen na jméno určité osoby (fyzické či právnické). V zaknihované podobě se převádí smlouvou a registrací podle § 21 zák. o cenných papírech. Její převoditelnost na jiného majitele mohou stanovy společnosti omezit, nesmí tuto možnost ale úplně vyloučit.

Akciová společnost, která akcie na jméno vydala, má povinnost vést seznam akcionářů, které cenné papíry drží.

Čtěte také >> Nejlepší akcie: Rady a tipy na investice do akcií

Z hlediska podoby pak je možné ještě akcie rozdělit na další dva typy, a to akcie listinné a akcie zaknihované.

Akcie listinné 

Jedná se o cenné papíry, které mají hmotnou, skutečnou podobu. Skládají se z tzv. pláště a kuponového archu. Plášť obsahuje jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu akcie, její formu, datum emise, číselné označení a další detaily. Kuponový arch obsahuje kupóny, které ztělesňují právo na výplatu dividendy.

Akcie zaknihované

Nemají materiální podobu. Existují tedy pouze ve formě účetního záznamu v systému, který vede centrální depozitář cenných papírů. Jednotlivé akcie se od sebe také liší právy a povinnostmi, které jejich majitel držením cenného papíru nabývá.

Kmenové akcie

Kmenové akcie umožňují majiteli využívat všech 4 práv, které jsou s držením akcií spojeny. Může se podílet na řízení společnosti, má právo na zisk společnosti, má právo na podíl na likvidačním zůstatku a má přednostní právo na upsání nových akcií v takové míře, že jeho základní podíl ve společnosti zůstane nezměněn.

Prioritní (přednostní) akcie

Akciová společnost může ve svých stanovách definovat vydání tzv. prioritních (přednostních) akcií, se kterými jsou spojena přednostní práva na výplatu dividendy nebo na podíl na likvidačním zůstatku. Výměnou za to, ale vlastníci mohou ztratit hlasovací právo v případě, že je z prioritních akcií vyplácena dividenda.

Zaměstnanecké akcie

Některé firmy mohou jako bonus svým zaměstnancům nabízet zaměstnanecké akcie. Ty mohou mít nižší (výhodnější) cenu ale jsou s nimi spojená určitá omezení. Jsou zpravidla vydávány na jméno a převoditelné jsou jen omezeně.

Mohou mít rovněž nějak omezenou možnost odprodeje (ne dříve než za 1 rok od nabytí). Mohou obdržet jak současní, tak bývalí zaměstnanci, kteří odešli do důchodu.

Cyklické vs. necyklické (defenzivní) akcie

Cyklické akcie jsou takové cenné papíry, jejichž cena bývá výrazně ovlivněna současnou ekonomickou situací. Pokud je období ekonomického růstu, cyklickým akciím se zpravidla daří. Pokud jsme uprostřed ekonomické recese, nezažívají nejlepší časy.

Mezi cyklické akcie můžeme zařadit například cenné papíry společností vyrábějící automobily nebo luxusní zboží. V době ekonomického rozkvětu poptávka domácností po takovém zboží zpravidla roste. Lidé si mohou dovolit utrácet. V případě recese jsou lidé často nuceni šetřit a poptávka po podobném zboží zpravidla klesá.

Necyklické (defenzivní) akcie jsou obvykle méně náchylné na ekonomický cyklus. Poptávka po takovém zboží většinou neklesá ani v období recese. I v době krize lidé kupují produkty jako léky, zubní pasty a předměty denní potřeby.

Anticyklické akcie jsou méně náchylné na ekonomický vývoj. Existují i obory jako pojišťovnictví či zdravotnictví, pro které může být ekonomická krize naopak i příležitostí, jak profitovat.

Co jsou akciové sektory?

Nyní už víme, jak fungují akcie, ale na akciovém trhu jsou tisíce společností a často je velmi složité se mezi nimi orientovat. Některé společnosti jsou si ale svými produkty, oborem činnosti, případně i vývojem ceny velmi podobné. Pokud různé společnosti podnikají ve stejné činnosti, dá se očekávat, že pro ně existují velmi podobné příležitosti a rizika.

Pro lepší orientaci se akciové společnosti dělí do sektorů. Můžete tedy sledovat nejen jak se daří vybrané firmě, ale také jak si stojí ostatní společnosti v daném sektoru. Jsou období, která jsou pro jednotlivé sektory příznivá a naopak. Někteří obchodníci se při investování do akcií soustředí jen na vybrané sektory a čekají na správnou příležitost. Jiní provádí své investice do akcií v rámci více sektorů, aby rozložili případné riziko.

Je jasné, že v dnešním propojeném světě obor činností mnoha společností zasahuje hned do několika různých sektorů. Dané rozdělení je tedy nutné brát s rezervou. Navíc neustále vznikají sektory nové. Přesto vám přinášíme 11 hlavních sektorů, se kterými se můžete v souvislosti s akciemi nejčastěji setkat.

Energetický sektor

Spadají do něj společnosti, které například těží, převáží nebo zpracovávají ropu a zemní plyn. Případně vyrábějí a distribuují elektřinu.

Tento sektor je často velmi závislý na ceně ropy. Z tohoto sektoru můžete například obchodovat akcie společností Exxon Mobil a Chevron.

Sektor základních materiálů

Mezi tyto materiály se řadí například dřevo, nerosty a kovy. V podstatě se jedná o jakýkoliv základní materiál, který je následně dále zpracováván. Patří sem tedy například rafinerie a důlní a lesnické společnosti.

Čtěte také >> Investice do fotovoltaiky 2024: Poznejte 3 solární akcie

Tento sektor je silně závislý na poptávce po základních materiálech. Do tohoto sektoru patří například akcie Vale.

Spotřební sektor

Do tohoto sektoru řadíme takové společnosti, u kterých domácnosti utrácí své nadbytečné příjmy. Může se jednat o restaurace, hotely, výrobky pro domácnost, služby, maloobchodní prodeje atd.

Často se jedná o již zmiňované cyklické akcie. V době hospodářského růstu se těmto společnostem často daří, v době recese poptávka po jejich zboží a službách často klesá.

Sektor základního spotřebního zboží

Do této kategorie řadíme zejména společnosti se zbožím každodenní potřeby. Dané výrobky domácnosti nakupují jak v době ekonomického růstu, tak recese.

Řadí se sem potravinářské společnosti, společnosti vyrábějící nápoje a drogerii.

Patří sem například Coca-ColaPhilip Morris a PepsiCo.

Technologický sektor

Do této kategorie řadíme nespočet firem, které se zabývají technologiemi. Může jít o výrobce elektronických zařízení, softwarové vývojáře, sociální média atd. Patří sem například Google a Facebook.

Čtěte také >> Technologické akcie: 9 akcií roku 2024, které musíte znát

Finanční sektor

Do této skupiny patří firmy, jejichž obor podnikání nějak souvisí s financemi. Může jít o banky, pojišťovny, investiční poradenství atd.

Toto odvětví je úzce spjato s výší úrokových sazeb. Příkladem mohou být společnosti Wells FargoCitigroup a Goldman Sachs.

Zdravotnický sektor

Do této kategorie se řadí společnosti, které jsou určitým způsobem spojeny s farmaceutickým průmyslem. Může jít o biotechnologické společnosti, výrobce a distributory léčiv, výrobce vybavení a zařízení pro nemocnice atd.

Zdravotnickému sektoru se někdy také říká defenzivní sektor, jelikož poptávka po daných produktech neklesá ani v době krize. Někdy právě naopak.

Mezi nejznámější akcie z této oblasti jmenujme například Johnson & JohnsonPfizer a AstraZeneca.

Telekomunikační sektor

Do tohoto sektoru řadíme společnosti, které se nějakým způsobem zabývají telekomunikací. Může se jednat o mobilní operátory, poskytovatele internetových služeb, kabelové společnosti či výrobce vybavení a produktů nutných pro zajištění komunikační sítě.

Do tohoto sektoru patří například Vodafone a Telefonica.

Realitní sektor

Jak správně tušíte, sem patří společnosti, jejichž činnost je nějakým způsobem spojená s realitním trhem. Může jít o realitní kanceláře, makléře, developery, stavební společnosti atd.

Patří sem také různé realitní fondy a REIT společnosti. Příkladem může být akcie společnosti Simon Property Group.

Sektor veřejných služeb

Patří sem zejména firmy, které zajišťují základní služby potřebné pro domácnosti a chod společnosti. Jde třeba o vodárenské a plynárenské firmy, stejně jako o firmy zajišťující distribuci elektřiny. Řadí se sem ale také poštovní a doručovací služby.

Mezi akcie v tomto odvětví patří například NextEra EnergyDuke Energy a PPL.

Průmyslový sektor

Jedná se o velmi široký sektor, do kterého spadají společnosti zaměřené na těžký průmysl, letectví, dopravu, stavebnictví atd. Mezi akcie, které patří do této skupiny jmenujme například 3MCaterpillar a Boeing.

Proč se zajímat o investování do akcií?

Když už víme, jak fungují akcie a jaké existují jejich druhy, tak zbývá zodpovědět na otázku, proč je dobré se o akcie zajímat. Níže přinášíme výběr některých výhod, které investice do akcií přináší.

  • Vysoký potenciál růstu a výnosů: V dlouhodobém horizontu mohou akcie poskytnout větší zhodnocení než jiné investiční nástroje, jako jsou dluhopisy nebo spořicí účty.
  • Možnost vlastnictví úspěšných společností: Investice do akcií umožňuje investorům vlastnit podíl ve prosperujících společnostech a podílet se na jejich úspěších a růstu.
  • Diverzifikace portfolia: Akcie mohou být důležitou součástí dobře diverzifikovaného investičního portfolia. Investice do různých typů akcií a odvětví může snížit riziko a zvýšit stabilitu portfolia v dlouhodobém horizontu.
  • Pasivní příjem: Mnoho společností vyplácí svým akcionářům dividendy jako odměnu za vlastnictví akcií.
  • Možnost hlasování na valné hromadě: Majitelé akcií mají obvykle právo hlasovat na valné hromadě společnosti a podílet se na důležitých rozhodnutích, jako je volba vedení nebo schvalování strategických plánů.
  • Inflační ochrana: Investice do akcií může poskytnout ochranu proti inflaci, protože hodnota akcií může růst v souladu se zvyšujícími se cenami a náklady.

Zároveň je důležité si uvědomit, že investice do akcií také přináší rizika, včetně možných ztrát. Pokud se zajímáte o obchodování akcií, doporučujeme náš článek: Investování do akcií: Jak investovat do akcií v roce 2024.

V případě, že hledáte brokera pro investování do akcií a jiných instrumentů, online broker LYNX umožňuje investovat na více než 150 burzách ve 33 zemích. A to za nízké a transparentní poplatky. Poznejte veškeré výhody LYNX a navštivte naši stránku LYNX: Online broker pro globální obchodování.

Přečtěte si také:

Použité zdroje:

Investopedia: Types of Stocks (23. 2. 2024); www.investopedia.com/types-of-stocks-5215684

TIME: What Are The Different Types of Stocks Available to Investors? (23. 2. 2024); time.com/personal-finance/article/different-types-of-stocks/

The Motley Fool: Different Types of Stocks to Invest In: What Are They? (23. 2. 2024); www.fool.com/investing/stock-market/types-of-stocks/

LYNX: Online broker pro globální obchodování

Chcete snadno, rychle a profesionálně obchodovat s akciemi? Pak obchodujte s akciemi prostřednictvím LYNX. Jako renomovaný online broker vám umožníme obchodovat s akciemi přímo na domácích burzách. Více informací o online brokerovi LYNX najdete na: LYNX: Akciový broker

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart