Expoziční poplatek pro vysoce rizikové účty

LYNX poskytuje klientům sdělení společnosti Interactive Brokers, že vypočítává a účtuje denní “Expoziční poplatek” účtům vystaveným nadměrnému riziku. Poplatek účtovaný těmto majetkovým účtům (dále jen „účet“) se odvíjí od výsledků zátěžových testů prováděných společností Interactive Brokers, s cílem odhalit (možné) ohrožení účtu vůči sérii cenových změn a identifikovat tak ty účty, které, přestože splňují maržové požadavky, jsou vystaveny potenciálnímu riziku přesahující hodnotu účtu, pokud by tyto hypotetické scénáře nastaly.

Expoziční poplatkyse vztahují pouze na nepatrné procento účtů s neobvykle rizikovými pozicemi. Na základě nedávných zjištění Interactive Brokers se na většinu účtů poplatek nevztahuje. Expoziční poplatek se liší od maržových požadavků, protože částka expozičního poplatku se denně odečítá z hotovostního zůstatku na účtu. Vezměte prosím na vědomí, že tzv. „Expoziční poplatek“ není a nemůže představovat žádné pojištění proti možným ztrátám na účtu a klient zůstává plně odpovědným vůči Interactive Brokers za jakýkoli dluh nebo jiný možný deficit na účtu, a to bez ohledu na to, zdali byl tento poplatek v kterémkoli okamžiku uhrazen.

Společnost Interactive Brokers v rámci své strategie řízení rizik a ochrany majetku klientů každý den simuluje tisíce ziskových a ztrátových scénářů pro klientská portfolia na základě komplexního souboru tržních scénářů v rámci jednotlivých odvětví pro všechny předem definované primární rizikové faktory. Všechny ostatní produkty v portfoliu jsou v rámci této simulace upraveny podle jejich příslušné korelace. Tyto tržní scénáře simulují události, jako jsou cenové změny podkladových aktiv oběma směry spolu se změnou implikované volatility v portfoliích, včetně opčních pozic. Interactive Brokers vypočítá expoziční poplatek na základě potenciálního vystavení riziku v případě, že tyto hypotetické scénáře nastanou.

Expoziční poplatek se počítá za všechny kalendářní dny a je naúčtován na konci následujícího obchodního dne. V důsledku toho, pak poplatek zaznamenaný na pondělním výpisu z účtu odráží poplatek za pátek, sobotu a neděli. Období výpočtu expozičního poplatku zahrnující svátky se stanoví stejným způsobem jako víkend. Poplatek je započítán za sváteční den a zaúčtován na konci následujícího obchodního dne. Výsledek analýzy účtů vystavených nadměrnému riziku a odpovídající expoziční poplatek jsou pro každý účet zpřístupněny ve Správě účtu.

Vezměte prosím na vědomí následující informace, které má LYNX k dispozici od společnosti Interactive Brokers:

  • Interactive Brokers vypočítává Expoziční poplatek vždy podle svého vlastního uvážení; LYNX na výpočet a rizikovou úvahu provedenou společností Interactive Brokers nemá žádný vliv. Výpočet se může změnit bez předchozího upozornění a je založen na vlastním algoritmu Interactive Brokers, který je navržen k určování potenciální expozice vůči společnosti, kterou účet představuje.
  • Expoziční poplatek se může měnit každý den na základě tržních pohybů, změn v portfoliu účtu a změn ve vzorcích a algoritmech, které společnost Interactive Brokers používá k určení potenciálního rizika účtu.
  • Expoziční poplatek se vypočítává denně a odečítá se na dotčených účtech následující obchodní den. Účty zasažené expozičním poplatkem by měly udržovat přebytek vlastního kapitálu, aby se vyhnuly nedostatku marže. Pokud odečtení poplatku způsobí maržový deficit, bude účet podléhat likvidaci pozic podle podmínek uvedených v zákaznické smlouvě Interactive Brokers.
  • Účtům podléhajícím, jak poplatku za pozici drženou přes noc (inventář), tak expozičnímu poplatku, bude účtován ze strany společnosti Interactive Brokers ten vyšší z obou poplatků.
  • Expoziční poplatek není žádnou formou pojištění účtu. Klient je stále povinen vůči společnosti Interactive Brokers uhradit případný dluh nebo jiný možný deficit vzniklý na účtu. To, zda byl účtu vyměřen a stržen Expoziční poplatek, nezbavuje účet a ani klienta Interactive Brokers jakéhokoli závazku. Dluh nebo jiný možný deficit vůči společnosti Interactive Brokers se rovněž nevyrovná ani nesníží o částku jakýchkoli Expozičních poplatků, které mohly být účtu kdykoli vyměřeny.

Expoziční poplatek se počítá společností Interactive Brokers za všechna aktiva v celém portfoliu klienta.

Pokud se chcete vyhnout účtování Expozičního poplatku, zvažte prosím následující doporučení vydaná společností Interactive Brokers:

  • Vložení dalšího kapitálu na účet klienta zlepší rizikový profil účtu a může snížit nebo eliminovat tento poplatek.
  • Zaujímání jedné nebo několika vysoce koncentrovaných jednotlivých rizikových pozic obecně vystavuje účet značnému riziku, a tudíž se i zvyšuje pravděpodobnost, že bude účtu vyměřen tento poplatek. Řízení rizika prostřednictvím diverzifikace a hedgování může snížit riziko a snižovat nebo eliminovat tento poplatek.
  • Uzavření krátkých opčních pozic může rovněž snížit a eliminovat možnost účtování tohoto poplatku. Testování provedené společností Interactive Brokers odhalilo, že krátké pozice na nízce naceněných opcích představují největší riziko v poměru k výši kapitálu.

Upozornění: Výše uvedená informace je společností LYNX vydána výlučně pro veřejnost; představuje pouze obecnou informaci, kterou LYNX získal od společnosti Interactive Brokers. LYNX tuto informaci svým klientům pouze zprostředkovává a vyhrazuje si tímto právo na případné změny. Výše sdělené má pouze informativní charakter a nelze odvodit žádné právní nároky.