V následujících LYNX Principech ochrany osobních údajů (FB), dále jen „LYNX principy“ bychom vám chtěli vysvětlit, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme, a jak s nimi nakládáme. Také vás budeme informovat o vašich právech a vysvětlíme vám, kdo je vaší kontaktní osobou v otázkách ochrany vašich osobních údajů u nás. V oblasti ochrany osobních údajů, LYNX postupuje v souladu s těmito právními předpisy:

  • „GDPR”
  • Zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti
  • Zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů je dostupné na stránkách LYNX v záložce „Dokumenty“ a též v záložce „Ochrana osobních údajů“, naleznete jej zde volně ke stažení: zde.

Kdo je orgánem odpovědným za zpracování údajů?

LYNX je zodpovědný za zpracování osobních údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny procesy zpracování dat LYNX, které jsou předmětem osobních informací našich zákazníků, vyhlídek a dalších návštěvníků Facebook fanpage LYNX.

Možnost kontaktování:

LYNX B.V., organizační složka
Za Hanspaulkou 879/8
160 00 Praha
Česká republika
IČO: 02451778
info@lynxbroker.cz

Rozsah

Tyto LYNX Principy se vztahují na vzhled webové stránky Facebook.com/LynxBrokerCzech/ a jsou určeny pro návštěvníky těchto stránek a nevztahují se na jiné domény a vzhledy webových stránek společnosti Facebook Inc., zejména Facebook.com, ani na žádné z jejích přidružených společností (dále jen Facebook) a na zpracování dat ze strany Facebooku.

Facebook je zodpovědný za zpracování osobních údajů jako správce osobních údajů sám, pro vytváření statistických hodnocení zpřístupněných Facebookem v Business Manageru na Facebooku. Statistické hodnoty získáváme pouze bez odkazu na osoby. Informace o zpracování osobních údajů na Facebooku najdete v zásadách ochrany osobních údajů a podmínkách použití služby Facebook.

Na našich stránkách jsou nabízeny další odkazy, které vedou k internetovým stránkám jiných provozovatelů (správců), pro které tyto LYNX principy neplatí. Odpovědnost za zobrazování reklamních bannerů, textové reklamy nebo reklamních filmů před nebo během vložených videí leží u příslušného provozovatele.

Musím zadat své osobní údaje?

LYNX vaše osobní údaje zpracovává především s vaším souhlasem. Je to vaše volba, je zcela zdarma, a můžete využít této možnosti a poskytnout nám své osobní údaje. Zpracováváme vaše osobní údaje, které jste odeslali například prostřednictvím e-mailu nebo zprávy na Facebooku, uveřejněné na zdi nebo sdělené v chatu.

Data, která zveřejníte na zdi, jsou veřejně viditelná. Vaše osobní údaje a informace budou předány třetím stranám, pokud je to nezbytné.

Vezměte prosím na vědomí, že pokud poskytujete informace o dalších osobách, od kterých jste dříve získali jejich souhlas se zpracováním jejich osobních údajů a informovali je o účelu zveřejnění.
Doporučujeme vám, abyste tyto informace sdíleli s lidmi, které zahrnete do používání našich služeb, jako jsou rodinní příslušníci nebo zástupci.

Jaká data jsou zpracovávána?

1. Zpracované údaje a účely zpracování

V následující části se chceme odkázat na účely, pro které jsou vaše osobní údaje (data) zpracovávána. Účelem zpracování vašich osobních údajů jsou marketingové účely a obchodní sdělení.

Zpracování dotazů: osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme, když máte dotaz nebo připomínku.

DataZpracování požadavků
Křestní jméno a příjmení nebo jméno uživateleX
ZprávaX
ProfilX
Veřejný profilX

Dojde-li v naší společnosti k bezpečnostnímu incidentu, který má vliv na vaše osobní údaje, jsme povinni nahlásit takový případ dozorovému orgánu. Vzhledem k tomu, že je naším zájmem, dodržovat právní předpisy, může se stát, že osobní údaje o vaší osobě jsou zpracovány jako součást objasnění odpovídajícího bezpečnostního incidentu. Ohlašování případů porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu probíhá v souladu s čl. 33 GDPR.

LYNX zpracovává vaše osobní údaje v souladu s výše uvedenými LYNX principy a právními předpisy. Bližší informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

• Vzhledem k tomu, že je v našem zájmu zajistit vysoký standard a efektivní bezpečnost našich systémů, provádíme pravidelné testy bezpečnosti a jejich účinnosti; při těchto testech mohou být zpracovávány vaše osobní údaje.

• LYNX zpracovává osobní údaje s vaším souhlasem, pro plnění právních povinností, která se na LYNX vztahuje a v oprávněném zájmu.

2. Informace o automatizovaných individuálních rozhodnutích

Ze strany LYNX nejsou přijímána žádná automatizovaná individuální rozhodnutí.

3. Právní základ pro používání vašich údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR, čl. 6 (1) písm. a), c), f), a v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., § 7 odst. 3.

4. Lhůta zpracování osobních údajů

  • Komentáře mohou být aktivně odstraňovány např. z důvodu vulgárního projevu.
  • Komentáře může LYNX též uchovávat až 3 roky (promlčecí lhůta).

5. Původ dat

Od třetích strany osobní údaje aktivně neshromažďujeme.

Které organizace přijímají vaše osobní údaje?

Správce (tj. LYNX) je povinen se všemi zpracovateli osobních údajů uzavřít písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 GDPR a zajistit vhodná technická a organizační opatření.

Vaše práva

Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR, právo na opravu podle čl. 16 GDPR, právo na výmaz („právo být zapomenut“) podle čl. 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR, právo vznést námitky podle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR. Bližší informace naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

Námitky proti zpracování vašich údajů za účelem ochrany našich oprávněných zájmů nebo oprávněných zájmů třetích stran (čl. 21 GDPR) – máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoliv podat proti takovému zpracování námitky; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních ve smyslu čl. 4 odst. 4 DSGVO.

Pro uplatnění těchto práv nás můžete kontaktovat prostřednictvím info@lynxbroker.cz. Máte také právo podat stížnost orgánu dozoru na ochranu údajů (článek 77 DSGVO).