Alternativní investiční fond dle § 15 ZISIF

Autor: Ondřej Likeš

V tomto článku:

Mezi tradery a investory, kteří začali obchodovat na burze se svými prostředky, se často stává, že jejich výsledky a schopnosti lákají další investory a vzrůstá poptávka po informacích, jak legálně spravovat cizí peníze.
 

Mnoho investorů, kteří se zajímají o formy kolektivního investování, si oblíbili možnost založení alternativního investičního fondu dle §15 Správa majetku srovnatelná s obhospodařováním, zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZISIF“).

Tato forma se vyznačuje přednostmi, které jsou pro správce kapitálu mnohdy klíčové.  Patří mezi ně snadná dostupnost, administrativní nenáročnost, rychlost založení, nízké počáteční i udržovací náklady. 

Alternativní investiční fond dle §15 ZISIF

Alternativní investiční fond dle §15 ZISIF (dále jen „fond“): jedná se o nejméně nákladnou a na zřízení nejrychlejší formu kolektivního investování v českém legislativním prostředí.

Je vyžadována registrace fondu u ČNB a je omezena veřejná nabídka fondu. Tento typ fondu můžete registrovat jak na fyzickou, tak právnickou osobu se sídlem v ČR. 

Fond je často využívanou variantou správy majetku, a to díky své jednoduchosti, nízké administrativě a rychlosti procesu registrace u České národní banky (dále jen „ČNB“); zápis v seznamu ČNB nepředstavuje příslušné podnikatelské oprávnění a fond neopravňuje k veřejnému nabízení investic a následnému shromažďování peněžních prostředků od veřejnosti, za účelem jejich společného investování. Tento fond nemá depozitáře a nesmí být veřejně nabízen. Fond je obvykle určen pro velmi omezený počet investorů s blízkou osobní vazbou.

Omezení veřejné nabídky znamená, že správce fondu může své služby nabízet pouze individuálně, nikoliv veřejně (např. na webu či v médiích). Pojem veřejnost a veřejné nabízení by měl být vykládán v souladu se stanovisky ČNB k této problematice.

Fond může mít své webové stránky, kde informuje o své osobě. Veřejně dostupné webové stránky by však neměly vybízet ke vstupu do fondu.

Obecný (modelový) popis možné investiční strategie a činnosti fondu

Než požádáte o registraci fondu u ČNB, musíte mít vytvořenou a popsanou investiční strategii, která se dokládá k registraci.

Strategií se rozumí popis aktivit, které bude fond vykonávat se svěřenými prostředky za účelem dosažení zisku. Investiční strategie mohou být velmi různorodé, např. od pořízení a správy nemovitostí, přes algoritmický futures trading, dlouhodobá akciová portfolia až po diskreční obchodní strategie na forexu apod.

Kapitál fondu a jeho omezení

Fond nemá stanovenou minimální výši vlastního kapitálu. Kapitál, který bude fond spravovat, bude zpravidla svěřený investory nebo se bude jednat o vlastní prostředky fondu. Fond je oprávněn spravovat prostředky investorů, ale nesmí je získávat pomocí veřejné nabídky, neboť nesmí shromažďovat peněžní prostředky od veřejnosti za účelem jejich společného investování. Akvizice kapitálu může být prováděna průběžně po celou dobu činnosti fondu. V propagačních sděleních není možné uvádět nepravdivé údaje (např. že fond podléhá dohledu ČNB).

Ustanovení §15 ZISIF limituje maximální velikost investičního fondu.

Obecné srovnání fondu dle §15 ZISIF a fondu kvalifikovaných investorů

 Fond dle §15Fond kvalifikovaných investorů
Minimální výše kapitálu fondunení stanovenapodmínky naleznete v ZISIF
Maximální výše kapitálu fonduje stanovennení stanovena
Minimální výše investicenení stanovenapodmínky naleznete v ZISIF
Veřejná nabídkanení možnáje možná
Obecná odhadovaná časová náročnost založení fonduaž 6 týdnůaž 20 týdnů
Obecné odhadované náklady na založení fonduaž 50 000 Kč a výšeaž 100 000 Kč a výše
LYNX zprostředkovaný účet na míru
Individuální poplatková struktura
 

LYNX dlouhodobě spolupracuje AK Schejbal & Partners s.r.o.

Námi publikované informace, které uvádíme na našich webových stránkách k tomuto typu fondu jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté společností LYNX zákazníkům. Věnujte prosím také svou pozornost Právnímu prohlášení, které naleznete zde: https://www.lynxbroker.cz/info/disclaimer/ a publikovaným informacím a dokumentům, které naleznete zde: https://www.lynxbroker.cz/podpora/dokumenty/.

Další detailnější pokyny a informace naleznete také na webu ČNB, zde: www.cnb.cz

Obchodování na burzách po celém světě

Investoři a obchodníci mají s investičním účtem prostřednictvím LYNX přímý přístup na národní a mezinárodní burzy v Evropě, USA a Asii. Obchodujte na 150 trzích, ve 33 zemích a v 24 měnách. Zjistěte více na Přehled produktů & burz.