Prohlášení o ochraně osobních údajů

Zabezpečení vašich osobních údajů je jednou z našich nejvyšších priorit. Vážíme si Vaší důvěry a proto vás chceme ubezpečit, že s vašimi osobními údaji nakládáme tak, abychom je maximálně ochránili.

LYNX zajišťuje, že osobní údaje jsou sbírány, zpracovávány a uchovávány pouze pro předem stanovené účely.

Souhlas např. k využívání e-mailové adresy a telefonního čísla může být kdykoliv odvolán.

1. Kdo je Pověřenec pro ochranu osobních údajů?

LYNX je zodpovědný za zpracování osobních údajů. Toto prohlášení se vztahuje na všechny procesy zpracování osobních údajů, které provádí s osobními údaji klientů, potenciálních klientů a návštěvníků webových stránek www.lynxbroker.cz.

Kontaktní údaje:

LYNX B.V.
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Nizozemsko

v České republice zastoupený:

LYNX B.V., organizační složka
Václavské náměstí 776/
110 00, Praha 1
info@lynxbroker.cz

Kontaktní údaje Pověřence pro ochranu osobních údajů:

LYNX B.V.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Nizozemsko
privacy@lynx.nl

2. Jaké zdroje a osobní údaje využíváme?

Zpracováváme osobní údaje, které získáváme přímo od klientů a dalších zainteresovaných osob v rámci našich obchodních vztahů. Dále zpracováváme, vzhledem k nezbytnosti pro poskytování našich služeb, osobní údaje, které legitimně získáme z veřejně dostupných zdrojů (např. internetu) nebo které získáme od třetích stran (např. Tolerant Software GmbH & Co. KG).

Relevantní osobní údaje jsou (jméno, adresa a další kontaktní údaje, datum a místo narození a národnost), legitimační údaje (např. údaje z občanského průkazu) a ověřovací data (např. podpis). Dále se může jednat o informace o Vašich transakcích (např. detaily k vkladům a zadaným pokynům), údaje o plnění smluvních závazků (např. detaily k transakcím s investičními instrumenty), informace o vašem finančním zázemí (např. původ aktiv, informace o osobní finanční situaci), údaje plynoucí z reklamy a dokumentační údaje (např. nahrávky telefonických hovorů) a další údaje z těchto kategorií.

3. Jaký je účel zpracovávání osobních údajů a na jakém právním základě zpracováváme Vaše osobní údaje?

Osobní údaje zpracováváme v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů neboli General Data Protection Regulation (dále jen „GDPR“):

a. Zpracování na základě splnění smluvního vztahu (Článek 6, sekce (1) b GDPR)

Zpracování údajů je prováděno za účelem poskytnutí finančních služeb, což vychází ze smluvního vztahu mezi LYNX a klientem nebo předsmluvních vztahů vykonaných na vyžádání. Účel zpracování osobních údajů vychází primárně z daného smluvního vztahu. Další informace k účelu zpracování mohou být nalezeny v odpovídajících sekcích smluvní dokumentace a dalších smluvních podmínkách.

b. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů (Článek 6, sekce (1) f GDPR)

V případě nutnosti zpracováváme osobní údaje nad rámec smluvního vztahu za účelem ochrany oprávněného zájmu LYNX nebo třetích stran.
Příklady:
• Práce s databázemi (např. Tolerant) k identifikování politicky exponovaných osob a potenciálních klientů, kteří se nachází na sankčních seznamech,
• posouzení a optimalizace požadavků na analýzu postupů pro přímý přístup ke klientům,
• inzerce a výzkum trhu nebo spokojenosti, pokud nebyly vzneseny námitky vůči používání vašich dat,
• uplatňování právních nároků a obhajoby v soudních sporech,
• zajištění IT bezpečnosti a technologické funkčnosti procesů ve společnosti,
• prevence a vyšetřování trestných činů,
• opatření pro vnitropodnikovou kontrolu a další rozvoj služeb a produktů,
• risk management společnosti,
• věřitelé nebo správci platební neschopnosti žádající o součinnost.

c. Zpracování na základě uděleného souhlasu (Článek 6, sekce (1) a GDPR)

Pokud jste nám poskytli souhlas se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely (např. používání e-mailové adresy pro reklamní účely a zasílání newsletterů), pak je zákonnost tohoto zpracování založena na základě vašeho souhlasu.

Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán. Platí to také pro zrušení souhlasů, které byly uděleny před začátkem platnosti GDPR, tj. 25.5.2018. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávaných údajů až do zrušení.

d. Zpracování na základě právních povinností (Článek 6 (1) c GDPR) nebo veřejného zájmu (Článek 6 (1) e GDPR)

Jako poskytovatel investičních služeb jsme vystavení různým zákonným povinnostem, tj. zákonným požadavkům (např. zákon o podnikání na kapitálovém trhu, Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu) a také požadavkům regulátorů (ČNB). Mezi účely těchto zpracování patří kontrola totožnosti a věku, prevence podvodů a praní špinavých peněz, plnění ohlašovacích povinností a také hodnocení a řízení rizik v rámci společnosti.

4. Shromažďování a používání vašich osobních údajů

Informace, které od vás obdržíme, nám pomáhají přizpůsobovat naše služby a neustále je vylepšovat. Tyto informace používáme při zpracování vašich požadavků. Vaše informace také využíváme k tomu, abychom s vámi komunikovali o vašich požadavcích, produktech, službách a marketingových příležitostech (viz níže e-mailová komunikace), a také aktualizovali naše záznamy a udržovali klientské účty a doporučovali služby, které by vás mohly zajímat. Vaše údaje také používáme k vylepšení nabídky našich produktů a naší platformy, abychom předešli pochybení funkčnosti našeho webu nebo k jeho odhalení, nebo abychom umožnili třetím stranám provádět technické, logistické nebo jiné služby v našem zastoupení.

Shromažďujeme následující informace:

 • Informace, které nám poskytnete: Shromažďujeme a uchováváme veškeré informace, které nám zasíláte prostřednictvím našich webových stránek nebo nám sdělíte jiným způsobem. Dáváte nám informace, když něco hledáte, konzultujete vzdělávací kurzy, nákupem cenných papírů do vašeho (demo) účtu, účastníte se slosování, vyplníte dotazník nebo komunikujete s naším zákaznickým servisem. Když například vyhledáte nějaký produkt, zadáte pokyn nebo poskytnete informace ve svém osobním profilu; pokud s námi komunikujete telefonicky, e-mailem nebo jiným způsobem; pokud vyplníte dotazník, účastníte se webináře a využijte jiné nabídky služeb, které vás osobně informují o určitých nabídkách – např. LYNX Newslettery. Informace, které nám zde poskytnete, mohou být vaše jméno, adresa, telefonní číslo, informace o účtu, přehled držených cenných papírů na vašem (demo) účtu a obsah sledovaných seznamů instrumentů v platformách. Můžete se rozhodnout neposkytnout nám určité informace, avšak může to mít za následek, že nebudete moci používat mnoho našich služeb či produktů.
 • Automatizované informace: Jakmile nás kontaktujete nebo navštívíte naše webové stránky, ukládáme určité informace. Mimo jiné používáme – stejně jako mnoho jiných webových stránek – tzv. „cookies“ a přijímáme informace ihned, jakmile váš webový prohlížeč otevře webovou stránku LYNX. Příklady informací, které shromažďujeme a analyzujeme, zahrnují v zkrácené podobě adresu internetového protokolu (IP), která propojuje váš počítač s internetem, e-mailovou schránkou, přihlašovacími údaji, e-mailovými adresami, informacemi o počítači a internetovém připojení jako jsou: typ a verze prohlížeče, operačního systému a platformy, stejně jako informace o Uniform Resource Locators (URL) udávající pořadí stránek na našich webových stránkách, které navštívíte, včetně data a času, číslo cookie a produktů, které jste si prohlédli nebo hledali.
 • E-mailová komunikace: Pro zvýšení užitečnosti a zajímavosti našich e-mailů, můžeme obdržet potvrzení o tom, které e-maily od společnosti LYNX otevřete, pokud váš počítač podporuje tuto funkci. Pokud od LYNX nechcete přijímat e-maily, informujte nás prosím na privacy@lynxbroker.cz.
 • Informace z jiných zdrojů: Občas můžeme informace o vás získat i z jiných zdrojů a přidat je do dokumentace vašeho klientského účtu. Příklady informací, které získáme z jiných zdrojů, zahrnují aktualizované informace o adresách z přehledu dodavatelů, které používáme k aktualizaci databáze, abychom mohli zaslat výpisy z účtu nebo jiné důležité dokumenty a abychom zajistili, že jsme s vámi schopni komunikovat. Další příklady zahrnují informace o vašem potenciálním označení jako politicky exponované osoby nebo umístění na seznamu sankcí, který používáme k odhalení zneužití, zejména podvodů, a nabízíme vám určité finanční služby a platební metody.

5. S kým sdílíme vaše údaje?

V rámci LYNX mají přístup k vašim osobním údajům ty oddělení, které je potřebují k plnění našich smluvních a právních závazků. Naši smluvní poskytovatelé služeb a zprostředkovatelé mohou také přijímat údaje za tímto účelem, pokud zachovávají mlčenlivost. Jedná se o společnosti z oblastí IT služeb, logistiky, tiskových služeb, telekomunikace, poradenství, prodeje a marketingu.

Pokud jde o předávání údajů příjemcům mimo naši společnost, je třeba nejdříve poznamenat, že jako poskytovatel investičních služeb se zavazujeme k utajení všech údajů a informací, které se týkají klientů. V zásadě můžeme předávat vaše informace pouze, pokud to vyžadují zákonná ustanovení, pokud jste udělil svůj souhlas nebo jsme oprávněni poskytnout informace. Za těchto podmínek mohou mezi příjemce osobních údajů patřit:

 • Veřejné orgány a instituce (např. daňové orgány, policie, soudy) v případě právní nebo regulační povinnosti

Dalšími příjemci dat mohou být ti, pro které jste nám poskytli svůj souhlas s odesláním údajů, nebo kterým smíme delegovat osobní informace kvůli oprávněným zájmům.

Mezi služby poskytované společností LYNX patří mimo jiné uzavření dohody mezi vámi jako klientem a společností Interactive Brokers (UK) Ltd. Za tímto účelem společnost LYNX shromažďuje vaše osobní údaje, které LYNX převede na společnost Interactive Brokers (UK) Ltd. za účelem uzavření smlouvy (otevření účtu). LYNX nemá žádný vliv na to, jak společnost Interactive Brokers (UK) Ltd. zpracovává vaše data. Odkazujeme na Oznámení o ochraně osobních údajů společnosti Interactive Brokers Group pro podrobnější popis.

6. Jsou vaše osobní údaje předávány subjektům ze zemí mimo EU nebo mezinárodním organizacím?

Údaje jsou předávány mimo Evropskou unii v následujících případech:

 • je to povinné k uskutečnění vašich pokynů (např. platby a obchodní pokyny),
 • je to povinné ze zákona (např. daňový reporting) nebo
 • jste nám poskytli souhlas.

Kromě toho je předávání údajů orgánům v třetích zemích prováděno v následujících případech:

 • Pokud je to nezbytné v jednotlivých případech, vaše osobní informace mohou být převedeny na poskytovatele IT služeb v USA nebo jiné třetí zemi, aby byl zajištěn chod IT činností společnosti v souladu s úrovní evropské ochrany dat,
 • Se souhlasem dotyčné osoby nebo s ohledem na právní předpisy o boji proti praní špinavých peněz, financování terorismu a v jiných případech jsou osobní údaje předávány v souladu s úrovní ochrany údajů Evropské unie či v souvislosti s oprávněnými zájmy.

7. Cookies

Cookies jsou textové informace (text ASCII) uložené na vašem pevném disku přes prohlížeč (např. Microsoft Explorer nebo Mozilla Firefox). Pokud opětovně navštívíte webovou stránku, která předala soubor cookie do vašeho prohlížeče, budete zde rozpoznán a individuálně adresován.

Chcete-li se dozvědět vše o používání cookies, navštivte naši stránku Zásady používání cookies.

8. Jak dlouho jsou uchovávány vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme a uchováváme, pokud je to nezbytné pro plnění našich smluvních a právních závazků. Je třeba poznamenat, že náš obchodní vztah je trvalým závazkem, který je uzavírán na neurčitou dobu.

Pokud se údaje již nevyžadují pro plnění smluvních nebo právních závazků, jsou tyto údaje pravidelně vymazány, pokud jejich dočasné další zpracování není nezbytné pro následující účely:

• Plnění obchodních a daňových povinností: Lhůty pro uchování a dokumentaci mohou být až do 10 let.

• Zachování důkazů v zákonné promlčecí lhůtě. Obvyklou praxí je uchování dokumentů po dobu 3 let, avšak u některých specifických dokumentů může být lhůta až 30 let.

9. Jaká práva máte jako subjekt údajů?

Každý subjekt údajů má právo na přístup podle článku 15 GDPR, právo na opravu podle článku 16 GDPR, právo na výmaz podle článku 17 GDPR, právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR, právo podat námitky podle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR.

Dále existuje právo podat stížnost příslušnému dozorovému orgánu na ochranu údajů.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. To platí i pro zrušení prohlášení o souhlasu, které nám byly vydány před platností obecného nařízení o ochraně údajů, tj. do 25. května 2018.

Upozorňujeme, že zrušení funguje pouze do budoucna. Zpracování, ke kterému došlo před zrušením, není ovlivněno.

10. Máte povinnost nám poskytnout údaje?

V rámci našeho obchodního vztahu musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nezbytné pro shromažďování, provádění a ukončení obchodního vztahu a pro plnění souvisejících smluvních závazků a pro oblasti, kde jsme povinni ze zákona vaše údaje shromažďovat. Bez těchto informací a údajů nebudeme schopni s vámi uzavřít a naplňovat smlouvu.

Zejména podle předpisů o praní peněz jsme povinni vás před zahájením obchodního vztahu identifikovat na základě vašeho dokladu totožnosti a zaznamenat jméno, místo narození, datum narození, státní příslušnost, adresu a totožnost údaje o identifikačním dokladu. Abychom mohli splnit tuto zákonnou povinnost, musíte nám poskytnout potřebné informace a dokumenty v souladu se zákonem o praní špinavých peněz a okamžitě nás informovat o jakýchkoliv změnách v průběhu obchodního vztahu.

Pokud nám neposkytnete potřebné informace a dokumenty, nemůžeme zahájit nebo pokračovat v požadovaném obchodním vztahu.

11. Využíváte automatizovaného rozhodování?

V zásadě nepoužíváme plně automatizované rozhodování podle článku 22 GDPR, abychom ospravedlnili a uplatňovali obchodní vztahy. Použijeme-li tyto postupy v jednotlivých případech, budeme o tom informovat zvlášť, pokud je to předepsáno zákonem.

12. Využíváte profilování?

V určitých případech zpracováváme data automaticky s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty (profilování). Profilování například používáme v následujících případech:

• Z důvodu právních a regulačních požadavků jsme odhodláni bojovat proti praní špinavých peněz, financování terorismu a trestných činů souvisejících s majetkem. Zároveň dochází k vyhodnocování údajů v této spojitosti. Tato opatření také slouží pro vaši ochranu.

• Abychom vám poskytli cílené informace a rady o produktech, používáme nástroje pro ohodnocení. Ty umožňují komunikaci a reklamu založenou na vyhodnocení vašich potřeb, včetně výzkumu trhu a mínění.

13. Stížnost na dozorový orgán

Máte právo podat stížnost příslušnému úřadu pro ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7

14. Právo vznést námitku, Článek 21 GDPR

a. Právo vznést námitku dle specifické situace

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší specifické situace, kdykoli namítat proti zpracování vašich osobních údajů vyplývajících z čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR (zpracování údajů založených na oprávněných zájmech); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení, které používáme pro reklamní účely.

Pokud máte námitky, nebudeme dále zpracovávat vaše osobní údaje, ledaže bychom tak mohli učinit z oprávněných důvodů, které převažují nad vašimi právy a svobodami, nebo pokud jejich zpracování slouží k uplatňování, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

b. Právo vznést námitku proti zpracování dat pro účely přímého marketingu

V jednotlivých případech zpracováváme vaše osobní údaje, abychom mohli provozovat přímou komunikaci. Máte právo kdykoli vznést námitky proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají pro účely takové reklamy; To platí i pro profilování, pokud je s takovou přímou komunikací spojeno.

Pokud máte námitky proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely.

Tato námitka nemusí mít žádnou předem danou formu a měla by být směřována na:

LYNX B.V.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů (Data Protection Officer)
Herengracht 527
1017 BV Amsterdam
Nizozemsko
privacy@lynx.nl

PDF

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je dostupné v PDF verzi níže.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
 • Brožuru s podrobnými informacemi
 • Formulář k otevření účtu
 • Přehled tarifů
 • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05