Obchodování akcií

Investice do akcií znamená, že investor koupí vlastnický podíl společnosti, s čímž jsou dále spojena určitá práva a povinnosti. Investoři obvykle investují do akcií jako příležitost zvýšit kapitál nárůstem cen akcií a získat dodatečný příjem ve formě dividend. Tato brožura vysvětluje, co jsou akcie, jak fungují a jak je lze používat.

Poznámka: Mějte prosím na paměti, že akcie se považují za nekomplexní produkty. Akcie obchodované OTC (mimo burzu) mají tendenci s sebou nést vyšší rizika. Transakce by měli uzavírat pouze investoři, kteří rozumí povaze a rozsahu rizik spojených s obchodováním s akciemi.

Vysvětlení akcií

Akcie je cenný papír, který představuje část vlastnictví v podniku. Zisku dosahujete buď ve formě dividend nebo zvýšením ceny akcií. Zakoupením akcií získáváte také hlasovací práva na valné hromadě společnosti. A navíc když společnost vydává nové akcie, máte obecně při nákupu přednost.

Akcie je důkazem podílnictví na vlastní kapitálu společnosti. Akcionář je proto spoluvlastníkem společnosti v závislosti na procentuálním podílu ve formě akcií, které vlastní. Akcie s sebou obvykle nesou příslušná hlasovací práva. Akcionář má dále obecně právo na dividendu, pokud společnost vyplácí dividendy. Čím více akcií vlastníte, tím větší je vaše účast na valné hromadě. Pokud jsou výsledky na konci určitého období dobré, může se společnost rozhodnout rozdělit část svého zisku svým akcionářům. Pokud výsledky nejsou dobré, společnosti obvykle snižují své dividendy, nebo dokonce vůbec žádnou dividendu nevyplácejí. Pro mnoho dlouhodobých investorů jsou dividendy důležitým důvodem ke koupi akcií.

Společnost není povinna vyplácet zisk jako dividendu a může se také rozhodnout zisk investovat. Zejména růstové společnosti doufají, že investováním svého zisku porostou rychleji, což je v konečném důsledku v zájmu jejich akcionářů. Investoři, kteří investují do těchto typů růstových akcií, nemají zájem o dividendu, a namísto toho doufají, že dosáhnou svého výnosu cenovým nárůstem akcií.

Hodnotu nebo cenu akcie určují různé faktory, jako například nabídka a poptávka, dividendy, hospodářský cyklus a politické klima.

Poznámka:

Všechny příklady uvedené v této brožuře ignorují makléřské poplatky. Jako investor musíte při hodnocení transakce s akciemi tyto poplatky vzít v úvahu.

Druhy akcií

Existují dva hlavní druhy akcií: kmenové akcie a prioritní akcie.

Kmenové akcie

Kmenové akcie, známé též jako běžné akcie, představují základní akcie společnosti s hlasovacím právem. Akcionáři mají obvykle nárok na jeden hlas za akcii a dividendy dostávají pouze na základě rozhodnutí vedení společnosti. Kmenové akcie jsou nejčastěji obchodovanými akciemi na volném trhu.

Prioritní akcie

Prioritní akcie, známé také jako preferenční akcie, poskytují akcionáři právo na pevný pravidelný výnos (dividendu). Obvykle však nezahrnují hlasovací práva, nebo je alespoň omezují.

Možnosti nabízené akciemi

Investování do akcií nabízí investorům možnost generovat růst kapitálu jak z cenových změn akcií na akciovém trhu, tak z dalšího výnosu ve formě dividend.

Růst kapitálu

Investoři kupují akcie, protože existuje možnost, že jejich cena poroste. Investice do akcií však také vykazují nejvyšší krátkodobé výkyvy hodnoty. Dosažený výnos budou ovlivňovat faktory, jako například zisk společnosti, úrokové sazby a obecná ekonomická situace. Cenu akcií tedy může ovlivnit tržní riziko, stejně tak i riziko určitých akcií.

Dividendový příjem

Společnosti mohou vyplácet akcionářům čistý zisk ve formě dividend. Aby mohl konkrétní akcionář obdržet dividendu, musí nakoupit akcie před datem ex-dividendy. Pokud koupí akcie k tomuto datu nebo později, obdrží dividendy předchozí vlastník. Když akcie přejdou na „ex-dividendu“, cena akcie často klesne přibližně o dividendu v hrubé výši. Dividendy se vyplácejí v hotovosti nebo ve formě akcií. Společnosti rozhodují, v jaké formě budou dividendy vyplácet, nebo nechají investora, aby si vybral. Investoři, kteří obdrží dividendu, ale nevybrali si mezi hotovostními nebo akciovými dividendami, ji vždy obdrží v podobě standardně používané společností, což je obecně hotovost. Příjem dividend může doplnit příjem investora nebo zajistit pravidelný tok příjmů.

Likvidita

Díky akciím jste v podstatě relativně likvidní, protože cenné papíry můžete kdykoli převést na hotovost. Dokud je akcie obchodována na burze cenných papírů a obchod nemá žádnou expozici, lze akcie relativně rychle převést na hotovost. U akcií, které jsou relativně nelikvidní, buďte opatrní. Platí obecné pravidlo, že likvidita souvisí s tržní kapitalizací společnosti.

Diverzifikace

Někteří investoři se dostanou do pasti vložením všech svých peněz do jednoho sektoru nebo třídy aktiv. Rozložením finančních prostředků do více akcií, sektorů nebo tříd aktiv se riziko diverzifikuje. Akcie jsou jednou třídou aktiv na různých sektorech trhu. Můžete je použít k diverzifikaci vašeho portfolia.

Vlastnosti akcií

Akcionáři vlastní část podniku, a pokud podnik dosáhne zisku, mají z toho prospěch běžní akcionáři. Základní práva běžných akcionářů jsou následující.

Hlasovací právo

Hlasovací právo zahrnuje volbu ředitelů a návrhy na zásadní změny ovlivňující společnost, například fúzi nebo likvidaci. Hlasování probíhá na výročním zasedání společnosti. Pokud se akcionář nemůže zúčastnit, může své hlasování provést v zastoupení a poštou. Čím více akcií s hlasovacími právy investor vlastní, tím více hlasovacích práv má.

Částečné vlastnictví

Když podnik prosperuje, běžní akcionáři vlastní část hodnoty společnosti. Běžní akcionáři mají nárok na část aktiv vlastněných společností. Protože tato aktiva vytvářejí zisky, a protože zisky jsou znovu investovány do dalších aktiv, akcionáři vidí návratnost, protože hodnota jejich akcií se s růstem cen akcií zvyšuje.

Právo převést vlastnictví

Právo převést vlastnictví znamená, že akcionáři mohou obchodovat se svými akciemi na burze. Právo na převod vlastnictví se může zdát všední, likvidita zajišťovaná burzami je však důležitá. Likvidita – do jaké míry lze aktivum nebo cenný papír rychle koupit nebo prodat na trhu, aniž by to ovlivnilo cenu aktiva – je jedním z klíčových faktorů, kterými se akcie odlišují od ostatních investic. Vzhledem k tomu, že akcie jsou tak likvidní, mohou investoři měnit umístění svých peněz téměř okamžitě.

Nárok na dividendy

Spolu s nárokem na aktiva dostávají investoři také nárok na jakýkoli zisk, který společnost vyplácí ve formě dividendy. Vedení společnosti má v zásadě dvě možnosti, jak nakládat se ziskem – může jej reinvestovat zpět do firmy nebo jej vyplatit formou dividend. Investoři nemohou ovlivnit, jaké procento zisku se má vyplatit, protože o tom rozhoduje představenstvo. Kdykoli jsou však dividendy vypláceny, mají běžní akcionáři nárok na jejich podíl.

Kontrola knih a záznamů společnosti

Právo kontrolovat firemní knihy a záznamy existuje proto, aby akcionář mohl zjistit, zda jsou záležitosti firmy vedeny řádně, a aby mohl informovaně hlasovat o otázkách firemní politiky a řízení. Právo kontrolovat knihy a záznamy společnosti není absolutním právem.

Právo žalovat za protiprávní jednání

Pokud se představenstvo společnosti dopustí protiprávního jednání, akcionáři proti němu mohou podniknout právní kroky. To neznamená, že akcionáři mohou žalovat osoby, které učinily rozhodnutí v dobré víře, jenž nakonec společnost poškodilo. Jedná se například o takové protiprávní jednání, kdy členové představenstva jednali ve svém vlastním zájmu na úkor podniku.

Rizika spojená s akciemi

Akcie nejsou vhodné pro všechny investory. S ohledem na rizika spojená s obchodováním s akciemi byste měli akcie používat pouze tehdy, když jste si jisti, že těmto rizikům rozumíte. Než začnete investovat, měli byste důkladně vyhodnotit své zkušenosti, investiční cíle, finanční zdroje a vzít v úvahu všechny ostatní relevantní skutečnosti.

Riziko ztráty kapitálu

Pokud má společnost špatnou výkonnost nebo pokud je na trhu vnímána negativně, může cena akcií klesnout pod cenu, kterou jste původně za akcii zaplatili, nebo dokonce může klesnout na nulu. Pokud společnost přestane podnikat, její akcie se stanou neobchodovatelnými a je pravděpodobné, že budou vyřazeny. Pokud je jmenován likvidátor, akcionáři jsou poslední v seznamu ostatních věřitelů, kteří dostanou prostředky, které lze získat.

Tržní rizika

Existuje možnost, že celý trh upadne, což ovlivní ceny a hodnoty cenných papírů. Tržní riziko je dále ovlivněno makroekonomickými faktory, například poklesem hospodářského růstu nebo změnou úrokových sazeb.

Riziko spojené s volatilitou

Ceny akcií mohou být velmi volatilní a investoři by měli mít na paměti, že jejich akcie mohou v krátké době výrazně kolísat. To se může týkat jednotlivých akcií, odvětví nebo trhu samotného.

Riziko spojené se specifickými odvětvími

Existuje riziko, že v určitém odvětví se projeví neklid, např. v leteckém průmyslu při zprávách o teroristických útocích. Taková období oslabení sice mohou poskytnout příležitost k nákupu, ale stávající investoři se musí rozhodnout, zda jsou připraveni čelit bouři nebo zda mají očekávat další pokles a své akcie prodat.

Riziko spojené se specifickými akciemi

Podobně, jako je tomu u rizika spojeného se specifickými odvětvími, existuje u riziko, že u určité investice dojde k poklesu cen akcií v důsledku negativních zpráv nebo špatného vnímání společnosti. K tomu může obvykle docházet po prohlášení o špatném obchodním výsledku nebo případně po změně v řízení, které trh nevnímá dobře.

Riziko spojené s načasováním

Existuje riziko, že koupíte nebo prodáte akcie ve špatnou dobu. Ne všechna odvětví trhu mají stejné cenové cykly. Účinky časového rizika může pomoci zvládnout pochopení hospodářských cyklů a porozumění chování různých společností v různých fázích hospodářského cyklu.

Krátcí prodejci čelí potenciálně neomezeným ztrátám

Krátký prodej akcií může znamenat podstatně větší riziko než nákup akcií. Krátký prodejce akcií riskuje teoreticky neomezenou ztrátu, protože hodnota akcie může nekonečně stoupat.

Měnové riziko

Pokud obchodujete s akcií denominovanou v jiné měně než v eurech, čelíte měnovému riziku. Pokud hodnota měny akcií, do nichž investujete, oproti euru klesne, bude to mít nepříznivý dopad na hodnotu vašich akcií.

Zvýšení maržových požadavků

V zájmu ochrany sebe a svých zákazníků může Interactive Brokers kdykoli zvýšit požadavky na marži pro zákazníky na stávajících i nových akciových pozicích. Toto rozhodnutí může být způsobeno prudkým nárůstem volatility podkladového efektu, když tržní kapitalizace podkladového efektu klesne pod určitou prahovou hodnotu nebo z nějakého jiného důvodu. Upozorňujeme, že po úpravě marží již účet nemusí splňovat požadavky na marže. Pokud se jedná o tento problém, makléř přistoupí k likvidaci pozic za účelem odstranění této nedostatečnosti.

Likvidační riziko

Pokud celkový kolaterál ve vašem portfoliu klesne pod požadavek na marži, Interactive Brokers má právo uzavřít určité pozice bez předchozího upozornění, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pozice ziskové nebo ztrátové. Pokud po likvidaci na vašem účtu stále existuje deficit marže a máte další pozice jako kolaterál, Interactive Brokers uzavře další pozice, aby odstranil deficit marže. Mějte, prosím, na paměti, že likvidace vždy probíhá za v daný moment převládající nejlepší nabídku nebo nabídkovou cenu a že na konečnou transakční cenu nemáte žádný vliv. Likvidace může být provedena se ztrátou a může být provedena v pro vás nepříznivém čase.

Využití akcií

Existuje celá řada různých důvodů, proč investoři obchodují s akciemi. Zde jsou některé z nich.

Růst kapitálu

Lidé investují do akcií, protože u akcií existuje možnost, že jejich cena poroste. Investoři mohou mít v úmyslu držet akcie pouze na relativně krátkou dobu nebo mohou mít dlouhodobější záměr, ale v obou případech doufají, že vydělají.

Scénář 1: Prodej vlastněných akcií

Předpokládejme, že vlastníte 100 akcií Apple (AAPL). Akcie jste koupili před 2 lety za 160 USD a rádi byste je prodali za současnou tržní cenu 200 USD. Prostřednictvím obchodní platformy LYNX zadáte tržní příkaz, který je okamžitě splněn. Při uskutečnění tohoto obchodu dosáhnete zisku ve výši 4 000 USD (minus poplatky).

Scénář 2: Nákup akcií s příkazem trailing stop

Předpokládejme, že jste očekávali rostoucí hodnotu akcií Apple a že váš investiční horizont je střednědobý. V případě klesajících cen chcete omezit svou maximální ztrátu na 5 % z investice. Koupíte 100 akcií AAPL za 200 USD a zadáte příkaz trailing stop s nastavením trail = 5 %. Kdykoli se cena akcií AAPL zvýší, váš zastavovací (stop) příkaz bude upraven systémem. V případě, že cena akcií AAPL klesne o 5 % nebo více, obchodní platforma LYNX odešle příkaz k okamžitému prodeji.

Krátký prodej akcií

Krátký prodej je investiční nebo obchodní strategie, která spekuluje na pokles ceny akcií. Jedná se o pokročilou strategii, kterou by měli provádět pouze zkušení obchodníci a investoři.

Scénář 1: Krátký prodej se ziskem

Předpokládejme, že očekáváte, že akcie Deutsche Bank (DBK), které se v současné době obchodují za 6,50 EUR, v následujících třech měsících poklesnou. Půjčíte si 1 000 akcií a prodáte je jinému investorovi prostřednictvím obchodní platformy LYNX. Nyní jste „krátkým prodejcem“ 1 000 akcií, protože jste prodali něco, co nevlastníte, ale co jste si půjčili. Krátký prodej byl možný pouze díky půjčce akcií, která nemusí být vždy možná, pokud jsou akcie již značně zkráceny jinými obchodníky. O týden později DBK hlásí špatné čtvrtletní finanční výsledky a akcie klesnou na 5 EUR. Rozhodnete se uzavřít krátkou pozici a nakoupit 1 000 akcií za 5 EUR na volném trhu, abyste nahradili vypůjčené akcie. Váš zisk z krátkého prodeje bez provizí a úroků na maržovém účtu činí 1 500 EUR: (6,50 EUR – 5 EUR = 1,50 EUR x 1 000 akcií = 1 500 EUR).

Scénář 2: Krátký prodej se ztrátou

Předpokládejme, že máte 1 000 krátkých akcií DBK za 6,50 EUR a domníváte se, že cena klesne. Přihlásil se však konkurent s úmyslem získat společnost. Nabídl převzetí za 9 EUR za akcii a cena akcií vzrostla na 9 EUR. Pokud byste se rozhodli uzavřít krátkou pozici na 9 EUR, ztráta z krátkého prodeje by byla 2 500 EUR bez provizí a úroků na maržovém účtu: (6,50 EUR – 9 EUR = – 2,50 EUR x 1 000 akcií = ztráta 2 500 EUR). V takovém případě musíte akcie odkoupit zpět za výrazně vyšší cenu, abyste pokryli svou pozici.

Dividendový příjem

Kromě nákupu a prodeje akcií za účelem zisku investoři kupují akcie také proto, aby si zajistili tok příjmů z dividend.

Scénář 1: Výplaty dividend jako rozdělení peněz

Předpokládejme, že vlastníte 1 000 akcií společnosti Royal Dutch Shell. Společnost oznámila dividendu ve výši 0,799 EUR na akcii. Datum ex-dividendy je 15. srpna, takže všichni akcionáři, kteří vlastní akcie jeden pracovní den před ex-datem, obdrží dividendu. Společnost vyplatí dividendy v den výplaty, což je okamžik, kdy jsou peníze připsány na účty investorů. To znamená, že v den platby obdržíte na váš účet 799 EUR před zdaněním.

Scénář 2: Plány reinvestování dividend (Dividend Reinvestment Plan, DRIP)

Předpokládejme, že vlastníte 100 akcií společnosti Royal Dutch Shell (RDSA). Společnost nabízí program DRIP. Program je spravován transferním agentem společnosti. Poskytuje registrovaným akcionářům možnost využít všechny nebo část svých dividend k automatickému reinvestování peněžních dividend do dalších akcií. Společnost platí všechny poplatky a provize. Akcie DRIP se nakupují přímo od společnosti a vyplácí je společnost. Reinvestované dividendy jsou stále zdanitelné.

Profil investora do akcií

K tomu, aby bylo možné určit, pro koho jsou akcie vhodným finančním nástrojem, je třeba zjistit, zda tento nástroj odpovídá vašim znalostem, zkušenostem, investičnímu cíli a investičnímu horizontu. Pokud uvažujete o investování do akcií, je mimo jiné vhodné zjistit, zda jsou akcie v souladu s vaším investorským profilem.

Komplexnost

Vzhledem ke svým vlastnostem se akcie považují za nekomplexní finanční nástroj, pokud se s ním obchoduje na regulovaném trhu nebo na rovnocenném rozvinutém trhu. Akcie obchodované OTC (mimo burzu) nebo akcie, které neposkytují spolehlivé informace o své společnosti, přinášejí z důvodu omezených regulačních požadavků a decentralizovaného způsobu obchodování vyšší rizika.
Než investujete do akcií, ujistěte se, že dobře znáte vlastnosti tohoto produktu.

Typ investora

Akcie se díky své povaze hodí pro středně pokročilé investory. S akciemi mohou obchodovat retailoví i profesionální investoři.

Znalosti a zkušenosti

Než začnete obchodovat s akciemi, je třeba vzít v úvahu nastavená kritéria týkající se znalostí a zkušeností. Platforma LYNX vyžaduje, aby investor doložil historii obchodování s akciemi v délce alespoň jednoho roku a aby měl dostatečné znalosti o mechanismu obchodování s akciemi a rizicích s tím spojených.

Finanční situace a informovanost o rizicích

Investoři by měli mít na paměti skutečnost, že při obchodování s akciemi může dojít ke ztrátě až 100 % (nebo větší) z výše počáteční investice. Pokud jde o riziko, je třeba rozlišovat mezi nákupem a krátkým prodejem akcií.

Existuje rozdíl v rizikovém profilu mezi nákupem akcií a krátkým prodejem akcií. V případě nákupu akcií se potenciální maximální ztráta rovná počáteční investici, což je zaplacená cena. U krátkých prodejů akcií jsou rizika výrazně vyšší. Krátký prodejce akcií riskuje teoreticky neomezenou ztrátu, protože hodnota akcie může nekonečně stoupat.

Investiční cíl

Obchodování s akciemi může sloužit k určitým investičním cílům, například k tvorbě příjmů a zvyšování kapitálu.

Generování příjmů

Příjem lze získat obdržením dividend za akcie společnosti, které držíte ve svém portfoliu. Dividendy lze přijímat jako výplatu v hotovosti, nebo společnost může nabídnout plán reinvestování dividend.

Zvyšování kapitálu

Lidé investují do akcií proto, že u akcií existuje možnost, že jejich cena poroste. Investoři mohou mít v úmyslu držet akcie pouze na relativně krátkou dobu nebo mohou mít dlouhodobější záměr, ale v obou případech doufají, že vydělají.

Optimistický se chovávající, tzv. býčí investor může koupit akcie. Potenciální zisk je nekonečný a potenciální maximální ztráta se rovná zaplacené ceně za akcii.

Investiční horizont

Pro obchodování s akciemi neexistuje žádný specifický investiční horizont. Akcie se hodí ke krátkodobému obchodování (méně než 3 roky), ke střednědobému obchodování (3 až 10 let) i k dlouhodobému obchodování (více než 10 let).

Shrnutí

V této brožuře jsme probrali hlavní rysy obchodování s akciemi. Být akcionářem společnosti přináší řadu výhod i rizik. Co znamená, stát se akcionářem, lze shrnout takto:

Akcionář, nazývaný také jako majitel akcií, je jakákoli osoba, společnost nebo instituce, která vlastní akcie společnosti. Jako na majitele akcií se na akcionáře vztahují kapitálové zisky (či ztráty) a/nebo výplaty dividend jako na osoby se zbytkovým nárokem na zisk firmy. Akcionáři také mají určitá práva, například právo hlasovat na valných hromadách akcionářů, schvalovat různé záležitosti – volbu členů představenstva, rozdělení dividend nebo fúzi.

Pochopitelně stejně jako všechny cenné papíry, také akcie mají své výhody i nevýhody. Patří sem zejména:

Výhody
  • Ziskový potenciál ve formě zvyšování cen a dividend
  • Dlouhodobě vyšší návratnost než spořící produkty
  • Vysoký stupeň flexibility/likvidity (akcie lze zakoupit a prodat kdykoli)
  • Velký výběr různých druhů akcií
Nevýhody
  • U individuálních hodnot vysoké riziko ztráty (až do výše úplné ztráty v případě platební neschopnosti)
  • Žádná předvídatelná a fixní návratnost
  • V případě neodkladného prodeje akcií při poklesu může dojít ke ztrátám
Slovníček pojmů

Datum oznámení dividendy

Datum oznámení dividendy je den, kdy představenstvo společnosti oznámí svou další výplatu dividend. Známé také jako datum vyhlášení dividendy.

Provize

Provize je poplatek za služby stanovený makléřem nebo investičním poradcem za poskytování investičního poradenství nebo zpracování nákupů a prodejů cenných papírů jménem klienta.

Kmenová akcie

Kmenová akcie, synonymum běžné akcie, je cenným papírem, který představuje vlastnictví ve společnosti. Držitelé kmenových akcií vykonávají kontrolu volbou představenstva a hlasováním o firemní politice.

Dividenda

Dividenda je rozdělení odměny z části zisku společnosti, a vyplácí se skupině jejích akcionářů.

DRIP

Plán reinvestování dividend (Dividend Reinvestment Plan, DRIP) je program, který umožňuje investorům reinvestovat své peněžní dividendy do doplňkových akcií nebo zlomkových akcií podkladové akcie v den výplaty dividend.

Datum ex-dividendy

Datum ex-datum, resp. ex-dividenda, je den, v němž nebo po němž se s cenným papírem obchoduje bez dříve deklarované dividendy nebo distribuce akcií.

Poplatky

Viz Provize

Likvidita

Likvidita popisuje, do jaké míry lze aktivum nebo cenný papír rychle koupit nebo prodat na trhu za cenu, která odráží jeho skutečnou hodnotu. Jinými slovy, nakolik je snadné je převést na hotovost.

Příkaz

Příkaz je pokyn investora makléři nebo makléřské firmě k nákupu nebo prodeji cenných papírů jménem investora.

Běžné akcie

Běžné akcie představují základní akcie společnosti s hlasovacím právem. Držitelé běžných akcií mají obvykle nárok na jeden hlas za akcii a dividendy dostávají pouze na základě rozhodnutí vedení společnosti.

OTC

OTC (Over-the-counter, mimoburzovní) označuje proces obchodování s cennými papíry pro společnosti, které nejsou kótovány na oficiální burze, například na Newyorské burze cenných papírů (New York Stock Exchange, NYSE). S cennými papíry, které se obchodují mimo burzu, se namísto centralizované burzy obchoduje prostřednictvím sítě makléřů a dealerů. Tyto cenné papíry nesplňují požadavky na kótování na standardní tržní burze a jsou považovány za rizikovější.

Datum splatnosti

Datum výplaty nebo datum splatnosti je datum, kdy je naplánována výplata deklarované dividendy způsobilým investorům.

Akcie s nízkou cenou

Akcie (známé také jako „podíly“ nebo „vlastní kapitál“) jsou typem cenných papírů, které znamenají podílové vlastnictví emitující společnosti. Tím získává akcionář práva na danou část aktiv a výnosy společnosti.

Akcie jsou jednotky vlastnického podílu ve společnosti nebo finančním aktivu, které zajišťují rovnoměrné rozdělení všech případných zisků ve formě dividend, jsou-li vyhlášeny. Existují dva hlavní druhy akcií – kmenové akcie a prioritní akcie.

Prioritní akcie

Prioritní akcionáři mají vyšší nárok na dividendy nebo distribuci aktiv než běžní akcionáři. Na každou prioritní akcii se vážou podrobnosti v závislosti na emisi.

Datum záznamu

Rozhodným datem nebo datem záznamu je konečné datum stanovené společností, kdy se má určit, kteří akcionáři jsou způsobilí pro výplatu dividendy nebo rozdělení akcií.

Regulovaný trh

Regulovaný trh je takový trh, na kterém veřejnosprávní orgány nebo (méně obvykle) průmyslové nebo pracovní skupiny, vykonávají úroveň dohledu a kontroly.

Krátký prodej

Krátký prodej je investiční nebo obchodní strategie, která spekuluje na pokles ceny akcií nebo jiných cenných papírů. Krátký prodejce si půjčuje akcie jiného investora a prodává je s úmyslem odkoupit tyto akcie zpět za nižší cenu. Krátký prodejce platí úrok za půjčení akcií.

Akcie
Akcie jsou typem cenných papírů, které znamenají podílové vlastnictví emitující společnosti. Tím získává akcionář práva na danou část aktiv a výnosy společnosti.

Upisovací právo

Upisovací právo je právo stávajících akcionářů společnosti zachovat si stejné procento vlastnictví upisováním nových emisí akcií za tržní ceny či ceny nižší.

Volatilita
Volatilita je statistické měřítko rozptylu výnosů pro daný cenný papír nebo tržní index. Ve většině případů platí, že čím vyšší volatilita, tím více rizik s sebou cenný papír nese.

Hlasovací právo

Hlasovací právo je právo akcionářů hlasovat o záležitostech firemní politiky, včetně rozhodnutí o složení představenstva, emisi cenných papírů, zahajování firemních akcí a provádění podstatných změn v činnosti společnosti.