Obchodování CFD

Investoři stále více používají CFD (Contract For Difference, rozdílová smlouva) k zajištění stávajícího portfolia nebo k získání výnosů ze směrových investic. Může se stát, že investoři budou mít otázky týkající se fungování a vlastností tohoto produktu. Tento text vysvětluje, co jsou CFD, jak fungují a k čemu je lze použít.

Poznámka: Upozorňujeme, že rozdílové smlouvy se považují za komplexní produkty. Transakce by měli uzavírat pouze investoři, kteří rozumí povaze a rozsahu svých práv a povinností a rizikům spojeným s obchodováním s CFD.

CFD se považují za komplexní produkty a díky pákovému efektu představují vysoké riziko rychle se zvyšujících ztrát. 63.0 % retailových investorů se dostalo do ztráty z obchodování CFD s tímto poskytovatelem. Je důležité, abyste pochopili, jak CFD fungují, a abyste zvážili, zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty (viz https://www.lynxbroker.cz/poplatky/).

Vysvětlení CFD

Rozdílová smlouva (CFD) je dohoda mezi dvěma stranami (investorem a makléřem) o výměně rozdílu v hodnotě mezi vstupem a výstupem konkrétního finančního nástroje. Částka (rozdíl), která musí být vyplacena druhé straně, závisí na vývoji ceny podkladového cenného papíru (například indexu jako je AEX). CFD představují způsob obchodování s cenovými pohyby finančních nástrojů bez přímého nákupu nebo prodeje podkladového cenného papíru. Tím, že cena CFD je odrazem ceny podkladového cenného papíru, lze tohoto cíle dosáhnout. To znamená, že CFD je derivátovým finančním produktem, protože její hodnota se získává prostřednictvím hodnoty jiného finančního nástroje. Podkladovým cenným papírem může být akcie, dluhopis, index, komodita nebo měna.

CFD nejsou kótovány na burze. Jedná se pouze o dohodu mezi makléřem a jeho zákazníkem. Hlavním důvodem, proč investoři vstupují na pozice CFD, je to, že si můžete virtuálně koupit podkladový cenný papír, aniž byste museli zaplatit plnou cenu. Namísto toho musíte mít dostatečný kolaterál na účtu v okamžiku vstupu na pozici (počáteční marži). Pokud si chcete udržet pozici CFD v portfoliu, musíte mít na účtu také vždy dostatečný kolaterál (udržovací marži). Částka vedená na tomto konkrétním účtu se také označuje jako marže. Ve většině případů se jedná o nízké procento. Makléř stanoví minimální procentuální hodnotu každého podkladového cenného papíru, která musí být na účtu udržována (požadavek na marži). Tyto požadavky na marži se počítají jako určité procento hodnoty podkladového cenného papíru. Požadavky na marži u CFD jsou obecně nižší než maržové požadavky při přímém nákupu podkladového cenného papíru. To znamená, že se vytváří pákový efekt, protože investor investuje pouze malou částku, ale získává expozici vyšší hodnoty. Pákový efekt může způsobit rychlý nárůst zisku – ale také ztráty.Pokud se cena vyvíjí nepříznivě, ovlivní to také marži. Pokud investor nemá na účtu dostatečné prostředky, již nesplňuje požadavek na marži. Investor je pak povinen vložit na investiční účet další peněžní prostředky. Pokud makléř požaduje, aby byly do investice vloženy další peněžní prostředky, bude to označeno jako výzva k doplnění marže. Pokud požadavky na marži nejsou splněny, má makléř právo rozhodnout o uzavření pozic investora. CFD nemá žádné datum expirace a může být držena v portfoliu po dobu neurčitou, a to pod podmínkou, že jsou splněny požadavky na marži.

Prostřednictvím CFD se v podkladovém cenném papíru vytváří ekonomická expozice. Podkladový cenný papír si investor nekupuje přímo, a proto v případě koupeného CFD na akcie nemá investor žádná akcionářská práva, například hlasovací právo. Cenové rozdíly v důsledku rozdělení dividend budou vysvětleny dále v této brožuře.

Kromě toho je důležité vědět, že pokud je pozice CFD držena v portfoliu přes noc, musí být zaplacen úrok z nesplacené částky za každý den, kdy je CFD držena v portfoliu. Pozice CFD, které jsou otevřeny a uzavřeny ve stejný den (v rámci dne), nepodléhají úroku z CFD. V závislosti na typu pozice, dlouhé nebo krátké, se platí různé typy úroků (úroky CFD na dlouhých pozicích a úroky z půjček akcií na krátkých pozicích).

Podrobnější informace o úrocích najdete níže.

Poznámka: Všechny příklady uvedené v této brožuře ignorují makléřské poplatky. Jako investor musíte při hodnocení transakce s akciemi tyto poplatky vzít v úvahu.

Typy pozic v CFD

Vstoupit lze do dvou typů pozic CFD:

Dlouhá pozice CFD

Dlouhá pozice CFD se otevře zakoupením CFD. Cena, za níž může být otevřena dlouhá pozice CFD, se rovná poptávkové ceně podkladového cenného papíru. Dlouhou pozici CFD pak lze znovu uzavřít prodejem CFD. Cena, za níž lze CFD uzavřít, se rovná nabídkové ceně podkladového cenného papíru. Vstup do dlouhé pozice CFD znamená, že držitel bude mít zisk z nárůstu ceny podkladového cenného papíru. Když cena podkladového cenného papíru klesne, dlouhá pozice CFD se sníží o stejnou částku.

Příklad dlouhé pozice CFD

Předpokládejme, že investor chce vydělat na nárůstu ceny akcií AAPL prostřednictvím smlouvy CFD. Předpokládejme, že poptávková cena za akcii AAPL činí 200 USD. Dále předpokládejme, že tento investor má v současné době ve svém portfoliu 5 000 USD a chce získat expozici ve výši 20 000 USD v AAPL. A konečně předpokládejme, že požadavek na marži pro AAPL CFD je v současné době 20 %, a že platný úrok z CFD pro CFD AAPL je v současnosti 5 % (ročně).

Vstup do dlouhé pozice CFD

Investor vstupuje do dlouhé pozice CFD na AAPL nákupem CFD na AAPL. Aby získal požadovanou expozici, musí si koupit 100 CFD. Počáteční marže je stanovena na 4 000 USD (20 % z 200 USD × 100 CFD). Protože investor má ve svém portfoliu 5 000 USD, požadavky na marži jsou splněny a nákupní transakce bude provedena.

Investor obdrží následující oznámení o vypořádání:

Částka nákupu:  0 USD

Konečná hotovost:  5 000 USD

Jinými slovy, hotovostní zůstatek není bezprostředně po transakci nikterak ovlivněn.

Držení dlouhé pozice CFD

Po 1 dni předpokládejme, že cena akcií AAPL se vyvíjí požadovaným směrem a nejnovější cena nyní činí 210 USD. To se projeví na 3 úrovních:

 1. Zahrnutí výsledku CFD

Rozdíl mezi transakční cenou (200 USD) a aktuální hodnotou (210 USD) se odráží v reálném čase v hotovostním zůstatku investora. Jinými slovy, výsledkem je navýšení hotovostního zůstatku o 1 000 USD. (100 CFD * 210 USD – 100 CFD * 200 USD)

 1. Odpočet úrokových nákladů

Pokud investor vstoupí do dlouhé pozice CFD, bude muset zaplatit úrok CFD za každý den, kdy drží pozici v portfoliu. Proto bude v tomto příkladu hotovostní zůstatek investora snížen o 2,88 USD (100 CFD * 210 USD * 5 %/365 dní)

 1. Vliv udržovací marže

Maržové požadavky na držení pozice jsou nyní nastaveny na 20 % * 100 CFD * 210 USD = 4 200 USD. Vzhledem k tomu, že hotovostní zůstatek (počáteční 5 000 USD + výsledek CFD ve výši 1 000 USD – úrok 2,88 USD) je vyšší než tato udržovací marže, lze pozici držet v portfoliu.

Uzavření dlouhé pozice CFD

Investor chce nyní dosáhnout zisku ze své dlouhé pozice CFD a uzavře pozici prodejem pozice CFD na AAPL.

Investor obdrží následující oznámení o vypořádání:

Částka prodeje:  0 USD

Konečná hotovost:  5 997,12 USD

Jinými slovy, hotovostní zůstatek opět není po prodeji CFD nikterak ovlivněn, protože výsledek CFD se odráží v reálném čase v hotovostním zůstatku.

Krátká pozice CFD

Krátkou pozici CFD otevřete prodejem CFD. Cena, za níž lze krátkou CFD pozici otevřít, se rovná nabídkové ceně podkladového cenného papíru. Krátkou pozici CFD lze poté opět uzavřít zakoupením CFD. Cena, za níž lze CFD uzavřít, se rovná poptávkové ceně podkladového cenného papíru. Vstup do krátké pozice CFD znamená, že držitel dosáhne zisku z poklesu podkladového cenného papíru.

Příklad krátké pozice CFD

Předpokládejme, že investor chce vydělat na poklesu ceny akcií AAPL prostřednictvím smlouvy CFD. Předpokládejme, že AAPL má poptávkovou cenu 200 USD. Dále předpokládejme, že tento investor má v současné době ve svém portfoliu 5 000 USD a chce získat krátkou expozici ve výši 20 000 USD v AAPL. A konečně předpokládejme, že požadavek na marži pro AAPL CFD je v současné době 20 %, a že platný úrok z půjček akcií pro AAPL CFD je v současnosti 5 % (ročně).

Vstup do krátké pozice CFD

Investor vstupuje do krátké pozice CFD na AAPL prodejem CFD na AAPL. Aby bylo možné dosáhnout požadované expozice, bude muset prodat 100 CFD. Počáteční marže je stanovena na 4 000 USD (20 % z 200 USD × 100 CFD). Vzhledem k tomu, že investor má ve svém portfoliu 5 000 USD, požadavky na marži jsou splněny a prodejní transakce bude provedena.

Investor obdrží následující oznámení o vypořádání:

Částka prodeje:  0 USD

Konečná hotovost:  5 000 USD

Jinými slovy, hotovostní zůstatek není bezprostředně po transakci nikterak ovlivněn.

Držení krátké pozice CFD

Po 1 dni předpokládejme, že cena akcií AAPL se vyvíjí opačným směrem a nejnovější cena nyní činí 205 USD. To se projeví na 3 úrovních:

 1. Zahrnutí výsledku CFD

Rozdíl mezi transakční cenou (200 USD) a aktuální hodnotou (205 USD) se odráží v reálném čase v hotovostním zůstatku investora. Jinými slovy to má za následek pokles hotovostního zůstatku o 500 USD. (100 CFD * 200 USD – 100 CFD * 205 USD)

 1. Odpočet úrokových nákladů

Pokud investor vstoupí na krátkou pozici CFD, bude muset zaplatit úrok z půjčky akcií za každý den, kdy drží pozici v portfoliu. Proto se v tomto příkladu sníží peněžní zůstatek investora o 2,81 USD (100 CFD * 205 USD * 5 %/365 dní)

 1. Vliv udržovací marže

Maržové požadavky pro držení pozice jsou nyní stanoveny na 20 % * 100 CFD * 205 USD = 4 100 USD. Vzhledem k tomu, že hotovostní zůstatek (počáteční 5 000 USD – výsledek CFD 500 USD – úrok 2,81 USD) je vyšší než tato udržovací marže, lze pozici držet v portfoliu.

Uzavření krátké pozice CFD

Investor nyní chce snížit své ztráty na své krátké pozici CFD a uzavřít pozici zakoupením pozice CFD na AAPL.

Investor obdrží následující oznámení o vypořádání:

Částka nákupu:  0 USD

Konečná hotovost:  4 497,19 USD

Jinými slovy, hotovostní zůstatek opět není po nákupu CFD nikterak ovlivněn, protože výsledek CFD se odráží v reálném čase v hotovostním zůstatku.

Možnosti nabízené CFD

Obchodování s CFD nabízí investorům celou řadu možností, a lze je použít pro různé typy strategií. Je důležité, abyste před přijetím rozhodnutí zajistili rovnováhu výhod a rizik obchodování s CFD.

Zajištění (hedging)

Protože pozice CFD nevyžadují počáteční investici, jsou vhodné ke kompenzaci rizika existujícího portfolia. Protože 1 CFD se rovná 1 podkladovému cennému papíru, například akcie, jsou CFD velmi flexibilním nástrojem pro účely zajištění.

Marže

Marže jsou navrženy tak, aby chránily finanční stabilitu trhu. CFD lze zakoupit nebo prodat, aniž by byla v portfoliu úplná protihodnota. To znamená, že pokud se podkladové cenné papíry vyvíjejí nežádoucím směrem, může investor čelit ztrátám vyšším, než činí počáteční vklad. Aby se tomu zabránilo, je pro každou pozici CFD stanovena marže. Marže je částka, která se vypočítá tak, aby bylo zajištěno, že tuto povinnost můžete splnit.

Spekulace

Snadnost obchodování v pozicí CFD a mimo pozici umožňuje obchodovat na krátkodobém, spekulativním základě. Pokud očekáváte růst trhu, můžete se rozhodnout koupit CFD. Pokud očekáváte pokles, můžete se rozhodnout krátkou pozici CFD prodat.

Pákový efekt

Pákový efekt umožňuje dosáhnout vyšší návratnosti při menších počátečních nákladech než přímé investice. Pákový efekt však obvykle zahrnuje více rizik než přímá investice do podkladových cenných papírů. Obchodování s CFD vám umožní dosáhnout zisku ze změny ceny akcie (nebo jiného podkladového cenného papíru), aniž byste museli zaplatit celou cenu akcie.

Vlastnosti CFD

CFD je smlouva o vypořádání rozdílů mezi dvěma stranami – investorem a makléřem. Tato smlouva obsahuje dohodu o tom, kdy která strana zaplatí částku druhé straně. Podkladovým cenným papírem může být akcie, dluhopis, index, komodita nebo měna. Každá smlouva CFD má následující hlavní charakteristiky:

Neobchoduje se na burze

CFD, s nimiž můžete obchodovat prostřednictvím platformy LYNX, vydává společnost Interactive Brokers UK a nejsou kótovány na regulované burze. CFD se obchodují na mimoburzovním trhu (OTC). Tyto cenné papíry nesplňují požadavky na kotaci na standardní tržní burze.

Neomezené trvání

CFD nemají datum splatnosti a mohou být drženy v portfoliu po dobu neurčitou, pokud jsou splněny maržové požadavky.

Nelze ji převést

CFD nelze převést na podkladový cenný papír. Pokud má investor pozici v CFD, nemá hlasovací ani předkupní práva k podkladovému cennému papíru.

Stanovení ceny CFD

CFD lze otevírat nebo uzavírat za aktuální hotovostní cenu podkladového cenného papíru, jak uvádí společnost Interactive Brokers UK (prodávat za nabídkovou cenu a kupovat za poptávkovou cenu). Cena smlouvy CFD odráží kótovanou cenu podkladového cenného papíru. Pozice CFD lze získat nebo uzavřít pouze v době běžného obchodování s podkladovým cenným papírem.

Dividendy a CFD

Přestože investor, který má dlouhou pozici CFD, nemá žádná práva k podkladovým akciím, má stále nárok na dividendy, pokud se z podkladových akcií vyplácejí dividendy. Stejně tak investor, který má krátkou pozici CFD, je povinen vyplatit dividendu, pokud se z podkladových akcií vyplácejí dividendy. Tento mechanismus se rovná držení krátké pozice v akciích.

Úroky a CFD

Jak bylo uvedeno výše, na držitele pozic CFD se vztahují úrokové povinnosti.

Dlouhá pozice CFD:

Od okamžiku, kdy vstoupíte do dlouhé pozice CFD, koupí emitent CFD (společnost Interactive Brokers UK) skutečné podkladové aktivum. Vzhledem k tomu, že tato investice znamená pro emitenta snížení zůstatku v hotovosti (například je třeba koupit akcie, a zůstatek v hotovosti emitenta poklesne), bude od vás emitent požadovat úrokové náklady.

Krátká pozice CFD:

Od chvíle, kdy vstoupíte do krátké pozice CFD, emitent CFD (společnost Interactive Brokers UK) prodá nakrátko skutečné podkladové aktivum. Za účelem uskutečnění tohoto krátkého prodeje si bude emitent muset půjčit podkladové aktivum od třetí strany (např. akcie). Třetí strana bude účtovat úrok z této půjčky, a tyto úroky budou účtovány vám.

Rizika spojená CFD

CFD jsou investiční produkty s vysokou mírou rizika. Tyto produkty nemusí být pro velkou část veřejnosti vhodné. S ohledem na rizika spojená s obchodováním s CFD byste je měli používat pouze tehdy, když jste si jisti, že těmto rizikům rozumíte. Než začnete investovat, měli byste pečlivě posoudit své zkušenosti, investiční cíle, finanční zdroje a vzít v úvahu všechny další relevantní skutečnosti. Pokud si přejete provést transakci s CFD, je důležité, abyste měli na paměti rizika, abyste své pozice pečlivě sledovali a aby vám finanční situace umožňovala taková rizika nést. Tato část obsahuje neúplný seznam (možných) rizik spojených s obchodováním s CFD.

Riziko spojená s protistranou

Vzhledem k tomu, že společnost Interactive Brokers je protistranou v transakcích s CFD na platformě LYNX, jste vystaveni finančnímu riziku spojeným s obchodováním s Interactive Brokers jako protistranou. To znamená, že v případě bankrotu nebo platební neschopnosti společnosti Interactive Brokers již společnost Interactive Brokers nebude schopna plnit své závazky vůči vám, což může mít za následek finanční ztráty.

Riziko spojené s volatilitou

Ceny CFD a jejich podkladových cenných papírů (akcií, dluhopisů, měn, komodit nebo indexů) se mohou rychle a významně měnit. To může mít za následek rychlé zisky nebo ztráty.

Účinek pákového efektu

Počáteční výdaje kapitálu mohou být vzhledem k celkové hodnotě smlouvy malé, což má za následek, že transakce CFD jsou pákové. Relativně malý pohyb na trhu může mít úměrně větší dopad na hodnotu kontraktu. To může pracovat jak pro vás, tak i proti vám. Použití pákového efektu může mít za následek velké ztráty i velké zisky.

Tržní riziko

Vzhledem k tomu, že cena CFD odráží aktuální nejlepší nabídkovou a poptávkovou cenu podkladového cenného papíru, je cena CFD okamžitě ovlivněna mimo jiné výsledky a výkonností podkladové společnosti (nebo společností, které jsou součástí indexu), měn či komodit. Cenu CFD může ovlivnit také stav celkové ekonomiky, měnící se struktura nabídky a poptávky podkladového cenného papíru, rozhodnutí regionálních, vnitrostátních nebo nadnárodních vlád, úrokové sazby, vnitrostátní a mezinárodní ekonomické události a současné psychologické klima na akciovém trhu.

Riziko spojené s časovými rozdíly, tzv. riziko mezery neboli gap risk

Vzhledem k tomu, že s CFD lze obchodovat pouze v době běžného obchodování s podkladovým cenným papírem, existuje riziko mezery. Mezera znamená rozdíl mezi uzavírací cenou určitého cenného papíru v předchozím obchodním dni na jedné straně a otevírací cenou určitého cenného papíru v obchodním dni následujícím po dni, kdy bylo dosaženo uzavírací ceny na straně druhé. Existence velké mezery může mít za následek významnou ztrátu pozice CFD. Kromě toho je třeba říci, že ty typy příkazů, jejichž cílem je chránit aktuální pozici (například příkazy TRAIL nebo STOP), v takových případech nefungují přesně.

Riziko spojené s mimoburzovním obchodováním

CFD nejsou obchodovány na regulovaném trhu, ani nejsou zúčtovány centrálním zúčtovacím ústavem. Jinými slovy, pravidla a možnosti ochrany nabízené regulovanými burzami a zúčtovacími ústavy nejsou při provádění transakcí s CFD k dispozici.

Riziko spojeného s likviditou

Emitent CFD hraje důležitou roli v likviditě CFD. Povinnosti emitenta poskytovat kotace však nejsou přesně stanoveny, a vaše schopnost uzavřít nebo otevřít pozici CFD závisí na rozhodnutí emitenta.

Společnost Interactive Brokers se může z vlastního podnětu rozhodnout zrušit kotaci některých CFD nebo z vlastního podnětu zakázat získávání nových pozic v jedné nebo vícero specifických CFD, a to z důvodu nedostatku cenových údajů, v důsledku pozastavení podkladového cenného papíru, nadměrného zvýšení volatility podkladového cenného papíru, nedostatečného objemu podkladového cenného papíru, tržních, ekonomických nebo politických událostí, v důsledku platební neschopnosti nebo vyřazení podkladového cenného papíru, z důvodu vyšší moci, firemních akcí týkajících se podkladového cenného papíru (vide infra) nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Úrokové riziko

Úrokové sazby účtované za otevřené pozice CFD jsou založeny na mezinárodních normách. Vzhledem k tomu, že tyto úrokové sazby jsou neustále v pohybu, ovlivňují také zisky/ztráty investora CFD.

Měnové riziko

Pokud obchodujete s CFD denominovanou v jiné měně než v eurech, budete vystaveni měnovému riziku. Pokud měna CFD, do níž investujete, oproti euru klesá, bude to mít nepříznivý dopad na hodnotu vaší pozice CFD.

Riziko spojené s likvidací

Pokud celkový kolaterál v portfoliu klesne pod požadavek na marži, společnost Interactive Brokers má právo bez předchozího upozornění zlikvidovat určité pozice bez ohledu na to, zda jsou tyto pozice ziskové nebo ztrátové. Tato okamžitá nucená likvidace v případě deficitu marže nebrání výše uvedenému riziku mezery. Trhy se mohou otevírat s mezerou (rozdílem mezi uzavírací cenou a otevírací cenou). To znamená, že společnost Interactive Brokers nemusí být schopna uzavřít pozici za cenu, která zabrání ztrátě větší, než je původně uložená částka. Pokud se po likvidaci ukáže, že váš účet stále vykazuje deficit marže a že máte jako kolaterál další pozice (např. akciové pozice, dluhopisové pozice atd.), společnost Interactive Brokers uzavře ostatní pozice a eliminuje tak deficit marže. Musíte mít na paměti, že k této nucené likvidaci dochází vždy za aktuálně nejlepší nabídkovou nebo poptávkovou cenu, která platí, a že na konečnou získanou cenu nemůžete mít žádný vliv. Cena získaná v důsledku nucené likvidace může být pro vás ztrátová a k nucené likvidaci může dojít ve chvíli, která je pro vás nepříznivá.

Zvýšení maržového požadavku

Společnost Interactive Brokers může za účelem ochrany sebe sama a svých klientů kdykoli zvýšit požadavek na marži pro některé ze svých klientů nebo všechny své klienty a pro všechny otevřené nebo nové pozice CFD. K tomu může dojít například v případě prudkého zvýšení volatility podkladového cenného papíru, když tržní kapitalizace podkladového cenného papíru klesne pod určitou prahovou hodnotu, nebo z jakéhokoli jiného důvodu.

Střety zájmů

Společnost Interactive Brokers nabízí širokou škálu finančních produktů rozmanitým cílovým skupinám jako vydavatel CFD. Jsou také protistranou, s níž obchodujete při vstupu na pozici CFD. To znamená, že proto může mít potenciální zájem na provedení či neprovedení transakce z vaší strany. Mohou rovněž nastat situace, kdy dojde ke střetu zájmů mezi různými klienty. Interactive Brokers podnikla nezbytná opatření k přijetí všech možných opatření k identifikaci takových střetů zájmů.

Využití CFD

Existuje řada různých důvodů, proč investoři obchodují s CFD. Zde jsou některé z nich.

Krátkodobé spekulace

Obchodováním s CFD můžete dosáhnout zisku z vývoje podkladového cenného papíru. CFD bude mít přesně stejné ceny jako podkladový cenný papír. Vzhledem k tomu, že jako marži je nutno prakticky držet pouze určité procento z protihodnoty, je možné na tento vývoj cen reagovat pákou. Je také důležité vědět, že CFD jsou vhodné pouze pro krátkodobé pozice. Úrokové náklady na dlouhodobou pozici by se nakonec staly příliš významným nákladovým faktorem, což by ztěžovalo dosažení pozitivního výsledku.

Zajištění (hedging)

Jednou z metod, kterou investoři CFD používají k omezení potenciálního rizika, je realizace „zajištěných“ pozic. Pokud máte například dlouhou pozici v akciích denominovaných v USD, můžete v CFD otevřít inverzní pozici s měnou USD jako podkladovým cenným papírem. Tím se zabrání ztrátám při kolísání měnového kurzu. Ztráty, které byste utrpěli na své akciové pozici v důsledku působení měnového rizika, budou nakonec smazány ziskem z vašeho měnové CFD.

Zisky z obchodování na upadajících a rostoucích trzích

Při obchodování s CFD můžete spekulovat na zvýšení ceny podkladového cenného papíru nákupem pozice CFD v této hodnotě. Při poklesu podkladového cenného papíru můžete také dosáhnout zisku krátkým prodejem pozice CFD.

CFD umožňuje obchodování s komoditami

Aby bylo možné dosáhnout zisku z vývoje ceny komodity, jako je zlato či stříbro, není nutné nakupovat a uchovávat kov fyzicky. Můžete koupit CFD se zlatem nebo stříbrem jako podkladovým aktivem. Cenový vývoj CFD bude přesně odrážet vývoj cen komodity.

CFD vám umožňuje obchodovat se všemi akciemi v indexu v rámci jednoho jediného obchodu.

Využitím CFD na index můžete obchodovat s výhledem na obecný směr vývoje trhu nebo zajistit portfolio jedním jediným obchodem. Pokud jste na trhu optimističtí, ale nevíte, jaké akcie koupit nebo které odvětví trhu poroste, můžete koupit CFD na celý index. To znamená, že nemusíte vybírat konkrétní akcie, do nichž chcete investovat, stačí se chovat podle výhledu na směr vývoje širokého akciového trhu. Pokud úroveň indexu vzroste, hodnota CFD by se měla zvýšit.

CFD vám umožňují obchodovat s podkladovými akciemi bez kolkovného

Vzhledem k tomu, že CFD jsou mimoburzovní smlouvy a nejsou kótovány na regulované burze, nepodléhají konkrétním daňovým režimům. Například investor kupující akcie kótované ve Velké Británii je povinen zaplatit kolkovné z částky transakce. Pokud by tentýž investor na uvedené akcie koupil CFD, kolkovné by se na něj/ni nevztahovalo.

Profil investora do CFD

K tomu, aby bylo možné určit, pro koho jsou CFD vhodným finančním nástrojem, je třeba zjistit, zda tento nástroj odpovídá vašim znalostem, zkušenostem, investičnímu cíli a investičnímu horizontu. Pokud uvažujete o investování do CFD, je mimo jiné vhodné zjistit, zda jsou CFD v souladu s vaším investorským profilem.

Komplexnost

Vzhledem k jejím charakteristickým znakům a mechanismu fungování se smlouva CFD považuje za komplexní finanční nástroj. Důvodem je páková povaha těchto produktů, kde malá změna ceny má velký dopad na hodnotu produktu. To znamená, že zisky i ztráty jsou vyšší. Jak je uvedeno v této brožuře, CFD jsou klasifikovány jako deriváty, a proto se považují za komplexní produkty.

Typ investora

Vzhledem ke své komplexní povaze jsou CFD nejvhodnější pro středně pokročilé a zkušené investory. S nástrojem mohou obchodovat retailoví i profesionální investoři.

Znalosti a zkušenosti

Důležité je vzít v úvahu požadovaná kritéria týkající se znalostí a zkušeností, protože LYNX vyžaduje, aby investor doložil historii obchodování s CFD v délce alespoň dvou let a měl dostatečné znalosti o mechanismu obchodování s CFD a rizicích s tím spojených.

Finanční situace a informovanost o rizicích

Obchodování s CFD s sebou nese velká rizika, a to zejména vzhledem k jejich derivátovému a pákovému charakteru. Před vstupem do pozice CFD si musí investoři být dobře vědomi rizik, která souvisejí s obchodováním s CFD.

Investoři by měli mít na paměti skutečnost, že při investování do CFD může dojít ke ztrátě až 100 % z výše počáteční investice či větší. Vlivem jejich pákového charakteru můžete v závislosti na pozicích, které získáte, ztratit více než 100 % své původní investice. Nadto je možné, že investoři budou požádáni o provedení dalších plateb, aby dofinancovali účet výrazně přesahující původní požadavek na marži.

Investiční cíl a horizont

Obchodování s CFD může sloužit určitým investičním cílům, například k zajištění a směrovým investicím s pákovým efektem.

Zajištění (hedging)

Zajištění neboli hedging je metoda, která se používá ke snížení expozice vůči různým rizikům. Zajištění investičních rizik označuje strategické využití nástrojů trhu k vyrovnání rizika jakýchkoli nepříznivých cenových výkyvů.

Investoři mohou obchodovat s CFD za účelem použití smluv k zajištění proti stávajícím investičním portfoliím jiných finančních nástrojů, například akcií. Tato metoda v podstatě znamená nákup nebo prodej CFD za účelem ochrany pozice.

Směrové investice s pákovým efektem

Směrové investice s pákovým efektem lze provádět, pokud investor chce obchodovat v určitém směru s využitím CDF. Investování s pákovým efektem je metoda, která usiluje o vyšší zisky z investic pomocí mechanismu multiplikátoru. Použití CFD je nástrojem, jak rozšířit vaše portfolio.

Investiční horizont

Vzhledem k úrokové sazbě se CFD hodí pouze pro velmi krátkodobé obchodování (méně než 6 měsíců).

Shrnutí

Tato brožura doposud popisovala hlavní rysy obchodování s CFD. Obchodování s CFD funguje dvěma způsoby: vedle každého kupujícího ve smlouvě existuje také prodávající. Rozdíl v hodnotě podkladového cenného papíru se vypořádává mezi investorem a makléřem. U CFD máte pákovou expozici vůči pohybům ceny v podkladovém cenném papíru. Tyto mechanismy lze shrnout takto:

Výhody CFD
 • Potenciální vysoká návratnost díky pákovému charakteru
 • Schopnost zajistit pozice
 • Schopnost dosáhnout zisků na optimistických spekulativních (býčích a medvědích) trzích
 • Umožňuje obchodování s komoditami a indexy
 • Nepodléhá konkrétním daňovým režimům
Nevýhody CFD
 • Potenciální vysoké ztráty díky pákovému charakteru
 • Náklady na financování přes noc (úroky)
 • Pokud nemůžete splnit požadavky na marži, může být vaše pozice zlikvidována

CFD můžete používat několika způsoby, včetně použití CFD jako nástroje:

 • pro krátkodobé spekulace;
 • pro zajištění vašeho portfolia;
 • pro obchodování s komoditami nebo s určitým indexem;
 • pro vyhnutí se určitým daňovým režimům.
Slovníček pojmů

Alokace aktiv

Alokace aktiv je investiční strategie, jejímž cílem je vyvážit riziko a výdělek rozdělením aktiv portfolia podle individuálních cílů, tolerance rizik a investičního horizontu.

Broker/Makléř

Broker je fyzická osoba nebo firma, která účtuje poplatek nebo provizi za provedení příkazů k nákupu a prodeji zadaných investorem. Makléř přestavuje také roli firmy, když jedná jako agent zákazníka a účtuje zákazníkovi provizi za své služby.

Kolaterál

Kolaterál je aktivum, které věřitel přijímá jako zajištění půjčky. Pokud dlužník řádně nehradí splátky půjčky, může věřitel zabavit kolaterál a znovu jej prodat, aby pokryl ztráty.

Rozdílová smlouva (Contract for difference, CFD)

Rozdílová smlouva (CFD) je dohoda uzavřená při obchodování s finančními deriváty, kde se rozdíly ve vypořádání mezi otvíracími a uzavíracími obchodními cenami vypořádávají v hotovosti. U CFD se neprovádí fyzická dodávka zboží ani cenných papírů.

Riziko protistrany

Riziko protistrany je možnost nebo pravděpodobnost, že některý z účastníků transakce nesplní své smluvní závazky. Riziko protistrany může existovat v úvěrových, investičních a obchodních transakcích.

Úvěrové riziko/riziko prodlení

Možnost, že společnosti nebo jednotlivci nebudou schopni provést požadované platby na plnění svých dluhových závazků.

Měnové riziko

Riziko, že klesne měna dluhopisu, a tím také hodnota kupónového úroku a výše jistiny dluhopisu.

Diverzifikace

Diverzifikace je strategií řízení rizik, která kombinuje širokou škálu investic v rámci portfolia. Smyslem této metody je, že portfolio tvořené různými druhy aktiv přinese v průměru vyšší dlouhodobé výnosy a sníží riziko jakékoli individuální držby nebo cenného papíru.

Dividenda

Dividenda představuje rozdělení odměny z části zisku společnosti, vyplácí se skupině jejích akcionářů.

Riziko mezery

Riziko mezery se týká cen cenných papírů, které se mění z jedné úrovně na druhou, aniž by v mezičase probíhalo obchodování. K takovým pohybům obvykle dochází při zveřejnění nepříznivých zpráv, které mohou způsobit, že cena akcií výrazně poklesne vzhledem k uzavírací ceně z předchozího dne.

Zajištění (hedging)

Zajištění je metoda určená k vyrovnání potenciálních ztrát nebo zisků, které může vytvořit stávající investice.

Index

Index je ukazatelem nebo měřítkem nějaké veličiny. Ve finanční oblasti obvykle znamená statistické měřítko změny na trhu cenných papírů.

Počáteční marže

Počáteční marže je procento z kupní ceny cenného papíru, které musí být při použití maržového účtu kryté hotovostí nebo kolaterálem.

Emitent

Emitent je právnická osoba, která vyvíjí, registruje a prodává cenné papíry za účelem financování svého provozu. Emitenty mohou být korporace, investiční fondy nebo domácí či zahraniční vlády.

Likvidita

Likvidita popisuje, do jaké míry lze aktivum nebo cenný papír rychle koupit nebo prodat na trhu za cenu, která odráží jeho skutečnou hodnotu. Jinými slovy, nakolik je snadné je převést na hotovost.

Riziko likvidity

Riziko, že investor CFD nebude moci najít kupce, když chce prodat, se nazývá riziko likvidity.

Udržovací marže

Udržovací marže je minimální částka vlastního kapitálu, která musí být udržována na maržovém účtu.

Požadavek na marži (maržový požadavek)

Procento z hodnoty cenného papíru, které lze použít jako kolaterál půjčky za účelem financování a udržení transakce.

Tržní riziko

Riziko spojené s obecným poklesem trhu.

Mimoburzovní obchodování (Over-The-Counter, OTC)

Cenné papíry, s nimiž se obchoduje na mimoburzovním trhu (OTC), se namísto centralizované burzy, jakou je například NYSE, obchodují prostřednictvím sítě makléřů a dealerů. Tyto cenné papíry nesplňují požadavky na kotaci na standardní tržní burze.

Kolkovné (Stamp Duty Tax)

Kolkovné je daň uvalená na právní dokumenty, obvykle při převodu aktiv nebo majetku.

Volatilita

Míra očekávané výše fluktuace ceny určitých cenných papírů.