Obchodování ETF

Fondy obchodované na burze (Exchange Traded Fund – ETF) vám umožní investovat do koše cenných papírů, například akcií, dluhopisů, komodit nebo jejich kombinace. Nabízejí přínosy ve formě diverzifikace. Investování do ETF se v posledních desetiletích stává stále populárnějším. I přes jejich běžné použití mohou stále existovat nejasnosti ohledně mechanismu fungování a charakteristik tohoto produktu.

Poznámka: V této brožuře jsou vysvětleny koncepce ETF, jak pracují a k čemu je lze používat.

Vysvětlení k ETF

ETF jsou investiční fondy, jejichž cílem je sledovat výkonnost koše cenných papírů. Pokud například koupíte ETF, které sleduje všechny cenné papíry v rámci indexu, můžete být nákupem i jen jediného ETF vystaveni vlivu všech cenných papírů v indexu.

ETF je nazýván fondem obchodovaným na burze, protože je obchodován na burze stejně jako akcie. Cena ETF se v průběhu obchodního dne změní, protože ETF jsou na trhu nakupovány a prodávány. Pokud jde o podílové investiční fondy, je to odlišné, s nimi se obchoduje pouze jednou denně po zavření trhů.

ETF, které jsou investorům dostupné a s nimiž lze obchodovat, jsou různého typu. Každé ETF má svůj prospekt a přehled základních skutečností, v kterých jsou popsány jeho charakteristiky, například složení, cíle a riziko. Tyto dokumenty jsou k dispozici na webu emitenta daného ETF. Níže je několik příkladů typů ETF.

 • Indexové ETF sledují konkrétní soubor akcií, což může být například podle určitého indexu.
 • Dluhopisové ETF mohou zahrnovat vládní dluhopisy, korporátní dluhopisy a státní a místní dluhopisy.
 • Odvětvové ETF sledují konkrétní odvětví, například technologii, bankovnictví nebo sektor ropy a zemního plynu.
 • Komoditní ETF investují do komodit, jako je ropa nebo zlato.
 • Měnové ETF investují do cizích měn, například eur nebo kanadských dolarů.

Poznámka: V celé této brožuře je pro ilustraci použit jako příklad indexové ETF sestávající z akcií. Z tohoto důvodu je při odkazování na sledované podkladové cenné papíry používán termín akcie.

Metoda sledování

Metody sledování používané ETF pro sledování podkladových cenných papírů jsou různé. Mohou být buď fyzické, nebo syntetické. Fyzické ETF se pokoušejí sledovat své cílové složení držením všech podkladových akcií, nebo jejich reprezentativního vzorku, které tvoří jejich navržené složení. Pokud například investujete do indexového ETF S&P 500, vlastníte každou z 500 akcií zastoupených v indexu S&P 500 nebo nějaký jejich dílčí soubor. Fyzická replikace je přiměřeně jasná a transparentní. Většina produktů ETF jsou fyzické ETF.

Syntetické ETF jsou určeny k replikaci výkonu podkladového složení s použitím derivátů (tj. futures na index S&P 500) a swapů spíše než fyzických akcií.

Inverzní ETF

Inverzní ETF je na burze obchodovaný fond sestavený s použitím různých derivátů s cílem mít zisk z poklesu hodnoty podkladových akcií. Investování do inverzních ETF je podobné držení různých krátkých pozic, což zahrnuje vypůjčení akcií a jejich prodej se záměrem jejich opětovného nákupu za nižší cenu. Uvědomte si, že inverzní ETF jsou považovány spíše za komplexní produkty než za nekomplexní, jako je tomu u tradičních strukturovaných ETF.

ETF využívající pákového efektu

ETF využívající pákového efektu používá finanční deriváty a dluh ke zvýšení výnosů z podkladových akcií. Zatímco tradiční ETF typicky sleduje akcie jedna ku jedné, ETF využívající pákového efektu může mít za cíl poměr 2:1 nebo 3:1 za účelem zvýšení výnosů podkladového složení. Pokud podkladové cenné papíry mají nedostatečnou výkonnost, tak výkonnost ETF využívajícího pákového efektu bude ještě horší. Pamatujte na to, že ETF využívající pákového efektu se považují za komplexní produkty namísto nekomplexních, jako je tomu u tradičních strukturovaných ETF.

Možnosti nabízené ETF

Obchodování s ETF nabízí investorům široký výběr možností a lze je použít pro různý typ strategií. Důležité je, abyste před učiněním jakýchkoli investičních rozhodnutí vyvážili výhody obchodování s ETF s riziky.

Diverzifikace

Rozdělení peněz napříč skupinou akcií (nebo jinými třídami aktiv) může snížit vaše celkové riziko, protože se tím snižuje dopad na vaše portfolio, pokud jedna nebo dvě z vašich investic mají nedostatečný výkon. ETF poskytují přístup k řadě trhů a aktiv, domácích i mezinárodních. ETF nabízejí diverzifikaci v jednom obchodu. Můžete například dosáhnout vystavení vlivu všech akcií ve složení (například indexu), které ETF sleduje, což může čítat několik set cenných papírů. Poplatek za zprostředkování zaplatíte pouze z jedné transakce. Naopak, dosažení diverzifikace přímou držbou akcií může být časově náročné a nákladné. Z každého nákupu akcie zaplatíte poplatek za zprostředkování, a pokud jsou vaše zdroje omezené, můžete je rozdělit příliš.

Příjmy a růst kapitálu

ETF mohou nabízet výnosy ve formě příjmů a růstu kapitálu. Rozdělování se provádí v závislosti na ETF (tj. čtvrtletně). V případě akciových ETF obdrží dividendy z akcií v daném složení a předá je prostřednictvím vašeho podílu. Fond také předá kapitálové zisky, které vytvořil z prodeje akcií. Existuje také potenciál pro růst kapitálu. Pokud má akciový trh dobrou výkonnost, hodnota vašeho ETF vzroste v souladu s růstem složení. Samozřejmě, pokud výkonnost složení klesne, klesne i hodnota vašeho ETF.

Transparentnost

ETF jsou strukturované tak, že cena ETF by měla být stejná nebo by se měla blížit hodnotě podkladového složení, tzv. čisté hodnotě aktiv (Net Asset Value – „NAV“). V hodnotě NAV se promítá tržní hodnota podkladového portfolia akcií (nebo jiných aktiv), upravená o poplatky a výdaje fondu. Vypočítá se vydělením hodnoty akcií v daném ETF (upravené o poplatky a výdaje) počtem emitovaných jednotek. S ETF se obecně nebude obchodovat za významnou prémii nebo se slevou z hodnoty NAV. To znamená, že tržní cena vašeho ETF je určena téměř zcela hodnotou NAV a je pouze omezeně ovlivněna poptávkou po samotných ETF a jejich nabídkou. Pamatujte na to, že vzhledem k několika faktorům, jako jsou pohyby cen akcií nebo změny měn, jsou možné odchylky od hodnoty NAV, takže se doporučuje před obchodováním zkontrolovat hodnotu NAV a aktuální cenu ETF.

Náklady

Manažerské poplatky pro ETF jsou vzhledem k rozdílu v nákladech na transakci obvykle významně menší než investování do stejné expozice individuálně nakoupených akcií. ETF jsou také nákladově efektivnější než aktivně spravované fondy.

Likvidita

S ETF se obchoduje na burze přímým prováděním nákupního a prodejního procesu. Prostřednictvím společnosti LYNX nakupujete a prodáváte kdykoli během obchodních hodin burzy, stejně jako nakupujete a prodáváte kmenové akcie. ETF jsou vytvářeny a spláceny pravidelně, což zajišťuje šíři likvidity podkladového produktu. Na rozdíl od nekótovaných spravovaných fondů jsou investoři schopni obchodovat s ETF během obchodních hodin burzy a za cenu kótovanou na burze.

Charakteristiky ETF

ETF je typem otevřeného fondu, s kterým se obchoduje na trhu za jeho čistou hodnotu aktiv (Net Asset Value – „NAV“) nebo blízko ní. ETF typicky sleduje složení akcií, může však také sledovat jiné třídy aktiv, jako jsou dluhopisy nebo komodity. ETF mají následující charakteristiky.

Podkladové cenné papíry

ETF typicky sleduje složení akcií, například index. ETF může vlastnit stovky nebo tisíce akcií napříč různými odvětvími nebo může být omezen na jedno konkrétní odvětví nebo sektor. Některé fondy se zaměřují pouze na akcie Spojených států amerických, zatímco jiné mají globální náhled. Například ETF zaměřené na bankovnictví by mohly zahrnovat akcie různých bank napříč odvětvím. Protože v rámci ETF existuje více akcií, mohou být oblíbenou volbou pro diverzifikaci.

Sledování podkladového složení

Cena ETF sleduje podkladové cenné papíry. ETF jsou spravovány pasivně. Jejich cílem je replikovat výkonnost stanoveného složení. Prací manažera ETF je zajistit, aby držení fondu obecně odpovídalo složení nebo jej sledovalo. Na rozdíl od toho je cílem aktivně spravovaných fondů překonat stanovenou referenční míru.

Obchody za hodnotu NAV

Cena ETF by měla být na úrovni čisté hodnoty aktiv (Net Asset Value – „NAV“) nebo velmi blízko ní. V hodnotě NAV se promítá tržní hodnota portfolia podkladového portfolia, upravená o poplatky a výdaje fondu a vyjádřená na jednotku. Může dojít i k chybě při sledování.

Otevřené

ETF jsou otevřené fondy. Počet jednotek ve fondu není pevný. V reakci na nabídku a poptávku od investorů je vytvářeno nebo odkoupeno zpět (splaceno) více jednotek. Otevřená struktura je jedním z důvodů, proč ETF sledují hodnotu NAV.

Obchodované na burze

S ETF se obchoduje na trhu. Prostřednictvím společnosti LYNX nakupujete a prodáváte během obchodních hodin burzy. ETF nemůžete nakupovat přímo od emitenta. Vypořádání obchodu se uskutečňuje podle specifických pravidel burzy.

Maržové požadavky

V zájmu ochrany sebe a svých zákazníků může Interactive Brokers kdykoli zvýšit požadavky na marži pro zákazníky na stávajících i nových akciových pozicích. Toto rozhodnutí může být způsobeno prudkým nárůstem volatility podkladového efektu, když tržní kapitalizace podkladového efektu klesla pod určitou prahovou hodnotu nebo z nějakého jiného důvodu. Upozorňujeme, že po úpravě marží již účet nemusí splňovat požadavky na marže. Pokud se jedná o tento problém, makléř přistoupí k likvidaci pozic za účelem odstranění této nedostatečnosti.

Likvidační riziko

Pokud celkový kolaterál ve vašem portfoliu klesne pod požadavek na marži, Interactive Brokers má právo uzavřít určité pozice bez předchozího upozornění, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pozice ziskové nebo ztrátové. Pokud po likvidaci na vašem účtu stále existuje deficit marže a máte další pozice jako kolaterál, Interactive Brokers uzavře další pozice, aby odstranil deficit marže. Uvědomte si, že likvidace vždy probíhá za v daný moment převládající nejlepší nabídku nebo nabídkovou cenu a že na konečnou transakční cenu nemáte žádný vliv. Likvidace může být provedena se ztrátou a může být provedena v pro vás nepříznivém čase.

Vytvoření ETF

Při zvažování ETF je důležité rozumět, jak je nástroj vytvářen. Jednotky ETF jsou vytvářeny procesem nazvaným vytváření a splacení, k němuž dochází na úrovni fondu na primárním trhu. Zmocnění účastníci k obchodování na burze, kteří mají zřízenu smlouvu s emitentem o vytvoření a splacení jednotek v ETF. Schopnost vytvářet a splácet jednotky udržuje cenu ETF v souladu s čistou hodnotou aktiv podkladového produktu a zajišťuje odvození likvidity ETF od podkladových cenných papírů držených v rámci fondu.

Primární a sekundární trh

ETF můžete nakupovat pouze na sekundárním trhu, jako je NYSE nebo Xetra. Nemůžete žádat o ETF tzv. „in a float“. ETF jsou emitovány na primárním trhu pro zmocněné účastníky. Těmi jsou speciální organizace, které mohou vytvářet a splácet jednotky v ETF. Právě prostřednictvím činnosti zmocněných účastníků jsou ETF k dispozici investorům pro obchodování na sekundárním trhu.

Jak jsou ETF vytvářeny?

Zmocněný účastník požádá emitenta o jednotky v ETF. Jakmile emitent ETF vytvoří nové jednotky, může je zmocněný účastník prodat kupujícím na burze.

Co se stane s podkladovými akciemi?

Po vytvoření ETF jsou podkladové akcie převedeny na správce, který nese odpovědnost za držení akcií. Správce je určen emitentem ETF, je však na emitentovi nezávislý.

Proces splacení ETF

Zmocnění účastníci mohou také požádat emitenta o splacení ETF. Proces splacení funguje opačně než proces vytváření. Zmocněný účastník převede ETF na emitenta, který na oplátku doručí hotovost nebo akcie. Emitent potom ETF zruší.

ETF jsou otevřené

ETF jsou otevřené, což znamená, že počet jednotek při emitování lze zvýšit nebo snížit v reakci na poptávku od investorů. Pokud není existující nabídka ETF dostatečná k splnění poptávky investorů, mohou zmocnění účastníci požádat emitenta o vytvoření nových jednotek a potom je prodat na burze. Pokud je nabídka ETF větší, než je nutné ke splnění poptávky investorů, mohou zmocnění účastníci jednotky splatit a snížit tak jejich počet na emisi. Otevřená struktura ETF pomáhá zajistit, aby tržní cena zůstávala na hodnotě NAV nebo byla velmi blízko ní.

Čistá hodnota aktiv (NAV)

Při posuzování ETF je důležité vědět, jak je nástroj oceňován. ETF jsou nakupovány a prodávány během tržních hodin. Tržní cena ETF je určena hodnotou portfolia akcií fondu (nebo jiných aktiv) a také nabídkou a poptávkou během tržních hodin. Zatímco cena akcie je určena převážně podkladovými akciemi v portfoliu, což je známo jako čistá hodnota aktiv (Net Asset Value – „NAV“), čas od času mohou existovat určité rozdíly, zejména během doby volatility trhu. Hodnota NAV se používá k měření výkonnosti ETF.

Tržní cena vs. hodnota NAV

Tržní cena ETF a jeho čistá hodnota aktiv (Net Asset Value – „NAV“) jsou dvě různé věci. Tržní cena je cena, za jakou se s ETF obchoduje na trhu. Hodnota NAV je celková hodnota akcií v ETF, upravená o poplatky a výdaje, vydělená počtem emitovaných jednotek. Tržní cena ETF by však měla být rovna hodnotě NAV nebo se jí blížit. Tato schopnost těsně sledovat hodnotu NAV je základní charakteristikou ETF.

Jak se vypočítá hodnota NAV?

Hodnota NAV je celková hodnota akcií v ETF, upravená o poplatky a výdaje, vydělená počtem emitovaných jednotek. Hodnota NAV většiny ETF je zveřejňována denně. Emitenti obecně zveřejňují hodnotu NAV jejich fondu na svém vlastním webu nebo na webu konkrétní burzy.

Co udržuje tržní cenu v souladu s hodnotou NAV?

Cena ETF se jen zřídka příliš odchyluje od své hodnoty NAV. Pokud se cena ETF nepohybuje v souladu s hodnotou NAV, představuje to pro zmocněné účastníky a profesionální obchodníky příležitost k arbitráži. Arbitráž je technika používaná profesionálními obchodníky k využití vnímaného podcenění a dosažení zisků.

Arbitráž

Předpokládejme, že cena ETF klesne pod hodnotu NAV. Je to způsobeno tím, že poptávka klesla ve vztahu k aktuální nabídce. Arbitražér může:

 • koupit ETF na trhu,
 • doručit je emitentovi výměnou za podkladové akcie, potom
 • akcie prodat na trhu.

Rozdíl mezi cenou zaplacenou za ETF a částkou přijatou z prodeje akcií na trhu je zisk arbitražéra. Nákup ETF bude zvedat cenu ETF, dokud nebude opět v souladu s hodnotou NAV.

V případě, že cena ETF je významně vyšší než hodnota NAV, arbitražér může:

 • koupit podkladové akcie na trhu,
 • doručit je emitentovi výměnou za nové ETF, potom
 • prodat ETF na trhu.

V tomto případě je rozdíl mezi cenou zaplacenou za akcie a částkou přijatou z prodeje ETF na trhu zisk arbitražéra. Prodejní tlak bude tlačit cenu ETF dolů, dokud nebude opět v souladu s hodnotou NAV.

Tržní cena vs. úroveň složení

Je důležité vědět, že cena ETF není nutně stejná jako úroveň podkladového složení. Na čem záleží, je, že z hlediska procent bude mít změna úrovně složení za následek podobnou změnu ceny ETF v procentech.

Rizika ETF

ETF nejsou vhodné pro všechny investory. Vzhledem k rizikům spojeným s obchodováním s ETF byste je měli použít pouze tehdy, pokud jste si jistí, že znáte rizika. Před investováním byste měli pečlivě posoudit své zkušenosti, investiční cíle, finanční zdroje a všechny ostatní relevantní faktory.

Tržní rizika

ETF sleduje mnoho akcií, čímž vás chrání proti specifickému riziku jednotlivé akcie, která nemá dostatečnou výkonnost. Stále jste však vystaveni tržnímu riziku. Pokud například klesne velký trh akcií Spojených států amerických, klesne i hodnota ETF, který sleduje index S&P 500. To se nazývá tržním rizikem. Podobně klesne hodnota ETF, který sleduje určený sektor, například technologie, pokud klesne cena podkladových akcií technologií.

Sledování a chyby při stanovení cen

Mohou existovat období, kdy cena ETF nesleduje přesně cenu podkladového složení, které má za cíl sledovat. Může to být proto, že portfolio akcií, které ETF drží, se nepohybuje přesně v souladu se sledovanými podkladovými akciemi. Nebo může dojít k tomu, že se cena ETF dočasně pohybuje daleko od hodnoty NAV fondu. Riziko odchylky od hodnoty NAV je vyšší v určitých obdobích obchodního dne a je také vyšší, když prudce vzroste volatilita. Také syntetické ETF jsou více vystaveny chybám při sledování v důsledku složitější formy replikování.

Riziko likvidity

Jedná se o riziko, že nemusíte být schopni prodat své ETF za přiměřenou cenu. Nemusí být dostatek příkazů k nákupu nebo cena může být příliš nízká. Likvidita se může mezi jednotlivými ETF lišit. S některými se obchoduje aktivně, jiné mají relativně nízký obrat, což může nákup a prodej za přiměřenou cenu znesnadnit. Při neexistenci vhodných kupujících a prodávajících můžete obchodovat s tvůrcem trhu.

Měnové riziko

Některé ETF, například mezinárodní ETF, vás vystavují měnovému riziku. V případě mezinárodních ETF zahrnuje podkladové složení daného ETF akcie kótované na zámořských trzích. Cena těchto akcií je stanovena v měně zámořského trhu. Zahraniční hodnota měny musí být převedena na eura předtím, než lze s ETF obchodovat na evropské burze. Zvýšení hodnoty eura oproti měně země, kde máte expozici, může mít negativní dopad na hodnotu vašeho ETF.

Inverzní ETF – riziko protistrany a kombinované riziko

Inverzní ETF usilují o dodávání inverzních výnosů podkladových cenných papírů. Za účelem dosažení svých investičních výsledků inverzní ETF obecně využívají odvozené cenné papíry, například swapové smlouvy, kontrakty na futures a opce. Pokud protistrana kontraktu nemůže splnit své závazky, nese s sebou použití derivátů úvěrové riziko. Kromě toho má většina inverzních ETF jednodenní cíl vyrovnat se denní výkonnosti složení. Držení tohoto ETF po delší dobu znamená zisk nebo ztráty z denních složených pohybů v průběhu času, čímž potenciálně vzniká jiný výsledek než v případě složení. Toto riziko se nazývá rizikem složení a bude vysvětleno na příkladu.

Použití ETF

Existuje řada různých důvodů, proč investoři obchodují s ETF. Některé z nich jsou nastíněny níže.

Diverzifikace

Investoři mohou ETF použít k vybudování diverzifikovaného investičního portfolia na dlouhé období. Mohou také použít jeden nebo více ETF k dosažení expozice konkrétnímu odvětví nebo třídě aktiv na dlouhé období nebo dočasně. Rozložení vašich peněz do řady akcií (nebo jiných tříd akcií) může snížit vaše celkové riziko, protože se tím snižuje dopad na vaše portfolio, pokud jedna nebo dvě společnosti nemají dostatečnou výkonnost.

Základní investice

Investoři mohou ETF použít, pokud chtějí sledovat široký akciový trh jako celek nebo překonat jeho výkonnost. Když investoři chtějí překonat výkonnost akciového trhu, existuje konstrukce portfolia určená k minimalizaci nákladů, daňové povinnosti a volatility. Strategie má dva prvky:

 1. pasivně spravované základní portfolio, které produkuje výnosy v souladu s trhem, a
 2. jednu nebo více aktivně spravovaných investic, o kterých si investor myslí, že překonají výkonnost trhu (satelity).

Investor zamýšlí aktivně spravované investice k posílení celkových výnosů využitím příležitostí, spoléhá však na to, že základní investice budou generovat výnosy z trhu. Důležitým faktorem u tohoto přístupu je, že dosahujete svých základních výnosů při nízkých nákladech. ETF typicky slouží jako základní investice.

Rozdělení aktiv

Rozdělení aktiv je způsob, jak vaše peníze rozložit mezi třídy aktiv, například mezi:

 • akcie (domácí a mezinárodní),
 • dluhopisy,
 • komodity,
 • měny.

Rozdělení vašich aktiv má významný dopad na výnosy z vašich investic. Čas od času můžete chtít způsob, jak rozdělujete své peníze mezi různé třídy aktiv, upravit. ETF vám umožní snadno upravit vaše váhy podle akciového trhu, případně jeho sektoru, v jedné transakci. Mohli byste snadno koupit ETF s cílem zvýšit svoji expozici vůči určitému akciovému trhu nebo sektoru a prodejem ETF svoji expozici snížit.

Investorský profil

Za účelem zjištění, pro koho jsou ETF vhodným finančním nástrojem, je důležité zjistit, zda tento nástroj odpovídá vašim znalostem, zkušenostem, investičnímu cíli a investičnímu horizontu. Pokud zvažujete investování do ETF, můžete určit, zda jsou ETF v souladu s vaším profilem investora, mimo jiné za pomoci následujícího.

Komplexnost

Vezmeme-li v úvahu charakteristiky a mechanismus fungování ETF, považují se za nekomplexní finanční nástroj. Existuje široká řada ETF, které mají různé charakteristiky, jako ty nastíněné v této brožuře. Před investováním do ETF se ujistěte, že znáte charakteristiky produktu.

Inverzní ETF a ETF využívající pákový efekt jsou v důsledku své struktury a následného rizika považovány za spekulační a komplexní nástroj.

Typ investora

Vzhledem ke své povaze jsou ETF vhodné pro každý typ investora. S ETF mohou obchodovat retailoví i profesionální investoři.

Znalosti a zkušenosti

Důležité je zohlednit kritéria požadovaných znalostí a zkušeností, protože společnost LYNX vyžaduje, aby investor doložil historii obchodování s ETF v délce nejméně jednoho roku a měl dostatečné znalosti o mechanismu investování do ETF a rizicích s tím spojených.

Finanční situace a informovanost o rizicích

Investoři by měli být informováni a měli by vzít na vědomí skutečnost, že v důsledku obchodování s ETF by mohli přijít až o 100 % částky počáteční investice. V případě nákupu ETF je maximální potenciální ztráta rovna počáteční investici, což je 100 % zaplacené ceny. Investoři by měli být informováni a měli by vzít na vědomí dopad ETF na jejich finanční situaci a rizika spojená s nákupem a prodejem ETF.

S ohledem na riziko je nutné rozlišovat mezi inverzními ETF, ETF využívajícími pákový efekt a tradičními ETF. Investování do složitějších ETF, například inverzích ETF nebo ETF využívajících pákový efekt, se považuje za spekulativnější, protože je s tím spojeno vyšší riziko v porovnání s tradičními ETF.

Investiční cíl

Investování do ETF může sloužit určitým investičním cílům, jako je generování příjmů, růst kapitálu a spekulační směrované investice.

Generování příjmů

Příjmy lze vydělat přijetím rozděleného zisku z nakoupených ETF. V případě akciových ETF fond obdrží dividendy z podkladových akcií a předá je prostřednictvím vašeho podílu. V případě dluhopisových ETF fond obdrží platby kupónových úroků z podkladových dluhopisů a předá je prostřednictvím vašeho podílu.

Růst kapitálu

Lidé investují do ETF, protože nabízejí možnost růstu jejich ceny. Fond předá kapitálové zisky, které měl z prodeje akcií. Investoři by mohli zamýšlet držení ETF pouze po relativně krátkou dobu nebo mohou mít dlouhodobější výhled, v každém případě však doufají, že realizují zisk.

Optimistický investor může koupit ETF. Potenciální zisk je nekonečný a maximální možná ztráta je rovna zaplacené ceně za ETF.

Směrové investice využívající pákový efekt

Směrové investice využívající pákový efekt lze realizovat, když investor chce obchodovat v určitém směru za pomoci ETF využívajícího pákový afekt a/nebo inverzního ETF. Investování s využitím pákového efektu je technika, kterou se usiluje o vyšší zisky z investice využitím mechanismu pákového efektu. Jedná se o spekulační přístup k investování do ETF.

Investiční horizont

Pro obchodování s ETF neexistuje žádný specifický investiční horizont. Obchodování s ETF je vhodné pro krátké období (kratší než 3 roky), střední období (3 až 10 let) a dlouhé období (delší než 10 let).

Shrnutí

V této brožuře bylo dosud pojednáno o hlavních charakteristikách obchodování s ETF. ETF umožňují dosáhnout diverzifikované expozice složení akcií (nebo jiné třídy aktiv) v jednom obchodu. V jednom obchodu můžete například dosáhnout diverzifikované expozice evropskému akciovému trhu nebo tržnímu sektoru, případně zámořskému akciovému trhu nebo sektoru.

Výhody ETF
 • Potenciální výnosy ve formě příjmů a růstu kapitálu
 • Nízké manažerské poplatky
 • Obchodování za jejich čistou hodnotu aktiv nebo blízko této hodnoty
 • S ETF se neustále obchoduje na burze
Nevýhody ETF
 • Pokud hodnota podkladového složení klesne, bude to mít dopad na hodnotu ETF
 • Pohyby směnného kurzu mají vliv na hodnotu ETF na mezinárodní aktiva
 • Cena za ETF využívající pákový efekt a/nebo inverzní ETF se může odchýlit od hodnoty podkladového složení

ETF lze používat řadou způsobů, včetně těchto:

 • k dosažení diversifikace,
 • jako součást základní investice,
 • k úpravě vašeho rozdělení aktiv.
Slovníček pojmů

Arbitráž

Arbitráž je souběžný nákup a prodej aktiva za účelem dosažení zisku z nerovnováhy ceny. Jedná se o obchod, při kterém je dosaženo zisku využitím cenových rozdílů identických nebo podobných finančních nástrojů na různých trzích nebo v různých formách. Arbitráž existuje v důsledku neefektivností trhu, a proto by neexistovala, pokud by všechny trhy byly dokonale efektivní.

Rozdělení aktiv

Rozdělení aktiv je investiční strategie, jejímž cílem je vyvážit riziko a odměnu rozdělením aktiv v portfoliu podle cílů, tolerance rizika a investičního horizontu jednotlivce.

Referenční míra

Referenční míra je standard, podle kterého lze měřit výkon manažera fondu.

Přístup základní investice plus satelit

Základní investice plus satelit je styl spravování investic, který manažerům povoluje přidat nástroje s větším rizikem a větším potenciálním výnosem k základně držených produktů se stanoveným cílem.

Diverzifikace

Diverzifikace je strategie řízení rizik, která spojuje v rámci portfolia širokou paletu investic. Logický základ na pozadí této techniky je, že portfolio zkonstruované z různých druhů aktiv bude v průměru mít vyšší dlouhodobé výnosy a nižší riziko jednotlivého držení nebo cenného papíru.

Dividenda

Dividenda je rozložení odměny z podílu na výnosech společnosti a platí se třídě jejích akcionářů.

Fond obchodovaný na burze (ETF)

Fond obchodovaný na burze (ETF) je soubor cenných papírů, která sleduje podkladové cenné papíry. ETF mohou obsahovat mnoho typů investic, včetně akcií, komodit, dluhopisů nebo kombinace typů investic. Fond obchodovaný na burze je obchodovatelný cenný papír, což znamená, že má přiřazenou cenu, která umožní jeho snadný nákup a prodej.

Manažer fondu

Manažer fondu nese odpovědnost za realizaci investiční strategie fondu a řízení činností při obchodování s jeho portfoliem. Fond může spravovat jedna osoba, dvě osoby jakožto spolumanažeři nebo tým tří nebo více osob.

Index

Index je indikátor nebo míra něčeho a ve financích se typicky vztahuje na statistickou míru změny trhu cenných papírů.

Indexace

Na finančních trzích lze indexaci použít jako statistickou míru pro sledování ekonomických údajů, metodologii pro seskupování specifického tržního segmentu nebo jako strategii správy investic pro pasivní investice.

Emitent

Emitent je právnická osoba, která vypracovává, registruje a prodává cenné papíry s cílem financovat svůj provoz. Emitenty mohou být korporace, investiční trusty nebo domácí nebo zahraniční vlády.

Likvidita

Likvidita popisuje stupeň, v jakém lze aktivum nebo cenný papír rychle koupit nebo prodat na trhu za cenu, v které se promítá jeho vnitřní hodnota. Jinými slovy: snadnost výměny za hotovost.

Spravované investice

Profesionálně spravované portfolio aktiv.

Marže
Marže jsou peníze vypůjčené od zprostředkovatelské firmy za účelem nákupu investice. Jedná se o rozdíl mezi celkovou hodnotou cenných papírů vedených na účtu investora a částkou půjčky od společnosti LYNX. Nákup na marži je úkon vypůjčení peněz za účelem nákupu cenných papírů.

Tvůrce trhu

Tvůrci trhu mohou zadávat a upravovat cenové nabídky za účelem nákupu, prodeje, provedení a zúčtování příkazů.

Tržní riziko

Riziko obecného poklesu na trhu.

Čistá hodnota aktiv (Net Asset Value – „NAV“)

Účetní hodnota aktiv společnosti vydělená počtem akcií na emisi.

Otevřený fond

Spravovaná investice, kde není žádné omezení počtu jednotek ve fondu, které budou emitovány. ETF jsou otevřené fondy.

Primární trh

Primární trh emituje nové cenné papíry na burze pro společnosti, vlády a jiné skupiny za účelem získání financí prostřednictvím dluhových nebo majetkových cenných papírů.

Sekundární trh

Sekundární trh je trh, kde investoři nakupují a prodávají cenné papíry, které již vlastní.

Chyba při sledování

Chyba při sledování je odchylka mezi chováním ceny pozice nebo portfolia a chování ceny referenční míry.

Směrnice UCITS

Směrnice 2009/65/ES o subjektech kolektivního investování do převoditelných cenných papírů je konsolidovaná směrnice EU, která umožňuje volné fungování programů kolektivních investic po celé EU na základě jediného povolení od jednoho členského státu.

Volatilita

Míra očekávané výše fluktuace ceny konkrétních cenných papírů.