Obchodování s opcemi

Mnozí investoři jsou obeznámeni s tím, jak obchodovat s opčními kontrakty a jak tento finanční produkt používat k ochraně svého portfolia nebo jak provádět směrové investice za účelem vytváření výnosů. Přestože se opce běžně používají, mohou se stále ještě vynořovat otázky týkající se mechanismu fungování a vlastností tohoto produktu. Tato brožura vysvětluje, co jsou warranty, jak fungují a k čemu je lze používat.

Poznámka: Mějte, prosím, na paměti, že opční kontrakty se považují za komplexní produkty. Transakce s nimi by měly uzavírat pouze investoři, kteří rozumí povaze a rozsahu svých práv, povinností a rizik souvisejících s obchodováním s opcemi.

Vysvětlení opcí

Opce je kontrakt uzavřený mezi dvěma stranami, která dává kupujícímu právo, ale nikoli povinnost koupit nebo prodat cenný papír za předem stanovenou cenu nebo k předem stanovenému datu či dříve. Za získání tohoto práva platí příjemce vypisovateli (prodávajícímu) kontraktu prémii.

Jen pro ilustraci, když se v této brožuře odkazujeme na podkladové cenné papíry, používáme termín akcie (nebo vlastnické podíly). Při zvažování opcí na index platí obecně stejné pojmy. Příležitostně mohou být k dispozici opce i u jiných druhů cenných papírů, v závislosti na nabídce burz. Obecně platí, že počet akcií, na něž se vztahuje opční kontrakt na akcii, je 100. To se však může v určitých případech změnit v důsledku takových událostí, jakými jsou nová emise nebo reorganizace kapitálu v podkladové akcii. Všechny příklady uvedené v této brožuře pracují s předpokladem, že na jeden opční kontrakt připadá 100 akcií, a nezohledňují makléřské poplatky. Jako investor je budete muset vzít v úvahu při vyhodnocování opční transakce.

Typy opcí

K dispozici jsou dva typy opcí: kupní opce a prodejní opce.

Kupní opce

Kupní opce dávají kupujícímu (nabyvateli) právo, nikoli však povinnost nakoupit podkladové akcie za předem stanovenou cenu, a to k předem stanovenému datu či dříve.

Příklad kupní opce

Akcie společnosti Apple (AAPL) mají poslední prodejní cenu 200 USD. Dostupná tříměsíční opce by byla kupní opce AAPL na 3 měsíce za 200 USD. Kupující v tomto kontraktu má právo, nikoli však povinnost zakoupit 100 akcií AAPL za 200 USD za akcii, kdykoli až do doby expirace. Za toto právo zaplatí kupující vypisovateli opce prémii (nebo kupní cenu). Aby bylo možné využít tohoto práva na nákup akcií AAPL za stanovenou cenu, musí kupující uplatnit opci k datu expirace či dříve. Na druhou stranu je prodávající této kupní opce povinen dodat 100 akcií AAPL za cenu 200 USD za akcii, pokud kupující opci uplatní. Za přijetí této povinnosti prodávající obdrží a ponechá si opční prémii bez ohledu na to, zda je opce uplatněna či nikoli.

Prodejní opce

Prodejní opce dávají kupujícímu právo, nikoli však povinnost prodat podkladové akcie za předem stanovenou cenu k předem stanovenému datu či dříve. Kupující prodejní opce je povinen dodat podkladové akcie, pouze pokud opci uplatní.

Příklad prodejní opce

Dostupná opce by byla prodejní opce APPL na 3 měsíce za 200 USD. To dává kupujícímu právo, nikoli však povinnost prodat 100 akcií APPL za 200,00 USD za akcii kdykoli až do doby expirace. Za toto právo platí kupující prodávajícímu prodejní opce prémii (nebo kupní cenu). Aby bylo možné využít tohoto práva na prodej akcií AAPL za stanovenou cenu, musí kupující uplatnit opci k datu expirace či dříve. Prodávající prodejní opce je povinen koupit akcie AAPL za cenu 200 USD za akcii, pokud je tato opce uplatněna. Stejně jako u kupních opcí platí, že prodávající prodejní opce obdrží a ponechá si opční prémii bez ohledu na to, zda je opce uplatněna či nikoli.

Styl uplatnění

V případě, že je kupní nebo prodejní opce uplatněna, akcie se obchodují za stanovenou cenu. Tato cena se nazývá uplatňovací cena. Poslední datum, kdy může být opce uplatněna, se nazývá den expirace. Existují dva různé styly uplatnění – americký styl, což znamená, že opce může být uplatněna kdykoli přede dnem expirace, a evropský styl, což znamená, že opce bude vypořádána v hotovosti v den expirace. Většina akciových opcí obchodovaných na burze je uplatňována v americkém stylu, zatímco u indexových opcí se zpravidla jedná o evropský styl.

Možnosti nabízené opcemi

Obchodování s opcemi nabízí investorům širokou škálu možností, lze je využít pro různé typy strategií. Před přijetím jakéhokoli rozhodnutí je důležité nalézt rovnováhu mezi výhodami obchodování s opcemi a souvisejícími riziky.

Řízení rizik

Zakoupení prodejní opce vám umožní zajistit se proti možnému poklesu hodnoty akcií, které držíte.

Čas na rozhodnutí

Zakoupením kupní opce je kupní cena akcií uzamčena. To poskytuje držiteli kupní opce až do dne expirace možnost se rozhodnout, zda opci uplatní či nikoli a zda koupí podkladové akcie. Stejně tak i kupující prodejní opce má čas se rozhodnout, zda akcie prodá či neprodá.

Spekulace

Snadno proveditelný nákup a prodej, tzv. in-and-out obchodování opční pozice umožňuje obchodovat s opcemi, aniž byste měli v úmyslu je kdykoli uplatnit. Pokud očekáváte růst trhu, můžete se rozhodnout koupit kupní opce. Pokud očekáváte pokles, můžete se rozhodnout koupit prodejní opce. V obou případech můžete prodat opci před expirací, abyste dosáhli zisku nebo omezili ztrátu.

Pákový efekt

Pákový efekt poskytuje potenciálně vyšší návratnost při nižších počátečních nákladech než přímé investice. Pákový efekt však s sebou obvykle nese i více rizik než přímá investice do podkladových akcií. Obchodování s opcemi vám umožní těžit ze změn cen akcií, aniž byste museli platit plnou cenu akcie.

Diverzifikace

Opce vám umožní vytvářet diverzifikované portfolio při nižších počátečních nákladech než přímý nákup akcií.

Tvorba příjmů

Další příjmy nad rámec dividend můžete získat tím, že proti svým akciím vypíšete kupní opce, a to včetně akcií nakoupených pomocí maržové půjčky. Prodejem opce získáte předem opční prémii. I když si opční prémii ponecháváte, existuje možnost, že vůči vám bude provedeno uplatnění opce a budete muset dodat své akcie za uplatňovací cenu.

Vlastnosti opce

Snadné proveditelnosti nákupu a prodeje, tzv. in-and-out obchodování opcí na indexy a kmenové akcie napomáhá standardizace následujících složek opčního kontraktu:

 1. Podkladové cenné papíry
 2. Velikost kontraktu
 3. Den expirace
 4. Uplatňovací ceny

Existuje i pátá složka – opční prémie, která není standardizována, ta je určována spíše tržními silami.

Prémie

Složky opčního kontraktu o výběru jsou následující:

1. Podkladové cenné papíry

Opce se obchodují na široké škále cenných papírů, jako jsou akcie, indexy a měny. Tyto cenné papíry se označují jako podkladové. Musí být kótovány na burze. Emitenti podkladových cenných papírů se neúčastní výběru cenných papírů, na jejichž základě mohou být kótovány opce. Kupní a prodejní opce na stejné podkladové cenné papíry se nazývají třídy opcí.

2. Velikost kontraktu

Téměř na všech opčních trzích je velikost opčního kontraktu standardizována na 100 podkladových akcií. To znamená, že jeden opční kontrakt představuje 100 podkladových akcií. To se může změnit, pokud dojde ke změně, jako například k nové emisi nebo reorganizaci kapitálu v podkladové akcii. V případě indexových opcí je hodnota kontraktu pevně stanovena určitou výší peněžní hodnoty za indexový bod (například 10 USD za indexový bod u opcí Euro Stoxx 50). Velikost kontraktu se rovná úrovni indexu x hodnota na indexový bod (například pro index na 3 000 bodů by jeden kontrakt byl 3 000 x 10 USD = 30 000 USD).

3. Den expirace

Opce mají omezenou životnost a vyprší ve standardních dnech expirace stanovených příslušnými burzami. Den expirace je den, k němuž vyprší platnost všech neuplatněných opcí v příslušné sérii, a je posledním dnem obchodování s touto konkrétní sérií. U opcí se obvykle jedná o třetí pátek v měsíci. Některé burzy nabízejí týdenní a denní opce s odchylnými daty expirace.

4. Uplatňovací (realizační nebo strike) ceny

Uplatňovací cena je předem určená kupní nebo prodejní cena podkladových akcií, pokud je opce uplatněna. Burzy nastavují uplatňovací ceny pro všechny kótované opce s využitím řady uplatňovacích cen dostupných pro opce se stejným dnem expirace. Nové uplatňovací ceny jsou kótovány podle pohybů cen podkladových akcií. Rozsah uplatňovacích cen vám umožňuje efektivněji sladit vaše očekávání cenových výkyvů u podkladové akcie vůči vaší opční pozici. Uplatňovací ceny lze rovněž upravit během životnosti opce, pokud dojde k nové emisi nebo reorganizaci kapitálu v podkladových akciích.

5. Prémie

Prémie je cena opce, které se dosáhne vyjednáním mezi kupujícím a vypisovatelem opce. Je to jediná z pěti složek opcí, kterou nenastavuje burza. Chcete-li vypočítat plnou prémii splatnou za opční kontrakt standardní velikosti, vynásobte kótovanou prémii počtem akcií na kontrakt, obvykle 100. Například kótovaná prémie ve výši 1,15 USD představuje celkové náklady na prémii ve výši 115 USD (1,15 USD x 100) na kontrakt. Chcete-li vypočítat plnou prémii splatnou za indexovou opci Euro Stoxx 50, stačí vynásobit prémii indexovým multiplikátorem. Například prémie ve výši 80 bodů s indexovým multiplikátorem 10 USD představuje celkové náklady na prémii 800 USD na kontrakt.

Oceňování opcí

Při zvažování opcí je důležité znát, jak se počítá prémie. Opční prémie se mění v závislosti na řadě faktorů, včetně ceny podkladové akcie a doby zbývající do expirace. Opční prémii lze rozdělit na dvě části – vnitřní hodnotu a časovou hodnotu. Vnitřní a časovou hodnotu ovlivňují různé faktory.

Vnitřní hodnota

Vnitřní hodnota je rozdíl mezi uplatňovací cenou opce a tržní cenou podkladových akcií v daném okamžiku.

Časová hodnota

Časová hodnota představuje částku, kterou jste ochotni zaplatit za možnost, že se trh může během životnosti opce pohybovat ve váš prospěch. Časová hodnota se bude lišit v závislosti na stavu opcí in-the-money, at-the-money a out-of-the-money a největší je pro opce at-the-money. Jak se blíží den expirace a příležitost k tomu, aby se opce stala ziskovou, časová hodnota také klesá. Tato eroze hodnoty opce se nazývá časový rozpad. Časová hodnota neklesá konstantní rychlostí, ale s blížící se expirací se její pokles zrychluje.

Graf časové hodnoty a doby expirace

S přibližujícím se datem expirace opce se časový rozpad zrychluje.

Kupní opce

Pokud se například tříměsíční kupní opce společnosti Apple (AAPL) na červen v hodnotě 180 USD obchodují za prémii 8,50 USD a akcie AAPL se obchodují za 185 USD za akcii, má tato opce vnitřní hodnotu 5 USD. Důvodem je, že kupující opce má právo nakoupit akcie za 180 USD, což je o 5 USD méně než v případě aktuální běžné ceny akcie. O opcích, které mají vnitřní hodnotu, se říká, že jsou „in-the-money“. V tomto příkladu představuje zbývající 3,50 USD prémie časovou hodnotu.

Cena akcií AAPL Opční
prémie
Vnitřní
hodnota
(cena
akcie – uplatňovací cena)
Časová
hodnota
(opční prémie – vnitřní hodnota)
 $ 185  $ 8,50  $ 5,00  $ 3,50

Kupní opce AAPL s uplatňovací cenou 180 USD

Pokud by se však akcie obchodovaly za 179,00 USD, neexistovala by žádná vnitřní hodnota, protože opční kontrakt kupní opce by pouze umožnil kupujícímu koupit akcie za 180,00 USD za akcii, což je o 1,00 USD více než v případě tržní ceny. Pokud je cena akcie nižší než uplatňovací cena kupní opce, pak se o takové opci říká, že je „out-of-the-money“.

Mějte na paměti, že kupní opce dávají jejich drželi právo, ale nikoli povinnost nakoupit podkladové akcie za uplatňovací cenu před datem expirace či dříve. Pokud je cena akcií nižší než uplatňovací cena, je lepší nechat kontrakt zaniknout a koupit akcie na trhu.

Prodejní opce

Prodejní opce fungují opačně než kupní. Pokud je uplatňovací cena vyšší než tržní cena akcie, je prodejní opce in-the-money a má vnitřní hodnotu. Uplatnění prodejní opce in-the-money umožňuje kupujícímu opce prodat akcie za vyšší cenu, než je aktuální tržní cena. Například tříměsíční prodejní opce AAPL v hodnotě 190,00 USD umožňuje držiteli prodávat akcie AAPL za 190,00 USD, když aktuální tržní cena akcí AAPL činí 185,00 USD. Tato opce má prémii 9,20 USD, která se skládá z vnitřní hodnoty 5,00 USD a časové hodnoty 4,20 USD. Prodejní opce jsou out-of-the-money, když je cena akcie vyšší než uplatňovací cena, protože držitel prodejní opce neuplatní prodejní právo k prodeji akcií pod aktuální cenou akcie.

Cena akcií AAPL Opční
prémie
Vnitřní
hodnota
(cena
akcie – uplatňovací cena)
Časová
hodnota
(opční prémie – vnitřní hodnota)
 $ 185  $ 9,20  $ 5,00  $ 4,20

Kupní opce APPL s uplatňovací cenou 190 USD

Shrneme-li to, platí, že prodejní opce dávají držiteli právo, ale nikoli povinnost prodat podkladovou akcii za uplatňovací cenu před datem expirace či dříve. Pokud je cena akcií vyšší než uplatňovací cena, pak je lepší nechat kontrakt zaniknout a prodat akcie na trhu.

Když už se zabýváme pojmy in-the-money a out-of-the-money, lze rovněž klasifikovat opce jako at-the-money. To znamená, že uplatňovací cena opčního kontraktu se rovná tržní ceně podkladového aktiva.

Dividendy mohou zavdat příčinu předčasnému uplatnění

Pokud akcie přecházejí na ex-dividendu, jejich cena pravděpodobně klesne o částku dividendy. Opční kontrakty, kupní i prodejní, nedávají držiteli ani vypisovateli právo získat dividendu za podkladovou akcii. Opční investoři by si nicméně měli vždy hlídat datum ex-dividendy a výši dividendy, neboť ovlivňují cenu akcie, na níž investor drží opční kontrakt. Platí, že výplaty dividend mohou ovlivnit pravděpodobnost, že opce budou uplatněny předčasně, je tomu tak hlavně u kupních opcí in-the-money.

Scénáře voleb pro PERFORMANCE

Výplatní diagram nebo diagram bodu zvratu ukazuje potenciální zisk nebo ztrátu ze strategie při různých cenách akcií při expiraci. Výplatní diagramy lze vytvořit pro libovolnou opci nebo kombinaci opcí. Tyto diagramy jsou často na obchodní platformě vyobrazeny. Společnost LYNX nabízí výkonnostní profil včetně výplatního diagramu pro libovolnou kombinaci opcí.

Kupující kupní opce

Použijme příklad nákupu tříměsíční kupní opce společnosti Apple (AAPL) v hodnotě 180 USD za 8,50 USD. Bodem zvratu pro kupujícího kupní opce je uplatňovací cena opce plus zaplacená prémie. V tomto příkladu je to 188,50 USD (uplatňovací cena 180 USD + prémie 8,50 USD). Diagram ukazuje, že zatímco AAPL je k datu expirace pod 188,50 USD, kupující kupní opce má nerealizovanou ztrátu. Kupující kupní opce může ztratit nanejvýš zaplacenou prémii (8,50 USD). Když se cena akcií AAPL stoupne nad 188,50 USD, začne kupující profitovat. Maximální zisk je neomezený, čím vyšší je cena akcie, tím větší je zisk kupujícího.

Vypisovatel kupní opce

Použijme příklad prodeje tříměsíční kupní opce společnosti Disney (DIS) v hodnotě 140 USD za 4,10 USD. Diagram ukazuje, že vypisovatel kupní opce má potenciální zisk omezený přijatou prémií (410 USD). Pokud vypisovatel opce nevlastní podkladové akcie, je potenciální ztráta neomezená. V tomto případě, když se cena akcií zvyšuje, bude vypisovatel muset platit více za nákup akcií za tržní cenu, pokud bude opce uplatněna. Bodem zvratu je pro vypisovatele kupní opce uplatňovací cena opce plus přijatá prémie. V našem příkladu je bod zvratu na 144,10 USD.

Kupující prodejní opce

Použijme příklad nákupu tříměsíční prodejní opce společnosti Netflix (NFLX) v hodnotě 310 USD za 12,60 USD. Diagram ukazuje, že kupující prodejní opce může ztratit nanejvýš zaplacenou prémii (1 260 USD). Mluvíme-li o nákupu prodejních opcí, je bodem zvratu uplatňovací cena snížená o prémii. Čím více cena akcií klesá pod bod zvratu 297,40 USD, tím větší je potenciální zisk investora. Maximální zisk je limitován pouze pádem ceny akcie na nulu.

Vypisovatel prodejní opce

Použijme příklad prodeje tříměsíční prodejní opce společnosti Boeing (BA) v hodnotě 340 USD za 7,70 USD. Diagram znázorňuje, že vypisovatel prodejní opce má potenciální zisk omezený přijatou prémií (770 USD). Jakmile cena akcie klesne pod 340 USD, začnou zisky vypisovatele prodejní opce klesat. Zisk se změní na ztrátu tehdy, když cena akcie klesne pod 332,30 USD. Zvratová cena 332,30 USD je uplatňovací cena snížená o přijatou prémii a potenciální ztráta je omezena pouze pádem ceny akcií na nulu.

Rizika spojená s opcemi

Opce nejsou vhodné pro všechny investory. Vzhledem k rizikům spojeným s obchodováním s opcemi, byste měli opce používat pouze tehdy, když jste si jisti, že jste porozuměli souvisejícím rizikům. Než začnete investovat, měli byste pečlivě zhodnotit své zkušenosti, investiční cíle, finanční prostředky a veškeré další relevantní aspekty.

Tržní rizika

Tržní hodnota opcí je ovlivněna celou řadou faktorů (viz kapitola „Vlastnosti opce”). Ceny opcí mohou klesat nebo se při expiraci či ještě před ní stanou bezcennými. Změny v ceně podkladového aktiva mohou vést ke změnám ceny opce, ale cena opce se někdy může měnit v jiném směru či v jiném rozsahu, než je tomu u změny ceny podkladového aktiva.

Opce jsou vyčerpatelné aktivum

Opce mají datum expirace, a proto mají omezenou životnost. Časová hodnota opce eroduje po celou dobu jejího života a tato eroze se zrychluje s přibližující se expirací. Je důležité posoudit, zda vybrané opce mají dostatek času do expirace, aby se mohl váš úmysl realizovat.

Účinek pákového efektu

Počáteční kapitálové výdaje mohou být vzhledem k celkové hodnotě kontraktu malé, což má za následek, že transakce s opcemi jsou pákové. Relativně malý pohyb na trhu může mít úměrně větší dopad na hodnotu kontraktu. To může pracovat ve váš neprospěch i ve váš prospěch. Použití pákového efektu může vést k velkým ztrátám i velkým ziskům.

Vypisovatelé opcí čelí potenciálně neomezeným ztrátám.

Vypisování opcí může znamenat podstatně větší riziko než nákup opcí. Prémie, kterou obdrží prodávající, je pevná a omezená, avšak prodávající může utrpět ztráty větší, než je tato částka. Prodávající, který nevlastní podkladové akcie nebo nemá vyrovnávací pozice, může čelit neomezeným ztrátám.

Dodatečné výzvy k doplnění marže

Můžete utrpět úplnou ztrátu finančních prostředků uložených u společnosti LYNX. Vaše odpovědnost ve vztahu k prodanému opčnímu kontraktu není omezena částkou požadované marže. Pokud se trh posune proti vaší pozici nebo se zvýší marže, můžete být vyzváni, abyste v krátké době nebo při vypořádání zaplatili značné dodatečné prostředky, abyste si udrželi svou pozici. Pokud ve stanovené lhůtě nevyhovíte požadavku společnosti LYNX na dodatečné prostředky, může uzavřít vaši pozici a vy ponesete odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která může v důsledku jejich nezaplacení nastat.

Riziko spojené s likviditou

V likviditě opčního trhu hrají důležitou roli tvůrci trhu. Jejich povinnost poskytovat kotace však není bezpodmínečná a vaše schopnost vydělat na strategii může záviset na tom, zda budete moci získat kotaci od tvůrce trhu.

Vztahy mezi likviditou a cenou

Tržní podmínky (například nedostatečná likvidita) mohou zvýšit riziko ztráty tím, že ztěžují provádění transakcí nebo uzavírání stávajících pozic. Normální cenové vztahy nemusí za určitých okolností existovat, například v obdobích vysokého nákupního nebo prodejního tlaku, vysoké volatility na trhu nebo nedostatku likvidity v podkladovém cenném papíru.

Měnové riziko

Pokud obchodujete s opčním kontraktem denominovaným v jiné měně než v eurech, budete čelit měnovým rizikům. Pokud hodnota měny u opcí, do nichž investujete, oproti euru klesá, bude to mít negativní dopad na hodnotu vašich opcí.

Zvýšení maržových požadavků

V zájmu ochrany sebe a svých zákazníků může Interactive Brokers kdykoli zvýšit požadavky na marži pro zákazníky na stávajících i nových opčních pozicích. Toto rozhodnutí může být způsobeno prudkým nárůstem volatility podkladového aktiva, když tržní kapitalizace podkladového aktiva klesne pod určitou prahovou hodnotu nebo z nějakého jiného důvodu. Upozorňujeme, že po úpravě marží již účet nemusí splňovat požadavky na marže. Pokud se jedná o tento problém, makléř přistoupí k likvidaci pozic za účelem odstranění této nedostatečnosti.

Likvidační riziko

Pokud celkový kolaterál ve vašem portfoliu klesne pod požadavek na marži, Interactive Brokers má právo uzavřít určité pozice bez předchozího upozornění, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pozice ziskové nebo ztrátové. Pokud po likvidaci na vašem účtu stále existuje deficit marže a máte další pozice jako kolaterál, Interactive Brokers uzavře další pozice, aby odstranil deficit marže. Mějte, prosím, na paměti, že likvidace vždy probíhá za v daný moment převládající nejlepší nabídku nebo nabídkovou cenu a že na konečnou transakční cenu nemáte žádný vliv. Likvidace může být provedena se ztrátou a může být provedena v pro vás nepříznivém čase.

Využití opcí

Existuje řada různých důvodů, proč investoři obchodují s opcemi. Některé z nich jsou popsány níže.

Dosažení příjmů

Prodej opcí na akcie, které již vlastníte nebo kupujete, může být jednou z nejjednodušších strategií. Níže jsou uvedeny dva scénáře, kdy je tato strategie vhodná. V každém z těchto scénářů nesete riziko, že budete muset prodat své akcie za uplatňovací cenu, ale stále si ponecháváte opční prémii. K tomu nejpravděpodobněji dojde tehdy, když trh silně vzroste.

Scénář 1: Vypisování opcí na akcie, které již vlastníte

Předpokládejme, že vlastníte 100 akcií společnosti Apple (AAPL). Aktuální cena činí 200 USD a rádi byste své akcie prodali, pokud by cena dosáhla 210 USD. Zjistíte, že jednoměsíční kupní opce AAPL je kótována asi na 1,15 USD. Prostřednictvím obchodní platformy LYNX můžete prodat jednoměsíční kupní opci AAPL v hodnotě 210 USD za 1,15 USD (115 USD). Nyní máte povinnost prodat své akcie AAPL za 210 USD kdykoli od této chvíle až do expirace. Za převzetí této povinnosti jste obdrželi 115 USD (minus poplatky).

Scénář 2: Vypsání opcí současně s nákupem akcií

Předpokládejme, že máte zájem o nákup 100 akcií AAPL, ale chtěli byste snížit náklady na takovou transakci. Můžete provést koupi i vypsání na akcie AAPL. To znamená, že můžete koupit 100 akcií AAPL přibližně za 200 USD a současně prodat jednoměsíční kupní opce AAPL v hodnotě 210 USD za 1,15 USD. Další příjem ve výši 115 USD snižuje náklady na nákup akcií.  Nyní máte povinnost prodat své akcie AAPL za 210 USD kdykoli od nynějška až do expirace.

Ochrana hodnoty vašich akcií

Tato strategie může být užitečná, pokud jste akcionářem konkrétní společnosti a máte obavy z poklesu hodnoty akcií. Bez využití opcí můžete buď sledovat, jak klesá hodnota vašich akcií, nebo je můžete prodat.

Scénář 1: Vypsání kupních opcí vám poskytne ochranu stanovením horního limitu ztráty

Předchozí příklady ukazují, jak vypsáním opcí můžete generovat další příjem z vašich akcií. Vypsání kupních opcí může také generovat další příjem pro účely vyrovnání poklesu ceny akcií. Pokud se akcie AAPL obchoduje za 200 USD, vypsání jednoměsíční kupní opce v hodnotě 190 USD za 12 USD znamená, že akcie mohou klesnout o 12 USD, než vám začne vznikat ztráta. Pokud cena akcie klesne na 188 USD, ztráta z akcií AAPL je kompenzována opční prémií 12 USD. Pokud akcie AAPL klesnou více, prémie 12 USD nebude stačit k úplnému vyrovnání poklesu ceny. Pokud akcie AAPL uzavře při expiraci nad 190 USD, bude opce uplatněna.

Scénář 2: Získání prodejních opcí

Předpokládejme, že vlastníte 100 akcií AAPL a myslíte si, že cena klesne. Vypsání kupních opcí vykompenzuje část ztráty, ale pro případ poklesu trhu byste chtěli mít možnost uzamknout prodejní cenu svých akcií. Můžete získat jednu jednoměsíční prodejní opci AAPL v hodnotě 200 USD za 4 USD. Pokud cena klesne, musíte do data expirace svou prodejní opci uplatnit a prodat své akcie za 200 USD. Pokud se mýlíte a trh stoupá, můžete nechat tuto opci zaniknout nebo eventuálně provést uzavření před dnem expirace.

Využití pohybů cen akcií bez nutnosti nákupu akcií

Můžete profitovat z pohybu cen podkladových akcií, ať už směrem nahoru nebo dolů, aniž byste museli obchodovat s podkladovými akciemi samotnými, obchodováním s opcemi. Některé příklady jsou uvedeny níže.

Scénář 1: Nákup kupních opcí při čekávaném růstu trhu

Nákup kupních opcí vám umožní profitovat z nárůstu ceny podkladových akcií. Předpokládejme, že věříte, že akcie AAPL během několika příštích měsíců porostou. Nechcete platit celou částku 20 000 USD za nákup 100 akcií po 200 USD, takže se rozhodnete koupit tříměsíční kupní opci v hodnotě 210 USD za 4,5 USD (450 USD). Pokud máte pravdu a cena akcií AAPL vzroste nad 210 USD, pak se také zvýší hodnota vaší opce. Poté můžete prodat stejnou kupní opci a uzavřít ji kdykoli před datem expirace a dosáhnout tím zisku. Pokud nechcete, nemusíte akcie AAPL kupovat. Pokud se trh nepohybuje podle vašeho očekávání, můžete opci buď uzavřít a získat zpět část své počáteční investice, nebo jednoduše můžete nechat opci vypršet jako bezcennou. Když kupní opci využijete, můžete ztratit nejvýše prémii, kterou jste na začátku zaplatili.

Scénář 2: Získání prodejních opcí při očekávání poklesu trhu

Předpokládejme, že věříte, že hodnota akcií AAPL klesne, takže se rozhodnete koupit tříměsíční prodejní opci AAPL v hodnotě 190 USD za 9,20 USD (920 USD). Pokud máte pravdu a cena akcií AAPL klesá, hodnota vaší prodejní opce by měla vzrůst. Poté můžete prodejní opci prodat za účelem uzavření, a to kdykoli až do data expirace, včetně. Pokud trh neklesne, můžete tuto opci uzavřít a získat zpět část své počáteční investice, nebo jednoduše můžete nechat opci vypršet jako bezcennou. Když kupujete prodejní opci, nemusíte vlastnit podkladové akcie a stejně jako v případě kupních opcí můžete ztratit nanejvýš prémii, kterou jste na začátku zaplatili.

Použití opcí vám dává čas na rozhodnutí

Využití kupní opce vám může poskytnout čas na rozhodnutí, zda chcete akcie koupit. Platíte prémii, která je pouze zlomkem ceny podkladových akcií. Opce uzamkne kupní cenu akcií. Poté se musíte do dne expirace opce rozhodnout, zda chcete podkladové akcie koupit. Prodejní opce mohou fungovat podobným způsobem. Nákupem prodejní opce můžete uzamknout prodejní cenu akcií, které již vlastníte, a pak počkat do expirace této opce, abyste zjistili, zda je vhodné tuto opci uplatnit a prodat své akcie. Nebo můžete nechat opci vypršet, pokud cena neklesne podle očekávání. V obou případech můžete ztratit nanejvýš prémii, kterou jste za tuto opci zaplatili.

Indexové opce vám umožňují obchodovat všechny akcie v indexu pouze v rámci jediného obchodu

Indexové opce vám umožňují obchodovat se všemi podkladovými podíly indexu jednou transakcí. Pokud se na trhu chováte optimisticky, ale nevíte, jaké akcie koupit nebo která odvětví trhu porostou, můžete si koupit kupní opci na celý index. To znamená, že nemusíte vybírat konkrétní akcie, do nichž chcete investovat, stačí se chovat podle výhledu na směr vývoje širokého burzovního trhu. Pokud se úroveň indexu zvýší, hodnota kupních opcí vzroste, stejně jako u kupních opcí na jednotlivé akcie.

Profil investora do opcí

Směrnice MiFID II (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU) klade velký důraz na ochranu investorů a zajišťuje, že investorům budou prodány správné produkty odpovídající jejich potřebám. To znamená, že dříve, než investor dostane možnost obchodovat s opcemi, žádá si směrnice MiFID II, aby distributor podnikl kroky k identifikaci cílového trhu pro investici. K tomu, aby bylo možno zjistit, pro koho jsou opce vhodným finančním nástrojem, je třeba vzít v úvahu několik věcí.

Komplexnost

Vzhledem k charakteristickým znakům a mechanismu fungování se opční kontrakty považují za komplexní finanční nástroj. Podle oblasti působnosti směrnice MIFID II považuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets Authority, ESMA) deriváty za „komplexní“ produkty, a proto jsou tyto produkty nejvhodnější pro zkušenější investory. To je způsobeno tím, že na tyto produkty působí pákový efekt, kdy malá změna v ceně má velký dopad na hodnotu produktu. To znamená, že zisky i ztráty jsou vyšší. Jak je uvedeno v této brožuře, opce jsou klasifikovány jako deriváty, a proto jsou považovány za komplexní produkty.

Typ investora

Díky své komplexní povaze jsou opční kontrakty nejvhodnější pro středně pokročilé investory. S opcemi mohou obchodovat retailoví investoři i profesionální investoři.

Znalosti a zkušenosti

Vzhledem k tomu, že jsou opce označovány jako komplexní produkty, vyžaduje LYNX, aby investor doložil historii obchodování s opcemi v délce nejméně dvou let a měl dostatečné znalosti o mechanismu obchodování s opcemi a rizicích s tím spojených.

Finanční situace a informovanost o rizicích

Investoři by si měli uvědomit a přiznat skutečnost, že mohou v důsledku obchodování s opcemi ztratit až 100 % z částky počáteční investice (nebo dokonce více). Co se týče rizika, je třeba rozlišovat mezi nákupem a prodejem (vypsáním) opcí.

Nákup opcí stejně jako vypsání opcí se považuje za investici s vysoce rizikovým profilem. I při malém cenovém přírůstku podkladové ceny se prémie z opčního kontraktu může značně zvýšit nebo snížit. V důsledku působení pákového efektu se zisky i ztráty zvyšují.

V případě nákupu opcí odpovídá maximální potenciální ztráta výši počáteční investice, což je zaplacená prémie. Prodáváte-li opce, aniž byste drželi podkladový cenný papír, jsou však rizika výrazně vyšší. Vypisovatel kupní opce teoreticky riskuje neomezenou ztrátu, pokud podkladové akcie nedrží ve svém portfoliu, protože hodnota akcie může nekonečně stoupat. Pokud se týče potenciální ztráty prodávajícího prodejní opce, upozorňujeme, že ztráty se zvyšují, když cena podkladové akcie klesá, až nakonec klesne na nulu. Potenciální ztráty mohou přesáhnout požadovanou počáteční marži u jakéhokoli prodejce opcí.

Investiční cíl

Obchodování s opcemi může sloužit určitým investičním cílům, například ke generování příjmů, zajištění a směrovým investicím s pákovým efektem.

Generování příjmů

Příjem lze získat prodejem kupních opcí na akcie, které držíte v portfoliu. Prodejem opce obdržíte předem opční prémii. I když budete mít možnost si prémii ponechat, je možné, že vůči vám budou uplatněny a budete muset dodat své akcie za uplatňovací cenu.

Zajištění (hedging)

Zajištění je metoda, která se používá ke snížení expozice vůči různým rizikům. Zajištění investičních rizik označuje strategické použití nástrojů na trhu k vyrovnání rizika jakýchkoli nepříznivých cenových výkyvů.

Investoři mohou obchodovat s opcemi, aby mohli použít kontrakty k zajištění se proti stávajícím investičním portfoliím jiných finančních nástrojů, například akcií. Tato metoda v podstatě znamená zakoupení nebo prodej opce za účelem ochrany pozice. Vypsání opce na podkladovou akcii, kterou držíte ve svém portfoliu, je považováno za kryté vypsání a funguje podobně jako investiční cíl generování příjmů. Nákup kupní opce na akcie, kterou držíte v portfoliu, se považuje za nákup ochranné prodejní opce.

A jen tak na okraj, investoři mohou rovněž své krátké pozice chránit pomocí opcí. Tak například ochranná kupní opce je zajišťovací strategií, kdy obchodník, který již má stávající krátkou pozici v podkladovém cenném papíru, nakupuje kupní opce za účelem ochrany proti nárůstu ceny tohoto cenného papíru. Vypisování krytých prodejních opcí navíc představuje medvědí strategii obchodování s opcemi, která zahrnuje vypisování prodejních opcí, zatímco se krátí zazávazkované akcie v podkladových nástrojích.

Směrové investice s pákovým efektem

Směrové investice s pákovým efektem lze provádět, pokud investor chce obchodovat v určitém směru s využitím opce. Investování s pákovým efektem je metoda, která usiluje o vyšší zisky z investic pomocí mechanismu multiplikátoru.

Využití opcí je nástrojem k navýšení vašeho portfolia pákovým efektem. Na rozdíl od nákupu akcií na marži vás kupní opce budou stát pouze prémii, kterou jste zaplatili – nikdy víc. Umožňují vám kontrolovat balík 100 akcií s investicí menší, než je nákup skutečných 100 akcií, a nezavazuje vás k žádnému jednání.

Býčí investor si může koupit kupní opci. Potenciální zisk je nekonečný a maximální možná ztráta odpovídá výši zaplacené prémie. Stejně tak se medvědí investor může rozhodnout, že si koupí prodejní opci, aby mohl těžit z klesající ceny akcie.

Investiční horizont

Neexistuje žádný specifický investiční horizont pro obchodování s opcemi. Obchodovat s opcemi lze krátkodobě (méně než 3 roky), střednědobě (3 až 10 let) a dlouhodobě (více než 10 let). Kótování dlouhodobých opcí není běžné a většina obchodovaných opcí má krátkodobou splatnost (méně než 3 roky)

Shrnutí

V této brožuře se tedy zabýváme tím, co znamená opční kontrakt. Obchodování s opcemi funguje dvěma způsoby: vedle každého kupujícího existuje v kontraktu také prodávající. Tyto mechanismy lze shrnout následovně:

Kupující kupní opce
 • Platí prémii
 • Má právo opce uplatnit a koupit akcie
 • Profituje z rostoucích cen
 • Jeho ztráty jsou omezené, má potenciálně neomezené zisky
 • Může opci prodat před expirací a uzavřít ji tak.
Vypisovatel kupní opce
 • Dostává prémii
 • Má povinnost prodat akcie, pokud jsou opce uplatněny
 • Má prospěch z časového rozpadu
 • Profituje z klesajících cen nebo z cen, které zůstaly nedotčeny.
 • Jeho ztráty jsou potenciálně neomezené, jeho zisk je omezený
 • Může nazpět odkoupit opce před expirací nebo před jejich přiřazením, aby je uzavřel.
Kupující prodejní opce
 • Platí prémii
 • Má právo opce uplatnit a prodat akcie
 • Profituje z klesajících cen
 • Jeho ztráty jsou omezené, jeho zisk je limitován pouze pádem ceny akcií na nulu.
 • Může opci prodat před expirací a uzavřít ji tak.
Vypisovatel prodejní opce
 • Dostává prémii
 • Má povinnost koupit akcie, pokud jsou opce uplatněny
 • Má prospěch z časového rozpadu
 • Profituje z rostoucích cen nebo z cen, které zůstaly nedotčeny
 • Jeho ztráty jsou omezeny cenou akcie, která klesne na nulu, jeho zisk je omezen
 • Může nazpět odkoupit opce před expirací nebo před jejich přiřazením, aby je uzavřel.
Slovníček pojmů

Úprava/změna opčního kontraktu

Úpravy/změny se provádějí při výskytu určitých událostí, které mohou ovlivnit hodnotu podkladových cenných papírů. Mezi takové příklady úprav/změny patří změna počtu akcií na kontrakt a/nebo uplatňovací ceny opcí v případě nové emise nebo reorganizace kapitálu emitentem podkladových cenných papírů.

Americký styl

Typ opčního kontraktu, který držiteli umožňuje uplatnit opci kdykoli až do expirace, včetně.

Přiřazení

Náhodné přidělení uplatňovací povinnosti vypisovateli.

At-the-money

Když se cena podkladového cenného papíru rovná uplatňovací ceně opce.

Koupit a vypsat

Souběžný nákup akcií a prodej ekvivalentního počtu kontraktů na kupní opce.

Kupní opce

Opční kontrakt, který opravňuje kupujícího k nákupu pevně stanoveného počtu podkladových cenných papírů (obvykle 100) za stanovenou cenu k pevně stanovenému dni expirace či dříve.

Třída opcí

Všechny opční kontrakty týkající se stejného podkladového cenného papíru.

Uzavírací nákup

Transakce, v níž strana, která dříve vypsala (prodala) opci, zlikviduje pozici jako vypisovatel „převzetím“ opce ve stejné sérii, v jaké byla dříve opce vypsána.

Uzavření

Transakce, v níž strana, která dříve převzala (zakoupila) opci, zlikviduje pozici jako kupující tak, že „vypíše“ opci ve stejné sérii, v jaké byla dříve převzata opce, nebo naopak za prodanou pozici.

Delta
Míra změny opční prémie v důsledku změny ceny podkladových cenných papírů.

Derivát
Nástroj, který odvozuje svou hodnotu od hodnoty podkladového nástroje (například akcií, cenových indexů akcií, pevně úročených cenných papírů, komodit, měn atd.). Opce jsou typem derivátu.

Evropský styl

Druh opčního kontraktu, který se vypořádává v hotovosti v den expirace.

Uplatňovací cena

Částka, kterou musí kupující (v případě kupní opce) nebo vypisovatel (v případě prodejní opce) zaplatit za převod každého z podkladových cenných papírů při uplatnění opce.

Den expirace

Datum, kdy vyprší platnost všech neuplatněných opcí v určité sérii.

Reálná hodnota

Teoretická hodnota vygenerovaná pomocí modelu oceňování opcí.

Implikovaná volatilita

Míra volatility vyplývající z aktuální tržní ceny opce.

In-the-money

Opce s vnitřní hodnotou.

Vnitřní hodnota

rozdíl mezi tržní hodnotou podkladových cenných papírů a uplatňovací cenou opce. Představuje prospěch, který má nabyvatel oproti současné tržní ceně, pokud je opce uplatněna. Vnitřní hodnota nesmí být menší než nula.

Dlouhodobá opce

Opce s termínem expirace do dvou nebo tří let od data prvního kótování série.

Marže

Částka vypočtená k pokrytí závazků vyplývajících z opčních kontraktů.

Tvůrce trhu

Obchodníci s opcemi, kteří mají povinnost zajišťovat likviditu trhu vytvářením nabídek a poptávek pro stanovené série opcí.

Multiplikátor

Používá se při zvažování akcí a indexových opcí. Multiplikátor je zpravidla 100, což znamená, že opční kontrakt se rovná 100 krát podkladový cenný papír.

Otevřený zájem

Počet nevypořádaných smluv v určité třídě nebo sérii, které existují na opčním trhu.

Otevřený nákup

Transakce, v níž se strana stává kupujícím opce.

Otevřený prodej

Transakce, v níž se strana stává vypisovatelem opce.

Out-of-the-money

Kupní opce jsou out-of-the money, pokud je tržní cena podkladových cenných papírů nižší než uplatňovací cena opce; prodejní opce jsou out-of-the-money, pokud je tržní cena podkladových cenných papírů vyšší než uplatňovací cena opcí.

Prémie

Částka, kterou má kupující zaplatit vypisovateli za zadání opce. Určuje se v obchodním procesu a představuje aktuální tržní hodnotu.

Prodejní opce

Opční kontrakt, který opravňuje kupujícího k prodeji pevně stanoveného počtu podkladových cenných papírů (obvykle 100) za stanovenou cenu k pevně stanovenému dni expirace či dříve.

Náhodný výběr

Metoda, podle které je uplatnění opce přiděleno vypisovateli v dané sérii opcí.

Série opcí

Veškeré kontrakty stejné třídy a typu se stejným dnem expirace.

SPAN

Standardní analýza rizik v portfoliu (Standard Portfolio Analysis of Risk). SPAN je systém, který slouží k přiblížení rizik v portfoliu a který se používá k výpočtu počátečních požadavků na marži.

Kupující

Kupující opčního kontraktu.

Časová hodnota

Částka, kterou jsou investoři ochotni zaplatit za možnost, že by mohli mít ze své opční pozice zisk. Je ovlivněna dobou do expirace, dividendami, úrokovými sazbami, volatilitou a tržními očekáváními.

Podkladové cenné papíry

Akcie nebo jiné cenné papíry, které jsou předmětem nákupu nebo prodeje při uplatnění opce.

Volatilita

Míra očekávaného objemu výkyvů ceny určitých cenných papírů.

Vypisovatel

Prodávající opčního kontraktu.