Ochrana & Bezpečnost

Při nakládání s penězi není opatrnosti nikdy dost. Když se rozhodnete investovat své vlastní prostředky, měli byste mít jistotu, že jsou uloženy bezpečně a ochráněny na maximum za každé situace. Proto LYNX klade vysoký důraz na ochranu a bezpečnost.

Základem pro bezpečnost investičních prostředků je získání vlastního majetkového účtu na Vaše jméno. Tento účet oddělený od majetku brokera získává každý klient LYNX automaticky. Aby byla bezpečnost a ochrana posílena existuje mnoho bezpečnostních prvků, které jistě oceníte.

LYNX – partner, kterému můžete věřit

Transparentnost, profesionalita, upřímnost a spolehlivost – hodnoty provázející LYNX už od založení před deseti lety.

Investiční účet je otevřen u společnosti Interactive Brokers Ireland Ltd („IBIE“). Pokyny spojené s nákupem, prodejem či dalším nakládáním s investičními instrumenty jsou přenášeny společnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investiční nástroje i peněžní prostředky jsou drženy u IB US na oddělených majetkových účtech, které jsou segregovány od majetku společnosti IB US.

Společnosti IB IE i IB US jsou konsolidovány do společnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“), která má více než $5 miliard vlastního kapitálu. Vlastníky IBG LLC jsou Interactive Brokers Group, Inc. (11,5 %), jejíž akcie jsou obchodované na americké burze Nasdaq, a zaměstnanci společnosti (88,5 %).

Společnost Interactive Brokers (IB) je jedním z největších a nejvíce respektovaných brokerských domů, který je pro investory po celém světě synonymem pro spolehlivost, stabilitu, technickou vyspělost a inovace.

 

Zabezpečení přístupu

Vaše prostředky jsou chráněny přísnými bezpečnostními pravidly zamezující neautorizovaný přístup. Pokud byste si chtěli odeslat peníze z investičního účtu na svůj osobní bankovní účet, pak je to možné jen na autorizovaný účet, který je vedený na Vaše jméno. Z Vašeho účtu tak nelze odeslat peníze na účet jiným osobám či subjektům.

V administraci účtu lze navíc nastavit, ze kterých IP bude možné se do obchodní platformy přihlásit. Systém monitoruje veškerou aktivitu spojenou s účtem a provádění citlivých operací umožňuje pouze po dodatečném bezpečnostním ověření.

Bezpečnost Vašich financí je pro nás prioritou.

Důvěra je dobrá, jistota je lepší

LYNX má všechna potřebná povolení pro svou činnost na území České republiky a podléhá dohledu České národní banky (ČNB).

Nizozemská centrála společnosti je regulována nizozemskými orgány De Nederlandsche Bank (DNB) a Autoriteit Financiële Markten (AFM). Pobočka v Německu je regulována německým BaFin a belgická pobočka tamním regulátorem Commission bancaire, financiere des assurances (CBFA).

Pro přehled dokumentů týkajících se informační povinnosti LYNX přejděte do sekce Informační povinnost.

Pro více informací o rizicích spojených s obchodováním na kapitálových trzích doporučujeme přečíst sekci Povaha a rizika investování na kapitálových trzích v dokumentu Přílohy.

Pro více informací o ochraně peněžních prostředků a cenných papírů klientů přejděte do sekce dokumenty.

Často kladené otázky týkající se ochrany fondů a cenných papírů

Jakožto carrying broker IBIE nabízí clearingové, vypořádací a depozitní služby pro introducing brokera LYNX. IBIE je dceřinou společností IBKR. IBKR, vlastnící provozní dceřiné společnosti, je registrovaným SEC brokerem-dealerem od roku 1994. IBKR je kótováno na akciové burze Nasdaq (ticker: IBKR) v USA. Na konsolidovaném základě, vlastní kapitál IBKR přesahuje částku 8,5 miliardy USD, což je více než 6 miliard USD nad rámec regulatorních požadavků. IBKR v roce 2019 reportovalo 1,2 miliardy USD zisku před zdaněním a žádné dlouhodobé zadlužení. Akcionáři nově vzniklých subjektů IBKR jsou veřejně obchodovaná společnosti Interactive Brokers Group, Inc. (18,5 %) a firemní zaměstnanci a jejich přidružené společnosti (81,5 %). Na rozdíl od většiny ostatních firem, ve kterých management vlastní poměrně malý podíl, se v IBKR podstatně podílí na negativních i pozitivních dopadech. Kvůli tomuto vlastnímu zájmu vedou společnost konzervativně. Navíc IBKR je kótována na burze Nasdaq a je hodnocena jako „BBB+ Outlook Positive“ společností Standard & Poor’s.

Díky propojení s IBIE je LYNX schopen klientům poskytnout přístup k 125 trhům v 31 zemích světa. Většina z těchto trhů umožňuje klientům obchodovat přímo s akciemi, opcemi, futures, strukturovanými produkty, dluhopisy, ETF a CFD. Klienti mají také přístup k 22 různým měnám.

Příkazy klientů zadané přes LYNX a sjednané k provedení u IBIE nejsou prodávány vysokofrekvenčním obchodníkům nebo market makerům. Přeprodej klientských příkazů třetím stranám, které působí jako prostistrany, má negativní vliv na skutečnou transakční cenu.

Klienti mají také přístup k vysokorychlostnímu systému nejlepších možných vypořádání (SmartRoutingSM) který je propojen s množstvím burz a trhů. Tato technologie skenuje různé burzy a snaží se směrovat objednávky na nejlepší trh s přihlédnutím k exekuční ceně, rychlosti a celkové ceně provedení.

Ve zkratce, LYNX je jakožto introducing broker IBIE schopen umožnit svým klientům obchodovat celosvětově s nejpokročilejší obchodní infrastrukturou.

Aby bylo možné nabídnout celosvětové obchodní příležitosti se všemi různými druhy finančních instrumentů, je investiční účet právně vytvořen pod IBIE, dceřinou společností IBKR. Je vyžadováno, aby jak hotovost, tak finanční instrumenty klientů, byly drženy odděleně od aktiv IBKR. Veškeré finanční pozice či finanční instrumenty uchovávané u finančních institucí třetích stran jsou vedeny ve prospěch klientů IBIE a jsou segregovány i v případě bankrotu brokera. IBKR využívá řadu bank k úschově klientské hotovosti, aby nedocházelo ke koncentraci rizika u jakékoliv instituce. IBKR také provádí rutinní kontroly těchto custody účtů klientů.

Brokerské společnosti se mohou vyhnout zpoždění spojenému s převodem vlastnictví a rychle provádět obchod za minimální náklady pomocí úschovy finančních nástrojů na „street name“. To znamená, že daný instrument je veden u správce na jméno IBKR, ale vlastnická práva patří příslušnému klientovi. V nepravděpodobném případě bankrotu věřitelé nebudou schopni získat přístup k majetku klientů z důvodu převládajících vlastnických práv klienta.

Pokud jsou finanční instrumenty financovány marží, mohu být vypůjčeny ostatním finančním institucím (například k umožnění prodeje na krátko). Když si klient půjčí peníze od IBKR k nákupu cenných papírů, může IBKR půjčovat akcie až do výše 140 % půjčky. V rozsahu, v jakém jakýkoliv klient udržuje maržovou půjčku u IBKR, je bezpečnost této půjčky zvýšena konzervativní maržovou politikou IBIE, která neumožňuje dlužníkovi upravit nedostatečnou marži v rámci dnů, jak povoluje regulace. Místo toho IBIE sleduje a jedná v reálném čase a automaticky likviduje pozice a splácí půjčky. Tím se dlužník dostává zpět do souladu s maržovými požadavky bez toho, aby IBIE či ostatní klienty vystavil riziku.

Protistrana, která si akcie vypůjčí, je povinna složit kolaterál v minimální výši 100 % z tržní ceny vypůjčených akcií. Každý obchodní den je kolaterál upraven v závislosti na tržní ceně vypůjčených akcií. Prostředky, které slouží jako kolaterál, musí IBKR držet odděleně a výhradně ve prospěch svých klientů. To znamená, že hodnota cenných papírů je kryta pro případ, kdy by protistrana nemohla vrátit vypůjčené akcie.

IBIE je dceřinou společností IBKR. Formálně společnost IBKR není v pozici, kdy by byla z legislativního hlediska zavázána k úhradě dluhů, pokud by IBIE bylo nuceno vyhlásit bankrot, nicméně ve finančním světě je záchrana dceřinné společnosti v těchto případech standardní praxí. Na konsolidovaném základě vlastní kapitál IBKR přesahuje částku 8,5 miliardy USD, což je více než 6 miliard USD nad rámec regulatorních požadavků. IBKR v roce 2019 reportovalo 1,2 miliardy USD zisku před zdaněním a žádné dlouhodobé zadlužení. Akcionáři nově vzniklých subjektů IBKR jsou veřejně obchodovaná společnosti Interactive Brokers Group, Inc. (18,5 %) a firemní zaměstnanci a jejich přidružené společnosti (81,5 %). Na rozdíl od většiny ostatních firem, ve kterých management vlastní poměrně malý podíl, se v IBKR podstatně podílí na negativních i pozitivních dopadech. Kvůli tomuto vlastnímu zájmu vedou společnost konzervativně. Navíc IBKR je kótována na burze Nasdaq a je hodnocena jako „BBB+ Outlook Positive“ společností Standard & Poor’s.

Vaše aktiva nejsou součástí rozvahy IBIE. V nepravděpodobném případě, kdy by IBIE zbankrotovalo, věřitelé nebudou schopni získat přístup k hotovosti a aktivům klientů z důvodu oddělení a úschovy finančních instrumentů a hotovosti. Klienti jsou tudíž schopni převést svá aktiva do jiné společnosti, jelikož nespadají pod pohledávky věřitelů. Pouze v nepravděpodobném případě, během nichž by oddělení klientské hotovosti a aktiv od vlastních aktiv IBKR nebylo zajištěno (např. podvod) a IBIE by nebylo schopno splnit své kompenzační povinnosti (např. bankrot) a tím pádem nebylo schopno navrátit investorům aktiva, v takovém případě by se systém ochrany investorů stal relevantním.

Jelikož je váš účet veden u IBIE, použilo by se Irské kompenzační schéma (www.investorcompensation.ie). Schéma kompenzuje 90 % ztráty do maximální výše 20.000 EUR.

Podobně jako v případě českého schématu, evropská směrnice o investorských kompenzačních schématech, přijatá v roce 1997, chrání investory poskytováním odškodnění, pokud investiční společnost nevrátí investorova aktiva. Směrnice požaduje, aby země EU vytvořily jedno či více investorských kompenzačních schémat, čímž zajistí minimální úroveň odškodnění investora ve výši 20.000 EUR. Všechny společnosti, které poskytující investiční služby, včetně nových subjektů IBKR v Irsku, Lucembursku a Maďarsku musí do tohoto kompenzačního schématu patřit.

V nepravděpodobném případě že by LYNX zkrachoval, v důsledku čehož by již LYNX nemohl dále plnit své závazky související s Klientskou smlouvou, se klienti mohou spolehnout na „Dutch Investor Compensation Scheme“, v nizozemštině ‘Beleggerscompensatiestelsel’ (BCS). LYNX participuje na BCS jako licencovaný subjekt.

Maximální kompenzace v rámci nizozemského investičního kompenzačního schématu je 20.000 EUR na klienta. Klienti si můžou nárokovat BCS v případě, pokud by LYNX neočekávaně zkrachoval a v důsledku špatného hospodaření či podvodu by LYNX již dále nemohl plnit své finanční závazky a prostředky nebo finanční instrumenty klientů by již nebylo možné navrátit.

Vzhledem ke skutečnosti, že klienti LYNX drží své finanční prostředky u IBIE, tak situace, že by LYNX nemohl vrátit prostředky či finanční instrumenty klientů nenastane.
Více informací o nizozemském kompenzačním schématu lze nalézt na webech AFM a DNB.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05