Ochrana & Bezpečnost

Při nakládání s penězi není opatrnosti nikdy dost. Když se rozhodnete investovat své vlastní prostředky, měli byste mít jistotu, že jsou uloženy bezpečně a ochráněny na maximum za každé situace. Proto LYNX klade vysoký důraz na ochranu a bezpečnost.

Základem pro bezpečnost investičních prostředků je získání vlastního majetkového účtu na Vaše jméno. Tento účet oddělený od majetku brokera získává každý klient LYNX automaticky. Aby byla bezpečnost a ochrana posílena existuje mnoho bezpečnostních prvků, které jistě oceníte.

LYNX – partner, kterému můžete věřit

Transparentnost, profesionalita, upřímnost a spolehlivost – hodnoty provázející LYNX už od založení před deseti lety.

Investiční účet je otevřen u společnosti Interactive Brokers (UK) Ltd. („IB UK“). Pokyny spojené s nákupem, prodejem či dalším nakládáním s investičními instrumenty jsou přenášeny společnosti Interactive Brokers LLC („IB US“). Investiční nástroje i peněžní prostředky jsou drženy u IB US na oddělených majetkových účtech, které jsou segregovány od majetku společnosti IB US.

Společnosti IB UK i IB US jsou konsolidovány do společnosti Interactive Brokers Group („IBG LLC“), která má více než $5 miliard vlastního kapitálu. Vlastníky IBG LLC jsou Interactive Brokers Group, Inc. (11,5 %), jejíž akcie jsou obchodované na americké burze Nasdaq, a zaměstnanci společnosti (88,5 %).

Společnost Interactive Brokers (IB) je jedním z největších a nejvíce respektovaných brokerských domů, který je pro investory po celém světě synonymem pro spolehlivost, stabilitu, technickou vyspělost a inovace.

 

Zabezpečení přístupu

Vaše prostředky jsou chráněny přísnými bezpečnostními pravidly zamezující neautorizovaný přístup. Pokud byste si chtěli odeslat peníze z investičního účtu na svůj osobní bankovní účet, pak je to možné jen na autorizovaný účet, který je vedený na Vaše jméno. Z Vašeho účtu tak nelze odeslat peníze na účet jiným osobám či subjektům.

V administraci účtu lze navíc nastavit, ze kterých IP bude možné se do obchodní platformy přihlásit. Systém monitoruje veškerou aktivitu spojenou s účtem a provádění citlivých operací umožňuje pouze po dodatečném bezpečnostním ověření.

Bezpečnost Vašich financí je pro nás prioritou.

Důvěra je dobrá, jistota je lepší

LYNX má všechna potřebná povolení pro svou činnost na území České republiky a podléhá dohledu České národní banky (ČNB).

Nizozemská centrála společnosti je regulována nizozemskými orgány De Nederlandsche Bank (DNB) a Autoriteit Financiële Markten (AFM). Pobočka v Německu je regulována německým BaFin a belgická pobočka tamním regulátorem Commission bancaire, financiere des assurances (CBFA).

Klienti podléhají ochraně amerického samoregulačního orgánu Securities Investor Protection Corporation (SIPC), což zajišťuje maximální pojištění do výše $500 000, z čehož tvoří pojištění hotovosti až $250 000. Navíc IB US zajišťuje nadstandardní pojištění u pojišťovny Lloyd´s do výše $30 000 000 na klienta (pojištění hotovosti až do $900 000) s celkovým maximem $150 000 000 na pojistnou událost, pokud by se IB US dostalo do platební neschopnosti. Pojistné se nevztahuje na futures ani na opce na futures.

Klienti mají také možnost uplatnění britského Financial Services Compensation Scheme (FSCS) až do výše 85 000 GBP. Kompenzační schéma FSCS je aplikovatelné pro obchodování indexových opcí mimo USA, futures mimo USA a všech CFD. V případě, že klient využije možnosti kompenzace plynoucí z FSCS, může to vést k neuznání nároku na kompenzaci z SIPC.

Díky těmto režimům ochrany majetku získávají klienti ochranu splňující ty nejpřísnější měřítka.

Pro přehled dokumentů týkajících se informační povinnosti LYNX přejděte do sekce Informační povinnost.

Pro více informací o rizicích spojených s obchodováním na kapitálových trzích doporučujeme přečíst sekci Povaha a rizika investování na kapitálových trzích v dokumentu Přílohy.

Pro více informací o ochraně peněžních prostředků a cenných papírů klientů přejděte do sekce dokumenty.

Často kladené otázky týkající se ochrany fondů a cenných papírů

Společnost IB UK je dceřiná společnost americké společnosti Interactive Brokers Group, Inc. (dále jen

„IBG“). Společnost IBG vlastní provozní dceřiné společnosti, včetně společnosti Interactive Brokers LLC („IB LLC“), která je od roku 1994 registrována jako broker-prodejce u komise SEC. Společnost IBG je kótována na burze cenných papírů Nasdaq (kód ticker: IBKR) ve Spojených státech amerických a k 7. lednu 2020 byla její tržní hodnota vyšší než 19 miliard USD. Prostřednictvím svých dceřiných společností zpracovává v průměru 859.000 transakcí denně a po celém světě má více  než 660.000 klientů, kteří dohromady mají u společnosti IBG v držení v aktivech více než 156 miliard USD. 1

Společnost IB LLC je broker zajišťující funkce backoffice (carrying broker), který nabízí služby zúčtování, vypořádání a úschovy uvádějícímu brokerovi, společnosti LYNX.

1 Zdroj dat: Interactive Brokers, Third Quarter Results 2019 (Výsledky za třetí čtvrtletí 2019)

Vzhledem ke spojení se společností IB UK je společnost LYNX schopna poskytovat klientům přístup  k 125 burzám v 31 zemích. Na většině z těchto burz je klientům dána příležitost investovat napřímo do akcií, opcí, futures, strukturovaných produktů, dluhopisů, komodit, fondů ETF a kontraktů CFD. Kromě toho mají klienti přístup k 22 různým měnám.

Příkazy klientů předložené společnosti LYNX a připravené k provedení společností IB UK nejsou prodány obchodníkům nebo tvůrcům trhu s vysokou frekvencí. Další prodej příkazů klientů třetím stranám, které jednají jako protistrany, má negativní vliv na skutečnou cenu transakce.

Klienti mají také přístup k vysokorychlostnímu systému směrování příkazů podle nejlepšího provedení (SmartRoutingSM), který je připojen k mnoha burzám a trhům. Tato technologie sleduje různé burzy cenných papírů a snaží se příkazy směrovat na nejlepší trh se zohledněním realizační ceny, rychlosti a celkových nákladů na provedení.

Stručně řečeno, jakožto introducing broker společnosti IB UK je společnost LYNX schopna nechat investory investovat po celém světě s použitím nejpokročilejší obchodní infrastruktury.

Aby investiční účet mohl klientům nabízet možnosti obchodování se všemi druhy finančních nástrojů po celém světě, je z právního hlediska tvořen třemi různými segmenty ve společnosti IB UK a její přidružené společnosti IB LLC. Správa vašich peněžních prostředků 2 a pozic závisí na tom, v kterém segmentu účtu jsou tato aktiva držena. To je určeno typem finančního nástroje, do kterého klient investuje. Přehled je na níže uvedeném obrázku:

2Vklady z vašeho bankovního účtu jsou přijímány na účet cenných papírů.

3Pokud je otevřen regulovaný účet u společnosti UKL UK, potom na komoditním účtu zůstávají pouze americké, kanadské, mexické a australské futures a opce na futures. Všechno ostatní je přesunuto na regulovaný účet.

Společnost IB LLC tak vede účet cenných papírů a komoditní účet a společnost IB UK vede regulovaný účet. Úschova a ochrana se liší podle segmentu účtu a jsou vysvětleny níže.

Účet cenných papírů u společnosti IB LLC

Jak finanční nástroje, tak peníze na klientských účtech cenných papírů musí být vedeny odděleně od aktiv společnosti IB LLC. Jakékoli peníze nebo finanční nástroje v úschově u finančních ústavů jakožto třetích stran jsou označeny ve prospěch klientů společnosti IB LLC a jsou stále odděleny, a to i v případě neplnění závazků nebo úpadku brokera. Ke správě peněz klientů využívá společnost IB LLC řadu bank, aby zamezila riziku koncentrace u jediného ústavu. U těchto depozitních účtů provádí rutinní kontroly.

Finanční nástroje, které jsou financovány s marží, mohou eventuálně být půjčeny jiným finančním ústavům (například k usnadnění prodeje krátké pozice). Když si klienti půjčí od společnosti IB LLC peníze  na  nákup  cenných  papírů,  je  společnosti  IB  LLC  dovoleno  půjčit  akcie,  které  převádí   s hodnotou až 140 % hodnoty půjčky marže.

Společnost IB LLC obecně vyžaduje protistranu, která půjčí akcie k zajištění peněžních prostředků rovných alespoň 102 % tržní hodnoty vypůjčených akcií jako zástavy. Každý obchodní den se zástava upraví podle tržní ceny vypůjčených akcií. Peněžní prostředky, které slouží jako zástava, musí být společností IB LLC vedeny odděleně a výhradně ve prospěch klientů. Při scénáři, kdy protistrana již nemůže půjčené položky vrátit, je proto hodnota položek kryta peněžními prostředky.

Při obchodování s deriváty prostřednictvím společnosti IB LLC  jsou peněžní prostředky potřebné     ke splnění požadavků na marži vedeny na odděleném účtu pro klienty na příslušném zúčtovacím místě, odděleně od vlastních aktiv společnosti IB UK. Tyto peněžní prostředky jsou vedeny příslušným zúčtovacím místem výhradně ve prospěch klientů. Při kontraktu na deriváty ručí za riziko protistrany zúčtovací ústavy.

Společnost IB LLC je členem Sdružení pro ochranu investorů do cenných papírů (Securities Investor Protection Corporation – „SIPC“). Sdružení SIPC chrání proti ztrátě peněz a cenných papírů držených klientem u brokerské firmy, která je členem sdružení SIPC, například společnosti IB LLC. Z tohoto důvodu jsou peníze a/nebo cenné papíry na účtu cenných papírů chráněny sdružením SIPC, které peníze kryje v rozsahu, v jakém byly uloženy u společnosti IB LLC za účelem nákupu cenných papírů. Maximální krytí (limit) ochrany ze strany sdružení SIPC je 500.000 USD (s dílčím limitem 250.000 USD pro peníze) na jednoho klienta pro všechny účty u stejného ústavu. Navíc má společnost IB LLC zvláštní pojištění u společnosti Lloyd's na dalších 30.000.000 USD (s dílčím limitem 900 000 USD pro peníze) s celkovým firemním limitem 150.000.000 USD. Sdružení SIPC nekryje komoditní futures, opce na futures nebo peníze na komoditním účtu. Sdružení SIPC nechrání proti poklesu hodnoty vašich cenných papírů.

 

V případě úpadku brokerské firmy se sdružení SIPC zapojí do dohledu nad likvidací firmy, když chybí peníze a/nebo cenné papíry z klientských účtů. Když sdružení SIPC obdrží doporučení od regulátora cenných papírů Spojených států amerických, iniciuje proces likvidace. Při zahájení likvidace sdružení SIPC požádá federální soud pro úpadky, aby jmenoval správce pro likvidaci firmy a chránil její zákazníky. Klientům finančního ústavu je dána přednost před potenciálními věřiteli. Klienti mají vůči brokerské firmě nárok ve výši „čisté hodnoty majetku“ klienta, což je hodnota peněz a cenných papírů dlužených brokerskou firmou klientovi minus výše dluhů, které klient má vůči brokerské firmě.

Další informace o ochraně ze strany sdružení SIPC lze nalézt na webu sdružení SIPC a organizace FINRA1.

1 Nevládní samosprávná organizace, která reguluje členské brokerské firmy a trhy měn ve Spojených státech amerických.

Více účtů udržovaných na stejné jméno a identifikační číslo plátce daně je pro účely použití maximálních limitů ochrany na jednoho klienta seskupeno. Pokud však držíte účty u společnosti IBKR se samostatnými oprávněními (například účet na vaše jméno, svěřenský účet, u kterého jste správcem nebo příjemcem, nebo společný účet), potom by sdružením SIPC byl chráněn každý účet   a doplňková ochrana by byla až do uvedených limitů.

Komoditní účet u společnosti IB LLC

Peníze klienta na komoditním účtu v úschově u společnosti IB LLC jsou vedeny odděleně od aktiv společnosti IB LLC za pomoci odděleného komoditního účtu, jak vyžaduje zákon o komoditních burzách (Commodity Exchange Act – „CEA“) a Komise pro obchodování s komoditními futures (Commodity Futures Trading Commission – „CFTC“) Spojených států amerických. Peněžní prostředky na komoditním účtu lze použít pouze pro obchodní činnosti na komoditním účtu, například pro nákup a prodej futures a opcí na futures.

V případě komoditního účtu, pokud peněžní prostředky nejsou vypůjčeny a nejsou drženy žádné futures, jsou v případě úpadku společnosti IB LLC peněžní prostředky a finanční nástroje k dispozici klientovi, protože peněžní prostředky a finanční nástroje jsou oddělené. Pokud oddělená komoditní aktiva nejsou dostatečná k splnění nároků a broker je insolventní, klienti se na nedostatku podílejí rovným dílem  a  u zbývajících nároků se  stávají  nezajištěnými  věřiteli.  V případě  vypůjčení  nebo  v případě držení futures ručí za riziko protistrany zúčtovací ústavy. Sdružení SIPC obecně nekryje komoditní futures nebo opce na futures nebo peníze nebo cizí měnu, které nejsou uloženy za účelem nákupu cenných papírů.

Regulovaný účet u společnosti IB UK

Společnost IB UK je regulována orgánem finančního dohledu Spojeného království (Financial Conduct Authority – „FCA“) a klienty chrání uplatňováním Pravidel pro aktiva klientů orgánu FCA (Client Asset – „CASS“).

Peněžní prostředky, které klienti drží na účtu u společnosti IB UK, jsou vedeny ve správě pro klienty  a odděleny od vlastních aktiv společnosti IB UK. Peněžní prostředky patřící klientům jsou umístěny na oddělených bankovních účtech u řady bank.

Prostřednictvím společnosti IB UK se neobchoduje s žádnými cennými papíry, pouze s kontrakty na deriváty.

Deriváty jsou rovněž chráněny podle pravidel CASS orgánu FCA. Při obchodování s deriváty prostřednictvím společnosti IB UK jsou peněžní prostředky potřebné ke splnění požadavků na marži také vedeny na odděleném účtu pro klienty v příslušném zúčtovacím místě, odděleně od vlastních aktiv společnosti IB UK. Za riziko protistrany při kontraktu na deriváty ručí zúčtovací ústavy.

Peněžní prostředky klientů jsou vedeny na účtech ve správě pro klienty, oddělené a odlišené od vlastních aktiv společnosti IB UK, podle pravidel CASS. V důsledku toho tyto peněžní prostředky nejsou věřitelům společnosti IB UK dostupné a namísto toho by byly vráceny klientům.

Společnost IB UK se také účastní, jakožto oprávněná investiční firma se sídlem ve Spojeném království, Kompenzačního programu finančních služeb Spojeného království (Financial Services Compensation Scheme – „FSCS“). V nepravděpodobném případě, kdy by společnost IB UK nemohla splnit své finanční závazky, může klient vznést nárok u programu FSCS 1. To znamená, že pokud by společnost IB UK po úpadku nebyla schopna vrátit veškeré vaše peněžní prostředky, může náhradu za chybějící částku poskytnout  program FSCS.  Program  FSCS chrání klienty, kteří umístili peníze   u společnosti IB UK. Náhrada podle programu FSCS činí maximálně 85.000 GBP na jednoho klienta a nabývá  účinnosti,  pokud  společnost  IB  UK  již  nemůže  plnit  své  finanční  závazky.  Náhrada   z programu FSCS nekryje tržní ztráty z vašich investic. Další informace o programu FSCS lze nalézt na webu programu FSCS.

Fond Spojeného království poskytující náhradu je určen pro privátní klienty a malé podniky, bez ohledu na to, kde jsou umístěny

Společnost LYNX

V nepravděpodobném případě, kdy by společnost LYNX učinila úpadek, v důsledku čehož by již nemohla splnit své závazky spojené se základní smlouvou, se klienti mohou spolehnout na nizozemský Kompenzační program pro investory, v nizozemštině „Beleggerscompensatiestelsel“ (BCS). Společnost LYNX má licenci jako investiční firma podle nizozemského zákona o finančním dohledu a účastní se programu BCS.

Maximální náhrada podle nizozemského kompenzačního programu pro investory činí 20.000 EUR na klienta. Klienti mohou uplatnit nárok u programu BCS, pokud by společnost LYNX neočekávaně učinila úpadek a v důsledku špatného hospodaření nebo podvodu již nemohla splnit své finanční závazky a peněžní prostředky a/nebo finanční nástroje klientů by již nebylo možné vrátit. Protože klienti společnosti LYNX drží své peněžní prostředky a/nebo finanční nástroje u  společností IB LLC   a IB UK, situace, kdy by společnost LYNX nemohla vrátit peněžní prostředky a/nebo finanční nástroje od klientů, nenastane.

 

Další informace o nizozemském kompenzačním programu pro investory lze nalézt na webech regulátora AFM a banky DNB.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
  • Brožuru s podrobnými informacemi
  • Formulář k otevření účtu
  • Přehled tarifů
  • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05