Podmínky kampaně “LYNX proplácí bankovní poplatky”, (dále jen „Podmínky“)

 1. Kampaň začíná 1.9.2021 a platí až do odvolání ze strany LYNX. Kampaň se nevztahuje na vklady a výběry před datem 1.9.2021.
 2. Nárok na účast v kampani mají všichni klienti, kteří mají založen majetkový účet (dále jen „účet“), který je schválen a nebyl deaktivován. Klientem LYNX se rozumí např. zákazník, spotřebitel, investor, disponent účtu atp.
 3. Účast v kampani je podmíněna vkladem na účet částkou alespoň v hodnotě minimálního vkladu. Hodnota minimálního vkladu se řídí informacemi, které jsou zveřejněny na webových stránkách www.lynxbroker.cz v době provedení vkladu. Vklad může být proveden v národní měně (např. CZK), ale i ekvivalentem v jiné měně.
 4. V rámci kampaně může klient získat pouze a jedině refundaci poplatků zaplacených finančním institucím, které se prokazatelně podílely na procesu vkladu prostředků na klientův účet založený prostřednictvím LYNX, či výběru prostředků z klientova účtu na jiný účet klienta mimo LYNX.
 5. Nárok na refundaci lze vznést pouze a jedině pro prokazatelně vzniklé náklady spojené s vkladem či výběrem v CZK nebo PLN. Nárok na refundaci není možné uplatnit pro jakoukoli jinou měnu či vklad nebo výběr jiného typu aktiv z účtu klienta.
 6. Podmínky a tato kampaň se nevztahují na převody portfolia a náklady s nimi spojenými.
 7. Refundace poplatků je limitována na maximálně jeden (1) vklad nebo jeden (1) výběr na jeden (1) klientský účet za jeden (1) kalendářní rok.
 8. Do limitu možných refundací za kalendářní rok nespadají vklady na účet klienta s hodnotou 500.000 CZK nebo 90.000 PLN či větší. Refundace takovýchto vkladů je limitována na maximálně pěti (5) vkladů za jeden (1) kalendářní rok. Hodnota vkladu se počítá za každý jednotlivý vklad na každý z účtů klienta zvlášť.
 9. Výše refundace, na kterou má klient nárok, se odvíjí od výše vzniklých prokazatelných nákladů dle bodu č. 4. Maximální výše každé refundace je 2.000 CZK či 360 PLN. Pokud klient nárokuje částku vyšší než maximální, vyhrazuje si LYNX právo vyplatit refundaci pouze do maximálního limitu.
 10. Nárok na refundaci klientovi vzniká pouze po splnění Podmínek kampaně a prokázání vzniku nárokovaných nákladů k refundaci. Klient má možnost prokázat vznik a výši nárokovaných nákladů k refundaci zasláním elektronického výpisu z bankovního účtu s danou transakcí nebo potvrzením o provedení dané transakce vydané finanční institucí. Zmíněné dokumenty klient zašle prostřednictvím zabezpečené Klientské zóny LYNX.
 11. LYNX má právo nárok na refundaci zamítnout, pokud není klient schopen pravdivě a důvěryhodně prokázat vznik nákladů dle bodu č. 4, či LYNX má z jiného důvodu pochybnosti o pravdivosti a důvěryhodnosti tvrzení klienta o nároku na refundaci či její výši.
 12. Nárok na refundaci musí klient vznést prostřednictvím zabezpečené LYNX Klientské zóny (dle bodu č. 10) po přihlášení svými přihlašovacími údaji, vyplnit formulář “Refundace bankovních poplatků” a splnit všechny jeho náležitosti, včetně nahrání dokumentu prokazující vznik nákladů dle bodu č. 9.
 13. LYNX má na posouzení nároku na refundaci maximálně 30 dní.
 14. V případě splnění všech Podmínek kampaně a kladného posouzení nároku klienta na refundaci, bude předmětná částka vyplacena interním převodem na účet klienta do 60 dní od vznesení nároku v CZK či PLN dle nárokované měny. V případě nesplnění všech Podmínek kampaně a záporného posouzení nároku klienta na refundaci, bude klient vyrozuměn maximálně do 30ti dnů ze strany LYNX emailem či telefonicky.
 15. Po vyplacení refundace na účet klienta může klient s prostředky nakládat stejným způsobem jako s jakoukoli jinou nově vloženou hotovostí na účet. Na prostředky se vztahují standardní pravidla pro výběry.
 16. Kampaň se vztahuje i na současné klienty LYNX, kteří již mají na účtu jakýkoliv vklad.
 17. Kampaň se nevztahuje na klienty, kteří si otevřeli nebo otevírají účet v rámci jiné kampaně,
 18. Při existenci firemního účtu i účtu na fyzickou osobu nelze tyto účty považovat za dva pro účel kampaně. Pouze jeden (1) účet bude mít nárok na účast v kampani.
 19. Pokud má klient více účtů, otevřených prostřednictvím LYNX a všechny splňují Podmínky kampaně, posuzují se tyto účty jako celek pro účel této kampaně.
 20. LYNX si vyhrazuje právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX. V případě vyšší moci, tj. každé události, která není závislá na vůli LYNX, a kterou nebylo možné nijak předvídat, se LYNX zprošťuje veškeré odpovědnosti za nesplnění své povinnosti, po dobu trvání této vyšší moci. Kampaň končí k datu 22.2.2024.
 21. Tato kampaň se řídí právním řádem České republiky.
 22. LYNX respektuje Vaše soukromí a Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR, bližší informace uvádíme zde: https://www.lynxbroker.cz/info/ochrana-osobnich-udaju/ nebo na https://www.lynxbroker.cz/podpora/dokumenty/.
 23. Účast v kampani předpokládá, že klient důkladně přečetl, porozuměl a souhlasil s Podmínkami kampaně, a že se plně seznámil a porozuměl rizikům obchodování na burze. Bližší informace k plnění právních povinností a mj. i upozornění na omezení obchodování CFD naleznete: https://www.lynxbroker.cz/podpora/dokumenty/.