Podmínky kampaně “Získejte až €50 v podobě transakčního kreditu” (dále jen „Podmínky“):

 

Účinnost od: 9. srpna 2022

LYNX B.V., organizační složka, dále jen „LYNX“, nabízí odměnu ve formě transakčního kreditu až do výše €50 novým klientům, kteří si v době trvání kampaně otevřou nový majetkový účet (dále jen „účet“) prostřednictvím LYNX. Pokud nový klient splňuje podmínky kampaně (viz níže), získává nárok na refundaci transakčních poplatků, a to až do výše €50 za první tři měsíce ode dne nafundování nově otevřeného účtu. 

Níže specifikujeme všechny Podmínky této kampaně:

 • Kampaň začíná dne 15. 8. 2022 a končí dne 31. prosince 2023. 
 • Klientům, kteří se této kampaně účastní, musí být nejméně osmnáct (18) let. 
 • Akce se mohou zúčastnit fyzické osoby žijící v České republice, které minimálně 12 měsíců před spuštěním kampaně neměly otevřený účet prostřednictvím LYNX nebo neměly účet deaktivovaný. Kampaň se vztahuje pouze a jen na nové klienty, kteří si v době trvání kampaně otevřou účet u Interactive Brokers Ireland Limited prostřednictvím LYNX. 
 • Nový klient LYNX se může účastnit v kampani po úplném dokončení žádosti o otevření účtu do 31. prosince 2023, a zároveň po provedení prvního vkladu z banky vedené v EU/EEA na nově otevřený účet do 13. ledna 2024. Klientem LYNX se rozumí např. zákazník, spotřebitel, investor, disponent účtu atp. V online formuláři k otevření účtu je nutné do kolonky kupón zadat kód „bonus50“. 
 • Hodnota minimálního vkladu se řídí informacemi, které jsou zveřejněny na webových stránkách lynxbroker.cz v době provedení vkladu. Vklad může být proveden v českých korunách (tj. CZK), ale i ekvivalentem v jiné měně (tj. např. EUR, USD). 

Transakční kredit až do výše €50 

 • Bonus je ve formě transakčního kreditu až do výše €50 pro nové klienty, kteří si založí účet prostřednictvím LYNX. Transakční kredit je maximální výší, do které budou refundovány transakční poplatky spojené s transakcemi s investičními produkty. Transakční kredit získaný v rámci kampaně se nijak nevztahuje na poplatky vzniklé při obchodování s CFD, sprinter a turbo certifikáty. Poplatky za obchodování těchto výše uvedených  instrumentů tudíž nebudou ze strany LYNX nijak refundovány. 
 • Nárok na transakční kredit má nový klient (při splnění Podmínek) po dobu tří (3) měsíců ode dne, kdy došlo k prvnímu vkladu, tj. nafundování účtu. 

Vyplácení transakčního kreditu 

 • Transakční náklady (maximálně do €50) vzniklé v souvislosti s obchodováním finančních instrumentů prostřednictvím LYNX (s výjimkou CFD, sprinter a turbo certifikátů) vám budou (v případě splnění výše popsaných podmínek) vráceny na váš účet interním převodem max. do 60 dnů od konce doby pro možný nárok na transakční kredit. Pokud v té době již nebudete mít účet vedený prostřednictvím LYNX, nárok na transakční kredit zcela zaniká. Vyplácení transakčního kreditu v hotovosti není možné. LYNX hotovost nepřijímá a ani ji nevyplácí. 
 • Pokud jsou poplatky uhrazeny v jiné měně než v eurech (EUR), budou nejprve převedeny na eura (EUR) a poté dojde k připsání na účet. Přepočet se provede podle směnného kurzu platného v den provedení obchodu. 

Kombinace s jinými akcemi 

 • Tuto akci lze kombinovat pouze s kampaní “LYNX proplácí bankovní poplatky”. Kombinace s jinými akcemi společnosti LYNX není možná. 
 • Kampaň se nevztahuje na současné klienty LYNX ani na osoby pobývající na stejné adrese. Pokud na stejné adrese již někdo vlastní účet otevřený prostřednictvím LYNX, nárok na transakční kredit z této akce se na nového klienta se stejnou adresou nevztahuje. Kampaň se vztahuje pouze na jeden účet a na jednu adresu a je možné se zúčastnit kampaně pouze jednou. Pokud si nový klient založí prostřednictvím LYNX několik účtů cenných papírů, bude bonus až do výše €50 poskytnut pouze jednou, a to k jednomu účtu. 

 Obecné informace 

 • Vztahy s našimi klienty se řídí LYNX Klientskou Smlouvou. Zadávání a plnění obchodních příkazů probíhá v souladu s podmínkami v ní uvedenými. Bližší informace uvádíme na www.lynxbroker.cz/podpora/dokumenty. 
 • Cíl a specifikace účelu kampaně: zlepšení kvality poskytované investiční služby a získání nových klientů, kteří mají zájem o aktivní a dlouhodobý obchodní vztah s LYNX. 
 • LYNX neposkytuje žádné investiční poradentství a ani žádná investiční doporučení. V rámci kampaně (při splnění podmínek) přebírá pouze – za stanovených Podmínek – náklady spojené s transakčními poplatky do výše €50. 
 • LYNX je oprávněn zamítnout žádost o otevření účtu bez udání jakéhokoli důvodu. 
 • LYNX si vyhrazuje právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX, zde: www.lynxbroker.cz . V případě vyšší moci, tj. každé události, která není závislá na vůli LYNX a kterou nebylo možné nijak předvídat se LYNX zprošťuje veškeré odpovědnosti za nesplnění své povinnosti, po dobu trvání vyšší moci. 
 • Účast v této akci nezavazuje klienta k provedení (určitého počtu) transakcí. Klienti mohou kdykoliv bez upozornění LYNX Klientskou Smlouvu vypovědět. 
 • Účast v kampani předpokládá, že si klient důkladně přečetl, seznámil se, souhlasil s Podmínkami, porozuměl rizikům obchodování a informacím, které jsou LYNX pro klienty prezentovány prostřednictvím smluvní dokumentace a v informačních memorandech. 
 • Tato kampaň se řídí právními předpisy České republiky. 
 • LYNX respektuje vaše soukromí. Společnost LYNX je oprávněna použít vaše osobní údaje, které jste LYNX dobrovolně poskytl/-a k tomu, aby vás informovala o našich službách, a aby vám poskytla požadované informace. Vaše osobní údaje mohou být (s vaším souhlasem) použity také pro účely přímého marketingu. Máte práva subjektu údajů specifikované dle čl. 13-22, resp. čl. 34 GDPR. LYNX respektuje vaše soukromí a vaše osobní údaje zpracovává zcela v souladu s GDPR. Bližší informace uvádíme v Prohlášení o ochraně osobních údajů. 
 • Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti LYNX a osoby, které ještě nedosáhly zletilosti nebo mají omezenou svéprávnost. Vyhrazujeme si právo vyloučit jednotlivé osoby (stávající klienty) z akce, stejně jako právo na odebrání transakčního kreditu v případě nesplnění Podmínek nebo jejich zneužití v jakékoliv formě. 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.