Podmínky soutěže o 500 USD v rámci vyplněného dotazníku a správně zodpovězené soutěžní otázky (dále jen „Podmínky“):

Účinnost od: 25. 11. 2022

§ 1 Obecné informace

Soutěže se můžete zúčastnit pouze tehdy, pokud jste na svůj e-mail obdrželi dotazník připravený společností LYNX B.V. (dále jen “LYNX”) a ve stanoveném termínu jste na něj zcela odpověděli. A to včetně souhlasu s Podmínkami účasti a vyplněnou soutěžní otázkou. Účast v soutěži je dobrovolná a možná jen do 15/12/2022.

§ 2 Podmínky účasti

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické a právnické osoby, které jsou zletilé a dosáhly osmnáctého roku věku. Z účasti jsou zcela vyloučeny osoby, které nejsou plně svéprávné. Stejně tak zaměstnanci společnosti LYNX a jejich rodinní příslušníci. Soutěžící svou účastí souhlasí s tím, že jeho/její e-mailová adresa uvedená v dotazníku bude použita pro případné oznámení výhry. Účast v soutěži je zcela dobrovolná a je možná pouze a jedině ve stanoveném termínu (Dotazník i soutěžní otázka musí být vyplněny do 15/12/2022). V případě nesplnění Podmínek nebo jejich zneužití v jakékoliv formě si vyhrazujeme právo vyloučit jednotlivé osoby ze soutěže. Jakýkoliv právní postih je vyloučen.

§ 3 Výhra

Výhru získá soutěžící, který správně odpoví na soutěžní otázku, případně bude jeho odpověď ze všech zaslaných odpovědí nejblíže správné odpovědi na soutěžní otázku. V případě shodných výherních odpovědí bude výhra udělena tomu účastníkovi, který výherní odpověď zaslal jako první. Výhrou se rozumí vklad v hodnotě 500 USD na investiční účet založený prostřednictvím LYNX na jméno výherce. Výherce se pak může rozhodnout, jak a do čeho tuto částku na svém obchodním účtu investuje.

§ 4 Právní odpovědnost

Nároky na náhradu škody vůči LYNX v souvislosti se soutěží a jejím slosováním jsou bez ohledu na právní důvody vyloučeny, ledaže by společnost LYNX úmyslně nebo hrubě z nedbalosti porušila své zákonné povinnosti. LYNX také nezaručuje účast ve slosování, zejména pokud se účastníkovi nepodaří správně vyplněný dotazník a odpověď na soutěžní otázku včas z jeho zařízení odeslat (například z důvodu špatného fungování počítače nebo internetového připojení).

§ 5 Ochrana osobních údajů

LYNX zpracovává osobní údaje účastníků soutěže v souladu s ustanoveními o ochraně údajů, pokud účastníci udělili souhlas se zpracováním (čl. 6 odst. 1 a GDPR) nebo zpracování slouží našim oprávněným zájmům (čl. 6 odst. 1 f GDPR, např. v zájmu bezpečnosti slosování nebo ochrany našich zájmů před zneužitím).

Obecně platí, že údaje účastníků použité k určení výherců budou vymazány 6 měsíců po skončení soutěže. Údaje o výhercích mohou být uchovávány po delší dobu, například za účelem zodpovězení otázek týkajících se výhry nebo plnění služeb souvisejících s výhrou. V takovém případě doba uchování závisí na typu výhry. Může jít až o 3 roky v případě zboží nebo služeb, například za účelem zpracování záručních reklamací.

Osobní údaje poskytnuté pro účely této kampaně (soutěže) jsou také využívány pouze pro marketingové účely a jsou pro tyto účely uchovávány po dobu trvání vztahu s klientem, pokud klient nevznese námitky proti zpracování pro marketingové účely. Společnost LYNX je oprávněna použít vaše osobní údaje, které jste LYNX dobrovolně poskytl/-a k tomu, aby vás informovala o našich službách, a aby vám poskytla požadované informace. Vaše osobní údaje mohou být (s vaším souhlasem) použity také pro účely přímého marketingu. Máte práva subjektu údajů specifikované dle čl. 13-22, resp. čl. 34 GDPR. LYNX respektuje vaše soukromí a vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR. Bližší informace uvádíme v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

§ 7 Ustanovení o neplatnosti

Jestliže jakékoliv ustanovení těchto Podmínek (včetně jakéhokoli odstavce, článku, věty nebo slova) je nebo se stane neplatným, nevymahatelným a/nebo zdánlivým, pak taková neplatnost, nevymahatelnost a/nebo zdánlivost neovlivní ostatní ustanovení. Neplatná nebo chybějící ustanovení se nahradí ustanovením, které se co nejvíce blíží účelu těchto Podmínek a právním předpisům.

§ 8 Soudní příslušnost / Rozhodné právo

V případě sporů se použije výhradně české právo. Podmínky se řídí právními předpisy České republiky, a to ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. V rozsahu povoleném zákonem je místem soudní příslušnosti sídlo společnosti LYNX B.V., organizační složka.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Bezplatné kontakty naleznete a uvádíme je na webu: www.lynxbroker.cz. Děkujeme.