Jak se stát profesionálním klientem podle regulace MiFID II

Legislativa Evropské unie, známá jako „Markets in Financial Instruments Directive“ (MiFID), dále aktualizována dodatkem MiFID II, specifikuje, kdo a jakým způsobem se může stát profesionálním investorem.

V souladu s výše uvedenými regulacemi společnost LYNX, resp. společnost IBIE, definuje většinu klientů jako retailové za účelem poskytnutí nejvyšší možné míry ochrany. Přesto však mohou retailoví klienti zažádat o reklasifikaci na statut profesionálního klienta. Hlavní rozdíly mezi statutem retailového obchodníka a profesionála jsou následující.

Mezi výhody patří:

 • Možnost obchodovat ETF kótovaná i na mimoevropských burzách.
 • Méně náročné posuzování vhodnosti obchodování některých instrumentů, a tedy snadnější vyřizování obchodních povolení.

Hlavní nevýhody jsou tři:

 • Profesionálové mohou platit o řád vyšší poplatky za živá data v případě, že jsou zaměstnanci nějaké společnosti ve finančním sektoru. O výši předplatného rozhodují kritéria burzy, které si samy definují profesionály dle jiných norem, než jak je definuje MiFID (výpis těchto kritérií u amerických burz naleznete na tomto odkazu). Udělení statutu profesionála ze strany Interactive Brokers tedy nemusí nutně znamenat udělení téhož statutu na straně určité burzy. O rozdílech v předplatném živých dat pro profesionální a retailové klienty se potom můžete přesvědčit zde.
 • Nižší regulatorní ochrana, jež se projevuje sníženou mírou informování o rizicích spojených s obchodováním některých instrumentů, zvláště derivátů typu CFD či obecně produktů obchodovaných na páku. Maržové požadavky u těchto instrumentů mohou být volnější a tím pádem jsou profesionální obchodníci vystaveni většímu riziku ztráty kapitálu.
 • Irské kompenzační schéma se nevztahuje na profesionální klienty nýbrž pouze na retailové.

Základní sumář podmínek přechodu na profesionální statut je uveden na tomto odkazu.

Přihlaste se do Správy účtu a ve Správě účtu si otevřete Account Settings.

V sekci Account Settings si vyhledejte záložku MiFID Client Category ve sloupci Configuration.

Následuje krátké upozornění o nižší míře regulatorní ochrany a zároveň širším spektrum obchodovatelných instrumentů, které s sebou přechod na profesionála obnáší. Toto riziko musí každý žadatel vzít na vědomí kliknutím na tlačítko „Request to change your MiFID Category“ vpravo dole.

Poté po Vás bude požadováno vyplnění krátkého dotazníku skládajícího se ze tří otázek (množství provedených obchodů, hodnota účtu, pracovní zkušenosti ve finančním sektoru), které určí, zda Vám dle regulací může být udělen statut profesionála či nikoliv. Otázky:

 • Provedl jste v průměru nejméně 10 obchodů s finančními instrumenty o významném objemu za jedno čtvrtletí během uplynulého 1 roku? Významný objem Interactive Brokers definuje jako:
 1. Během posledních 4 čtvrtletí bylo provedeno alespoň 40 obchodů.
 2. Během každého z posledních 4 čtvrtletí proběhl alespoň 1 obchod.
 3. Celková hodnota 40 největších obchodů provedených za poslední 4 čtvrtletí přesahuje sumu 200 000 EUR.
 4. Hodnota daného účtu přesahovala přinejmenším 50 000 EUR.
 • Přesahuje hodnota Vašeho nynějšího účtu (čistý likvidační zůstatek) částku 500 000 EUR či ekvivalent v jiné měně?
 • Pracujete či pracoval jste ve finančním sektoru po dobu alespoň 1 roku na pozici, která vyžaduje znalosti o produktech, které obchodujete se svým obchodním účtem vedeným pod Interactive Brokers?

Na základě odpovědí na tyto otázky Interactive Brokers v řádu 1-2 pracovních dní vyhodnotí vhodnost přechodu z retailového klienta na statut profesionála. Pro zdárný přechod je nutné zodpovědět uspokojivě na minimálně dvě z těchto tří otázek. Na základě individuálního posouzení bude Interactive Brokers po klientovi požadovat zaslání dodatečné dokumentace prokazující pravdivé vyplnění dotazníku. Mějte prosím na paměti, že ani splněním všech podmínek nevzniká na reklasifikaci nárok, změnu na profesionálního klienta provádí IBKR dle svých interních pravidel.

Jak se vypočítává marže?

Jako klient LYNX si otevřete obchodní účet vedený u Interactive Brokers („IB“). Obchodní účet může být hotovostní nebo maržový účet. V případě maržového účtu IB uplatňuje velmi přísný požadavek na marži. LYNX nemá na fungování této marže žádný vliv, ten má výhradně IB.

Přestože je marže pro zkušené investory užitečným nástrojem pro řízení rizika a zvyšování výnosů, je důležité pochopit, jak systém, se kterým pracujete, vypočítává maržové požadavky vašeho portfolia. Je důležité pochopit základy marže i to, jak ji broker vypočítává, abyste mohli co nejlépe využít flexibilitu, kterou maržové obchodování nabízí.

Systém Interactive Brokers používá metodu výpočtu marže portfolia založenou na riziku. Tato metoda má pro váš maržový účet řadu výhod. Díky své komplexnosti přesněji modeluje riziko a nabízí větší pákový efekt. To také znamená, že požadavky na marži nejsou pevně stanoveny, například při optimalizaci portfolia budete mít větší prostor pro investice. Níže jsou vysvětleny dva systémy marží pro různé typy produktů.

TIMS je metodika výpočtu marže ve Vašem obchodním účtu. Je založená na riziku a vyvinula ji společnost Options Clearing Corporation (OCC). Používá se pro americké akcie, ETF, opce, futures na jednotlivé akcie, a také opce a akcie obchodované mimo USA, které splňují test „připraveného trhu“ (ready market) SEC.

Pomocí matematických a statistických modelů vytváří scénáře s různými parametry Vašeho portfolia. Systém používá také model oceňování opcí, který umožňuje vypočítat riziko opcí a futures jiným způsobem.

Systém provádí zátěžové testy portfolia za účelem vyhodnocení rizika a zároveň skenuje extrémní výkyvy cen na trhu. Dále používá maržovou přirážku pro velké pozice, aby zohlednil riziko koncentrace. Pro vyhodnocení rizika koncentrace je prováděn zátěžový test, při kterém promítne ±30 % v cenových pohybech 2 nejrizikovějších produktů a ±5 % u zbývajících akcií. Tento scénář se pak použije jako požadavek na marži. Další parametry, které mohou mít vliv na maržové požadavky, jsou následující:

– Pohyb implikované volatility (opce): Při jejím zvýšení se zvýší i požadavek na marži

– Velké pozice: >1 % všech akcií v oběhu

Dny do likvidace: Pokud máte velkou pozici v porovnání s průměrným objemem daného produktu, pak vám systém také určí vyšší maržový požadavek.

Udržovací marže bude s největší pravděpodobností nižší než počáteční marže. O kolik je počáteční marže vyšší než udržovací marže, závisí na tom, zda se jedná o americký nebo neamerický cenný papír. Počáteční marže je 110 % udržovací marže pro americké cenné papíry a 125 % pro neamerické cenné papíry.

K zátěžovému testování akcií je používána metoda Singletonovy marže. Tato metoda provádí zátěžové testy na akciích s malou kapitalizací a modelovanou změnou ceny odpovídající tržní kapitalizaci 500 milionů USD. Standardní Singletonova metoda se používá k zátěžovému testování s modelovanou změnou ceny +30 % a -25 %.

Po zohlednění všech těchto parametrů a scénářů vybere systém scénář s nejvyšší potenciální ztrátou a ten pak použije jako požadavek na marži.

Vzhledem ke komplexnosti systému je obtížné vypočítat tento závazek ručně. Maržové požadavky na akcie podle metodiky TIMS se většinou pohybují v rozmezí 15 % až 30 %. Kde 15% maržový požadavek mají nejlépe diverzifikovaná portfolia.

SPAN je metodika výpočtu marže založená na riziku, kterou vyvinula Chicagská komoditní burza (CME) a která se používá pro futures a futures na opce. Metodika SPAN určuje maržový požadavek výpočtem hodnoty portfolia na základě souboru hypotetických tržních scénářů. Ten předpokládá, že se mění pohyb cen podkladových aktiv a implikovaná volatilita opcí. Na základě těchto předpokladů IB vypočítá scénáře zohledňující extrémní cenové pohyby a dopad těchto pohybů na opce, které jsou hluboce out-of-the-money. Maržovým požadavkem se stává ten scénář, který predikuje největší ztrátu.

IB si vyhrazuje právo odchýlit se ve specifických situacích od standardních maržových požadavků. Maržové požadavky se mohou lišit od standardních požadavků v závislosti na složení portfolia a tržních okolnostech.

Jak zkontrolovat marži na Vašem účtu?

Kontrola marže pro nové pozice

Naše obchodní platformy mají možnost zobrazit dopad transakce na Vaše maržové požadavky pomocí náhledu příkazu. Pokyny pro jednotlivé obchodní platformy naleznete níže.

Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek, ve kterém je instrument, pro který chcete maržové požadavky zobrazit a kliknete na tlačítko BUY/SELL. Následně zadáte množství, typ příkazu a cenu a kliknete vlevo dole na tlačítko „Preview“. V okně náhledu se v pravém dolním rohu zobrazí dopad této transakce na marži a to jak na initial, tak maintenance margin. Postupujete tedy obdobně, jako když chcete zadat obchod.

V příkazovém lístku daného instrumentu je v levém dolním rohu tlačítko Náhled. Kliknutím na něj zobrazíte náhled objednávky s přehledem dopadu této transakce na marži ve vašem portfoliu.

Kliknutím na ikonu v pravém dolním rohu příkazového lístku si můžete prohlédnout dopad na celkovou marži.

Jak můžete vidět, ta samá tabulka se rozšíří na obrazovku a ukáže vám dopad této transakce na marži.

Kontrola vlivu marže na aktuální pozice

Chcete-li zkontrolovat marži svých pozic v aplikaci LYNX Trading app nebo v LYNX Basic, je třeba provést další kroky, jež jsou vysvětleny níže. Kromě toho lze zkontrolovat dopad marže na aktuální (nebo dřívější) pozice stažením Margin report v rámci Správy účtu. Avšak na rozdíl od níže uvedených pokynů není Margin report údajem o aktuálních požadavcích na marži v reálném čase.

Klikněte pravým tlačítkem na řádek s vybraným instrumentem. V tabulce, která se vám objeví, vyberte možnost Financial Instrument Info -> Show Margin Impact.

V malém okně se pak zobrazí, co by se stalo s vaším portfoliem, kdybyste tuto pozici uzavřeli.

K zobrazení aktuálních požadavků na marži na vybranou pozici v LYNX Basic si vytvoříte příkazový lístek na uzavření této pozice, tak aby bylo možné zobrazit náhled příkazu a vliv na marži. Příkaz k uzavření pozice ji odstraní z portfolia, a proto bude mít vliv na maržové požadavky (obvykle tyto požadavky sníží). Vytvořením příkazového lístku si můžete prohlédnout maržové požadavky pro danou pozici. Stačí pouze zobrazit náhled příkazu a není nutné jej skutečně odeslat. Pokud byste příkaz odeslali, tak systém přijme uzavírací příkaz podle Vámi nastavených parametrů a následně může dojít k uzavření Vaší pozice.

Chcete-li si v aplikaci LYNX Trading App prohlédnout aktuální požadavky na marži pro jednotlivé pozice, stačí vybrat pozici v portfoliu a rozkliknout záložku Market Data, požadavky na marži se zobrazí pod obrazovkou.

Navigátor rizika

Mezi nejkomplexnější a nejflexibilnější nástroje v platformě TWS patří Navigátor rizika. Pomocí něho můžete rychle získat přehled o maržových požadavcích pro jednotlivé pozice. Tento nástroj funguje pouze v platformě TWS.

V platformě vyberte položku Navigátor rizika.

Jedná se o elegantní způsob, jak porovnat maržové požadavky, když potřebujete likviditu, abyste se vyhnuli nucené likvidaci příkazů, tedy margin callu. Poté klikněte na záložku Margin Sensitivity a vyberete velikost pozice (Position Size) v Position increment. Na pravé straně najdete změnu požadavků na marži pro uzavření každé pozice.

Navigátor rizika není dostupný v LYNX Basic.

Navigátor rizika není dostupný v mobilní aplikaci.

Maržové požadavky dle druhu instrumentu

Jako klient společnosti LYNX si otevíráte obchodní účet vedený u společnosti Interactive Brokers („IB“). Obchodní účet může být hotovostní nebo maržový. V případě maržového účtu IB uplatňuje velmi přísné maržové požadavky. LYNX nemá na fungování této marže žádný vliv, ten má výhradně IB.

IB si vyhrazuje právo odchýlit se ve specifických situacích od standardních maržových požadavků. Velikost odchýlení záleží na složení portfolia a tržních okolnostech.

Short put opce bude držet marži maximálně takovou, kterou účet potřebuje, aby put opce byla zrealizována. Například akcie společnosti A stojí 100 USD. Pokud akcie zadržuje 50% marži, tak ke 100 akciím potřebuje účet marži 5000 USD. Pokud byla prodána put opce, systém zadrží maximálně 5000 USD jako maržový požadavek, tedy stejnou částku, která je potřebná k držení 100 akcií.

Short call opce nebude držet žádnou marži, pokud je tato opce kryta akciemi. Pokud je nekrytá, systém provede zátěžové testy portfolia s různými scénáři a bude jako maržový požadavek držet největší ztrátu, která v těchto scénářích nastane. Více informací o výpočtu marže a zátěžovém testování naleznete v našem článku Jak se vypočítává marže.

Kreditní spready mohou nabývat maximálně rozdílu mezi striky opcí vynásobených množstvím podkladového aktiva a snížených o přijaté prémium. Vezměme si například bull put spread 100/95. Jedná se o kreditní spread, protože prodáváte put opci se strikem 100 a kupujete put opci se strikem 95. Za tento obchod obdržíte trochu prémia. Předpokládejme, že obdržíte prémium ve výši 2,50 USD, tedy celkově prémium ve výši 250 USD. Výpočet bude vypadat takto:

5 (spread mezi striky) x 100 (podkladové akcie) = 500.

500 – 250 = 250.

Maržový požadavek pro tuto pozici bude na Vašem účtu maximálně 250 USD.

IB může vyžadovat vyšší maržové požadavky pro kontrakty / spready s delší expirací kvůli riziku likvidity.

Long opce nebo debetní spready mají maržové požadavky maximálně 100 % zaplacené prémie. IB může uplatnit vyšší požadavky v závislosti na délce trvání a likviditě kontraktů.

Více informací týkajících se maržových požadavků na jednotlivé futures kontrakty najdete na stránkách Interactive Brokers.

Velikost marže pro akcie, ETF a fondy se obvykle pohybuje od 15 % do 100 % hodnoty pozice. Maržové požadavky pro short pozice se obvykle pohybují v rozmezí 30 % až 100 %.

Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) přijal nová pravidla, která jsou pro retailové klienty obchodující CFD platná od 1. srpna 2018. Profesionální klienty nejsou těmito pravidly ovlivněni. Národní regulační orgány trvale přijaly pravidla ESMA. Tento článek rozebírá tato nová pravidla a jakým způsobem jsou implementována na Vašem obchodním účtu vedeném prostřednictvím LYNX v Interactive Brokres Ireland nebo Interactive Brokers Luxembourg.

Regulace vyžaduje k uspokojení CFD maržových požadavků volnou hotovost a zakazuje klientům využívat na účtu držené cenné papíry jako kolaterál pro CFD pozice. Aby bylo vyhověno těmto regulacím, je na účtech vytvořen samostatný CFD segment, který je možné sledovat v ikoně „Účet“ v platformě TraderWorkstation (TWS) a v aplikaci LYNX Trading. Níže najdete vysvětlení vztahující se k ikoně „Účet“ a maržovým požadavkům pro obchodování se CFD.

CFD je derivátovým kontraktem, což značí nákup či prodej daného kontraktu, a nikoliv samotného podkladu. Při nákupu CFD nedojde k poklesu hotovosti, ale k otevření obchodu je potřeba splnit příslušné maržové požadavky.

Ikona účet v platformě TWS

Ikona „Účet“ v platformě TWS zobrazuje CFD segment, kde je možné ověřit úroveň dostupné hotovosti k otevření CFD pozice. To neznamená, že hotovost je skutečně držena v odděleném segmentu, ale pouze zobrazuje hodnotu volné hotovosti, kterou je možné využít k obchodům se CFD. Tuto hodnotu je možné sledovat v položce Aktuální Dostupné fondy.

Pro každou CFD pozici je hodnota Aktuálních Dostupných fondů snížena o hodnotu CFD maržových požadavků.

ESMA marže a maržové požadavky IBKR

Akcie CFD marže

Index CFD marže

 

Forex CFD marže

Forex CFD Počáteční marže Udržovací marže
Standradní IBKR marže V závislosti na měnovém páru (maržové požadavky viditelné v příkazovém lístku) V závislosti na měnovém páru (maržové požadavky viditelné v příkazovém lístku)
ESMA Minimum 3,33 % pro hlavní měnové páry a 5 % pro ostatní měnové páry 50% počáteční marže
Použitá marže Maximum (IBKR počáteční, ESMA počíteční) Maximum (IBKR udržovací, ESMA udržovací)

Koncentrační minima

Sazba za koncentraci je použita v případě, kdy Vaše portfolio sestává z malého množství CFD pozic nebo dvou velkých pozic dominantní velikosti. Porftolio je zatíženo použitím 30% nepříznivého pohybu u dvou největších pozic a 5% u pozic zbývajících. Celková ztráta je použita jako požadavek na udržovací marži v případě, kdy je toto hodnota vyšší než standardní požadavek.

Likvidace

Likvidace

ESMA vyžaduje, aby IBKR likvidovalo CFD pozice nejpozději, když kvalifikovaný kapitál poklesne pod 50 % počáteční marže použité k otevření pozice. IBKR může pozici uzavřít dříve pokud je jejich pohled na riziko konzervativnější. Kvalifikovaný kapitál pro tento případ zahrnuje CFD hotovost a nerealizovaný CFD P/L (pozitivní či negativní). Vezměte na vědomí, že CFD hotovost neobsahuje hotovost použitou ke splnění maržových podmínek u ostatních instrumentů.

Základem pro výpočet je počáteční marže použitá v době otevření CFD pozice. Jinými slovy se na rozdíl od výpočtů marže pro jiné, než CFD pozice počáteční marže při změně hodnoty otevřené pozice nemění.

IBKR nemůže likvidovat jiné než CFD pozice k pokrytí deficitu u CFD. Naopak IBKR může zlikvidovat CFD pozici k pokrytí deficitu na jiném než CFD instrumentu.

Co je to marže?

Marže je forma zálohy (kolaterálu) držená brokerem, určená pro obchody s cennými papíry.

Investoři, kteří chtějí nakupovat akcie s využitím pákového efektu, použijí svůj kapitál jako zástavu pro obchodování s vypůjčenými penězi. Prostředky, které jsou využity pro marži, nelze použít pro otevření jiných pozic. Pokud hodnota účtu nestačí k pokrytí maržových požadavků na udržení pozic, má společnost Interactive Brokers právo likvidovat pozice, aby ochránila svůj kapitál.

Obchodování s využitím marže může být riskantní, stejně jako se může jednat o způsob, jak zvýšit zisky.

Zde je jednoduchý příklad:

Investor s hodnotou účtu ve výši 3 000 EUR chce nakoupit akcie na marži v celkové hodnotě 10 000 EUR. Broker požaduje pro tuto pozici marži ve výši 2 500 EUR. Případné zisky z akcií v hodnotě 10 000 EUR by připadly investorovi, zatímco broker se chrání tím, že k udržení pozice požaduje hodnotu účtu alespoň 2 500 EUR. Pokud by hodnota účtu investora klesla pod 2 500 EUR, tedy pokud by ztráta na akciové pozici byla alespoň 500 EUR, broker má právo část pozice zlikvidovat, aby ochránil kapitál, který investorovi půjčil.

V širším smyslu lze marži také využít k převzetí závazků, aniž by byla dostupná hotovost k jejich plnění.

Jedná se o případ obchodování s futures kontrakty nebo prodeje opcí. Marže a s ní spojená finanční páka vám při úspěšném obchodování pomáhá zvyšovat zisky, ale zároveň vede k nárůstu ztrát, když se trh vyvíjí proti vašim pozicím. Pákový efekt popisuje vliv zadlužení na návratnost investice: Dodatečný dluh může zvýšit výnosnost investice. To platí do té doby, dokud je celková návratnost projektu vyšší než náklady na dodatečný dluh. Zde je zjednodušený příklad toho, jak může pákový efekt ovlivnit vaši návratnost:

Vezměme si účet s celkovým zůstatkem 10 000 EUR. Maržový účet dává možnost investovat více, než je kapitál, který investor vložil, například 20 000 EUR. Účet má nyní dvojnásobnou páku (20 000 investice děleno 10 000 vkladem). Nárůst hodnoty o 1 % vede k zisku 200 EUR (1 % krát 20 000). Pokles hodnoty o 1 % povede rovněž ke ztrátě ve výši 200 EUR. Toto je zjednodušený příklad toho, jak může finanční páka zvýšit zisky, ale také vést k větším ztrátám. Pákový efekt je zkrátka dvousečná zbraň.

Hotovostní vs. maržový účet

Hotovostní účet je typ účtu, který investorovi neumožňuje půjčit si žádné prostředky.

Hotovostní účet neumožňuje investorovi půjčit si finanční prostředky, tedy investor nemůže investovat více, než kolik prostředků má na účtu. Některé produkty, jako např. prodej nekrytých call opcí (prodej opce bez držení podkladového cenného papíru), nelze na hotovostním účtu obchodovat. U hotovostního účtu musí investor také vyčkat na běžné vypořádání hotovosti z transakcí. To znamená, že po prodeji akcie může investor tyto prostředky reinvestovat až po jejich vypořádání (obvykle 2 pracovní dny po transakci, T+2).

Hotovostní účty jsou rovněž omezeny s ohledem na obchodní produkty kótované/denominované v různých měnách. Jelikož na tomto typu účtu není povoleno půjčování, musí investoři vlastnit měnu, ve které chtějí určitý produkt koupit. To znamená, že chce-li investor nakoupit akcie ve Spojených státech, musel by si například eura před zadáním příkazu převést na americké dolary a počkat na vypořádání hotovosti.

Maržový účet naproti tomu poskytuje větší flexibilitu při obchodování výměnou za úrok účtovaný při vypůjčení prostředků od brokera.

S maržovým účtem mohou klienti investovat tolik, kolik jim broker dovolí. Omezení ze strany brokera je v podobě maržových požadavků.

Maržové účty umožňují investorům obchodovat se všemi produkty, pokud mají dostatečné prostředky a likviditu požadovanou brokerem. Dále mohou reinvestovat své prostředky ihned po uzavření pozice, čímž si fakticky půjčí prostředky od brokera až do vypořádání transakce. Na maržovém účtu si také mohou půjčit měny k zajištění měnového rizika a mohou nakupovat produkty uvedené v jiných měnách, aniž by danou měnu vlastnili.

Obchodování na marži může výrazně zvýšit vaše zisky, ale i ztráty.

K obchodování na marži, je nutné splnit požadavky týkající se zkušeností, investičního profilu, obchodních oprávnění a požadavky na hodnotu účtu.

Intradenní maržové půjčky jsou bezúročné. Úroky se účtují za půjčky přes noc. Úrokové sazby najdete v naší poplatkové struktuře.

V tabulce níže naleznete základní rozdíly mezi oběma typy účtů:

Hotovostní účet IBIEMaržový účet IBIE
Minimální věk 18 letMinimální věk 21 let
akcie / ETF / podílové fondy
Penny Stocks
dluhopisy
warranty
nákup opcí a vypsané kryté opce
měnové konverze
akcie / ETF / podílové fondy
Penny Stocks
dluhopisy
warranty
opce
měnové konverze
futures
Opce na futures
CFD
(pákový forex)
kovy
komplexní a pákové ETP
Žádný minimální požadovaný zůstatek účtu minimální hodnota účtu 2000 EUR pro maržový účet, v opačném případě se účet chová jako hotovostní
žádné obchodování na marži: potřeba mít vypořádanou hotovost v měně obchoduSystém marží IBIE založený na riziku + ESMA CFD pravidla + maržové požadavky pro futures
Dostupné prostředky pro obchodování s CFD: volná hotovost
vypořádání: T+1 pro opce, futures a opce na futures, ostatní T+2vypořádání: T+1 pro opce, futures a opce na futures, ostatní T+2
prostředky dostupné před vypořádáním.
Prodej na krátko není k dispoziciProdej na krátko je k dispozici
Daytrading není vhodný (nutnost vypořádání
T+2)
Daytrading je dostupný
Jednoduchá struktura účtu: Účet cenných papírůDuální struktura účtu: Účet cenných papírů a CFD účet (pokud je zvolen)

Upozornění:

LYNX se snaží své klienty informovat tak, jak je možné. Přes skutečnost, že LYNX věnuje potřebnou péči při sestavování a vedení centra podpory, využíváním zdrojů, které jsou považovány za spolehlivé, LYNX nemůže zaručit přesnost, úplnost a soulad poskytovaných informací se skutečností. Informace a údaje jsou společností LYNX poskytovány pouze pro informační účely za účelem zlepšení uživatelského komfortu a nepředstavují další službu s jakýmikoliv závazky společnosti LYNX. Klient bere na vědomí a souhlasí s tím, že společnost LYNX neposkytuje žádnou záruku ani neodpovídá za zákonnost, kvalitu, funkčnost, úplnost nebo přesnost prezentovaných či poskytnutých informací a údajů. Za výpočet a uplatňování maržových požadavků je jako executing broker odpovědná výhradně společnost Interactive Brokers.

Vzhledem ke změně obchodních povolení si Vás dovolujeme upozornit, že byla vytvořena nová kategorie „Komplexní a pákové produkty“.

Věnujte následujícímu textu zvýšenou pozornost, pokud obchodujete:

 • Volatilitu
 • Pákové ETF
 • Kryptoměny
 • Mortgage backed securities a další

V tomto případě je zapotřebí tato povolení vyžádat. Návod naleznete níže, pokud bude cokoliv potřeba tak nás kontaktujte na naší infolince (800 877 877) a my Vám rádi pomůžeme.

Postup jak získat obchodní povolení k ETP

Přihlaste se do správy Vašeho LYNX účtu, můžete využít tento odkaz zde a v menu vyberte Settings 1 a Account Settings 2.

1
2
V sekci Trading Experience & Permissions 1 stačí vybrat poslední obchodní povolení – Complex or Laveraged Exchange Traded Products 2 a zde kliknete na Request Trading Permissons 3.

1
2
3
Následně vyberete Global 1 , potvrdíte přes Continue 2  a během následujících 24 hodin budou obchodní povolení schválena.

1
2
V případě jakýchkoliv nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Proč nelze obchodovat švýcarské akcie?

EU a Švýcarsko se nemohou dohodnout na nové dohodě o partnerství. Napětí prudce vzrostlo, když Evropská unie naznačila, že již nehodlá přiznat rovnocenný status švýcarské burze. EU to používá jako prostředek tlaku, protože Švýcarsko dosud neratifikovalo nový rámec smluv.

Švýcarsko reagovalo zákazem obchodování se švýcarskými akciemi na evropských burzách. Evropské kotace v EUR pro švýcarské akcie jsou tak pro občany EU neobchodovatelné.

Obě opatření vstupují v platnost v pondělí 1.7.2019.

Jak mít nadále přístup ke švýcarským akciím?

Investovat do švýcarských akcií je pro občany EU momentálně komplikovanější, než tomu bylo doposud.

Švýcarské akcie je nyní možné obchodovat pouze na primární burze cenných papírů ve Švýcarsku – SIX, která je kótována ve švýcarských francích.

Jak mám postupovat?

Pokud nechcete švýcarské akcie obchodovat, můžete v zásadě tento konflikt ignorovat. Pokud již akcie držíte ve svém portfoliu, je možné je držet dále. Podkladová hodnota společnosti se nemění.

Pokud držíte ve svém portfoliu švýcarské akcie kótované na evropských burzách v EUR, od 1.7.2019 již nelze tyto položky kupovat ani prodávat

Vaše akcie budou bezplatně převedeny na švýcarskou burzu SIX.

Na společnost LYNX se vztahuje zákon o zákazu kazetové munice, který ukládá finančním společnostem povinnost vynakládat maximální úsilí, aby zabránily investicím do společností, které ji vyrábí, prodávají, distribuují nebo se jakýmkoliv způsobem podílí na výrobě jejich klíčových součástí.

Jelikož má společnost LYNX povinnost usilovat o zabránění investic do tohoto sektoru, musíme omezit možnost obchodování investičních instrumentů společností uvedených v seznamu níže. Tímto Vás chceme informovat, že již není možné otevírat pozice na tyto společnosti a zároveň vás žádáme o uzavření stávajíc pozic.

Název společnosti 
Aeroteh SAKorea Aerospace Industries Ltd
Aryt IndustriesL3 Communications
Ashot AshkelonLarsen & Toubro Ltd
Aerojet Rocketdyne HoldingsLockheed Martin
Bechtel CorpMotovilikha Plants
Blueprint Technologies IncNabha Power Ltd
China Aerospace Science and Technology CorpNorinco International Cooperation Ltd.
China North Industries Group CorpNorth Huajin Chemical Industries Co Ltd
China Spacesat co LtdNorth Navigation Control Technology Co
China Aerospace International Holdings LtdOrbital ATK, Inc.
Esterline TechnologiesPMX Industries Inc
General Dynamics CorpPoongsan Corporation
Hanwha CorporationPoongsan Holdings Corporation
Hanwha Chemical CorporationRaytheon Co.
Hanwha E&C SouthSingapore Technologies Engineering
Hanwha Hotels & Resorts Co LtdRoketsan Roket Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi
Hanwha Techwin (previously Samsung Techwin)Singapore Technologies Engineering
Inner Mongolia North Heavy Industries Group CoTextron Financial Corp
Israel Military Industries Ltd Textron Inc

Na základě nedávno přijatých regulačních pokynů Vám bohužel nemůžeme nadále poskytovat opožděné kotace pro akcie NMS (National Market System). Tato změna vstupuje v platnost od 3. června 2019.

Akcie NMS zahrnují například burzy NASDAQ a NYSE. Toto omezení se vztahuje na zpožděná data, jako jsou ceny nabídky a poptávky, středové ceny a vykreslení grafu z těchto cen. Nadále zůstane zachována zpožděná poslední cena/last price u akcií obchodovaných na MNS.

Klienti, kteří mají o data zájem, mohou využít následujících možností:

1. Využít zpožděná data, která publikujeme na našich webových stránkách zde.

2. Využití takzvaných Snap Quotes. Služba určená především pro příležitostné investory, kteří chtějí zjistit aktuální cenu nabídky a poptávky. Tato funkce je zpřístupněna pouze v instalované platformě. Každý klient dostává kredit na zobrazení aktuálních cen ve výši 1 USD na měsíc. Jakmile tento objem přesáhne, je účtována sazba 0,01 USD za každé zobrazení ceny v USA a 0,03 USD mimo USA.

– V platformě stačí označit levým kliknutím akcii a následně opět levým tlačítkem myši prokliknout „Snapshot“.

3. Předplatné balíčku reálných dat. Jedná se o službu, kterou využijí především aktivní obchodníci, kteří potřebují mít stálý přehled o vývoji cen. Balíčky se dělí podle trhů, burz a instrumentů. Na jednotlivé US akciové burzy je možné předplatit balíček od 1,5 USD za kalendářní měsíc. Více informacích o jednotlivých balíčcích naleznete ve správě účtu nebo na našich stránkách zde.

Obchodování bez znalosti reálných cen na burze je vysoce rizikové, a proto jej nedoporučujeme. Obzvlášť v kombinací s MARKET příkazy může být plnění velmi odlišené od Vašich očekávání. Zvažte tedy pečlivě možnosti různých příkazů i možnost živých dat.

Americký akciový trh je otevřen od 15:30 do 22:00 středoevropského času, avšak s LYNX není nutné čekat do odpoledních či večerních hodin. LYNX umožňuje svým klientům obchodování mimo běžné obchodní hodiny.

Před otevřením burzy můžete vkládat své příkazy již od 10:00 (SEČ) a po ukončení obchodování máte další extra čtyři hodiny až do 02:00 (SEČ).

Abyste mohli umísťovat své příkazy mimo běžné obchodní hodiny, je nutné mít tuto možnost aktivovanou v platformě LYNX. Postupujte dle návodu níže.

Po přihlášení do platformy LYNX v levém horním rohu klikněte na Editovat 1  a zvolte Globální konfigurace 2 .

1
2
V zobrazeném menu vyberte možnost Přednastavení 1 , v záložce Načasování zaškrtněte Umožnit, aby byl příkaz aktivovaný, spuštěný nebo vyplněný mimo řádné obchodní hodiny 2 a potvrďte kliknutím na OK 3.

1
2
3
Nyní již je obchodování mimo běžné obchodní hodiny (ORTH) aktivováno. Avšak je nutné uvědomit si, že mimo běžné obchodní hodiny je na trzích značně nižší likvidita a rozpětí mezi nákupním a prodejním kurzem může být větší, než když je burza otevřená.

Navíc můžete zadávat pouze limitní příkazy (LMT), jelikož na trhu v tuto dobu nepůsobí market maker.

Pro zjištění obchodních hodin, v rámci kterých můžete obchodovat s daným titulem, klikejte 2x  rychle myší na jeho název 1 a zobrazíte si vlastnosti instrumentu, kde v řádku Pravidelný obchodní burzovní den 2 zjistíte běžné obchodní hodiny (RTH) a níže v řádku Celkové dostupné hodiny 3se dozvíte časové rozmezí, kdy můžete s daným titulem obchodovat.

1
2
3

LYNX je prvním brokerem v České republice, který umožňuje obchodovat s akciemi téměř 600 čínských společností na burze v Šanghaji.

Čínské A-shares jsou k dispozici mezinárodním investorům

A-shares jsou akcie čínských společností obchodované na burze v Šanghaji, které jsou určeny primárně čínským investorům. Díky spolupráci mezi burzami v Šanghaji a Hong Kongu, o které jsme psali na blogu koncem roku, jsou prostřednictvím LYNX čínské akcie dostupné i českým investorům. Shanghai Stock Exchange (SSE) je dnes pátou největší světovou burzou.

Povolení k obchodování čínských akcií

Abyste mohli obchodovat s čínskými akciemi, potřebujete mít povolení pro obchodování akcií v Hong Kongu. Jelikož burzy v Hong Kong (SEHK) a Šanghaji (SSE) mají společnou technologickou infrastrukturu, tak investoři, kteří získají povolení pro obchodování v Hong Kongu, mohou obchodovat s akciemi na obou burzách. Pro zobrazení návodu, jak přidat nová obchodní povolení, klikněte zde.

Předplatné živých dat pro obchodování

Abyste obdrželi živá data pro obchodování čínských akcií, je nezbytné předplatit si potřebný balíček. Pro podrobný obecný návod, jak si předplatit živá data pro svůj obchodní účet, následujte postup v článku zde.

Pro získání dat na čínské akcie si zvolte tabulku Asia-Pacific. Zobrazí se Vám tabulka na obrázku. Zelené šipky níže znázorňují datové předplatné, které se vztahují k čínskému trhu.

1
2
3
Pokud si zvolíte Shanghai – SEHKNTL 1 předplatné za $24, získáte konečnou cenu obchodu v reálném čase a bid cena spolu s ask cenou se budou měnit každé 3 vteřiny.

Další možností je Shanghai – SEHKNTL Level II data 2, které nabízí konečnou cenu obchodu v reálném čase, bid a ask cenu aktualizovanou každé 3 sekundy a také i hloubku trhu, která se aktualizuje každé 3 vteřiny.

Poslední možností je Shanghai 5 Second Snapshot – via HKEx 3, který je zdarma a zobrazuje aktuální bid, ask i finální cenu každých 5 vteřin.

Poplatky za nákup čínských akcií

Poplatky pro obchodování čínských akcií na SSE jsou stanoveny na 0,20 % z hodnoty transakce s minimální výší poplatku 50 RMB. Navíc je nutné přičíst i transakční daň ve výši 0,10 % z hodnoty transakce.

Pro porovnání za obchodování v Hong Kongu na SEHK  zaplatíte 0,15 % z transakční hodnoty s minimem 50 HKD. I v Hong Kongu je přičítána transakční daň ve výši 0,1027 % z hodnoty transakce.

Jak nakoupit čínské akcie v TWS?

Nejprve je nutné najít si vhodný ticker čínských akcií, které se obchodují pod šestimístným kódem. Přehled obchodovaných akcií spolu s tickery najdete zde.

Jakmile vyberete ticker, zadejte jej do volného řádku a potvrďte enter. Objeví se Vám jméno společnosti a možnosti instrumentů, které se s tímto produktem dají obchodovat. Zvolte Akcie SMART a daná akcie se zobrazí v řádku, odkud ji můžete již standardně obchodovat.

Ukázka přidání akcií Bank of China (601988) do platformy TWS. Klikneme do libovolné buňky ve sloupci kontakt 1, napíšeme do ní příslušný ticker (601988) a potvrdíme klávesou Enter. Objeví se nabídka pro daný ticker, vybereme položku Akcie 2.

1
2

Nyní máme akcii přidanou v TWS a připravenou k případnému obchodování.

 

Jako finanční instituce, jste v situacích, kdy musíte neustále pracovat s právem a novými či stávajícími regulacemi. Finanční instituce v České republice musí splňovat tzv. FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) a EMIR (European Markets and Infrastructure Regulation). FATCA a EMIR po vás dále vyžadují vlastnit tzv. GIIN (Global Intermediary Identification Number ) a LEI (Legal Entity Identification). Na této stránce najdete více informací o FATCA, LEI a GIIN.

O FATCA

FATCA je Americký daňový zákon, jehož hlavním cílem je zabránění daňových úniků amerických občanů. V souladu s tímto zákonem, uzavřela česká vláda dohodu se Spojenými státy. Z toho důvodu je zákon FATCA rovněž zahrnut v naší legislativě.

FATCA a její dopady na finanční instituce v České Republice

Finanční instituce se sídlem v České republice jsou povinny předávat informace o tzv. Amerických osobách daňovým úřadům. Ty následně tyto informace předávají Americkým daňovým úřadům. To vše se provádí na základě dohody FATCA a mezivládních dohod o spolupráci mezi Českou republikou a Spojenými státy.

FATCA zavazuje České finanční instituce k následujícímu:

 • Určovat, zda zákazník spadá pod právní předpisy Spojených států a pokud tomu tak je, musí o tom každoročně poskytovat informace Českým daňovým úřadům.
 • Dodržovat výše uvedená pravidla. České právní předpisy zahrnují sankce pro firmy, které se těmito pravidly nebudou řídit. Například v případě, kdy se nedodrží pravidla FATCA, bude uplatněna srážková daň ve výší 30 % pro určité příjmy Amerického původu.

Oznamovací povinnost finančních institucí

Jak bylo popsáno výše, finanční instituce v České Republice mají oznamovací povinnost.

Českým daňovým úřadům musí být reportována následující zákaznická data:

 • Jméno
 • Adresa
 • Číslo bankovního účtu
 • Občanské služební číslo
 • Zůstatek na účtu/účtech, přijatý úrok a dividendy, výnosy z prodeje, splátky nebo nákup aktiv

FATCA status subjektu:

Každá finanční instituce si musí stanovit FATCA status. Vždy vám doporučujeme, abyste určili tento stav po konzultaci s Vaším daňovým poradcem, nebo právním zástupcem. V závislosti na tom, jaký status má Vaše společnost, budete nebo nebudete mít povinnost reportovat příslušným úřadům.

O EMIR a LEI

EMIR je regulace Evropské Unie, vytvořená za účelem zvýšení transparentnosti trhů s deriváty tím, že požaduje po účastnících trhu reporting týkající se jednotlivých transakcí, pozic, zajištění a ocenění. Vše se reportuje Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (dále jen ESMA). Všechny protistrany s ohlašovací povinností pod EMIR musí mít Legal Entity Identifier (LEI), aby byly schopny předkládat reporting o transakcích.

Co je LEI?

LEI je unikátní dvacetimístný alfanumerický identifikátor, pomocí kterého finanční regulátoři mohou identifikovat entity, které se zapojují do finančních aktivit. FO nemají povinnost mít LEI. Hlavním cílem je zvýšit transparentnost finančních trhů, lépe zvládat rizika a chránit investory.

Kdo LEI potřebuje?

Společnosti držící akcie, dluhopisy nebo deriváty musí mít LEI. Pokud jím nedisponují, nemohou dále vstupovat na finanční trhy. Jednoduše řečeno, všichni naši držitelé obchodních účtů na Právnickou osobu, jejichž entita pochází z Evropské unie, musí splňovat regulace EMIR a tím pádem i LEI

Žádost a náklady prostřednictvím Centrálního depozitáře cenných papírů

CDCP umožňuje pro přidělení LEI registraci prostřednictvím elektronického formuláře, který je dostupný ve veřejné části internetových stránek CDCP (www.cdcp.cz). O přidělení LEI žádá za danou společnost oprávněná osoba (zpravidla zaměstnanec dané společnosti).

Formulář pro přidělení LEI je dostupný na: http://www.cdcp.cz/index.php/cz/dalsi-sluzby/lei-legal-entity-identifier/prideleni-lei

Služba přidělování a vedení LEI je ze strany CDCP zpoplatněna.

Výše poplatků činí:

Poplatek za přidělení LEI: 1875,- Kč nebo 75 EUR;

Poplatek za roční vedení LEI (v prvním roce platnosti LEI se tento poplatek nevybírá): 1375,- Kč nebo 55 EUR.

Změna údajů nebo přesun LEI: zdarma

Sazebník poplatků CDCP za přidělení a vedení evidence LEI („Sazebník“) je dostupný na: https://www.cdcp.cz/images/dokumenty/cenik_cdcp/CDCP_cenik_01012018.pdf

Co je Global Intermediary Identification Number (GIIN)?

GIIN je celosvětové referenční číslo amerického federálního daňového úřadu, nebo amerického daňového úřadu (dále jen IRS). IRS přiřazuje toto číslo finančním institucím a některým dalším organizacím a entitám.

Každá zúčastněná zahraniční finanční instituce („Participating FFI“) nebo registrovaná finanční instituce u které se předpokládá že je vyhovující („Registered Deemed-Compliant FFI“), obdrží GIIN, který bude sloužit pro identifikaci entity. Pro dodržování legislativy FATCA je důležité, abyste o toto číslo zažádali. O toto číslo můžete zažádat na stránce www.irs.gov

Pro každou měnu je využíván jiný bankovní účet, často jsou rozdílné i banky nebo země, ve kterých banky sídlí. Bankovní spojení pro zaslání Vašeho vkladu získáte při vytváření oznámení o vkladu, které je nutné vytvořit při každém bankovním převodu. Toto oznámení je možné vytvořit i zpětně.

Vklady v CZK jsou posílány do Německa. Vaše banka Vám může naúčtovat poplatek za odchozí zahraniční platbu nebo za využití korespondenční banky. Na otevření účtu pro CZK v ČR pracujeme, bohužel nemáme informace kdy a jestli se tak stane. Nyní vám dáváme možnost požádat o refundaci těchto nákladů. Učinit tak můžete v Klientské zóně prostřednictvím formuláře Refundace bankovních poplatků.
Vklady na staré (předbrexitové) bankovní účty zpoplatňuje Interactive Brokers od 24.8.2021 poplatkem 50€. Vždy při vkladu zašlete peníze dle instrukcí ve správě účtu a tomuto poplatku se vyhnete. Poplatek je účtován v hlavní měně Vašeho účtu nebo přímo v měně vkladu, při nedostatku financí na úhradu poplatku může dojít k nucenému prodeji Vašich aktiv (margin-callu).

Otevřete si v prohlížeči webovou stránku www.lynxbroker.cz a přihlaste se do Správy účtu.

V levé části obrazovky klikněte na možnost Deposit 1.

1

Po pravé straně vyberte měnu 1 , kterou chcete vložit. Následně klikněte na Get Instructions 2 pro uložení nového bankovního účtu.

1
2
Zakliknutím Yes u Save Bank Information 1 si dané informace uložíte pro budoucí užití. U položky Sending Institution 2 zadejte název Vaší banky a u Account Number 3 doplňte číslo Vašeho bankovní účtu. V kolonka Account Nickname 4 si nastavíte název, pod kterým si systém tento Váš konkrétní bankovní účet uloží. Do pole Deposit Amount 5 zadejte částku, kterou chcete vložit. Řádek Memo není potřeba vyplňovat. Pokud posíláte jednorázový vklad, nechte políčko u věty „Make this a recurring transaction?“ nezaškrtnuté. Následně vpravo dole klikněte na Get Wire Instructions 6.

1
2
3
4
5
6
Na další obrazovce se Vám zobrazí bankovní spojení pro vklad v dané měně. Při zadávání platby ve Vašem bankovnictví nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce číslo Vašeho investičního účtu a Vaše jméno. Bude vždy ve formátu U1234567 / jméno příjmení (bez diakritiky) 1 .

1
Nezasílejte prostředky přímo do korespondenční banky! O tom, zda je potřeba korespondeční banku využít a jak je případně potřeba tuto záležitost vyplnit ve Vašem internetovém bankovnictví, se prosím informujte ve své bance.

Wire funds to – banka příjemce a její adresa

Bank account Title & Address – příjemce platby a jeho adresa

IBAN – číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu IBAN

Payment reference – zpráva pro příjemce, kterou používáme namísto VS

Correspondent bank – korespondenční banka a její údaje

Pokud chcete vložit peníze z účtu, který již máte v platformě uložený, klikněte na Use this Method 1. Pokud si chcete zkontrolovat uložené informace, klikněte na písmeno i v modrém kruhu 2.

1
2
V takovémto případě máte předvyplněné informace o účtu a měně, stačí tedy jen zadat částku do Deposit Amount 1 a následně potvrdit kliknutím na Get Wire Instructions 2.

1
2
Na další obrazovce se Vám zobrazí bankovní spojení pro vklad v dané měně. Při zadávání platby ve Vašem bankovnictví nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce číslo Vašeho investičního účtu a Vaše jméno. Bude vždy ve formátu U1234567 / jméno příjmení (bez diakritiky) 1.

1
Nezasílejte prostředky přímo do korespondenční banky! O tom, zda je potřeba korespondeční banku využít a jak je případně potřeba tuto záležitost vyplnit ve Vašem internetovém bankovnictví, se prosím informujte ve své bance.

Wire funds to – banka příjemce a její adresa

SWIFT/BIC kód – kód banky příjemce

Bank account Title & Address – příjemce platby a jeho adresa

International Bank Account Number – číslo účtu příjemce v mezinárodním formátu IBAN

Payment reference – zpráva pro příjemce, kterou používáme namísto VS

Correspondent bank – korespondenční banka a její údaje

Kdy mohu peníze očekávat na LYNX účtu?

Za 2 nebo 3 pracovní dny.

Je nějaký poplatek za vklad?

Z naší strany nikoliv, Vaše banka Vám může naúčtovat poplatek za odchozí platbu.

Peníze nepřišly – co teď?

Pokud byly peníze z Vašeho bankovního účty strženy a již uběhly 3 pracovní dny, pošlete nám prosím na info@lynxbroker.cz potvrzení o provedení transakce a my platbu dohledáme a spárujeme manuálně.

Co dělat, když jsem zapomněl vyplnit zprávu pro příjemce?

Pošlete nám prosím na info@lynxbroker.cz detail transakce vyexportovaný v PDF a my platbu dohledáme a spárujeme manuálně.

Je možné vložit peníze kartou, nebo z účtu někoho jiného?

Nikoliv, ani v případě že se jedná o Vašeho bratra/manželku apod.

Je možné vložit peníze z elektronických peněženek typu Revolut, TransferWise?

Nikoliv. Tito poskytovatelé často používají zprostředkovatele pro realizaci plateb, tudíž nejsme schopni ověřit opravdového majitele účtu. Platba proto nebude připsána.

K čemu je korespondenční banka?

Pokud nemá Vaše banka u cílové banky vedený tzv. reciproční účet, musí pro převod využít služeb jiné, tzv. korespondenční banky. Tato banka si může za své služby účtovat dodatečný poplatek, jehož výši by Vám měl sdělit Váš osobní bankéř.

Co se stane, když pošlu prostředky na účet, který je veden v jiné měně?

Banka příjemce peníze nepřipíše na účet, ale zkonvertuje svým kurzem a bude zhruba 10 dnů čekat. Následně je opět svým kurzem konvertuje zpět a do zhruba 10ti dnů odešle zpět na původní účet. Proto doporučujeme neprodleně si vyžádat stažení platby u Vašeho osobního bankéře.

Mohu LYNX účet využívat pouze nebo převážně na měnové konverze?

Nikoliv. Pokud budou na účtu konverze a vklady a výběry v různých měnách výrazně převyšovat objem investic, budete vyzváni k uzavření účtu.

Vzhledem ke změně informací o bankovním účtu ve všech měnách důrazně doporučujeme zkontrolovat aktuální pokyny k vkladu při vytvoření oznámení. Kvůli riziku phishingu nekomunikujeme informace o bankovních účtech pro vklady.

Vzhledem k tomu, že od 3. ledna 2018 vstupuje v platnost nová směrnice MiFID II, která je základním pilířem evropské regulace finančního trhu, je potřeba ve správě účtu aktualizovat své údaje. Pakliže své údaje neaktualizujete, nebudete moci po 3. lednu 2018 obchodovat. Věnujte tomu prosím náležitou pozornost.

Postup pro aktualizaci údajů

Pokud jste tyto údaje již aktualizovali, není nutné postupovat dále.

Pokud si nejste jistí, zda jste údaje vyplnili nebo jste tak ještě neučinili, přihlašte se do Správy účtu kliknutím zde.

Jestliže jste své údaje doposud nevyplnily, pak se po přihlášení do správy Vašeho účtu ihned objeví stránka, která Vás informuje o nutnosti aktualizace. Na této stránce klikněte prosím dole na tlačítko Continue 1.

1
Následující stránka shrnuje Vaše osobní údaje. Pouze překontrolujte, zda jsou informace správné a v případě potřeby upravte. Informace vyžadují jméno 1, příjmení 2 a státní příslušnost 3. Ve většině případů se zde nebude vůbec nic měnit, jen kliknete na tlačítko Continue 4

Pokud jste státní příslušník více zemí, je potřeba vybrat všechny země, ve kterých máte státní příslušnost. Vyberte tedy zemi z levého sloupečku a přidejte šipkou do pravého. V potaz se bere pouze plná státní příslušnost, tedy nikoliv jen trvalý pobyt.

1
2
3
4
V dalším kroku je potřeba zadat tzv. národní identifikační číslo, což právě stanovuje nová úprava MiFIR. Národním identifikačním číslem se v rámci České republiky rozumí rodné číslo ve formátu 123456/1234.

Zadejte tedy do kolonky National Identification Number 1 své rodné číslo.

Do kolonky Passport Number 3  zadejte prosím číslo Vašeho pasu. V případě, že cestovní pas nemáte, zaškrtněte „I do not have the requested national identification“ 2.

V případě, že Vaše rodné číslo obsahuje za lomítkem pouze tři cifry, je možné, že systém takové číslo nedokáže zpracovat. V takovém případě využijte pouze kolonku Passport Number 3 , kam vepíšete číslo Vašeho pasu a pod řádek s národním identifikačním číslem zaškrtněte „I do not have the requested national identification“ 4.

Pakliže Vám z jakéhokoliv důvodu systém nebude chtít zpracovat Vámi zadané rodné číslo, zavolejte prosím na zákaznickou linku 800 877 877.

Nakonec klikněte na tlačítko Continue 5 .

1
2
3
4
5
Poslední stránka Vás informuje, že změny byly provedeny. Pro přihlášení se do správy účtu klikněte prosím na tlačítko Continue 1.

1
Formulář se po přihlášení do správy účtu nabídne sám, pakliže je potřeba jeho vyplnění. Chcete-li ale údaje překontrolovat nebo se ujisti, že jste ho již vyplnili, můžete postupovat podle návod níže.

V kartě Manage Account si vyberte zobrazení detailů k účtu.

Po zobrazení detailů k účtu klikněte na Edit 1

1
Na následující stránce zvolte Modify 1

1
V dalším kroku pouze potvrďte tlačítkem Continue 1

1
Na další stránce opět pouze potvrďte kliknutím na Continue 1

1
Nakonec se zobrazí požadovaný formulář pro aktualizaci MiFIR údajů.

 

V případě jakýchkoliv dotazů, nejasností či problémů nás neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 800 877 877.

Mohlo by vás zajímat

Díky funkci Kombo umožňuje platforma TWS pohodlné obchodování opčních spreadů a dalších strategií.

Postup při nákupu opčního i komoditního spreadu je ve své podstatě stejný, liší se pouze podkladové aktivum a vliv tohoto obchodu na Váš účet. Pojďme si tedy ukázat postup při obchodování opčního spreadu na Americký index S&P 500, konkrétně Bull Call spreadu. Nejedná se o investiční doporučení, pouze o názorný příklad postupu při obchodování.

Klikneme na řádek pravým tlačítkem a zvolíme Standardní kombo 1 , popřípadě rozklikneme tlačítko Kombo 2 na liště.

1
2
Zde zvolíme z nabídky Pár nebo Noha-po-noze 1

1
Do políčka Podklad 1 zadáme ticker podkladového aktiva, které si přejeme zobchodovat – v našem případě to bude opční spread na S&P 500 (SPX).  Vyhledávání instrumentu probíhá stejně, jako když jej přidáváme na obchodní nástěnku. Následně si levým kliknutím myši vybereme expirace, které chceme obchodovat. V tomto případě budeme chtít obě opce na stejné expiraci 19.října 2017 2 . Následně vybereme CALL 3  opce na stricích 2490 4 a 2500 5.

1
2
3
4
5
Po tomto kliknutí se nám obě opce přidají do tabulky a zde si musíme zkontrolovat a případně upravit, který kontrakt kupujeme a prodáváme. To provedeme v políčku Akce 1 zvolením Buy/Sell 2 .

1
2
Následným kliknutím na OK se nám tento Kombo příkaz přidá na nástěnku. Všimněme si, že TWS detekovala Bull Call spread – máme tedy kontrolu, že opravdu kupujeme Bull Call. Popis nám tedy správně ukazuje, že koupením 1  tohoto spreadu kupujeme SPX 19OCT17 2490 CALL 2  a zároveň prodáváme SPX 19OCT17 2500 CALL 3 . Kontrola této tabulky je poslední možnost kontroly před vyplněním příkazního lístku!

1
2
3

Mohlo by vás zajímat

 

Díky funkci Kombo umožňuje platforma TWS pohodlné obchodování komoditních spreadů.

Postup při nákupu opčního i komoditního spreadu je ve své podstatě stejný, liší se pouze podkladové aktivum a vliv tohoto obchodu na Váš účet. Pojďme si tedy ukázat postup při obchodování komoditního spreadu na ropě. Nejedná se o investiční doporučení, pouze o názorný příklad postupu při obchodování.

Klikneme na řádek pravým tlačítkem a zvolíme Standardní kombo 1, popřípadě rozklikneme tlačítko Kombo 2  na liště.

1
2

Zde zvolíme z nabídky Pár nebo Noha-po-noze 1.

1

Do políčka Podklad 1 (zadáme ticker podkladového aktiva, které si přejeme zobchodovat – v našem případě to bude komoditní spread na ropu (CL).  Vyhledávání instrumentu probíhá stejně, jako když jej přidáváme na obchodní nástěnku. Následně si levým kliknutím myši vybereme ty futures kontrakty, které chceme obchodovat. V tomto případě budeme chtít koupit jeden CL kontrakt expirující v Říjnu 2  a prodat jeden CL kontrakt expirující v Listopadu 3.

1
2
3

Po tomto kliknutí se nám oba futures kontrakty přidají do tabulky a zde si musíme zkontrolovat a případně upravit, který kontrakt kupujeme a prodáváme. To provedeme v políčku Akce 1  zvolením Buy/Sell 2.

1
2

Následným kliknutím na OK se nám tento Kombo příkaz přidá na nástěnku. Všimněme si, že kontraktní měsíc a měsíc dodání jsou odlišné! Popis nám tedy správně ukazuje, že koupením 1 tohoto spreadu kupujeme jedno Listopadové CL 2  (které má last trading day v říjnu) a prodáváme jedno Prosincové CL 3 , které má LTD v Lisopadu. Kontrola této tabulky je poslední možnost kontroly před vyplněním příkazního lístku!

2
3
1

Následně již postupujeme jako při zadávání klasického příkazu, kliknutím na nabídku (chceme-li koupit) vyvoláme klasický příkazový řádek nebo lístek, který vyplníme podle našeho uvážení – určíme počet spreadů, zvolíme typ příkazu, platnost příkazu a popřípadě limitní cenu. Můžeme rovněž připojit příkaz na výběr zisku a zkontrolovat si Margin Impact.

Mohlo by vás zajímat

Od 1. května 2017 končí platnost datových balíčků na americké trhy „US Value Bundle“. Pakliže jste odebírali tato data, dojde k jejich automatické deaktivaci. V případě, že chcete mít živá data na americké akciové trhy, bude potřeba si objednat jiný datový balíček. V tomto článku si ukážeme, jaké datové balíčky zvolit jako náhradu za US Value Bundle.

Je možné si předplatit přístup na prakticky všechny americké trhy a vidět data všech instrumentů (akcií, opcí, futures, indexů i pink sheetů) a to včetně premarketu a aftermarketu. V případě, že žádný z balíčků neobjednáte, budete stále moci obchodovat, pouze neuvidíte živá data, ale uvidíte data o 15 minut zpožděná.

Z nabídky dole vybere příslušné produkty, které byte chtěli obchodovat

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD za měsíc – nabízí údaje o cenách v reálném čase pro všechny americké akcie obchodované na NYSE (kromě penny stocks) a to mezi 14:00 – 22:00 hodinou středoevropského času. Pro akcie primárně obchodované na burze NYSE zobrazí reálná data i v premarketu a aftermarketu, tedy od 10:00 do 02:00 středoevropského času.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD za měsíc – datový balíček, který obsahuje tituly obchodované na burze AMEX, která je součástní NYSE. Na AMEX se obchodují akcie středně kapitalizovaných amerických firem a především fondy.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD za měsíc – obsahuje data akciových trhů největší elektronické burzy světa NASDAQ, která se zaměřuje především na akcie IT firem (Apple, Google, Microsoft..)

Tato trojkombinace Vám zajistí reálná tržní data pro všechny americké akcie. Nepotřebujete-li vidět data všech akcií, ale kupř. pouze těch, které se obchodují na NASDAQu, pak stačí objednat pouze jeden z nich.

Celkové náklady:
4,50 USD měsíčně

OPRA (US Options Exchanges),  1,50 USD měsíčně/zdarma – obsahuje aktuální ceny všech amerických opcí  v obchodních hodinách mezi 15:30 a 22:00 středoevropského času. Balíček je zdarma v případě, že proobchodujete na komisích více než 20 USD měsíčně.

Celkové náklady:
Proobchodované komise < 20 USD: 1,5 USD měsíčně
Proobchodované komise > 20 USD: zdarma

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD měsíčně/zdarma – obsahuje data všech futures trhů, obchodovaných na CME Group. Zároveň k tomu nabízí data všech penny stocks a indexy Dow Jones a S&P 500. Datový balíček je zdarma v případě, že měsíčně proobchodujete na komisích více než 30 USD. V opačném případě stojí 10 USD měsíčně.

Celkové náklady:
Proobchodované komise < 30 USD: 10 USD měsíčně
Proobchodované komise > 30 USD: zdarma

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD za měsíc – nabízí údaje o cenách v reálném čase pro všechny americké akcie obchodované na NYSE (kromě penny stocks) a to mezi 14:00 – 22:00 hodinou středoevropského času. Pro akcie primárně obchodované na burze NYSE zobrazí reálná data i v premarketu a aftermarketu, tedy od 10:00 do 02:00 středoevropského času.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD za měsíc – datový balíček, který obsahuje tituly obchodované na burze AMEX, která je součástní NYSE. Na AMEX se obchodují akcie středně kapitalizovaných amerických firem a především fondy.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD za měsíc – obsahuje data akciových trhů největší elektronické burzy světa NASDAQ, která se zaměřuje především na akcie IT firem (Apple, Google, Microsoft..)

OPRA (US Options Exchanges),  1,50 USD měsíčně/zdarma – obsahuje aktuální ceny všech amerických opcí  v obchodních hodinách mezi 15:30 a 22:00 středoevropského času. Balíček je zdarma v případě, že proobchodujete na komisích více než 20 USD měsíčně.

Celkové náklady:
Proobchodované komise < 20 USD: 6,00 USD měsíčně
Proobchodované komise > 20 USD: 4,50 USD měsíčně

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD za měsíc – nabízí údaje o cenách v reálném čase pro všechny americké akcie obchodované na NYSE (kromě penny stocks) a to mezi 14:00 – 22:00 hodinou středoevropského času. Pro akcie primárně obchodované na burze NYSE zobrazí reálná data i v premarketu a aftermarketu, tedy od 10:00 do 02:00 středoevropského času.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD za měsíc – datový balíček, který obsahuje tituly obchodované na burze AMEX, která je součástní NYSE. Na AMEX se obchodují akcie středně kapitalizovaných amerických firem a především fondy.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD za měsíc – obsahuje data akciových trhů největší elektronické burzy světa NASDAQ, která se zaměřuje především na akcie IT firem (Apple, Google, Microsoft..)

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD měsíčně/zdarma – obsahuje data všech futures trhů, obchodovaných na CME Group. Zároveň k tomu nabízí data všech penny stocks a indexy Dow Jones a S&P 500. Datový balíček je zdarma v případě, že měsíčně proobchodujete na komisích více než 30 USD. V opačném případě stojí 10 USD měsíčně.

Celkové náklady:
Proobchodované komise < 30 USD: 14,50 USD měsíčně
Proobchodované komise > 30 USD: 4,50 USD měsíčně

OPRA (US Options Exchanges),  1,50 USD měsíčně/zdarma – obsahuje aktuální ceny všech amerických opcí  v obchodních hodinách mezi 15:30 a 22:00 středoevropského času. Balíček je zdarma v případě, že proobchodujete na komisích více než 20 USD měsíčně.

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD měsíčně/zdarma – obsahuje data všech futures trhů, obchodovaných na CME Group. Zároveň k tomu nabízí data všech penny stoks a akcií indexu Dow Jones a S&P 500 Datový balíček je zdarma v případě, že měsíčně proobchodujete na komisích více než 30 USD. V opačném případě stojí 10 USD měsíčně.

Celkové náklady:
Proobchodované komise < 20 USD: 11,50 USD měsíčně
Proobchodované komise 20 – 30 USD: 10,00 USD měsíčně
Proobchodované komise > 30 USD: Zdarma

NYSE (Network A/CTA), 1,50 USD za měsíc – nabízí údaje o cenách v reálném čase pro všechny americké akcie obchodované na NYSE (kromě penny stocks) a to mezi 14:00 – 22:00 hodinou středoevropského času. Pro akcie primárně obchodované na burze NYSE zobrazí reálná data i v premarketu a aftermarketu, tedy od 10:00 do 02:00 středoevropského času.

AMEX (Network B/CTA), 1,50 USD za měsíc – datový balíček, který obsahuje tituly obchodované na burze AMEX, která je součástní NYSE. Na AMEX se obchodují akcie středně kapitalizovaných amerických firem a především fondy.

NASDAQ (Network C/UTP), 1,50 USD za měsíc – obsahuje data akciových trhů největší elektronické burzy světa NASDAQ, která se zaměřuje především na akcie IT firem (Apple, Google, Microsoft..)

OPRA (US Options Exchanges),  1,50 USD měsíčně/zdarma – obsahuje aktuální ceny všech amerických opcí  v obchodních hodinách mezi 15:30 a 22:00 středoevropského času. Balíček je zdarma v případě, že proobchodujete na komisích více než 20 USD měsíčně.

US Securities Snapshot and Futures Value Bundle, 10 USD měsíčně/zdarma – obsahuje data všech futures trhů, obchodovaných na CME Group. Zároveň k tomu nabízí data všech penny stoks a akcií indexu Dow Jones a S&P 500. Datový balíček je zdarma v případě, že měsíčně proobchodujete na komisích více než 30 USD. V opačném případě stojí 10 USD měsíčně.

Celkové náklady:
Proobchodované komise < 20 USD: 16,00 USD měsíčně
Proobchodované komise 20 – 30 USD: 14,50 USD měsíčně
Proobchodované komise > 30 USD: 4,50 USD měsíčně

Chcete-li vzhledem k výše uvedenému změnit svůj datový balíček, nebo si předplatit nový, postupujte podle návodu, který najdete na této stránce.

K ceně za datové a zpravodajské balíčky Vám bude navíc účtováno DPH podle země, kterou máte uvedenou u investičního účtu.

Upozornění: Berte prosím na vědomí, že platba za datový balíček je účtována vždy za kalendářní měsíc. Objednáte-li si datový balíček na konci měsíce, zaplatíte stejnou částku, jako když si ho objednáte na začátku měsíce. Pakliže si jednou datový balíček objednáte, automaticky se obnovuje začátkem každého kalendářního měsíce, dokud předplatné nezrušíte.

Mohlo by vás zajímat

Chcete-li si změnit heslo, přihlaste se do Správy účtu a přejděte na User Settings.

Následně vyberte nastavení u Password  1.

1
Zobrazí se tabulka, do které si zadejte nejprve aktuálně platné heslo 1, dále si zvolte nové heslo 2 a ještě jednou nové heslo potvrďte. Vše následně stvrďte kliknutím na Continue vpravo dole. Heslo musí být minimálně osm znaků dlouhé a musí obsahovat minimálně jednu číslici a minimálně jedno písmeno.

1
2
Pokud Vás systém následně vyzve o potvrzení změny skrze zabezpečovací zařízení aplikace LYNX Trading nebo SMS, tak vepište příslušný kód 1 a potvrďte Continue.

1
Následně se Vám na obrazovce objeví potvrzení, že změna hesla proběhla úspěšně.

Mohlo by vás zajímat

Chcete-li zkontrolovat, jaké maržové požadavky jsou spojeny s výpisem  konkrétní opce, postupujte podle pokynů. Vyhledejte si příslušnou opci, kterou chcete vypsat a připravte si opční kontrakt do příkazového řádku. Návod, jak si opci vyhledat, najdete zde. V našem příkladu jsme vyhledali call opci na akcie společnosti Adidas (ADS).

Klikněte na opční kontrakt pravým tlačítkem, zobrazí se menu, ve kterém zvolíte Prodat. Alternativně můžete dvakrát poklikat na sloupec Poptávka.

1
2
Máte li zpožděná data, zobrazí se příkazový lístek, ve kterém si nadefinujete parametry obchodu, množství 1 , typ příkazu 2 , cenu 3, platnost 4. Nakonec klikněte na náhled.

1
4
2
3
5
Zobrazí se náhled příkazu, kde ve spodní části vidíte požadavky na margin (Margin impact). Zobrazené cifry jsou vždy v základní měně účtu. Ve sloupci Aktuální na řádku Počáteční marže 1 uvidíte, kolik je aktuálně v marži blokováno. Sloupec Změna 2  udává, dopad aktuálního obchodu na marži, tedy tolik, o kolik se marže navýší otevřením pozice.

Řádek udržovací marže udává požadavky na marži mimo obchodní hodiny.

1
2
V případě, že se Vám nezobrazí příkazový lístek, ale přímo se přenese opční kontrakt do platformy, klikněte pravým tlačítkem myši na vytvořený opční kontrakt a z rozbaleného menu vyberte Check Margin

1
 Stejným způsobem si můžete zjistit maržové požadavky u dalším pákových instrumentů.

Mohlo by vás zajímat

Otevřením maržového účtu získáváte možnost obchodovat na marži. Pro obchodování např. s opcemi a futures je maržový účet nezbytný. Na maržovém účtu je nezbytný zůstatek alespoň $2000 nebo ekvivalent v jiné měně. Pokud částka účtu klesne pod tuto hranici, účet se bude chovat jako hotovostní.

LYNX se sktriktně drží pravidel a vyžaduje to stejné i od svých klientů. Obchodujete-li akcie na páku, opce či futures, vystavujete se větším rizikům, které mohou být mimo jiné spojeny i s likviditou.

Využíváte-li marže, je zde několik limitů, které je nutno dodržovat. Pokud těchto limitů dosáhnete, budou Vám zaslány omezení prostřednictvím obchodní platformy. Tato upozornění také můžete zjistit ve své administraci účtu, kam se dostanete kliknutím na ikonu Účet v levém horním rohu.

Tato upozornění získáte pouze v obchodní platformě LYNX TWS. V plaftormě LYNX Basic takovéto upozornění nejsou a společnost LYNX Vás ohledně maržových nedostatků nebude kontaktovat žádným způsobem.

Co a jak sledovat, při obchodování na marži

Klikněte na ikonu Účet 1  v platformě LYNX TWS.

1
Otevře se okno a zajímá Vás třetí okno s hlavičkou K dispozici pro obchodování. Na následujícím obrázku je účet investora, který má více než dostatek volných prostředků. Při obchodování na úvěr Vás nejvíce zajímají následující tři hodnoty:

Aktuální nadměrná likvidita 1, počítaná jako rozdíl dostupných fondů a blokovaných marží
Speciální záznamový účet 2, který reprezentuje určitou formu „cash-flow“ Vašeho účtu
Nadměrná likvidita přes noc 3, ve kterém jsou zahrnuty (zpravidla vyšší) maržové požadavky přes noc

1
2
3
4
Pokud se hodnota Aktuální nadměrné likvidity 1  nebo Speciálního záznamového účtu 2  dostane pod 5 % Netto likvidační hodnoty 4 , bude tento řádek žlutě podbarven. Netto likvidační hodnota představuje celkovou hodnotu Vašich finančních zůstatků a všech otevřených pozic.

Pokud je výše Aktuální nadměrné likvidity 1  nebo Speciálního záznamového účtu 2  negativní, značí to, že je Váš účet deficitní a tento řádek bude zvýrazněn červeně. Broker má v tomto případě právo (nikoliv povinnost) uzavřít automaticky jednu nebo více pozic, aby deficit dorovnal.

Je-li hodnota Aktuální nadměrné likvidity nebo Speciálního záznamového účtu mezi 21:50 – 22:15 negativní a držíte-li evropské futures nebo americké akcie, opce či futures, pak systém automaticky uzavře jednu či více pozic na amerických titulech, tak aby se tyto hodnoty dostaly do pozitivních čísel. Pokud máte nakoupeny pouze evropské akcie nebo opce, tak Vám obchodní platforma uzavře jednu či více pozic až další obchodní den po otevření evropských trhů (okolo 9:10). Tyto pozice se zavírají až další obchodní den proto, že burzy s evropskými akciemi a opcemi jsou ve 21:50 již zavřeny, a musí se tedy počkat na další obchodní den a otevření evropských trhů.

Nadměrná likvidita přes noc

Chcete-li převést svou otevřenou pozici do dalšího obchodního dne, hodnota Vaší Nadměrné likvidity přes noc 3 musí být kladná. Jestliže je tato hodnota negativní, obchodní platforma automaticky uzavře jednu nebo více pozic během posledních obchodních 15 minut na trhu, aby deficit dorovnala, a nedovolí Vám držet pozici do druhého dne. Opět zde záleží na tom, které burzy obchodujete.

Máte-li nakoupeny evropské akcie nebo opce, které si chcete převést do dalšího obchodního dne, a hodnota Nadměrné likvidity přes noc je v 17:15 záporná,  systém uzavře jednu či více Vašich pozic dříve, než trh zavře (v 17:30). Držíte-li pozici v evropských futures nebo v amerických akciích, opcích či futures, které si chcete převést do dalšího obchodního dne, a hodnota Vaší Nadměrné likvidity přes noc je ve 21:50 záporná, pak obchodní platforma automaticky uzavře jednu nebo více Vašich pozic na amerických titulech, než se trh zavře (ve 22:15).

Závěrem

Mějte  přehled o svém účtu, a pokud vidíte žlutou či červenou barvu ve svém přehledu, pak je Vaše likvidita nízká nebo záporná. Buďte opatrní, hlídejte svůj účet a jakmile se objeví problém, rychle jednejte!

Mohlo by vás zajímat

Pro každoroční daňové přiznání je třeba doložit potřebné dokumenty pro správce daně. U LYNX nelze automaticky vygenerovat daňový doklad, můžete si nicméně ve správě účtu vygenerovat kompletní přehled provedených transakcí, který obsahuje veškeré potřebné údaje.

Přihlaste se do Správy Účtu a otevřete sekci Reports a Activity

Po otevření záložky Reports klikněte na modré pole s Vaším číslem účtu 1 vedle nadpisu Reports.

1

 

Po pravé straně se Vám zobrazí možnost výběru mezi Vaším stávajícím a původním účtem. Fajfku zaklikněte u Vašeho původního účtu, a naopak odfajfkujte Vaše aktuální číslo účtu. Následně klikněte na Continue 1 .

1

Následně již vedle nadpisu Reports uvidíte Vaše původní číslo účtu. Pro vygenerování výpisu následně postupujete dále.

Zde máte různé možnosti generování reportů. Pro získání uceleného přehledu transakcí na investičním účtu vyberte první možnost “Activity” 1  a klikněte na šipku 2 na konci řádku.

 

1
2

 

Budete-li chtít report za určité období, zvolte tedy období, za které chcete výpis provést tím, že přepnete na Custom Date Range 1 a nastavte počáteční 2 a koncové 3 datum. Pokud chcete roční výpis vyberte periodu “Annual”. Nakonec klikněte na RUN 4.

1
2
3
4

 

Přehled výpisu vypadá následovně:

Každý jednotlivý řádek ve výpisu je možné otevřít a podívat se detailněji na všechny informace, které Vás zajímají. Ve výpisu najdete kompletní informace o stavu účtu, provedených obchodech, otevřených poziciích, připsaných dividendách apod.

Zde máte různé možnosti generování reportů. Pro získání uceleného přehledu transakcí na investičním účtu vyberte první možnost “Activity” 1  a klikněte na šipku 2 na konci řádku.

1
2

 

Budete-li chtít report za určité období, zvolte tedy období, za které chcete výpis provést tím, že přepnete na Custom Date Range 1 a nastavte počáteční 2 a koncové 3 datum. Pokud chcete roční výpis vyberte periodu “Annual”. Nakonec klikněte na RUN 4.

1
2
3
4

 

Přehled výpisu vypadá následovně:

Každý jednotlivý řádek ve výpisu je možné otevřít a podívat se detailněji na všechny informace, které Vás zajímají. Ve výpisu najdete kompletní informace o stavu účtu, provedených obchodech, otevřených poziciích, připsaných dividendách apod.

Držíte-li akciové tituly, které vyplácí dividendy, najdete jejich výši v sekci Dividends. Pakliže řádek Dividends ve svém výpisu neuvidíte, znamená to, že jste doposud žádné neobdrželi. Nejčastější formou výplaty dividendy je hotovost, ze které se strhává příslušná daň. Bližší informace o způsobu vyplácení dividend u LYNX najdete v našem článku.

Den po ex-dividend date uvidíte změnu v záložce Change in Dividend Accruals 1. To značí, že jste byli registrovaní majitelé společnosti v rozhodný den a proto máte nárok na dividendu.

Druhá změna proběhne v payment date (den výplaty), kdy se sníží hodnota v záložce Change in Dividend Accruals 1 (váš nárok zmizí) a částka se připíše do záložky Dividends 2. Tato hodnota je nižší než dříve zobrazené číslo ve sloupci Gross Amnt o výši srážkové daně (Withholding tax). Právě záložka Withholding Tax 3 se zobrazí napravo od Dividends.

Vyplacená dividenda, kterou na Váš účet obdržíte, bude standardně snížena o srážkovou daň, jelikož zdanění dividend probíhá vždy u zdroje. Proti zabránění dvojímu zdanění u amercikých akcií je třeba mít správně vyplněný formulář W-8BEN.

Pokud si zvolíte jako metodu vyplacení dividendy obdržení nových akcií společnosti, pak bude zobrazení ve Vašem výpisu z obchodního účtu rozdílné.

1
2
3
 

LYNX umožňuje investorům přístup na více než 100 trhů po celém světě prostřednictvím široké nabídky instrumentů. Naučte se přidávat si další investiční nástroje do své platformy.

Nyní se nacházíte ve Správě účtu a je potřeba přejít do Account Settings.

Na další straně je sekce Financial Information 1 . Každý instrument, aby bylo možné získat povolení na jeho obchodování, potřebuje specifické finanční zázemí investora, investiční cíle (Investment Objectives) 2  a zdroj prostředků (Source of funds) 3 . Ty je možné upravit kliknutím na tlačítko nastavit 4 u „Financial information“.

Ve spodní části je sekce Trading Permissions 5, kde uvidíte aktuálně povolené instrumenty.

1
2
3
4
5

Chcete-li přidat nebo odebrat určité obchodní povolení, klikněte na modré ozubené kolečko 1 .

1
Po rozbalení nabídky pro daný instrument se zobrazí jednotlivé lokality, kde je obchodování již povoleno. Vy zde můžete přidat další lokalitu nebo typ daného instrumentu kliknutím na tlačítko Add 1.

1
Po prokliknutí Add se zobrazí nabídka pro daný instrument. Stačí fajfkou 1 označit to, o co máte zájem a kliknout na tlačítko Save 2 .

2
1
Následně Vás systém vrátí na předchozí stránku. Takto vyberte všechny instrumenty, o které máte zájem. Pokud je nemůžete nalézt, dole je možnost kliknout na Additional products 1, kde se Vám zobrazí rozšířená nabídka. Po kompletaci Vašich voleb klikněte na tlačítko Continue 2, které je na stránce vpravo dole.

1
2
Po tomto kroku Vám často vyskočí okno s podmínkami daného produktu a disclaimerem. Vše si prosím přečtěte a v případě souhlasu a nutnosti podepište na Vaší klávesnici do políčka Sign Here 1. Podpis musí být bez diakritiky a s dodržením malých a velkých písmen. Na závěr stačí kliknout na tlačítko Continue 2.

1
2
Následně by se Vám mělo objevit potvrzení, že Vaše žádost byla přijata a časový horizont, v jakém bude zpracována. Obvykle se tak stane do 24 hodin.

Penny stocks/pink sheets a ADR/ADS

V případě Penny Stocks se jedná se o akcie malých společností, typicky v ceně do 5$,které se obchodují v USA OTC, tedy na neregulovaném trhu. Je potřeba mít na paměti, že jde o nejrizikovější možný segment akcií, které můžete jako investor nebo trader obchodovat a hrozí zde největší riziko ztráty Vašeho kapitálu. Můžete si jej vyžádat v kategorii Stocks/USA/, „Penny stocks“.

Pod touto kategorií jsou schovány i akcií zahraničních společností, které se obchodují v USA ve formě tzv. ADR. Pokud jde o třídu „Unsponsored ADR“, obchodují se rovněž OTC a je pro ně zapotřebí toto specifické povolení.

China Connect

LYNX je prvním brokerem v České republice, který umožňuje obchodovat s akciemi téměř 600 čínských společností na burze v Šanghaji. A-shares jsou akcie čínských společností obchodované na burze v Šanghaji, které jsou určeny primárně čínským investorům. Díky spolupráci mezi burzami v Šanghaji a Hong Kongu jsou prostřednictvím LYNX čínské akcie dostupné i českým investorům.

Je pro ně rovněž potřeba specifické obchodní povolení.

Leveraged products

Svébytná kategorie produktů, která obsahuje možnost obchodovat inverzní produkty, pákové produkty, aktiva s expozicí ke kryptoměnám a produkty navázané na volatilitu. Ve všech případech se jedná o velice volatilní podklady a benchmarky, riziko je tedy opět velmi vysoké. Nepovoluje se pro jednotlivé země, pouze globálně.

Mohlo by vás zajímat

Formulář W-8BEN, v úředničtině „prohlášení o zahraničním statusu skutečného vlastníka pro účely srážkové daně a pro oznamovací povinnosti“. Díky elektronickému podpisu tohoto formuláře můžete požívat výhod ze smluv o zamezení dvojímu zdanění mezi (obvykle) ČR/SR a USA. Obdobný formulář je k vyplnění také pro Kanadu a Austrálii. Prakticky to znamená, že Vaše dividendy např. z USA budou daněny pouze jednou, standardně sazbou srážkové daně 15 %. Pojďme si tedy ukázat, jak formulář zkontrolovat, případně vyplnit. Po vyplnění je platný 3 roky a systém si automaticky vyžádá jeho aktualizaci, pokud je to potřeba.

Otevřete si v prohlížeči webovou stránku www.lynxbroker.cz a přihlaste se do Správy účtu.

Ve Správě účtu si otevřete Account Settings.

Zde v sekci Profile(s) klikněte na „i1 vlevo od Vašeho jména.

1
A otevře se Vám následující tabulka. V jejím pravém dolním rohu je možnost „Update tax forms1, aktualizovat daňové formuláře. Tu prosím proklikněte.

1
Následně doplníte osobní údaje k účtu a pak Vás systém pustí aktualizovat/opravit daňové formuláře. Ty se mohou lišit podle toho, jestli je účet na FO nebo PO a rovněž podle toho, jaké instrumenty obchodujete.

Důležité: Společnost LYNX neposkytuje daňové poradenství, odpovědnost za správné vyplnění dotazníků vždy leží na klientovi. I přes naši snahu poskytovat klientům komplexní informace a vyjít jim ve všem maximálně vstříc není v našich silách mít ucelený přehled o neustále se měnící legislativě. V případě pochybností proto prosím kontaktujte Vašeho daňového poradce, který Vám bude schopen dát kvalifikovanou odpověď, za kterou případně ponese následky.

V další části se obrazí předvyplněný daňový formulář W-8BEN, ve kterém pro jistotu překontrolujte všechna data.

Dále se ujistěte, že ve druhé sekci (Part II) 1 je správně uvedena Vaše daňová rezidence 2 a jde zde uvedeno „Yes“ 3, tedy že máte oprávnění požívat výhod vyplývajících ze smlouvy o zamezení dvojímu zdanění s USA. Prakticky to znamená to, že Vaše dividendy z USA budou daněny sazbou 15%.

 

1
3
2

 

Pak jen stačí v dolní stránce potvrdit, že všechny Vaše údaje jsou aktuální a pravdivé („Yes“ a „Yes“) 1 a elektronicky se podepsat. Při podpisu prosím zachovejte velká a malá písmena a podepište se bez diakritiky.

1
1

Na následující stránce Vám vyskočí obdobný formulář, v tomto případě pro Kanadu a Austrálii. Opět je zde potřeba ohlídat, že si nárokujete výhodnější sazbu daně a elektronicky podepsat stejným způsobem.

Aplikace LYNX Trading slouží jako SLS (Secure Login System) prvek, který zajišťuje bezpečné přihlášení pomocí dvou na sobě nezávislých prvků. Zároveň tato aplikace slouží jako mobilní aplikace pro obchodování.

Jaké má aplikace LYNX Trading výhody?

 • Rychlá instalace – není zapotřebí čekat na poštovní doručení fyzického zařízení (karty), které se používalo v minulosti. Během pár minut je bezpečnostní systém aktivní.
 • Vhodné pro uživatele s více účty – aplikace umožňuje generování kódů pro několik účtů, čímž je nahrazena nutnost držení několika bezpečnostních karet, které se využívaly v minulosti.
 • Zabezpečení pro každý účet.
 • Denní limit pro výběr je 200.000$, maximálně můžete za pět pracovních dní vybrat 600.000$. Pokud si přejete vybrat nad limit, kontaktujte nás prosím na telefonním čísle 800 877 877

Nejprve je potřeba aplikaci stáhnout ať už z Google Play v případě mobilních telefonů s operačním systémem Android, anebo z App Store v případě mobilních telefonů od Apple. Aplikace má v obou případech název LYNX Trading.

 

Po stažení si aplikaci otevřete. Uvidíte následující obrazovku. Klikněte na tlačítko REGISTER TWO-FACTOR.

 

Pokud se Vám po otevření aplikace objeví obrazovka s políčky pro vyplnění přihlašovacích údajů, tak vlevo nahoře klikněte na SERVICES a opět se Vám zobrazí základní obrazovka s tlačítkem REGISTER TWO-FACTOR.

 

Po kliknutí na pole REGISTER TWO-FACTOR se Vám zobrazí informace o tom, jaký postup bude následovat. Klikněte dole na pole Continue.

 

 

Na další stránce do řádku Username vyplňte Vaše přihlašovací jméno pro Lynx účet a do řádku Password heslo. Následně opět klikněte na Continue.

 

 

Následně Vám přijde na Váš mobilní telefon SMS s číselným kódem. Kód ze SMS opište do příslušného řádku v mobilní aplikaci a klikněte na SEND. V případě, že jste do současnosti používali k ověření kartičku, tak místo SMS je potřeba ověření pomocí této karty.

 

 

Na další stránce je potřeba vytvořit PIN, který budete následně používat k přihlášení. PIN musí být čtyř až šestimístný a může se jednat o kombinaci čísel a písmen. Toto heslo napište do řádku PIN a zopakujte do řádku REPEAT PIN. Následně klikněte na ACTIVATE.

 

 

Následně se Vám zobrazí informace, že aktivace proběhla úspěšně. Kliknutím na tlačítko DONE aktivaci dvoufaktorového ověření ukončíte.

 

Po přihlášení do platformy či Správy účtu Vám ve standardním případě přijde do telefonu notifikace. Notifikace nepřichází v případě, kdy telefon není připojen k internetu či pokud nemáte v nastavení telefonu nastavenu možnost přijímání notifikací pro danou aplikaci.

 

 

Po otevření notifikace se Vám otevře aplikace. V závislosti na možnostech Vašeho telefonu vžaduje aplikace potvrzení buď otuskem prstu, přes Face ID, nebo přes zadání PIN. Do pole PIN napište kód, který jste si vytvořili při registraci dvoufaktorové ověření. Následně klikněte na pole LOG IN a budete do dané platformy přihlášeni.

 

 

Pokud Vám po přihlášení do platformy či Správy účtu nepřijde do telefonu notifikace, tak nejprve v nastavení telefonu zkontrolujte, zda máte povoleno vyskakování notifikací pro danou aplikaci a máte telefon připojený k internetu. V případě, kdy Vám notifikace nedorazí je potřeba po vyplnění přihlašovacích údajů kliknout na „Klikněte zde, pokud jste neobdrželi zprávu“ v případě Lynx Basic a „Click here if you did not receive the message.“ v případě Správy účtu. Na obrazovce počítače se Vám zobrazí ve formě Challenge/Výzvy šestimístné číslo.

 

 

Následně otevřete mobilní aplikaci a klikněte na pole AUTHENTICATE.

 

 

V případě, kdy se Vám zobrazí obrazovka, na které je potřeba vyplnit přihlašovací údaje, tak klikněte vlevo nahoře na SERVICES a následně se Vám zobrazí obrazovka s polem AUTHENTICATE.

 

 

Na další stránce do pole PIN vyplníte PIN, který jste si vytvořili při registraci dvoufaktorového ověření, do pole Challange opíšete šestimístný kód, který se Vám zobrazil na Vašem počítači.  Následně kliknete na pole GENERATE RESPONSE.

 

 

Na telefonu se Vám zobrazí osmimístný kód nazvaný Response String. Ten opíšete do připraveného pole, které se Vám objevilo na počítači. V případě Lynx Basic je nazváno Řetězec odpovědi, v případě Správy účtu jako Response String. Po opsání kliknete na počítači na Přihlásit/Login a tím se přihlásíte.

 

Co dělat, když nepřichází aktivační SMS?

Nejprve zkuste restartovat telefon, pokud to nepomůže tak se přesvědčte, že máte v účtu verifikované Vaše mobilní číslo. Můžete tak učinit přihlášením se do správy a zde je Vaše telefonní číslo uvedené v sekci Settings/User Settings a Mobile Number.

Dá se aplikace vypnout, nebo používat jiná forma zabezpečení?

Nikoliv. Z bezpečnostních důvodů musí být přes aplikaci chráněn každý LYNX účet. Jejím prostřednictvím potvrzujete např. i výběry peněz a změny osobních informací ve správě účtu.

Lze aplikaci využívat i na iPad a Android tabletech?

Ano. Aplikaci je možno stáhnout a používat i na iPad a dalších tabletech. Postup je stejný jako při instalaci a aktivaci pro telefony.

Lze aplikaci využívat na více zařízení?

Ne. Z bezpečnostních důvodů je možno využívat aplikaci LYNX trading pouze na jednom zařízení pro jeden účet. V případě, že si kupříkladu pořídíte telefon nový, bude potřeba přenastavit LYNX trading na tento nový přístroj stejným způsobem jako v případě první registrace dvoufaktorového ověření.

Mohu aplikaci využívat pro přihlášení do více účtů?

Ano. Aplikace LYNX trading umožňuje generování přihlašovacích kódů pro několik účtů. Jestliže máte několik účtů, pak již nemusíte držet několik fyzických bezpečnostních zařízení. Uživatele přidáte tak, že kliknete na pole Authenticate a Add User.

Je aplikaci možno využívat u všech účtů?

Z bezpečnostních důvodů není možno ověření pomocí aplikace využívat u účtů, jejichž hodnota přesahuje $1 milion. Tyto účty vyžadují dodatečné bezpečnostní zařízení.

Iceberg příkaz umožňuje obchodníkovi skrýt skutečnou velikost příkazu do několika předvolených příkazů s nižším objemem.

Máte-li zájem koupit větší množství akcií, futures nebo opcí, ale nechcete, aby trh viděl tuto větší objednávku, pak si můžete zvolit velikost objemu, kterou si přejete zobrazit ostatním účastníkům trhu.

Abyste mohli zadávat tento pokyn, pak je nutné mít zobrazený sloupeček Zobrazit množství.

Přidáte si jej v Globální konfiguraci platformy (Editovat 1 -> Globální konfigurace 2).

1
2
 Zde vyberete Obchodní nástroje 1 -> Monitor kotací 2 -> Výchozí rozvržení 3 a v záložce zvolíte Sloupce příkazu 4, kde rozkliknete Množství 5 a označíte Zobrazit množství 6 . Kliknutím na Přidat 7 a potvrzením OK 8 tento sloupec přidáte do základního okna platformy.

1
2
3
4
5
6
7
8
Pro zadání iceberg pokynu na nákup 1000 akcií Microsoft vytvoříme nejprve kupní příkaz limitní (LMT), kde jako množství zadáme 1000 1 a ve sloupci Zobrazit množství 2 vyplníme požadovanou velikost, která bude zobrazena na trhu – řekněme 100 akcií 3. Nyní již pouze zvolíme limitní cenu, čas v platnosti a potvrdíme kliknutím na Přenést 4.

Systém bude umísťovat na trh objednávky po 100 akciích a použije vlastnost příkazu Immediate-or-Cancel (okamžitě nebo zrušit).

1
2
3
4
Příkaz na nákup 1000 akcií se zobrazí jako 10 pokynů na nákup 100 akcií.

Může se stát, že např. při aktualizaci svého počítače Vám omylem zmizí nastavení Vaší obchodní obrazovky v platformě TWS. Naštěstí si můžete obnovit původní nastavení až na 5 dní přešlých dní zpět.

Pro obnovení klikněte v levém horním rohu na Soubor 1 a zvolte Settings recovery 2

2
1
Otevře se vám okno s několika přednastavenými dny. K těmto datům si můžete platformu obnovit.

V případě, že vám žádný den nevyhovuje, klikněte na poslední řádek Nastavit.

Otevře se Vám okno s uloženými nastaveními TWS platformy za posledních 5 dní. Nastavení se Vám ukládá až na 5 předchozích dní ve formátu tws.Den.xml. Budete-li si chtít obnovit nastavení kupř. z minulého úterý, pak zvolíte soubor tws.Tue.xml 1 a kliknete na Open 2 .

1
2
 Vámi požadované předchozí nastavení plaformy je zpět nahráno.

Pokud byste měli zájem o původní nastavení platformy, které jste měli nahrano po založení účtu, kontaktujte LYNX na telefonním čísle 800 877 877 nebo info@lynxbroker.cz a rádi Vám nahrajeme do platformy původní nastavení.

Tento dodatečný výdělek získáte pokud brokerovi povolíte, aby mohl Vaše akcie půjčit investorům, kteří chtějí spekulovat nakrátko.

Prostřednictvím tzn. Stock Yield Enhancement Program (SYEP) umožníte brokerovi vypůjčit si Vaše akcie výměnou za hotovostní kolaterál a zapůjčit je dále investorům, kteří je chtějí prodat nakrátko a spekulovat tak na jejich pokles a za tuto výpůjčku akcií platí úrok. Účastníte-li se tohoto programu, pak Vám bude odměnou podíl na úroku za vypůjčení, který zaplatí investor půjčující si Vaše akcie.

Tento program je nabízen všem držitelům maržového účtu a také držitelům hotovostního účtu s kapitálem vyšším než 50 000 USD. Pro program jsou zařazeny pouze americké a kanadské akcie, ETF, preferenční akcie a americké korporátní dluhopisy.

Do programu je možno použít pouze plně splacené akcie a nikoliv cenné papíry, které jsou drženy na páku.

Vždy vidíte, kolik za zapůjčení akcií získáváte, a každý den je tento úrok připisován na Váš účet.

Program žádným způsobem neomezuje Vaše nakládání s akciemi. I když jsou Vaše akcie zapůjčeny jinému investorovi, můžete je kdykoliv prodat bez jakéhokoliv omezení. Stále jste jejím vlastníkem. Nemění se ani Vaše marginová pozice.

Pokud se rozhodnete akcie, které má vypůjčené od Vás jiný investor, prodat, není třeba žádných dalších kroků. Pouze standardně prodáte a automaticky přestanete přebírat benefity spojené s tímto programem.

Výhody programu SYEP: generování extra příjmu, Váš obchodní účet zůstává chráněn, své pozice můžete kdykoli uzavřít, žádný požadavek na minimální množství, aktivace programu během pouhých 2 minut.

Omezení programu SYEP: všechny akcie nemusí být vypujčeny, výše úroku se může denně měnit, dividendy z vypujčených akcií mohou být vyplaceny se změněnou daňovou sazbou, ztrácíte hlasovací práva spojená s akciemi.

Registrace do SYEP zabere pouhé dvě minuty. Postupujte následovně. Přihlašte se do administrace svého investičního účtu kliknutím zde. Zadejte přihlašovací jméno a heslo stejné jako při přihlášení do obchodní platformy.

V levé části v menu zvolte Settings  a následně Account Settings 1.

1

V pravé spodní části vyberte nastavení pro Stock Yield Enhancement Program 1.

1

Na další stránce uvidíte nastavení pro Stock Yield Enhancement Program, kde odsouhlaste podmínky 1 a klikněte na continue 2

1
2

Na závěr se Vám zobrazí potvrzovací  obrazovka, kde se podepíšeteodklikněte ok 1

1
U Stock uvidíte u United States (Stock Yield Enhancement Program) Pending, což znamená, že Váš požadavek čeká na vyřízení. Na druhý pracovní den bude program aktivován.

Mohlo by vás zajímat

Pokud máte otevřen hotovostní účet u LYNX a zaujaly Vás výhody maržového účtu, pak Vám tento článek ukáže, jak tuto změnu provést. Změnu je možné provést i opačně, tedy změnit maržový účet na hotovostní.

Oba typy účtů se od sebe podstatně liší v řadě záležitostí. Rozdíly najdete popsané v našem článku Rozdíly mezi maržovým a hotovostním účtem. Co mají však oba účty společné jsou poplatky spojené s jejich vedením – u obou účtů jsou nulové.

Otevřete si v prohlížeči webovou stránku www.lynxbroker.cz a přihlaste se do Správy účtu.

Po přihlášení do Správy účtu přejděte do Account Settings.

V pravé části obrazovky uvidíte aktuální konfiguraci účtu. Na řádku Account Type budete mít Cash, který je potřeba změnit na Margin. Klikněte tedy na nastavení 1.

1
Pro změnu na maržový účet si rozklikněte nabídku a vyberte Margin1. Pak potvrďte Continue 2.

1
2
Aby byl Váš účet změněn, je zapotřebí potvrdit další informace týkající se Vašeho investičního záměru, zkušeností a financí. Je nutné prokázat určité investiční znalosti. Úroveň znalosti instrumentů, které chcete obchodovat, musí být na dobré (good) nebo výborné (extensive) úrovni. Musíte mít také alespoň 100 provedených obchodů v rámci svých zkušeností. Zároveň musíte splňovat požadavky na finanční zázemí.

Maržový účet je standardně schválen během 24 hodin.

Po přihlášení do Správy účtu přejděte do Account Settings.

V pravé části obrazovky uvidíte aktuální konfiguraci účtu. Na řádku Account Type budete mít Margin, který je potřeba změnit na Cash. Klikněte tedy na nastavení 1.

1
Pro změnu na maržový účet si rozklikněte nabídku a vyberte Cash1. Pak potvrďte Continue 2.

1
2
Aby bylo možné změnu z maržového účtu na hotovostní provést, není možné mít na účtu pozice držené s využitím páky, negativní zůstatky hotovosti v kterékoliv z měn, pozice držené na krátko (short) či opční pozice, které nejsou na hotovostním účtu podporovány.

Změna je standardně provedena během 24 hodin.

Mohlo by vás zajímat

Váš obchodní účet je proti případnému zneužití chráněn mnoha způsoby. Mezi hlavní bezpečnostní prvky obchodního účtu LYNX patří následující:

 • Každý zákazník má své vlastní přihlašovací jméno a heslo. Heslo je možné kdykoliv změnit.
 • Výběr peněz je možný pouze na účet, který je veden na totožné jméno jako Váš obchodní účet – není tedy možné převádět peníze z Vašeho obchodního účtu jiným osobám nebo subjektům.
 • Majetkový účet na Vaše jméno je oddělený od prostředků brokera.
 • Na výběr prostředků z účtu existují limity.

Pro posílení již tak vysoce nadstandardní bezpečnosti využívají klienti LYNX navíc dodatečné zabezpečení účtu týkající se samotného přihlášení.

Dodatečné zabezpečení

Hlavní a preferovanou volbou dodatečného zabezpečení je mobilní aplikace LYNX Trading. V případě, že nejste vlastníkem smartphonu, je možné k dodatečnému zabezpečení účtu využít SMS.

Dále můžete v administrativní části účtu nastavit, ze kterých konkrétních IP adres je možné přihlášení k účtu.

O veškerých investicích rozhodujete vždy pouze Vy. Lynx neposkytuje investiční doporučení a ani za Vás neobchoduje.

Ano, Lynx nabízí možnost obchodování na BlackBerry prostřednictvím aplikace mobileTWS for BlackBerry. Informace k obchodování na BlackBerry jsou k dispozici zde.

Ano, Lynx nabízí možnost obchodování na iPhone prostřednictvím aplikace mobileTWS. Informace k obchodování na iPhone jsou k dispozici zde.

Ano, Lynx nabízí možnost obchodování na iPad prostřednictvím aplikace mobileTWS. Informace k obchodování na iPad jsou k dispozici zde.

LYNX nabízí investorů dva typy účtů. Hotovostní a maržový.

Účty se podstatně liší v několika základních charakteristikách:

Hotovostní účet IBIEMaržový účet IBIE
Minimální věk 18 letMinimální věk 21 let
akcie / ETF / podílové fondy
Penny Stocks
dluhopisy
warranty
nákup opcí a vypsané kryté opce
měnové konverze
akcie / ETF / podílové fondy
Penny Stocks
dluhopisy
warranty
opce
měnové konverze
futures
Opce na futures
CFD
(pákový forex)
kovy
komplexní a pákové ETP
Žádný minimální požadovaný zůstatek účtu minimální hodnota účtu 2000 EUR pro maržový účet, v opačném případě se účet chová jako hotovostní
žádné obchodování na marži: potřeba mít vypořádanou hotovost v měně obchoduSystém marží IBIE založený na riziku + ESMA CFD pravidla + maržové požadavky pro futures
Dostupné prostředky pro obchodování s CFD: volná hotovost
vypořádání: T+1 pro opce, futures a opce na futures, ostatní T+2vypořádání: T+1 pro opce, futures a opce na futures, ostatní T+2
prostředky dostupné před vypořádáním.
Prodej na krátko není k dispoziciProdej na krátko je k dispozici
Daytrading není vhodný (nutnost vypořádání
T+2)
Daytrading je dostupný
Jednoduchá struktura účtu: Účet cenných papírůDuální struktura účtu: Účet cenných papírů a CFD účet (pokud je zvolen)

 • Hotovostní účet neumožňuje možnost měnového úvěru a investor vždy může nakupovat pouze instrumenty v té měně, kterou drží na účtě. Máte-li tedy hotovostní účet a na něm kupř. 1 milion CZK a plánujete nakoupit americké akcie denominované v USD, musíte nejprve provést konverzi měny z CZK do USD. U maržového účtu nemusíte provádět konverzi, můžete si jednoduše půjčit měnu, kterou nemáte a nakoupit „na dluh“.

Jaký je minimální požadavek pro maržový účet

U maržového účtu je nezbytné, aby byla hodnota účtu neustále nad €2 000. Do hodnoty účtu se počítá hotovost ve všech měnách a také aktuální hodnota otevřených pozic. Pokud hodnota účtu klesne pod úroveň €2 000, dojde k automatické změně účtu na hotovostní. Výsledkem může být okamžité uzavření pozic držených na marži nebo na měnový úvěr. Po případném navýšení kapitálu nad €2 000 se účet automaticky začne opět chovat jako maržový.

Bližší informace o limitech maržového účtu najdete zde.

Mohlo by vás zajímat

Minimální vklad pro otevření investičního účtu u LYNX je 75 000 CZK nebo ekvivalent jiné měny.

Pro otevření maržového účtu je minimální výše prvního vkladu stanovena také na 75 000 CZK. Aby se účet mohl chovat jako maržový, musí být hodnota účtu minimálně 2000 EUR nebo ekvivalent v jiné měně. Pro obchodování na maržovém účtu je třeba nicméně počítat vždy s určitou rezervou, právě z důvodu maržového („pákového“) efektu. Výše 2000 EUR tedy představuje minimální hranici, pod kterou se účet přestává chovat jako maržový a začíná se chovat jako hotovostní.

Více o rozdílech mezi maržovým a hotovostním účtem se dozvíte zde.

Mohlo by vás zajímat