Investiční slovník

Akcie

Akcie definice

Akcie společnosti je cenný papír, který vydává akciová společnost. Akcie představuje dílčí vlastnictví společnosti v poměru k celkovému počtu akcií. Nominální hodnota akcie definuje její podíl na základním kapitálu společnosti. Tržní (kolísající) hodnota akcie je cena, za kterou se akcie v současné době obchoduje na burze. Kromě práva na výplatu úměrné části zisku společnosti k dané akcii mají akcionáři také právo účastnit se výroční valné hromady akcionářů a v případě navýšení kapitálu získat upisovací právo na přednostní nákup nových akcií. Rozdělení zisku se provádí buď přímo prostřednictvím výplaty dividend, nebo nepřímo zpětným odkupem vlastních akcií. Oba způsoby rozdělení zisku jsou navrhovány na valné hromadě akcionářů a akcionáři je schvalují. Pokud veřejně obchodovaná společnost vydá kromě kmenových akcií s hlasovacím právem také prioritní akcie, jsou chybějící hlasovací práva této kategorie akcií obvykle kompenzována mírně vyšší dividendou. Kromě toho se rozlišuje mezi akciemi na doručitele a akciemi na jméno. V případě akcie na doručitele stačí držet danou akcii, abychom mohli uplatnit daná práva. V případě akcie na jméno musí držitel zaregistrovat své jméno v registru akcionářů a uvést svou adresu a počet držených akcií, než bude moci vykonávat svá vlastnická práva. V případě registrované (vzácné) akcie s omezenou převoditelností musí společnost dát souhlas, pokud si akcionář přeje akcii prodat jinému investorovi.

Aftermarket Trading Akcie na jméno
Vyhledat v investičním slovníku