Obchodování warrantů

Mnozí investoři jsou obeznámeni s tím, jak obchodovat s warranty (opčními listy) a jak tento finanční produkt používat k ochraně svého portfolia nebo jak provádět směrové investice za účelem vytváření výnosů. Přestože se běžně používají, mohou se stále ještě vynořovat otázky týkající se mechanismu fungování a vlastností tohoto produktu. Tato brožura vysvětluje, co jsou warranty, jak fungují a k čemu je lze používat.

Poznámka: Mějte, prosím, na paměti, že warranty se považují za komplexní produkty. Transakce s nimi by měly uzavírat pouze investoři, kteří rozumí povaze a rozsahu svých práv, povinností a rizik souvisejících s obchodováním s warranty.

Vysvětlení warrantů

Warranty neboli opční listy jsou finanční nástroje, které emitují banky a jiné institucemi a s nimiž se obchoduje na burze. Obecně se dělí na produkty investičního typu a produkty obchodního typu.

Warranty jsou formou derivátu, což znamená, že svoji hodnotu odvozují z jiného aktiva (podkladového nástroje). Některé z nich dávají držitelům právo koupit nebo prodat podkladový nástroj (například akcii) emitentovi warrantu za určitou cenu podle podmínek emise. Jiné zase opravňují držitele k tomu, že v určitou chvíli mohou obdržet hotovostní platbu ve vztahu k hodnotě podkladového nástroje (např. indexové warranty).

Warranty lze emitovat na cenné papíry, jako jsou akcie a fondy obchodované na burze (Exchange Traded Funds, ETF), koš různých cenných papírů, cenový index akcií, dluh, měny nebo komodity.

Škála finančních nástrojů obchodovaných jako warranty se v průběhu času vyvíjela, takže je nyní obtížné definovat konkrétní vlastnosti všech warrantů. Warranty pokrývají širokou škálu rizikových profilů, investičních cílů a pravděpodobných výnosů.

Tato brožura obsahuje přehled běžných vlastností a obecný popis většiny typů warrantů. Nejedná se o vyčerpávající ani úplnou analýzu všech typů a vlastností warrantů. Hlavním cílem je poskytnout vám obecné informace o warrantech a některých rizicích spojených s obchodováním s warranty nebo investicemi do nich. Před nákupem warrantů byste měli porozumět podmínkám a rizikům souvisejícím s jednotlivými sériemi warrantů. Měli byste si přečíst seznamovací dokumentaci (označovanou buď jako prohlášení o seznámení s produktem či v některých případech nabídkový oběžník) připravenou emitentem warrantů a požádat svého akreditovaného poradce o konkrétní rady.

Existují dva typy warrantů – kupní warrant a prodejní warrant.

Kupní warranty

Kupní warrant dává držiteli právo koupit podkladový nástroj za určitou cenu v určitý den či dříve. Kupní warranty jsou často zahrnuty do nabídky vlastního kapitálu nebo nabídky dluhových cenných papírů společnosti. Účelem warrantu je dále podnítit zájem potenciálních investorů o novou emisi akcií nebo dluhopisů. Kupní warranty je obvykle možné od doprovodného akciového či dluhopisového certifikátu oddělit a obchodovat s nimi samostatně na hlavních burzách.

Příklad kupního warrantu

Poslední prodejní cena akcií Facebooku (FB) činí 180 USD. Dostupný devítiměsíční warrant by byl kupní warrant FB v hodnotě 180 USD. Kupující tohoto warrantu má právo koupit akcie FB za 180 USD na akcii v jakémkoli okamžiku až do expirace. Za toto právo zaplatí kupující emitentovi warrantu kupní cenu. Aby mohl toto právo na koupi akcií AAPL za určenou cenu kupující využít, musí opci uplatnit v den expirace či dříve.

Prodejní warranty

Prodejní warrant je druh cenného papíru, který dává držiteli právo (ale nikoli povinnost) prodat dané množství podkladového aktiva za stanovenou cenu k určenému datu či dříve. Prodejní warrant je opce vydaná společností, jejímž účelem je zpětně odprodat emitentovi určitý počet kmenových akcií společnosti za určitou cenu někdy v budoucnu.

Příklad prodejního warrantu

Dejme tomu, že je k dispozici devítiměsíční prodejní warrant FB v hodnotě 180 USD. Ten dává kupujícímu právo, ale nikoli povinnost prodat akcie FB za 180 USD na akcii v jakémkoli okamžiku až do expirace. Za toto právo kupující zaplatí emitentovi prodejního warrantu kupní cenu. Aby mohl toto právo na prodej akcií AAPL za určitou cenu kupující využít, musí warrant uplatnit v den expirace či dříve.

Způsob uplatnění

Je-li kupní nebo prodejní warrant uplatněn, obchoduje se s podkladovým nástrojem za určenou cenu. Tato cena se nazývá uplatňovací cena. Posledním dnem, kdy lze warrant uplatnit, se nazývá den expirace. Existují dva rozdílné způsoby uplatnění – americký styl, což znamená, že warrant lze uplatnit kdykoli přede dnem expirace a evropský styl, což znamená, že se warrant se uplatní pouze v den expirace.

Možnosti nabízené warranty

Široká škála dostupných warrantů znamená, že je lze využít k doplnění řady investičních a obchodních strategií.

Navzdory svým odlišnostem nabízejí warranty některé společné výhody. Než učiníte jakékoli rozhodnutí, je důležité vyvážit výhody obchodování s warranty a rizika.

Řízení rizik

Prodejní warranty vám při nákupu umožní zajistit si hodnotu akcií, které máte v držení, před poklesem.

Čas na rozhodnutí

Zakoupením kupního warrantu je kupní cena akcií uzamčena. To poskytuje držiteli kupní opce až do dne expirace možnost se rozhodnout, zda tuto opci uplatní a koupí podkladové akcie či nikoli. Obdobně platí, že kupující prodejního warrantu má čas na rozhodnutí, zda akcie prodá či nikoli.

Spekulace

Snadno proveditelný nákup a prodej, tzv. in-and-out obchodování opční pozice umožňuje obchodovat s opcemi, aniž byste měli v úmyslu je kdykoli uplatnit. Pokud očekáváte růst trhu, můžete se rozhodnout koupit kupní warranty. Pokud očekáváte pokles, můžete se rozhodnout koupit prodejní warranty. V obou případech můžete prodat opci před expirací, abyste dosáhli zisku nebo omezili ztrátu.

Pákový efekt

Warranty vám mohou získat expozici vůči podkladovému aktivu za část ceny. Ve výsledku vám warrant poskytuje pákový efekt, což znamená, že drobné změny v hodnotě podkladového aktiva povedou k větším změnám v hodnotě warrantu. Tím se zvyšují zisky i ztráty.

Například 5% změna v ceně podkladové akcie by mohla vést ke zvýšení tržní hodnoty warrantu o 20 %.

Omezení ztráty

Maximální částka, kterou může držitel warrantu ztratit, je částka, kterou zaplatil za warrant. Výše půjčky spojená s tímto warrantem je bez postihu. Pokud například hodnota podkladového aktiva bude nakonec nižší než výše půjčky, může se investor warrantu vzdát. Jedná se vlastnost, která umožňuje využít warranty jako pákový efekt v rámci samosprávného super fondu (Self-Managed Super Fund).

Diverzifikace

Warranty vám umožňují efektivně diverzifikovat vaše portfolio. Indexové warranty, warranty burzovně obchodovaných fondů a košové neboli basket warranty vám umožňují získat expozici vůči pohybům na širším trhu nebo v určitém sektoru, aniž byste nutně vlastnili velké portfolio, zatímco mezinárodní indexové warranty a mezinárodní akciové warranty vám poskytují přístup na mezinárodní trhy. Jiné typy warrantů vám dávají přímý přístup ke komoditám či měnám.

Charakteristika warrantů

Warranty nejsou nikterak standardizovány. Existuje široká škála typů a vlastností warrantů nabízených různými emitenty, ty se mohou velmi odlišovat.

Následující vlastnosti jsou společné pro většinu warrantů:

 1. Podkladové nástroje

Warranty se obchodují na širokém spektru cenných papírů, jako jsou akcie, indexy a měny. Tyto cenné papíry jsou označovány jako podkladové. Warranty mají ředicí účinek: když investor uplatní svůj warrant, dostane spíše nově emitované akcie než vlastnické akcie. Kupní a prodejní warranty na stejný podkladový cenný papír se označují jako třídy warrantů.

 1. Způsob vypořádání

Warrant lze dodat nebo vypořádat v hotovostí. Warranty s fyzickým dodáním se vypořádávají převodem podkladového aktiva. Pokud například uplatňujete kupní warrant GE, emitent přenese vlastnictví akcií GE na vás.

Hotovostně vypořádávané warranty se vypořádají platbou v hotovosti od emitenta jeho držiteli. Je-li warrant in-the-money, je rozdíl mezi uplatňovací cenou warrantu a cenou podkladového aktiva uhrazen držiteli.

 1. Den expirace

Datum expirace je konečným datem životnosti warrantu. Jedná se o poslední datum, kdy se warrant může uplatnit. Na konci tohoto dne warrant vyprší a právo držitele na uplatnění warrantu zaniká.

Je-li warrant právoplatně uplatněn, musí emitent dodat či převzít dodávku podkladového nástroje nebo provést platbu v hotovosti v závislosti na podmínkách warrantu.

 1. Uplatňovací (také realizační nebo strike) ceny

Uplatňovací cenou se rozumí peněžní částka, která musí být zaplacena při uplatnění warrantu:

 • držitelem warrantu emitentovi v případě kupního warrantu, nebo
 • emitentem držiteli warrantu v případě prodejního warrantu.

Uplatňovací cena se zpravidla stanovuje v okamžiku emise warrantu. Pokud dojde k nějaké podnikové události, která ovlivňuje hodnotu podkladového aktiva, například k rozdělení akcií nebo bonusové emisi, může během životnosti warrantu dojít k úpravě uplatňovací ceny. U většiny warrantů je uplatňovací cena denominována v místní měně, například v EUR. Uplatňovací cena je však vyjádřena v bodech a u některých komoditních a měnových warrantů může být vyjádřena v cizí měně.

 1. Konverzní poměr

Konverzní poměr se vztahuje k počtu warrantů, které je třeba za účelem převodu podkladového nástroje uplatnit.

Některé warranty se převádějí v poměru 1:1, zatímco u jiných je držitel povinen uplatnit dva či vícero warrantů, chce-li koupit/prodat jeden podkladový nástroj.

Za jinak nezměněných podmínek platí, že čím vyšší je konverzní poměr, tím nižší je cena warrantu. Warrant s konverzním poměrem 2:1 by se měl obchodovat přibližně na polovině ceny warrantu, který se převádí v poměru 1:1.

Při porovnávání různých warrantů na stejný podkladový nástroj je třeba brát v potaz konverzní poměr a porovnat warranty na základě výpočtu na akcii.

Nejprve si ověřte, zda jsou uplatňovací cena, den expirace a další důležité vlastnosti warrantů, které porovnáváte, stejné. Potom pro porovnání jednotlivých akcií jednoduše vynásobte cenu každého warrantu konverzním poměrem.

Oceňování warrantů

Cena warrantu závisí částečně na typu warrantu. Faktory ovlivňující oceňování obchodovaných warrantů jsou relevantní i ve vztahu k ohodnocování splátek (tzv. instalment), avšak oceňování splátek musí brát v úvahu další proměnné, například toky dividend do tranše. Tržní hodnotu warrantu lze rozdělit na skutečnou hodnotu a časovou hodnotu. Vnitřní i časovou hodnotu ovlivňují různé faktory.

Vnitřní hodnota

Základem vnitřní hodnoty warrantu je rozdíl mezi jeho uplatňovací cenou a aktuální cenou podkladového aktiva.

Kupní warrant má vnitřní hodnotu, pokud je cena aktiv vyšší než uplatňovací cena. Prodejní warrant má vnitřní hodnotu, pokud je cena aktiv nižší než uplatňovací cena.

Warrant s vnitřní hodnotou je „in-the-money“. Warrant, který je „at-the money“ nebo „out-of the money“, nemá žádnou vnitřní hodnotu. Warrant se bude bez výjimky obchodovat v hodnotě, která nebude nižší, než je jeho vnitřní hodnota.

Časová hodnota

Časová hodnota je zbývající cena warrantu nad rámec jakékoli vnitřní hodnoty.

Je-li warrant at-the-money nebo out-of-the-money, nemá žádnou vnitřní hodnotu, a celou cenu proto tvoří časová hodnota. Warrant in-the-money má vnitřní i časovou hodnotu.

Předpokládejme například, že se akcie AAPL obchodují za 235,00 USD a kupní warrant s uplatňovací cenou 230,00 USD se obchoduje za 8,00 USD.

Vlastní hodnota tohoto warrantu činí 5,00 USD (cena za akcii 235,00 USD minus uplatňovací cena 230,00 USD). Zbývající 3,00 USD tvoří časovou hodnotu warrantu.

Časová hodnota klesá, tento proces se označuje jako časový rozpad. Po expiraci warrantu je jeho časová hodnota nulová.

Ne všechny warranty se stejnou dobou do expirace mají stejnou časovou hodnotu. Warrant at-the-money má největší časovou hodnotu a čím dále je strike cena od aktuální ceny akcií, tím menší je časová hodnota warrantu. Časovou hodnotu ovlivňuje několik proměnných.

Doba do expirace

Za jinak nezměněných podmínek platí, že čím delší je doba do expirace, tím vyšší je časová hodnota warrantu.

Jako kupující warrantu chcete vidět co možná největší pohyb v ceně podkladového nástroje před expirací. Čím delší je doba do expirace, tím větší je možnost, že k takovému pohybu dojde – a tím více budete ochotni zaplatit za warrant.

Jak plyne čas, časová hodnota klesá. Časový rozpad není konstantní, ale zrychluje se s blížící se expirací. Obecným pravidlem je, že warrant ztrácí asi jednu třetinu své časové hodnoty během první poloviny své zbývající životnosti a dvě třetiny během druhé poloviny své životnosti.

Musíte si být vědomi toho, že časový rozpad vždy pracuje proti držiteli warrantu a že warrant je vyčerpatelným aktivem s omezenou živostností.

Graf časové hodnoty a doby expirace v měsících

Volatilita

Za jinak nezměněných podmínek platí, že čím volatilnější je podkladové aktivum, tím vyšší bude cena warrantu.

Volatilita se týká způsobu, jakým se chová cena podkladového aktiva, konkrétně velikost a četnost pohybů cen. Má-li cena tendenci rychle se pohybovat v širokém rozmezí, je aktivum volatilnější než aktivum, které obvykle vykazuje méně rychlé pohyby v užším rozmezí.

Graf vztahu ceny warrantu a volatility podkladového aktiva (akcie)

Úrokové sazby
Vyšší volatilita vede k vyšším cenám, a to jak u kupních, tak i u prodejních warrantů. Čím je akcie volatilnější, tím větší je šance, že dojde k velkému pohybu v ceně akcií – a tím větší jsou potenciální zisky i ztráty.

Za jinak nezměněných podmínek platí, že zvýšení úrokových sazeb povede ke zdražení kupních warrantů a zlevnění prodejních warrantů.

To je způsobeno finančními náklady/finančním prospěchem, které jsou součástí warrantu.

Zakoupením kupního warrantu můžete odložit úhradu za podkladový nástroj až do data expirace warrantu a finanční prostředky během tohoto období investovat jinde. Čím vyšší jsou úrokové sazby, tím vyšší úrok si můžete získat, a tím větší má pro vás kupní warrant cenu.

Účinek nárůstu úrokových sazeb je opačný u prodejních warrantů – tím, že spíše odkládáte příjem finančních prostředků než jejich výdej.

Dividendy

Pokud se podkladová akcie během životnosti warrantu stane ex-dividendou, cena kupního warrantu bude nižší a cena prodejního warrantu vyšší, než kdyby nebyla splatná žádná dividenda.

To je způsobeno poklesem ceny akcií, který obvykle nastává v den ex-dividendy. Účinek výplaty dividend na splátky je odlišný, neboť držitel obvykle dostává vyplacené dividendy.

Delta

Delta je poměr, jak by se cena warrantu měla změnit vzhledem k určité změně ceny podkladového nástroje.

Delta warrantu se pohybuje v rozmezí od 0 do 1.

Delty kupních warrantů jsou kladné, což naznačuje, že cena warrantu se pohybuje ve stejném směru jako cena podkladového nástroje. Delty prodejních warrantů jsou záporné, což naznačuje, že cena warrantu se pohybuje opačným směrem vzhledem k ceně podkladového nástroje.

Warranty at-the-money mají obvykle deltu kolem 0,5 neboli 50 %. Delta warrantu se tím více zvyšuje, čím více je warrant in-the-money, a tím více klesá, čím více je warrant out-of-the-money.

Pokud je například delta kupního warrantu 0,7 neboli 70 % a cena podkladových akcií vzroste o 0,10 USD, očekávali byste, že cena warrantu vzroste o 0,07 USD.

Pokud je delta prodejního warrantu 0,3 a cena podkladových akcií vzroste o 0,10 USD, očekávali byste, že cena warrantu klesne na 0,03 USD.

Emitenti warrantů

Emitent je právní subjekt, který vytváří, registruje a prodává cenné papíry za účelem financování svých operací. Emitenty mohou být korporace, investiční trusty nebo domácí či zahraniční vlády. Emitenti nesou právní odpovědnost za závazky vyplývající z emise a za podávání zpráv o finanční situaci, důležitých vývojových trendech a jakýchkoli jiných provozních činnostech v souladu s požadavky právních předpisů své jurisdikce.

Oprávnění emitenti warrantů

Warranty může emitovat pouze banka nebo jiná finanční instituce, které mají souhlas burzy působit jako emitent. Pravidla trhu stanoví přísná kritéria, která musí emitent splnit, aby mohl dostat souhlas k emitování warrantů.

Úloha emitentů warrantů

Emitenti mají ústřední roli na trhu s warranty.

Kromě emitování warrantů je jednou z nejdůležitějších funkcí emitenta vývoj nových produktů v návaznosti na poptávku investorů. V průběhu let se emitenti warrantů stali velmi kreativními při strukturování produktů tak, aby se zamlouvaly širokému spektru investorů. Vzhledem k tomu, že warranty nejsou standardizovaným produktem, jako například opce obchodované na burze, jsou natolik flexibilní, že se mohou přizpůsobit specifickým potřebám investorů.

Mezi další povinnosti emitenta patří:

 • zajištění likvidity pro obchodníky na sekundárním trhu;
 • plnění povinností za podmínek uvedených v prohlášení o seznámení s produktem – warrantem; a
 • poskytování informací, jako například indikativních cenových matic a vzdělávacích materiálů.

Povinnosti při tvorbě trhu

Emitenti warrantů mají určité povinnosti v zájmu podpory likvidních trhů, na nichž mohou držitelé warrantů své warranty prodávat.

Většina emitentů se rozhodne dostát svým závazkům tím, že vytvoří trh.

„Tvorbou trhu“ se rozumí zajištění toho, aby na trhu byla po stanovenou dobu obchodního dne zachována přiměřená nabídka a objem.

Výsledkem by mělo být, že se stanoví cena, za níž budou držitelé schopni své warranty prodávat po většinu běžného obchodního dne. Emitenti warrantů obvykle ukážou nabídkovou i poptávkovou cenu.

Indikativní cenová matice

Řada emitentů warrantů zveřejňuje indikativní cenovou matici svých warrantů na každodenním základě.

Matice stanovuje různé ceny za podkladový nástroj k danému dni a zajišťuje emitentovi spread (rozdíl) mezi očekávanou poptávkovou a nabídkovou cenou warrantu ve vztahu k této podkladové ceně.

Tyto ceny nejsou garantovány a měly by se používat jen jako vodítko. Změny volatility či jiných proměnných, které jsou citlivé na ceny, mohou znamenat, že se spread mezi nákupní a prodejní cenou emitenta bude lišit od toho, co je uvedeno v matici.

Indikativní cenovou matici warrantu naleznete na webových stránkách emitenta.

Seznamovací dokumentace

Seznamovací dokumentace obsahuje informace, které vám pomohou zhodnotit výhody, rizika, vlastnosti, práva a povinnosti spojené s warrantem a schopnost emitenta plnit své povinnosti.

Protože warranty nejsou standardizovány, mohou mezi warranty nabízenými různými emitenty existovat značné rozdíly, a to i mezi různými sériemi warrantů nabízenými jedním emitentem. Je proto nezbytné si přečíst prohlášení o seznámení s produktem – warrantem, pokud zvažujete takovou investici, abyste se ujistili, že je vhodná s ohledem na vaši finanční situaci a cíle.

Dokumentace sloužící k seznámení s warrantem je k dispozici:

 • u emitenta warrantu a
 • na webových stránkách burzy.
Rizika spojená s warranty

Existují určitá rizika spojená s investováním a obchodováním s warranty. Různé série warrantů budou mít specifická rizika a rizikové profily. Do warrantů byste měli investovat pouze v případě, že rozumíte povaze těchto produktů (konkrétně svým právům a povinnostem) a míře rizika, kterému jste vystaveni.

Tržní rizika

Tržní hodnota warrantů je ovlivněna celou řadou faktorů (viz část „Vlastnosti warrantů na straně 4). Ceny warrantů mohou klesat, nebo se při expiraci či ještě před ní stanou bezcennými. Změny v ceně podkladového nástroje mohou vést ke změnám ceny warrantu, ale cena se někdy může měnit v jiném směru či v jiném rozsahu, než je tomu u změny ceny podkladového nástroje.

Omezená životnost

Většina warrantů má omezenou životnost a nelze jej po expiraci dále uplatnit. Investoři se po expiraci nikterak nepodílejí na pohybu ceny akcie ani z něj nemají žádný prospěch.

Pokud držíte warrant až do expirace a rozhodnete se jej neuplatnit, můžete dostat pouze sníženou úhradu. Eventuálně můžete ztratit i svůj počáteční vklad.

Účinek pákového efektu

Warranty vám mohou získat expozici vůči podkladovému aktivu za část ceny. Ve výsledku vám warrant poskytuje pákový efekt, což znamená, že drobné změny v hodnotě podkladového aktiva povedou k větším změnám v hodnotě warrantu. Tím se zvyšují zisky i ztráty.

I když tímto můžete dosáhnout vyšších zisků, může také zvýšit své ztráty. Měli byste se ujistit, že vám nevadí úroveň pákového efektu u každého warrantu, který máte v držení, ani doprovodná rizika.

Předčasné ukončení nebo expirace

Za určitých okolností může být warrant ukončen nebo zanikne před datem expirace. Příkladem je aktivace bariérových úrovní nebo dekótování podkladových cenných papírů, což by mohlo vést ke ztrátě vaší počáteční investice.

Riziko spojené s emitentem

Každý warrant představuje kontrakt mezi emitentem warrantu a vámi a vždy existuje riziko, že emitent (nebo v případě potřeby jeho ručitel) nebude plnit své závazky vyplývající z tohoto warrantu. To znamená, že můžete ztratit svůj počáteční vklad. Z tohoto důvodu je nutné, abyste sami za sebe posoudili rizika spojená s obchodováním s daným emitentem.

Riziko spojené s likviditou

Jedná se o riziko, kdy se vám nepodaří prodat svůj warrant za přiměřenou cenu na trhu. To může být způsobeno nedostatkem příkazů ke koupi vašich warrantů nebo cenou, za níž jsou ostatní ochotni je koupit. V některých případech může být důvodem nedostatečné likvidity v sérii warrantů nedostatečná likvidita v podkladovém nástroji.

Vztahy mezi likviditou a cenou

Tržní podmínky (například nedostatečná likvidita) mohou zvýšit riziko ztráty tím, že ztěžují provádění transakcí nebo uzavírání stávajících pozic. Běžné cenové vztahy nemusí za určitých okolností vůbec existovat, například v obdobích vysokého nákupního nebo prodejního tlaku, vysoké volatility na trhu nebo nedostatečné likvidity v podkladovém cenném papíru.

Měnové riziko

Pokud obchodujete s warrantem denominovaným v jiné měně než v eurech, budete čelit měnovým rizikům. Pokud hodnota měny u warrantů, do nichž investujete, oproti euru klesá, bude to mít negativní dopad na hodnotu vašich opcí.

Zvýšení maržových požadavků

V zájmu ochrany sebe a svých zákazníků může Interactive Brokers kdykoli zvýšit požadavky na marži pro zákazníky na stávajících i nových warrantových  pozicích. Toto rozhodnutí může být způsobeno prudkým nárůstem volatility podkladového aktiva , když tržní kapitalizace podkladového aktiva klesla pod určitou prahovou hodnotu nebo z nějakého jiného důvodu. Upozorňujeme, že po úpravě marží již účet nemusí splňovat požadavky na marže. Pokud se jedná o tento problém, makléř přistoupí k likvidaci pozic za účelem odstranění této nedostatečnosti.

Likvidační riziko

Pokud celkový kolaterál ve vašem portfoliu klesne pod požadavek na marži, Interactive Brokers má právo uzavřít určité pozice bez předchozího upozornění, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto pozice ziskové nebo ztrátové. Pokud po likvidaci na vašem účtu stále existuje deficit marže a máte další pozice jako kolaterál, Interactive Brokers uzavře další pozice, aby odstranil deficit marže. Mějte, prosím, na paměti, že likvidace vždy probíhá za v daný moment převládající nejlepší nabídku nebo nabídkovou cenu a že na konečnou transakční cenu nemáte žádný vliv. Likvidace může být provedena se ztrátou a může být provedena v pro vás nepříznivém čase.

Využití warrantů

Existuje řada různých důvodů, proč investoři obchodují s warranty. Některé z nich jsou popsány níže.

Pákový efekt

Většina warrantů nabízí jistou úroveň pákového efektu. Pákový efekt může dosahovat od zanedbatelné úrovně až po vysokou úroveň, v závislosti na typu warrantu. Pákový efekt znamená, že se u malých procentuálních změn v jedné proměnné tento projeví většími procentuálními změnami v jiné proměnné.

Scénář: Za předpokladu, že dojde k 5% změně ceny podkladové akcie

Na začátku se akcie GE obchodovaly za 13,68 USD a warrant GE byl za 0,47 USD. Na konci září se warranty obchodují za 0,68 USD a akcie za 14,44 USD, což vám dává výnos 44,7 % z warrantu (neanualizovaného) ve srovnání s 5,6% výnosem z akcií.

Je důležité si uvědomit, že pákový efekt je „dvojsečný meč“. Vedle zvýšení vašich zisků může warrant také zvětšit procento vašich ztrát, pokud se hodnota podkladového nástroje pohybuje proti pozici warrantu. Je tomu tak proto, že nepříznivé výkyvy v hodnotě podkladového nástroje rovněž povedou k většímu procentuálnímu poklesu hodnoty vašeho warrantu, tj. pákový efekt pracuje ve váš neprospěch.

Ochrana portfolia – zajištění

Akciové a indexové prodejní warranty vám umožňují chránit hodnotu vašeho portfolia proti poklesům trhu nebo poklesu určitých akcií. Prodejní warranty vám umožňují uzamknout prodejní cenu podkladového nástroje. Ochrana vaší pozice takovýmto způsobem se nazývá zajištění (neboli hedging). Zajištění je transakce, která snižuje nebo kompenzuje riziko současné držby.

Omezení ztráty

Je-li hodnota podkladového nástroje nižší než uplatňovací cena warrantu při expiraci, vyprší warrant jako bezcenný. Maximální ztráta odpovídá částce zaplacené za warrant. I když můžete ztratit celou investici do warrantů, musíte tuto ztrátu porovnat s velikostí expozice, kterou vám poskytla držba warrantu a s tím, kolik byste zaplatili za ekvivalentní expozici u podkladového nástroje.

Scénář: Nákup kupních warrantů namísto akcií

Pokud koupíte 1 000 kupních warrantů GM, které mají aktuální tržní cenu 0,50 USD za warrant, pak maximální částka, kterou můžete ztratit, činí 500 USD (tj. 0,50 USD x 1000). Tyto warranty vám však dokážou získat expozici vůči akciím GM v hodnotě 10 000 USD, takže obdobná expozice v akciích by vás stála 10 000 USD. V případě, že by cena akcií výrazně poklesla, můžete ztratit mnohem víc než 500 USD, které jste investovali do warrantů.

Profil investora do warrantů

Směrnice MiFID II (směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2014/65/EU o trzích finančních nástrojů a o změně směrnic 2002/92/ES a 2011/61/EU) klade velký důraz na ochranu investorů a zajišťuje, že investorům budou prodány správné produkty odpovídající jejich potřebám. To znamená, že dříve, než investor bude dostane možnost obchodovat s warranty, žádá si směrnice MiFID II, aby distributor podnikl kroky k identifikaci cílového trhu pro investici. K tomu, aby bylo možno zjistit, pro koho jsou warranty vhodným finančním nástrojem, je třeba vzít v úvahu několik věcí.

Komplexnost

Vzhledem k charakteristickým znakům a mechanismu fungování warrantů se považují za komplexní finanční nástroje. Podle oblasti působnosti směrnice MIFID II považuje Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (European Securities and Markets Authority, ESMA) deriváty za „komplexní“ produkty, a proto jsou tyto produkty nejvhodnější pro zkušenější investory. To je způsobeno tím, že na tyto produkty působí pákový efekt, kdy malá změna v ceně má velký dopad na hodnotu produktu. To znamená, že zisky i ztráty jsou vyšší. Jak je uvedeno v této brožuře, warranty jsou klasifikovány jako deriváty, a proto jsou považovány za komplexní produkty.

Typ investora

Díky své komplexní povaze jsou warranty nejvhodnější pro středně pokročilé investory. S warranty mohou obchodovat retailoví investoři i profesionální investoři.

Znalosti a zkušenosti

Vzhledem k tomu, že jsou warranty označovány jako komplexní produkty, vyžaduje LYNX, aby investor doložil historii obchodování s warranty v délce nejméně jednoho roku a měl dostatečné znalosti o mechanismu obchodování s warranty a rizicích s tím spojených.

Finanční situace a informovanost o rizicích

Investoři by si měli uvědomit a přiznat skutečnost, že mohou v důsledku obchodování s warranty ztratit až 100 % z částky počáteční investice.

Nákup warrantů se považuje za investici s vysoce rizikovým profilem. I při malém cenovém přírůstku podkladové ceny se cena warrantu může značně zvýšit nebo snížit. V důsledku působení pákového efektu se zisky i ztráty zvyšují.

V případě nákupu warrantů odpovídá maximální potenciální ztráta výši počáteční investice, což je zaplacená prémie.

Investiční cíl

Obchodování s warranty může sloužit určitým investičním cílům, například ke spekulaci, zajištění a směrovým investicím s pákovým efektem.

Spekulace

Spekulací se rozumí vlastní provedení finanční transakce, s níž je spojeno značné riziko ztráty hodnoty, ale i očekávání značného zisku či jiného významnějšího zhodnocení. U spekulace je riziko ztráty více než kompenzováno možností značného zisku či jiné odměny.

Zajištění

Zajištění je metoda, která se používá ke snížení expozice vůči různým rizikům. Zajištění investičních rizik označuje strategické použití nástrojů na trhu k vyrovnání rizika jakýchkoli nepříznivých cenových výkyvů.

Investoři mohou obchodovat s warranty, aby se mohli zajistit proti stávajícím investičním portfoliím jiných finančních nástrojů, například akcií. Tato metoda v podstatě znamená zakoupení kupního nebo prodejního warrantu za účelem ochrany pozice.

Investoři mohou své krátké pozice chránit pomocí kupních warrantů. Jedná se například o zajišťovací strategii, kdy obchodník, který již má stávající krátkou pozici v podkladovém cenném papíru, nakupuje kupní warranty za účelem ochrany proti nárůstu ceny tohoto cenného papíru. Nakupování prodejních warrantů navíc představuje medvědí obchodní strategii, která zahrnuje nákupy prodejních warrantů, zatímco v podkladových nástrojích mají dlouhou pozici.

Směrové investice s pákovým efektem

Směrové investice s pákovým efektem lze provádět, pokud investor chce obchodovat v určitém směru s využitím opce. Investování s pákovým efektem je metoda, která usiluje o vyšší zisky z investic pomocí mechanismu multiplikátoru.

Využití warrantů je nástrojem k navýšení vašeho portfolia pákovým efektem. Na rozdíl od nákupu akcií na marži vás kupní warranty budou stát pouze cenu, kterou jste zaplatili – nikdy víc. Umožňují vám kontrolovat balík podkladových nástrojů s investicí menší, než je nákup skutečného podkladového nástroje, a nezavazuje vás k žádnému jednání.

Býčí investor si může koupit kupní warrant. Potenciální zisk je nekonečný a maximální možná ztráta odpovídá výši zaplacené prémie. Na druhou stranu se medvědí investor může rozhodnout, že si koupí prodejní warrant, aby mohl těžit z klesající podkladové ceny.

Investiční horizont

Neexistuje žádný specifický investiční horizont pro obchodování s warranty. Obchodovat s warranty lze krátkodobě (méně než 3 roky), střednědobě (3 až 10 let) a dlouhodobě (více než 10 let). Kótování dlouhodobých warrantů není běžné a většina obchodovaných warrantů má krátkodobou až střednědobou splatnost.

Shnutí

V této brožuře se zabýváme tím, co znamená warrant (neboli opční list). Warranty jsou cenné papíry, které dávají držiteli právo, ale nikoli povinnost koupit určitý počet cenných papírů za určitou cenu před uplynutím určité lhůty. Warranty nejsou stejné jako kupní opce nebo práva na nákup akcií.

Warranty se v mnoha ohledech podobají opcím, ale v několika klíčových aspektech se odlišují. Warranty obvykle vydává samotná společnost, nikoli třetí strana, a obchoduje se s nimi častěji na mimoburzovním trhu (over-the-counter, OTC) než na burze. Obecně platí, že u warrantů není povoleno, aby se na trhu prodávaly na krátko. To znamená, že musíte obvykle warrant vlastnit, než ho budete prodávat.

Na rozdíl od opcí mají warranty ředicí účinek. Když investor uplatní svůj warrant, obdrží spíše nově emitované akcie než vlastnické akcie. Doba mezi emisí a expirací bývá u warrantů zpravidla delší, než je tomu u opcí, v letech spíše než v měsících.

Z warrantů se nevyplácejí dividendy ani nevyplývají žádná hlasovací práva. Investory warranty lákají, protože je využívají jako prostředek, jak dosáhnout pákového efektu u svých pozic v cenných papírech, zajistit se proti riziku poklesu (například kombinací prodejního warrantu s dlouhou pozicí v podkladových akciích) nebo využít arbitrážní příležitosti.

Slovníček pojmů

Americký styl

Typ stylu uplatnění, který opravňuje držitele k uplatnění warrantu v jakémkoli okamžiku až do data expirace, včetně.

At-the-money
Když se cena podkladového cenného papíru rovná uplatňovací ceně warrantu.

Kupní warrant

Kupní warrant je finanční nástroj, který dává držiteli právo koupit podkladový cenný papír za určitou cenu k určitému datu či dříve.

Delta

Jedná se o míru změny ceny warrantu vzhledem ke změně ceny podkladového nástroje.

Derivát

Nástroj, který odvozuje svou hodnotu od hodnoty podkladového nástroje (například akcie, cenových indexů akcií, cenných papírů s pevným úrokem, komodit, měn atd.). Warranty jsou typem derivátu.

Seznamovací dokumentace

Dokument připravený emitentem warrantu, který se odesílá potenciálním upisovatelům série warrantů. Tato seznamovací dokumentace se rovněž označuje jako prohlášení o seznámení s produktem (product disclosure statement, PDS) nebo nabídkový oběžník (offering circular).

Evropský styl

Typ stylu uplatnění, který opravňuje držitele k uplatnění warrantu pouze v den expirace.

Uplatňovací cena

Uplatňovací cena je cena, za níž lze koupit nebo prodat podkladový cenný papír při obchodování s kupním či prodejním warrantem.

Den expirace

Datum, kdy vyprší všechny neuplatněné warranty v určité sérii.

Zajištění

Transakce, která snižuje nebo kompenzuje riziko současné držby. Například prodejní warrant může sloužit jako zajištění současné držby v podkladovém nástroji.

In-the-money

Když je uplatňovací cena podkladového nástroje nižší než cena (kupního warrantu) nebo vyšší než cena (prodejního warrantu) podkladového nástroje.

Cena emise

Částka, kterou osoba vyplácí za upsání warrantu. Bývá označována také jako „prémie“.

Tvůrce trhu

Obchodníci s warranty, kteří mají povinnost zajišťovat likviditu trhu prostřednictvím nabídek a poptávek pro stanovené série warrantů.

Out-of-the-money

Když je uplatňovací cena vyšší než tržní cena (kupního warrantu) nebo vyšší než tržní cena (prodejního warrantu) podkladového nástroje.

Primární emise

Emise warrantů ze strany emitenta ve prospěch upisovatelů na primárním trhu.

Prodejní warranty

Prodejní warrant je typ cenného papíru, který dává držiteli právo prodat dané množství podkladového aktiva za určitou cenu k určitému datu či dříve.

Sekundární trh

Obchodování s warranty na burze po primární emisi.

Podmínky emise

Práva, podmínky a povinnosti emitenta warrantu a držitele warrantu. Tyto podmínky jsou obsaženy v seznamovací dokumentaci.

Podkladové cenné papíry

Akcie nebo jiné cenné papíry, které jsou při uplatnění warrantu předmětem nákupu či prodeje.

Volatilita

Rozsah výkyvů v hodnotě podkladového nástroje pozorovaný po určitou dobu.

Emitent warrantu

Instituce, která emituje warrant.

Série warrantu

Všechny warranty, které mají stejné podmínky emise a podkladový nástroj a které mají stejného emitenta, uplatňovací cenu, datum expirace a postup vypořádání. Každá série warrantu nese samostatný kód.