Podmínky kampaně „Bonus 50 USD pro nové klienty“, (dále jen „Podmínky“)

LYNX přináší novým klientům, kteří si otevřou majetkový účet (dále jen “účet”) od 1.12.2021 do 28.2.2022 transakční kredit v hodnotě $50. K této kampani se vztahují následující Podmínky:

 1. Kampaň začíná 1.12.2021 a končí 28.2.2022.
 2. Nárok na účast v kampani mají noví LYNX klienti, kteří do 28.2.2022 vyplní online formulář k otevření účtu, do kolonky s názvem Kupón uvedou kód „bonus50“ a nejpozději do 31.3.2022 vloží depozit na svůj účet v minimální výši 75 000 Kč nebo ekvivalent v jiné měně. Podmínky a tato kampaň se nevztahuje na převody portfolia a náklady s nimi spojenými.
 3. V rámci kampaně klient získá transakční kredit ve výši $50.
 4. Transakční kredit je maximální výší, do které budou refundovány transakční poplatky spojené s transakcemi s investičními produkty s výjimkou CFD. Kampaň se nijak nevztahuje na obchodování CFD. Transakční kredit není možné využít na refundování poplatků spojených s transakcemi na CFD.
 5. Transakční kredit může být využit až do 30.4.2022.
 6. Zaplacené transakční poplatky budou refundovány interním transferem na klientův účet nejpozději do 20.5.2022. Pokud klient již nebude mít aktivní účet v momentě refundace, pak klient ztratí zcela nárok na refundaci zaplacených transakčních poplatků.
 7. Transakční kredit je vyjádřen v amerických dolarech (tj. měna USD). Pokud dojde k transakci, ve které byl transakční poplatek uhrazen v jiné měně než USD, bude refundován i tento poplatek (s výjimkou všech transakcí s CFD). LYNX bude refundovat transakční náklady v měně, ve které byly uhrazeny nebo v přepočtu na USD za kurzu v den samotné refundace, ke které dojde v období mezi 1.5.2022 a 20.5.2022.
 8. Kampaň je určena pouze pro nové klienty LYNX, kteří v předchozích 24 měsících od počátku kampaně nebyli klienty LYNX (neměli nafundovaný účet zprostředkovaný LYNX).
 9. Kampaň se nevztahuje na současné klienty LYNX ani na jejich rodinné příslušníky či osoby pobývající na stejné adrese.
 10. Kampaň se nevztahuje na klienty, kteří si otevřeli nebo otevírají účet v rámci jiné kampaně nebo mají sjednané individuální podmínky.
 11. Při otevření firemního účtu i účtu na fyzickou osobu nelze tyto účty považovat za dva pro účel kampaně. Pouze jeden účet bude mít nárok na účast v kampani.
 12. Na jeden účet a na jednu adresu je možné se zúčastnit kampaně pouze jednou.
 13. LYNX je oprávněn zamítnout žádost o otevření účtu bez udání jakéhokoli důvodu.
 14. LYNX si vyhrazuje právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX. V případě vyšší moci, tj. každé události, která není závislá na vůli LYNX a kterou nebylo možné nijak předvídat se LYNX zprošťuje veškeré odpovědnosti za nesplnění své povinnosti, po dobu trvání vyšší moci.
 15. Tato kampaň se řídí právními předpisy České republiky.
 16. LYNX respektuje Vaše soukromí a Vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR, bližší informace uvádíme v Prohlášením o ochraně osobních údajů.
 17. Účast v kampani předpokládá, že klient přečetl a výslovně souhlasil s podmínkami kampaně a že se plně seznámil a porozuměl rizikům obchodování na burze.
 18. Účast v kampani předpokládá, že klient důkladně přečetl, seznámil se, souhlasil s Podmínkami, porozuměl rizikům obchodování a informacím, které jsou LYNX pro klienty prezentovány v informačních memorandech.