Podmínky kampaně “Získejte až €500 v podobě transakčního kreditu” (dále jen „Podmínky“):

Účinnost od: 18. ledna 2022

LYNX B.V., organizační složka, dále jen „LYNX“, nabízí odměnu ve formě transakčního kreditu až do výše €500 novým klientům, kteří si v době trvání kampaně otevřou nový majetkový účet (dále jen „účet“) prostřednictvím LYNX. Pokud nový klient splňuje podmínky kampaně (viz níže), získává nárok na refundaci transakčních poplatků až do výše €500 za první tři měsíce ode dne nafundování nově otevřeného účtu.

Níže najdete všechny Podmínky kampaně:

 • Kampaň začíná dne 18. ledna 2022 a končí dne 31. března 2022.
 • Klientům musí být nejméně osmnáct (18) let.
 • Akce se mohou zúčastnit fyzické osoby žijící v České republice, které minimálně 6 měsíců před spuštěním kampaně neměly otevřený účet prostřednictvím LYNX. Kampaň se vztahuje jen na nové klienty, kteří si v době trvání kampaně otevřou účet prostřednictvím LYNX.
 • Nový klient LYNX se může účastnit v kampani po úplném dokončení žádosti o otevření účtu do 31.3.2022 a zároveň po provedení prvního vkladu z banky vedené v EU/EEA na nově otevřený účet do 15.4.2022. Klientem LYNX se rozumí např. zákazník, spotřebitel, investor, disponent účtu atp.
 • Hodnota minimálního vkladu se řídí informacemi, které jsou zveřejněny na webových stránkách lynxbroker.cz v době provedení vkladu. Vklad může být proveden v českých korunách, ale i ekvivalentem v jiné měně.

Transakční kredit až do výše €500

 • Bonus je ve formě transakčního kreditu až do výše €500 pro nové klienty, kteří si otevřou účet prostřednictvím LYNX. Transakční kredit je maximální výší, do které budou refundovány transakční poplatky spojené s transakcemi s investičními produkty. Transakční kredit získaný v rámci kampaně se nevztahuje na poplatky vzniklé při obchodování na forexu a s CFD, sprinter a turbo certifikáty. Poplatky za obchodování těchto instrumentů tudíž nebudou refundovány.
 • Výše bonusu ve formě transakčního kreditu závisí na výši čistého vkladu za první tři (3) měsíce ode dne nafundování účtu. Čistý vklad je celková vložená částka po odečtení výběrů za zmíněné období.
 • Pokud je výše čistého vkladu za první tři (3) měsíce od nafundování účtu nižší než €25.000 (nebo ekvivalent v jiné měně), získává nový klient nárok na vrácení až €250 ve formě transakčního kreditu za transakční poplatky v daném období.
 • Pokud je výše čistého vkladu za první tři (3) měsíce od nafundování účtu €25.000 a více (případně ekvivalent v jiné měně), získává nový klient nárok na vrácení až €500 ve formě transakčního kreditu za transakční poplatky v daném období.
 • Nárok na transakční kredit má nový klient (při splnění výše uvedených podmínek) po dobu 3 měsíců ode dne, kdy došlo k prvnímu nafundování nově otevřeného účtu.

Příklady uplatnění bonusu ve formě transakčního kreditu:

Upravit
Vklady
(ode dne nafundování nového účtu + 3 měsíce)
Výběry (ode dne nafundování nového účtu + 3 měsíce) Čistý vklad Nárok na transakční kredit Poplatky za obchodování za dané období Částka vrácená na váš účet ve formě transakčního kreditu
€5.000 €0 €5.000 €250 €200 €200
€15.000 €5.000 €10.000 €250 €400 €250
€25.000 €0 €25.000 €500 €500 €500
€30.000 €0 €30.000 €500 €800 €500
€50.000 €25.000 €25.000 €500 €300 €300

Podmínky na vklady, výběry, čistý vklad, poplatky a transakční kredit se vztahují i na ekvivalent v jiné měně.

Vyplácení transakčního kreditu

 • Transakční náklady (maximálně do €500) vzniklé v souvislosti s obchodováním finančních instrumentů prostřednictvím LYNX (s výjimkou forexu, CFD, sprinter a turbo certifikátů) vám budou (v případě splnění výše popsaných podmínek) vráceny na váš účet interním převodem max. do 60 dnů po uplynutí 3měsíčního období od nafundování účtu. Pokud v té době již nebudete mít účet vedený prostřednictvím LYNX, nárok na transakční kredit zcela zaniká. Vyplácení v hotovosti není možné.
 • Pokud jsou poplatky uhrazeny v jiné měně než v eurech (EUR), budou nejprve převedeny na eura a poté dojde k připsání na účet. Přepočet se provede podle směnného kurzu platného v den provedení obchodu.

Kombinace s jinými akcemi

 • Tuto akci lze kombinovat pouze s kampaní “LYNX proplácí bankovní poplatky”. Kombinace s jinými akcemi společnosti LYNX není možná.
 • Kampaň se nevztahuje na současné klienty LYNX ani na osoby pobývající na stejné adrese. Pokud na stejné adrese již někdo vlastní účet otevřený prostřednictvím LYNX, nárok na transakční kredit z této akce se na nového klienta se stejnou adresou nevztahuje. Kampaň se vztahuje pouze na jeden účet a na jednu adresu a je možné se zúčastnit kampaně pouze jednou.

Obecné informace

 • Vztahy s našimi klienty se řídí LYNX Klientskou Smlouvou. Zadávání a plnění obchodních příkazů probíhá v souladu s podmínkami v ní uvedenými. Bližší informace uvádíme na www.lynxbroker.cz/podpora/dokumenty.
 • LYNX je oprávněn zamítnout žádost o otevření účtu bez udání jakéhokoli důvodu.
 • LYNX si vyhrazuje právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX, zde: www.lynxbroker.cz . V případě vyšší moci, tj. každé události, která není závislá na vůli LYNX a kterou nebylo možné nijak předvídat se LYNX zprošťuje veškeré odpovědnosti za nesplnění své povinnosti, po dobu trvání vyšší moci.
 • Účast v této akci nezavazuje klienta k provedení (určitého počtu) transakcí. Klienti mohou kdykoliv bez upozornění LYNX Klientskou Smlouvu vypovědět.
 • Účast v kampani předpokládá, že si klient důkladně přečetl, seznámil se, souhlasil s Podmínkami, porozuměl rizikům obchodování a informacím, které jsou LYNX pro klienty prezentovány v informačních memorandech.
 • Tato kampaň se řídí právními předpisy České republiky.
 • LYNX respektuje vaše soukromí. Společnost LYNX je oprávněna použít vaše osobní údaje, které jste LYNX dobrovolně poskytl/-a k tomu, aby vás informovala o našich službách, a aby vám poskytla požadované informace. Vaše osobní údaje mohou být (s vaším souhlasem) použity také pro účely přímého marketingu. Máte práva subjektu údajů specifikované dle čl. 13-22, resp. čl. 34 GDPR. LYNX respektuje vaše soukromí a vaše osobní údaje zpracovává v souladu s GDPR. Bližší informace uvádíme v Prohlášení o ochraně osobních údajů.
 • Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti LYNX a osoby, které ještě nedosáhly zletilosti nebo mají omezenou svéprávnost. Vyhrazujeme si právo vyloučit jednotlivé osoby (stávající klienty) z akce, stejně jako právo na odebrání transakčního kreditu v případě nesplnění Podmínek nebo zneužití v jakékoliv formě.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.