Podmínky kampaně “Získejte až €100 v podobě transakčního kreditu” (dále jen „Podmínky“):

 

Účinnost od: 15. června 2023

LYNX B.V., organizační složka, dále jen „LYNX“, nabízí odměnu ve formě transakčního kreditu až do výše €100 novým klientům, kteří si v době trvání kampaně otevřou nový majetkový účet (dále jen „účet“) prostřednictvím LYNX. Pokud nový klient splňuje podmínky kampaně (viz níže), získává nárok na refundaci transakčních poplatků, a to až do výše €100 za první tři měsíce ode dne nafundování nově otevřeného účtu. 

Níže specifikujeme všechny Podmínky této kampaně:

 • Kampaň začíná dne 15. 6. 2023 a končí dne 31. 7. 2023. 
 • Klientům, kteří se této kampaně účastní, musí být nejméně osmnáct (18) let. 
 • Akce se mohou zúčastnit fyzické osoby žijící v České republice, které minimálně 12 měsíců před spuštěním kampaně neměly otevřený účet prostřednictvím LYNX nebo neměly účet deaktivovaný. Kampaň se vztahuje pouze a jen na nové klienty, kteří si v době trvání kampaně otevřou účet u Interactive Brokers Ireland Limited prostřednictvím LYNX. 
 • Nový klient LYNX se může účastnit v kampani po úplném dokončení žádosti o otevření účtu, tedy po vyplnění a odeslání formuláře sloužícího k otevření účtu na webových stránkách LYNX (www.lynxbroker.cz), do 31. 7. 2023, a zároveň po provedení prvního vkladu z banky vedené v EU/EEA na nově otevřený účet do 15. 8. 2023. Klientem LYNX se rozumí např. zákazník, spotřebitel, investor, disponent účtu atp. V online formuláři k otevření účtu je nutné do kolonky kupón zadat kód „bonus100“. 
 • Hodnota minimálního vkladu se řídí informacemi, které jsou zveřejněny na webových stránkách lynxbroker.cz v době provedení vkladu. Vklad může být proveden v českých korunách (tj. CZK), ale i ekvivalentem v jiné měně (tj. např. EUR, USD). 

Transakční kredit až do výše €100 

 • Bonus je ve formě transakčního kreditu až do výše €100 pro nové klienty, kteří si založí účet prostřednictvím LYNX. Transakční kredit je maximální výší, do které budou refundovány transakční poplatky spojené s transakcemi s investičními produkty. Transakční kredit získaný v rámci kampaně se nijak nevztahuje na poplatky vzniklé při obchodování s CFD, sprinter a turbo certifikáty. Poplatky za obchodování těchto výše uvedených  instrumentů tudíž nebudou ze strany LYNX nijak refundovány. 
 • Nárok na transakční kredit má nový klient (při splnění Podmínek) po dobu tří (3) měsíců ode dne, kdy došlo k prvnímu vkladu, tj. nafundování účtu. 

Vyplácení transakčního kreditu 

 • Transakční náklady (maximálně do €100) vzniklé v souvislosti s obchodováním finančních instrumentů prostřednictvím LYNX (s výjimkou CFD, sprinter a turbo certifikátů – tyto poplatky vám nebudou proplaceny) vám budou (v případě splnění výše popsaných podmínek) vráceny na váš účet interním převodem max. do 60 dnů od konce doby pro možný nárok na transakční kredit. Pokud v té době již nebudete mít účet vedený prostřednictvím LYNX, nárok na transakční kredit zcela zaniká. Vyplácení transakčního kreditu v hotovosti není možné. LYNX hotovost nepřijímá a ani ji nevyplácí. 
 • Pokud jsou poplatky uhrazeny v jiné měně než v eurech (EUR), budou nejprve převedeny na eura (EUR) a poté dojde k připsání na účet. Přepočet se provede podle směnného kurzu platného v den provedení obchodu. 

Kombinace s jinými akcemi 

 • Tuto akci lze kombinovat pouze s kampaní “LYNX proplácí bankovní poplatky”. Kombinace s jinými akcemi společnosti LYNX není možná. 
 • Kampaň se nevztahuje na současné klienty LYNX ani na osoby pobývající na stejné adrese. Pokud na stejné adrese již někdo vlastní účet otevřený prostřednictvím LYNX, nárok na transakční kredit z této akce se na nového klienta se stejnou adresou nevztahuje. Kampaň se vztahuje pouze na jeden účet a na jednu adresu a je možné se zúčastnit kampaně pouze jednou. Pokud si nový klient založí prostřednictvím LYNX několik účtů cenných papírů, bude bonus až do výše €100 poskytnut pouze jednou, a to k jednomu účtu. 

 Obecné informace 

 • Vztahy s našimi klienty se řídí LYNX Klientskou Smlouvou. Zadávání a plnění obchodních příkazů probíhá v souladu s podmínkami v ní uvedenými. Bližší informace uvádíme na www.lynxbroker.cz/podpora/dokumenty. 
 • Cíl a specifikace účelu kampaně: zlepšení kvality poskytované investiční služby a získání nových klientů, kteří mají zájem o aktivní a dlouhodobý obchodní vztah s LYNX. 
 • LYNX neposkytuje žádné investiční poradentství a ani žádná investiční doporučení. V rámci kampaně (při splnění podmínek) přebírá pouze – za stanovených Podmínek – náklady spojené s transakčními poplatky do výše €100. 
 • LYNX je oprávněn zamítnout žádost o otevření účtu bez udání jakéhokoli důvodu. 
 • LYNX si vyhrazuje právo změnit Podmínky kampaně nebo ji kdykoliv zastavit. Jakékoliv změny kampaně budou uvedeny na webových stránkách LYNX, zde: www.lynxbroker.cz . V případě vyšší moci, tj. každé události, která není závislá na vůli LYNX a kterou nebylo možné nijak předvídat se LYNX zprošťuje veškeré odpovědnosti za nesplnění své povinnosti, po dobu trvání vyšší moci. 
 • Účast v této akci nezavazuje klienta k provedení (určitého počtu) transakcí. Klienti mohou kdykoliv bez upozornění LYNX Klientskou Smlouvu vypovědět. 
 • Účast v kampani předpokládá, že si klient důkladně přečetl, seznámil se, souhlasil s Podmínkami, porozuměl rizikům obchodování a informacím, které jsou LYNX pro klienty prezentovány prostřednictvím smluvní dokumentace a v informačních memorandech. 
 • Tato kampaň se řídí právními předpisy České republiky. 
 • LYNX respektuje vaše soukromí. Společnost LYNX je oprávněna použít vaše osobní údaje, které jste LYNX dobrovolně poskytl/-a k tomu, aby vás informovala o našich službách, a aby vám poskytla požadované informace. Vaše osobní údaje mohou být (s vaším souhlasem) použity také pro účely přímého marketingu. Máte práva subjektu údajů specifikované dle čl. 13-22, resp. čl. 34 GDPR. LYNX respektuje vaše soukromí a vaše osobní údaje zpracovává zcela v souladu s GDPR. Bližší informace uvádíme v Prohlášení o ochraně osobních údajů. 
 • Z účasti jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti LYNX a osoby, které ještě nedosáhly zletilosti nebo mají omezenou svéprávnost. Vyhrazujeme si právo vyloučit jednotlivé osoby (stávající klienty) z akce, stejně jako právo na odebrání transakčního kreditu v případě nesplnění Podmínek nebo jejich zneužití v jakékoliv formě. 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat. Děkujeme.