Dlouhodobě udržitelné investice oprávněně přitahují pozornost stále více investorů. S nejnovější aktualizací obchodní platformy LYNX můžete snadno zjistit, zda vaše akcie splňují kritéria ESG. Vy si vyberete, která kritéria jsou pro vás důležité, a poté se vám zobrazí, zda daná akcie splňuje vaše osobní požadavky. V následujícím článku stručně probereme investování podle ESG a ukážeme vám, jak najít tato data v obchodní platformě LYNX.
 
 

Co jsou to udržitelné investice?

Jednoduše řečeno – cílem investorů je dosáhnout dobrého a stabilního výnosu. Mnoho investorů je při investování silně ovlivněno okolím a osobními preferencemi – například se vědomě rozhodnou neinvestovat do ropných společností nebo výrobců cigaret. Pojem “sustainable investment”, který se dá volně přeložit jako udržitelná investice označuje investici do společností, které berou svou sociální odpovědnost vážně. Proto se tomu někdy říká společensky odpovědné investování.

Mezinárodně uznávaný termín ESG označuje investice, které se zaměřují na udržitelnost na základě tří kritérií: životní prostředí, sociální dopad a management. Koneckonců, s udržitelnými investicemi každému přijde na mysl vše, co přispívá k čistšímu životnímu prostředí a lepšímu klimatu. Význam ESG jde však mnohem dále, protože sleduje také například pracovní podmínky v dané společnosti nebo její dopad na sociální situaci.

 

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Legislativa ESG

Kritéria ESG proto odkazují na tři hlavní faktory používané k hodnocení udržitelnosti a sociálního dopadu dané společnosti. V následujících letech vstoupí v platnost několik legislativních iniciativ souvisejících s ESG. Udržitelnost tedy do budoucna nebude volbou, ale povinností.

S implementací MIFID II byly společnosti již víceméně povinny ptát se na přání ESG klientů a brát je v úvahu při poskytování služeb. Od března 2021 bude dokonce povinné, aby správci aktiv a finanční poradci zveřejňovali na webu své zásady udržitelnosti.

Jaká jsou kritéria ESG?

Samozřejmě nyní existují různé ESG ratingové agentury, které hodnotí, měří a porovnávají ESG výkon společností. Obchodní platforma LYNX používá hodnocení REFINITIV. Níže vidíte, jak je vytvářeno ESG hodnocení na základě více než 400 kritérií. Mapovány jsou ESG hodnocení více než 6000 společností po celém světě. Pod obrázkem jsou podrobně vysvětlena jednotlivá ESG kritéria.

 

Životní prostředí

První kritérium se zaměřuje na ekologická témata. Společnosti, které poškozují životní prostředí, zde samozřejmě dostávají nízké skóre. Sleduje se například využívání surovin, objem emisí CO2 nebo inovace v oblasti ekologie. Znečištění životního prostředí je samozřejmě nejen nežádoucí, ale také představuje riziko pro samotnou společnost. Jako příklad můžeme uvést vysoké náklady ropných společností na čištění vody při úniku ropy do oceánu. Pověst společností, které mají dlouhodobě negativní dopad na životní prostředí, také obecně velmi trpí. Naopak například výroba automobilů na vodíkový pohon si v tomto ohledu vede dobře.

Sociální aspekt

Toto kritérium zkoumá, zda společnosti dostatečně zohledňují svou společenskou odpovědnost. Vytvářením pozitivního sociálního dopadu mohou společnosti zvýšit svou emocionální a sociální hodnotu. Definici lze nejlépe shrnout do přístupu „triple-P“. V duchu této filozofie se společnosti zaměřují na ekonomickou výkonnost (profit) s ohledem na sociální aspekt (people) v rámci ekologických mantinelů (planet).

Věnuje společnost dostatečnou pozornost pracovním podmínkám zaměstnanců? Mají lidská práva prvořadý význam pro společnost? Důležitá je také povaha produktů společností. Podnik, vyrábějící džusy bude mít větší morální a sociální kredit, než společnost, která produkuje cigarety.

Management společnosti

Management se týká dobrého a spravedlivého řízení společnosti. Správa a řízení společnosti zahrnuje vnitřní kontroly a postupy, kterými je společnost řízena, a pravidla, práva a odpovědnosti různých stran. Dobrý management je pro investory nesmírně důležitý. Špatný nebo nesprávný mnanagement může vést k nezjištěným podvodům – například kvůli slabým systémům vnitřní kontroly.

Extrémním příkladem může být i špatné rozhodování manažerů, kteří nejednají v zájmu akcionářů. To samozřejmě může vést k poškození reputace společnosti, právním problémům, soudním sporům, vyššímu riziku nesplacení pohledávek nebo dokonce bankrotu.

ESG Hodnocení v obchodní platformě LYNX

ESG hodnocení najdete na kartě Analytické nástroje. Poté klikněte na Průzkumník fundamentů. V okně, které se nyní zobrazí, vyhledejte svoji akcii. Níže vidíte příklad ESG hodnocení společnosti Royal Dutch Shell (RDSA).

Levé hodnocení ESG se vytvoří hodnocením výše diskutovaných kritérií.

Druhým hodnocením v bodovacím modelu je tzv. hodnocení kontroverze. Toto hodnocení se počítá na základě 23 kontroverzních témat ESG. Dojde-li například v průběhu roku ke skandálu, je příslušná společnost penalizována, což má důsledky pro celkové hodnocení ESG, tedy pro konečnou klasifikaci společnosti.

Kombinované hodnocení ESG je výsledkem standardního ESG hodnocení a mediálního pokrytí kontroverzních témat. Kombinované hodnocení ESG se vypočítá z váženého průměru hodnocení ESG a ESG hodnocení kontroverze.

ESG skóre

Stanovení osobních principů ESG

Na obrázku výše vidíte, že společnost Royal Dutch Shell dostala dva červené vlajky. To souvisí se skutečností, že společnost je aktivní v oblasti fosilních paliv a produkuje vysoké emise CO2. Tato upozornění můžete zapnout nebo vypnout podle kategorie. Je třeba zaškrtnout celkem 10 zásad (jak je znázorněno na obrázku níže) a poté se zobrazí, zda akcie splňuje vaše osobní požadavky na sociálně odpovědnou investici.

https://www.lynx.nl/kennis/artikelen/esg-duurzaam-beleggen/

Proč udržitelné investice?

Tato kritéria ESG mohou pomoci lépe určit budoucí (finanční) výkonnost společností. Je stále jasnější, že zahrnutí ESG kritérií do investiční politiky může mít pozitivní dopad na výkonnost investičního portfolia. Jejich nezohlednění může vést k finančním rizikům, ale také k poškození dobré pověsti. Zohlednění kritérií ESG zlepšuje poměry rizika ku zisku (RRR), a právě proto je pro investory tak důležité.

Koneckonců, udržitelné společnosti jsou často společnosti zaměřené na budoucnost, které hledají inovace, aby si udržely náskok a dokázaly se adaptovat na stále rychleji se měnící tržní podmínky a megatrendy.

Stanete se kritickým a lepším investorem. Ti, kteří se zabývají udržitelností, se obvykle také více zajímají o společnosti, do kterých investují. Koneckonců, pokud se podíváte dále, než jen na finanční výsledky, můžete lépe vidět, jaké jsou příležitosti a rizika dané společnosti.

V neposlední řadě budete mít dobrý pocit, že vaše peníze nekončí například u hlavních znečišťovatelů životního prostředí nebo u společností, které porušují mezinárodní lidská práva.

Vyhněte se stranded assets – tzv. uvízlá aktiva

Jako protipól k udržitelným investicím lze vnímat stranded assets, což lze volně přeložit jako „uvízlá aktiva“. Jedná se o aktiva (v našem případě akcie), u nichž hrozí riziko rychlého poklesu hodnoty v důsledku (vynucených) změn v legislativě a předpisech. Nejlepším příkladem toho jsou samozřejmě ropné společnosti. Svět stále více dospívá k závěru, že změna klimatu a znečištění životního prostředí jsou dva největší problémy tohoto století. Aby bylo možné bojovat proti nárůstu teploty, je nutné drasticky omezit používání fosilních paliv.

V kritickém scénáři pro ropné společnosti se pracuje s tezí, že do roku 2050 bude využita pouze třetina celkových zásob ropy a poté dojde k celkovému zákazu využívání fosilních paliv. Pokud budete ve svém dlouhodobém akciovém portfoliu držet ropné akcie, riskujete, že v horizontu 30 let mohou mít nulovou hodnotu. To může vysvětlovat již dlouhodobě nastavenou špatnou výkonnost akcií ropných společností.

Řada velkých investorů, včetně fondu Rockefeller Brothers, již v posledních letech oznámila, že své investice z fosilních paliv stáhne.

Obchodování akcií prostřednictvím LYNX

Obchodujte za příznivé poplatky s nejrůznějšími finančními instrumenty jako jsou akcieETFfuturesopceCFD a forex. Dále pro vás pravidelně připravujeme naše týdenní investiční newslettery a vysíláme vzdělávací webináře. Prostřednictvím LYNX získáte přístup k profesionálním obchodním platformám.

Chcete převést zahraniční ceny akcií nebo ceny ETF na eura? Pak použijte převodník měn. Navíc pro vás pravidelně zveřejňujeme aktuální obchodní příležitosti na trhu a novinky ze světa investic v rámci Investičního portálu. V případě jakýchkoliv dotazů můžete bezplatně využít naší klientské podpory.

Přečtěte si také:

Online broker LYNX

Chtěli byste obchodovat na burze? Otevřete si účet prostřednictvím online brokera LYNX. Obchodujte akcie, opce, futures nebo investujte do ETF. A to vše v rámci jednoho investičního účtu. Zjistěte více na: Online broker LYNX

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart