Co jsou opce a jak fungují?

Chcete být v obchodování s opcemi pokročilý, ale pořád máte nějak problém prokousat se začátkem?

Nejste sami. Opce se zdají být na první pohled komplikované a řadu lidí odrazují svou zdánlivou složitostí.

Jsme si ale jisti, že po přečtení tohoto článku budete mít jasnou představu o tom, jak tento instrument funguje a proč je tolik populární.

Článek je koncipován jako stručný úvod, který vysvětluje základní pojmy a problematiku obchodování s opcemi pro úplné začátečníky.

Co jsou opce a jak přesně fungují?

Dozvíte se základní pojmy vztahující se k opčním kontraktům, ukážeme si co je call opce a co je put opce a jakou z nich využít  pro stranu long a pro stranu short.

Co je opce?

Opce je finanční derivát, který po určitou dobu dává majiteli právo nakoupit nebo prodat podkladové aktivum za předem dohodnutou cenu. Tato cena se označuje jako strike cena. Hodnota nakoupené opce se odvíjí především od ceny podkladového aktiva, strike ceny, době expirace, po kterou opce platí, a volatilitě.

Podkladem mohou být např. akcie, index, volatilita, měna, atd.

Co je call opce?

Call opce je finanční produkt, který dává majiteli právo nakoupit podkladové aktivum  na předem stanovené ceně. Toto právo trvá pouze po určitou dobu a poté zaniká, tzv. expiruje.

Poslední den, kdy je možné toto právo uplatnit, se  nazývá den expirace. Cena, kterou kupující call opce za toto právo zaplatí, se nazývá opční prémium.

Co je put opce?

Put opce je finanční produkt, který dává majiteli právo prodat podkladové aktivum na předem stanovené ceně. Toto právo trvá  po omezený čas a zaniká dnem expirace.

Cena, kterou nakupující za put opci zaplatí, se nazývá opční prémium.

Co je podkladové aktivum?

Podkladové aktivum je finanční instrument, od kterého se odvozuje cena na něj navázaného derivátu (opcí nebo futures). Podkladovým aktivem mohou být akcie, akciové indexy, měnové páry, úrokové míry, dluhopisy nebo komodity. Obecně tedy jakékoliv aktivum, jehož cena se v čase mění. Změní-li se cena tohoto podkladu, změní se i cena od něj odvozené opce.

Co je den expirace?

V opčním tradingu se pod pojmem den expirace označuje posledním dnem, kdy je možné uplatnit právo z nakoupené opce. Různé opce mají různou dobu expirace, kupř. den, týden, měsíc,  čtvrtrok apod. Čím delší je expirační období, tím dražší opce zpravidla je. U futures se pod pojmem den expirace rozumí poslední den, kdy je možné příslušný kontrakt obchodovat.

Co je strike cena

Strike cena je taková cena, na které se má majitel opce právo vstoupit do trhu. Majitel call opce může vstoupit long (tedy nakoupit), majitel put opce může vstoupit short (tedy prodat).  Strike cena je předem dohodnutá a nemění se po celou dobu platnosti opce.

Co to znamená práva a povinnosti u opcí?

Opce dávají kupujícímu právo koupit nebo prodat podkladové aktivum za dopředu stanovenou cenu k určitému datu nebo před tímto datem. Prodávající opce (vypisovatel) má naopak povinnost koupit nebo prodat podkladové aktivum za dopředu stanovenou cenu k určitému datu nebo před tímto datem. Kupující za toto právo zaplatí cenu opce, tzv. opční prémium, které obdrží prodávající opce.

Pro kupujícího je toto opční prémium maximální ztráta, pro prodávajícího je to maximální možný zisk. Dopředu stanovená cena, za kterou je možné podklad koupit nebo prodat se označuje jako realizační cena. Majitel opce může uplatnit své právo na nákup nebo prodej podkladu. Vypisovatel opce je povinný podklad koupit nebo prodat, dojde tedy k přiřazení. K přiřazení dochází uplatněním opce.

[E-book ZDARMA]: Úspěšné obchodování s opcemi

Opce jsou jedním z nejpopulárnějších investičních instrumentů v posledních letech. Díky knize Úspěšné obchodování s opcemi se naučíte vše nezbytné pro zahájení dlouhodobě úspěšného obchodování.

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

Obchodování s opcemi

Z výše napsaného víme, že existují dva typy opcí: call opce a put opce.

Call opce dává majiteli právo nakoupit dohodnutý podklad, put opce dává majiteli právo ho prodat. Toto právo platí pouze po omezenou dobu (expirace) a nakoupit nebo prodat lze jen na předem dohodnuté ceně (strike). Za toto právo se platí opční prémium. Takto vypadá situace z pohledu majitele opce, tedy toho, kdo opce nakupuje a vlastní.

Z pohledu prodávajícího je situace jiná. Prodávající (neboli vypisovatel) opce od nakupujícího obdrží opční prémium (tedy okamžitě dostane hotovost na svůj účet) a má povinnost, nikoliv právo, vstoupit do trhu na předem dohodnuté strike ceně.

To znamená, že  ten, kdo prodal put opci musí vstoupit long (nakoupit podklad), zatímco ten, kdo put opci nakoupil může vstoupit short. A naopak, ten, kdo prodal call opci musí vstoupit short (prodat poklad), zatímco ten, kdo call opci koupil, může vstoupit long.

Stručně řečeno, prodávající opce získá peníze a má povinnost, nakupující zaplatí peníze a má právo.

Nakupující  Prodávající 
 CALL  Právo vstoupit long na (tedy koupit podklad)  Povinnost vstoupit short (tedy prodat podklad)
 PUT  Právo vstoupit short (tedy prodat podklad)  Povinnost vstoupit long (tedy koupit podklad)

 

Z toho vyplývá, že majitel call opce, tedy ten kdo má díky opci právo vstoupit do dlouhé pozice, toto právo využije pouze v případě, že aktuální cena daného podkladu bude vyšší, než dohodnutá strike cena. Využije svého práva vstoupit do nákupní pozice jaksi se slevou a okamžitě může inkasovat rozdílový zisk. Bude-li naopak aktuální cena nižší, než je dohodnutá strike, jednoduše svého práva nevyužije a nechá opci vyexpirovat jako bezcennou. Nedávalo by příliš smysl, aby nakupoval za vyšší cenu, než je aktuální cena trhu.

Stejné platí i pro majitele put opce. Tomu dává opční put kontrakt právo otevřít krátkou pozici a toto právo využije pouze v případě, kdy aktuální cena trhu bude nižší, než dohodnutá strike cena. Nedává smysl otevřít short obchod na nižší ceně, než je aktuální tržní, protože by člověk byl okamžitě v ztrátě. Put opci tedy nechá majitel expirovat v případě, že strike cena je níž, než je aktuální cena na trhu.

CALL OPCE
 Právo nakupujícího   Povinnost vypisovatele 
Aktuální cena vyšší než strike  Nakupující uplatní call opci  Vypisovatel musí prodat akcie na strike ceně
Aktuální cena nižší než strike  Nakupující neuplatní call opci Žádná

 

PUT OPCE
 Právo nakupujícího   Povinnost vypisovatele 
Aktuální cena nižší než strike  Nakupující uplatní put opci Vypisovatel musí nakoupit akcie na strike ceně
Aktuální cena vyšší než strike  Nakupující neuplatní put opci Žádná

 

Obchodování s opcemi se dá aplikovat na různé expirace. U likvidních akciových titulů je běžné, že se obchodují opce s expirací 1, 2, 3, 6 a 12 měsíců. Některé burzy nabízí i opce týdenní nebo dokonce denní.

Zaujalo vás obchodování opcí?

LYNX umožňuje v přehledném prostředí profesionální obchodní platformy snadno a rychle provádět nákup a prodej opcí za velmi nízké poplatky. Opce na akcie více než 3 000 amerických akcií a také opce na indexy a na jejich akcie.

Cena opce

Pro pochopení opcí je nezbytné správně pochopit, z čeho se skládá a jak se chová cena opce. Opční prémium se skládá ze součtu dvou složek a to z časové hodnoty a vnitřní hodnoty.

Opční prémium = vnitřní hodnota + časová hodnota

Vnitřní hodnota

Vnitřní hodnotu mají jen opce, které jsou v penězích a je daná rozdílem mezi aktuální tržní cenou a realizační cenou. Opční prémium u těchto opcí je minimálně ve výši vnitřní hodnoty.

cenaopce1

Pro zobrazenou call opci s realizační cenou 50 USD při tržní ceně podkladu 60 USD je vnitřní hodnota ve výši 10 USD, proto by i cena opce měla být minimálně v této výši. Pokud by opční prémium bylo nižší než 10 USD, vznikla by možnost bezrizikového obchodu. Proč?

Představme si, že realizační cena a tržní cena jsou stejné jako na obrázku výše, ale opční prémium je jen 7 USD. Za tržní cenu by se realizoval krátký prodej, z kterého by byl výnos 60 USD. Zároveň za 7 USD by se koupila opce s právem koupě podkladu za 50 USD, tedy celkové náklady na koupi podkladu by byly 57 USD. Rozdíl mezi výnosem z prodej akcií 60 USD a nákladem 57 USD na koupi akcií je čistý zisk 3 USD.

Časová hodnota

Pokud od ceny opce odečteme její vnitřní hodnotu, výsledkem je časová hodnota opce.

Časová hodnota = opční prémium – vnitřní hodnota

Tato složka ceny je závislá především na datu expirace a volatilitě. čím je delší čas do expirace, tím je i časová hodnota opce vyšší. S přibližujícím se datem expirace se časová hodnota snižuje, její pokles, ale není lineární. Rozpad časové hodnoty akceleruje zhruba posledních 30 dní do expirace, nejvýraznější je posledních 14 dní do expirace.

Vypisovatel opce se zaměřuje právě na tento případ, kdy prodává opci a s blížíc ím se datem expirace hodnota opce klesá, což mu přináší zisk. Při expiraci opce je časová hodnota nulová.

cenaopce2

Podle vztahu realizační ceny opce k tržní ceně podkladu mají opce následující složky ceny: opce na penězích, opce v penězích opce mimo peníze.

1. Opce na penězích

– mají jen časovou hodnotu. Opce je na penězích, pokud je realizační cena opce stejná jako aktuální cena podkladu. Velmi zřídka se stává, že je cena podkladu totožná s realizační cenou. Proto se za opce na penězích považují ty, jejichž realizační cena je nejblíže k tržní ceně podkladu. Např. pokud je cena akcie 58,1 USD, za opci na penězích můžeme považovat ty, které mají realizační cenu 58 USD.

2. Opce v penězích

– mají vnitřní hodnotu i časovou hodnotu. Pro call opce je opce v penězích, pokud je realizační cena opce nižší, než je cena podkladu. Při ceně podkladu 50 USD je call opce s realizační cenou 45 USD v penězích.

opce penize 1

Pro put opce je opce v penězích, pokud je realizační cena opce vyšší, než je cena podkladu. Při ceně podkladu 50 USD je put opce s realizační cenou 55 USD v penězích.

opce penize 2

3. Opce mimo peníze

– mají jen časovou hodnotu, pro call opce je opce mimo peníze, pokud je realizační cena vyšší, než je cena podkladu. Při ceně podkladu 45 USD je call opce s realizační cenou 50 USD mimo peníze.

opce penize 3

Pro put opce, je opce mimo peníze, pokud je realizační cena opce nižší, než je cena podkladu. Při ceně podkladu 50 USD je put opce s realizační cenou 45 USD mimo peníze.

opce penize 4

Při držení opce až do expirace je potřebné mít na paměti, že pokud bude opce v penězích, dojde k automatickému přiřazení podkladu. Tedy u nakoupené call opce na akcie z obchodního účtu automaticky „zmizí“ opce a namísto toho tam budou „přiřazeny“ akcie. U nakoupené put opce přiřazením vzniká krátká pozice v akciích. Vztah realizační ceny opce k tržní ceně podkladu platí obdobně při prodeji opcí. Opce mimo peníze mají jen časovou hodnotu, opce v penězích mají vnitřní i časovou hodnotu. Opce mimo peníze mají při expiraci nulovou časovou i vnitřní hodnotu. Opce v penězích mají při expiraci jen vnitřní hodnotu.

Čím je realizační cena blíže k tržní ceně, tím je i časová hodnota opce vyšší. Nejvyšší časovou hodnotu mají opce na penězích. Pro stanovení ceny opce byly vytvořeny různé matematické modely (binomický, Black-Scholes, Bjerksund-Stensland,…).

Pro obchodování opcí není nutné znát tyto vzorce a výpočty, ale je nutné pochopit a aplikovat vypočítané hodnoty. Pro vypisovatele/prodávajícího opce je největším přínosem právě časová hodnota. Na trhu nikdy nevíte, kterým směrem se podklad bude vyvíjet, ale vždy máte jistotu, že životnost opce ke dni expirace končí.

Při expiraci mají opce nulovou časovou hodnotu. Pokud se tedy cena podkladu nebude vůbec měnit nebo se bude měnit jen mírně, vypisovatel opce bude stále profitovat na časové hodnotě, protože s poklesem časové hodnoty klesá i cena opce, kterou nejprve draze prodal a následně z důvodu poklesu časové hodnoty levněji koupil.

Formát zápisu opcí

Zde je příklad, jak se zapisuje konkrétní opční kontrakt pro příslušný titul.

XYZ: CALL 15 AUGUST 2017 € 100

Pro názornost si zápis rozebereme a vysvětlíme jednotlivé části.

XYZ: zkratka podkladového aktiva. Akcie Apple bude tedy mít kupř. AAPL

CALL: označuje typ opce. Víme že jsou call opce a put opce.

15 AUGUST 2017: označuje den expirace, tedy poslední datum, ke kterému je možné uplatnit opční právo

€ 100: toto je strika cena. Říká nám, že pakliže uplatníme opci, vstoupíme do trhu na ceně 100

Evropský typ opce je možné uplatnit pouze v den expirace, americký typ opce je možné uplatnit kdykoli před nebo v den expirace. Existují dva typy opcí. Kupní opce – call a prodejní opce – put. Oba typy opcí je možné nakupovat, tedy vstupovat do dlouhé pozice, ale i prodávat, tedy vstupovat do krátké pozice.

Obchodování opcí na stranu long a short

V obchodování akcií nebo futures jsou termíny long a short velmi běžné. Označují směr obchodu. Long (nebo dlouhá pozice) znamená, že investor příslušný investiční instrument nakoupil a zisk bude mít v případě, že cena trhu poroste výš.

Short (neboli krátká pozice) naopak říká, že investor příslušný titul nejprve prodává, aby jej v budoucnu koupil za nižší cenu. Profitovat bude v případě, že trh klesne pod jeho vstupní cenu.

Při longu tedy chceme, aby cena rostla, při shortu chceme, aby klesala. Jednoduché.

Jak tomu je ale v opčním obchodování?

Vzhledem k vícero možným kombinacím je potřeba si věc trochu ujasnit.

Mluvíme-li kupř. o tom, že máme pozici long call, znamená to, že jsme nakoupili call opce a máme tedy právo vstoupit do dlouhé pozice na podkladovém trhu (call dává právo vstoupit long). Analogicky pakliže máme long put, mluvíme o tom, že jsme nakoupili put opce a máme právo vstoupit do krátké pozice na podkladovém trhu (put dává právo vstoupit short).

Pro prodej je to samozřejmě opačně, short call, značí že jsme prodali (vypsali) call opce a v případě, že nakupující opce uplatní, nás čeká povinnost zaujmout krátkou pozici. Short put pak značí povinnost zaujmout dlouhou pozici, pakliže dojde na exekuci opce.

Typ Akce  Pojem Profitujeme když trh:
 CALL  Nákup  Long Call  Vzroste
 CALL  Prodej  Short Call  Klesne
 PUT  Nákup  Long put  Klesne
 PUT  Prodej  Short put  Vzroste

 

Více informací o obchodování opcí a opčních strategiích najdete na LYNX Vzdělávacím portálu.

Obchodování opcí aneb jak na opce?

Za použití vhodné obchodní strategie investor nemusí správně předpovídat, kterým směrem se cena podkladu bude vyvíjet. Navzdory tomu, že se cena podkladu nemění nebo jde mírně proti, investor může být ziskový. Opční spready umožňují maximálně kontrolovat případnou ztrátu z obchodu i při velkých cenových pohybech podkladu bez ohledu na to, zda pozici držíte jeden den nebo několik měsíců.

Předtím, než se pustíte do obchodování opcí, je nutné si uvědomit, že opce nejsou lepší nebo horší než ostatní investiční nástroje. Umožňují efektivně zajišťovat investiční portfolio, spekulativně obchodovat s využitím pákového efektu nebo generovat měsíčně stabilní příjmy. Příliš riskantními strategiemi je však možné přijít o celý svůj investiční kapitál a můžete se vystavit i teoreticky neomezeným ztrátám, obdobně jako u jiných pákových produktů.

Cílem LYNX je naučit klienty zodpovědnému přístupu k obchodování. Ukázat pozitiva i negativa, potenciál i rizika obchodování opcí. Nebudeme se věnovat komplikovaným vzorcům oceňování nebo jiným matematicko-statistickým formulacím, které sice k obchodování opcí patří, ale není nutné umět je vypočítat. V 21. století už tyto záležitosti zvládnou počítače. Pokud se rozhodnete pro obchodování opcí, připravte se na to, že se budete muset naučit mnoho nových věcí. Ale stojí to za to. Při zodpovědném přístupu k obchodování uvidíte svůj kapitál konzistentně růst.

Obchodujte opce s LYNX

LYNX umožňuje v přehledném prostředí profesionální obchodní platformy snadno a rychle provádět nákup a prodej opcí za velmi nízké poplatky. Opce na akcie více než 3 000 amerických akcií a také opce na indexy a na jejich akcie.

Gabriel Jurčák

Gabriel Jurčák

Autorem je Gabriel Jurčák. Finančním trhům se začal věnovat v roce 2003. Intradenní obchodování vyměnil v roce 2008 za poziční obchodování opčních spreadů a komoditních spreadů. Zaměřuje se na technickou analýzu, price action a využití statistiky v obchodování. Kontaktovat jej můžete na g.jurcak@lynxbroker.cz.  

Zaregistrujte se ke sledování našich analýz a postřehů z trhu. Pro získání nejaktuálnějších krátkých zpráv ze světových burz sleduje náš Twitter.

Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05