Ochrana účtu u IBIE

Interactive Brokers („IBKR“) rozšířilo své evropské aktivity prostřednictvím následujících tří subjektů: Interactive Luxembourg SAR („IBLUX“), Interactive Brokers Ireland Ltd („IBIE“) nebo Interactive Brokers Hungary Kft („IBCE“). V rámci našeho plánování Brexitu budou investiční účty držené EU klienty v IBUK přesunuty do IBIE. V tomto shrnutí bychom rádi poukázali na bezpečnost a ochranu klientských aktiv držených v IBIE.

Je vyžadováno, aby finanční nástroje i hotovost byly drženy odděleně od vlastních aktiv IBKR. IBKR využívá řadu bank k uchování hotovosti klientů tak, aby se zabránilo koncentraci rizika v jakékoliv jedné instituci, pro cenné papíry pak IBKR používá takzvané depozitáře (anglicky custodians). Tito depozitáři bezpečně drží finanční instrumenty, které vlastníte. IBKR má širokou síť největších světových bank a depozitářů, kteří jsou aktivně monitorováni prostřednictvím rozšířeného due diligence procesu. Všechny evropské subjekty IBKR využívají tuto síť a tím pádem migrace na nové entity IBKR neovlivní bezpečnost těchto depozitářů. Umístění klientských peněz a finančních instrumentů je vždy viditelné prostřednictvím výpisu z vašeho účtu, který je k dispozici ve Správě účtu.

Pokud jsou finanční instrumenty financovány prostřednictvím marže (půjčkami poskytnutými IBKR), finanční instrumenty (či akcie), které jsou součástí vašeho portfolia, mohou být vypůjčeny ostatním finančním institucím (například k umožnění obchodování na krátko) a tím se odlišit od výše uvedeného nastavení úschovy. Protistrana, která si akcie vypůjčí, je povinna složit kolaterál v minimální výši 100 % tržní ceny vypůjčených akcií. Každý obchodní den je kolaterál upraven v závislosti na tržní ceně vypůjčených akcií. Prostředky, které slouží jako kolaterál, musí IBKR držet odděleně a výhradně ve prospěch svých klientů. To znamená, že hodnota cenných papírů je kryta pro případ, kdy by protistrana nemohla vrátit vypůjčené akcie.

Vaše aktiva nejsou součástí rozvahy IBIE. V nepravděpodobném případě, kdy by IBIE zbankrotovala, věřitelé nebudou schopni získat přístup k hotovosti a aktivům klientů z důvodu oddělení a úschovy finančních instrumentů a hotovosti. Klienti jsou tudíž schopni převést svá aktiva do jiné společnosti, jelikož nespadají do pohledávek věřitelů. Pouze v nepravděpodobném případě, během něhož by oddělení klientské hotovosti a aktiv od vlastních aktiv IBKR nebylo zajištěno (např. podvod) a IBIE by nebylo schopno splnit své kompenzační povinnosti (např. bankrot) a tím pádem nebylo schopno navrátit investorům aktiva, v takovém případě by se systém ochrany investorů stal relevantním.

Z důvodu migrace, klienti již dále nebudou spadat pod britská a americká schémata ochrany investorů. Investiční účty vedené v evropských subjektech IBKR jsou chráněny evropským schématem odškodnění investorů do maximální výše 20.000 EUR pro oprávněné neprofesionální investory. Pravidla schématu pro odškodnění investorů v EU jsou harmonizována, a všechny finanční společnosti jsou proto povinny být členy příslušného schématu pro odškodnění investorů. Tato schémata vyplácejí 20.000 EUR na způsobilého investora v případech uvedených v předchozí části. Pro více informací o schématech ochrany investorů v Lucemburku, Irsku a Maďarsku se prosím podívejte na webové stránky: http://www.cssf.lu/ (Luxembourg), www.investorcompensation.ie (Ireland), www.mnb.hu (Hungary).

Finanční zdraví firmy je důležité pro posouzení pravděpodobnosti bankrotu. IBKR má rozpoznatelně dobrou finanční sílu jakožto jeden z největších brokerů na světě. Na konsolidovaném základě vlastní kapitál IBKR přesahuje částku 8,5 miliardy USD, což je více než 6 miliard USD nad rámec regulatorních požadavků. IBKR v roce 2019 reportovalo 1,2 miliardy USD zisku před zdaněním a žádné dlouhodobé zadlužení. Akcionáři nově vzniklých subjektů IBKR jsou veřejně obchodovaná společnosti Interactive Brokers Group, Inc. (18,5 %) a firemní zaměstnanci a jejich přidružené společnosti (81,5 %). Na rozdíl od většiny ostatních firem, ve kterých management vlastní poměrně malý podíl, se zaměstnanci a management v IBKR podstatně podílí na negativních i pozitivních dopadech. Kvůli tomuto vlastnímu zájmu vedou společnost konzervativně. Navíc IBKR je kótována na burze Nasdaq a je hodnocena jako „BBB+ Outlook Positive“ společností Standard & Poor’s.

LYNX spolupracuje se společností IBUK, která sídlí ve Velké Británii. Prostřednictvím LYNX máte přístup k provádění příkazů IBUK, kde jsou investiční účty nyní vedeny. V současné době IBUK využívá tzv. „pas pro finanční služby“, aby bylo schopno poskytovat svou část služeb napříč kontinentální Evropou. Naší pracovním předpokladem je, že po skončení přechodného období Brexitu IBKR tuto schopnost ztratí. V rámci příprav na tuto skutečnost očekáváme od IBKR řadu změn, pokud jde o naše služby pro evropské klienty před a po současném přechodném období Brexitu (31.12.2020).

V rámci našeho plánování Brexitu jsou investiční účty evropských klientů migrovány společností IBKR z IBUK do IBIE. Migrace do IBIE znamená, že ochrana investorů se přesouvá do irského schématu odškodnění. Detaily ochrany lze nalézt na webu irského kompenzačního schématu investorů: http://www.investorcompensation.ie/.

Je vyžadováno, aby finanční nástroje i hotovost byly drženy odděleně od vlastních aktiv IBKR. IBKR využívá řadu bank k uchování hotovosti klientů tak, aby se zabránilo koncentraci rizika v jakékoliv jedné instituci, pro cenné papíry pak IBKR používá takzvané depozitáře (anglicky custodians). Tito depozitáři drží cenné papíry označené ve prospěch klienta. IBKR má širokou síť největších světových bank a depozitářů, kteří jsou aktivně monitorováni prostřednictvím vylepšeného due diligence procesu. Všechny evropské subjekty IBKR využívají tuto síť a tím pádem migrace na nové subjekty IBKR neovlivní bezpečnost tohoto nastavení. Umístění klientských peněz a finančních instrumentů je vždy viditelné prostřednictvím vašeho výpisu z účtu.

Finanční instrumenty, které jsou financovány prostřednictvím marže (extra prostředky od IBKR) mohou být vypůjčeny ostatním finančním institucím (například k umožnění obchodování na krátko) a tím se odlišit od výše uvedeného nastavení úschovy. Protistrana, která si akcie vypůjčí, je povinna složit kolaterál v minimální výši 100 % z tržní ceny vypůjčených akcií. Každý obchodní den je kolaterál upraven v závislosti na tržní ceně vypůjčených akcií. Prostředky, které slouží jako kolaterál, musí IBKR držet odděleně a výhradně ve prospěch svých klientů. To znamená, že hodnota cenných papírů je kryta pro případ, kdy by protistrana nemohla vrátit vypůjčené akcie.

V současnosti jsou vaše aktiva chráněna před ztrátou prostřednictvím „UK Financial Services Compensation Scheme“ a „US Securities Investor Protection Corporation“. Pro více informací klikněte zde.

Migrace do IBIE má vliv na ochranná schémata investorů. Investoři nebudou již dále spadat pod britská a americká schémata, ale pod evropské kompenzační schéma. Směrnice požaduje, aby země EU vytvořily jedno či více investorských kompenzačních schémat, čímž zajistí minimální úroveň odškodnění investora ve výši 20.000 EUR. Všechny společnosti v Evropě, které poskytující investiční služby, musí do tohoto kompenzačního schématu patřit.

Nicméně finanční instrumenty a hotovost klientů jsou odděleny od vlastních aktiv IBKR. To byl případ IBUK a totéž platí pro IBIE. V důsledku toho nejsou tato aktiva k dispozici věřitelům IBIE a místo tohoto by byla vrácena klientům. Pokud IBIE nebude schopno z nepředvídatelných důvodů veškeré prostředky vrátit (např. podvod), ochranné schéma kompenzuje 90 % ztráty do maximální výše 20.000 EUR.

Jakožto carrying broker IBIE nabízí clearingové, vypořádací a depozitní služby pro introducing brokera LYNX. IBIE je dceřinou společností IBKR. IBKR, vlastnící provozní dceřiné společnosti, je registrovaným SEC brokerem-dealerem od roku 1994. IBKR je kótováno na akciové burze Nasdaq (ticker: IBKR) v USA. Na konsolidovaném základě, vlastní kapitál IBKR přesahuje částku 8,5 miliardy USD, což je více než 6 miliard USD nad rámec regulatorních požadavků. IBKR v roce 2019 reportovalo 1,2 miliardy USD zisku před zdaněním a žádné dlouhodobé zadlužení. Akcionáři nově vzniklých subjektů IBKR jsou veřejně obchodovaná společnosti Interactive Brokers Group, Inc. (18,5 %) a firemní zaměstnanci a jejich přidružené společnosti (81,5 %). Na rozdíl od většiny ostatních firem, ve kterých management vlastní poměrně malý podíl, se v IBKR podstatně podílí na negativních i pozitivních dopadech. Kvůli tomuto vlastnímu zájmu vedou společnost konzervativně. Navíc IBKR je kótována na burze Nasdaq a je hodnocena jako „BBB+ Outlook Positive“ společností Standard & Poor’s.

Díky propojení s IBIE je LYNX schopen klientům poskytnout přístup k 125 trhům v 31 zemích světa. Většina z těchto trhů umožňuje klientům obchodovat přímo s akciemi, opcemi, futures, strukturovanými produkty, dluhopisy, ETF a CFD. Klienti mají také přístup k 22 různým měnám.

Příkazy klientů zadané přes LYNX a sjednané k provedení u IBIE nejsou prodávány vysokofrekvenčním obchodníkům nebo market makerům. Přeprodej klientských příkazů třetím stranám, které působí jako prostistrany, má negativní vliv na skutečnou transakční cenu.

Klienti mají také přístup k vysokorychlostnímu systému nejlepších možných vypořádání (SmartRoutingSM) který je propojen s množstvím burz a trhů. Tato technologie skenuje různé burzy a snaží se směrovat objednávky na nejlepší trh s přihlédnutím k exekuční ceně, rychlosti a celkové ceně provedení.

Ve zkratce, LYNX je jakožto introducing broker IBIE schopen umožnit svým klientům obchodovat celosvětově s nejpokročilejší obchodní infrastrukturou.

Aby bylo možné nabídnout celosvětové obchodní příležitosti se všemi různými druhy finančních instrumentů, je investiční účet právně vytvořen pod IBIE, dceřinou společností IBKR. Je vyžadováno, aby jak hotovost, tak finanční instrumenty klientů, byly drženy odděleně od aktiv IBKR. Veškeré finanční pozice či finanční instrumenty uchovávané u finančních institucí třetích stran jsou vedeny ve prospěch klientů IBIE a jsou segregovány i v případě bankrotu brokera. IBKR využívá řadu bank k úschově klientské hotovosti, aby nedocházelo ke koncentraci rizika u jakékoliv instituce. IBKR také provádí rutinní kontroly těchto custody účtů klientů.

Brokerské společnosti se mohou vyhnout zpoždění spojenému s převodem vlastnictví a rychle provádět obchod za minimální náklady pomocí úschovy finančních nástrojů na „street name“. To znamená, že daný instrument je veden u správce na jméno IBKR, ale vlastnická práva patří příslušnému klientovi. V nepravděpodobném případě bankrotu věřitelé nebudou schopni získat přístup k majetku klientů z důvodu převládajících vlastnických práv klienta.

Pokud jsou finanční instrumenty financovány marží, mohu být vypůjčeny ostatním finančním institucím (například k umožnění prodeje na krátko). Když si klient půjčí peníze od IBKR k nákupu cenných papírů, může IBKR půjčovat akcie až do výše 140 % půjčky. V rozsahu, v jakém jakýkoliv klient udržuje maržovou půjčku u IBKR, je bezpečnost této půjčky zvýšena konzervativní maržovou politikou IBIE, která neumožňuje dlužníkovi upravit nedostatečnou marži v rámci dnů, jak povoluje regulace. Místo toho IBIE sleduje a jedná v reálném čase a automaticky likviduje pozice a splácí půjčky. Tím se dlužník dostává zpět do souladu s maržovými požadavky bez toho, aby IBIE či ostatní klienty vystavil riziku.

Protistrana, která si akcie vypůjčí, je povinna složit kolaterál v minimální výši 100 % z tržní ceny vypůjčených akcií. Každý obchodní den je kolaterál upraven v závislosti na tržní ceně vypůjčených akcií. Prostředky, které slouží jako kolaterál, musí IBKR držet odděleně a výhradně ve prospěch svých klientů. To znamená, že hodnota cenných papírů je kryta pro případ, kdy by protistrana nemohla vrátit vypůjčené akcie.

IBIE je dceřinou společností IBKR. Formálně společnost IBKR není v pozici, kdy by byla z legislativního hlediska zavázána k úhradě dluhů, pokud by IBIE bylo nuceno vyhlásit bankrot, nicméně ve finančním světě je záchrana dceřinné společnosti v těchto případech standardní praxí. Na konsolidovaném základě vlastní kapitál IBKR přesahuje částku 8,5 miliardy USD, což je více než 6 miliard USD nad rámec regulatorních požadavků. IBKR v roce 2019 reportovalo 1,2 miliardy USD zisku před zdaněním a žádné dlouhodobé zadlužení. Akcionáři nově vzniklých subjektů IBKR jsou veřejně obchodovaná společnosti Interactive Brokers Group, Inc. (18,5 %) a firemní zaměstnanci a jejich přidružené společnosti (81,5 %). Na rozdíl od většiny ostatních firem, ve kterých management vlastní poměrně malý podíl, se v IBKR podstatně podílí na negativních i pozitivních dopadech. Kvůli tomuto vlastnímu zájmu vedou společnost konzervativně. Navíc IBKR je kótována na burze Nasdaq a je hodnocena jako „BBB+ Outlook Positive“ společností Standard & Poor’s.

Vaše aktiva nejsou součástí rozvahy IBIE. V nepravděpodobném případě, kdy by IBIE zbankrotovalo, věřitelé nebudou schopni získat přístup k hotovosti a aktivům klientů z důvodu oddělení a úschovy finančních instrumentů a hotovosti. Klienti jsou tudíž schopni převést svá aktiva do jiné společnosti, jelikož nespadají pod pohledávky věřitelů. Pouze v nepravděpodobném případě, během nichž by oddělení klientské hotovosti a aktiv od vlastních aktiv IBKR nebylo zajištěno (např. podvod) a IBIE by nebylo schopno splnit své kompenzační povinnosti (např. bankrot) a tím pádem nebylo schopno navrátit investorům aktiva, v takovém případě by se systém ochrany investorů stal relevantním.

Jelikož je váš účet veden u IBIE, použilo by se Irské kompenzační schéma (www.investorcompensation.ie). Schéma kompenzuje 90 % ztráty do maximální výše 20.000 EUR.

Podobně jako v případě českého schématu, evropská směrnice o investorských kompenzačních schématech, přijatá v roce 1997, chrání investory poskytováním odškodnění, pokud investiční společnost nevrátí investorova aktiva. Směrnice požaduje, aby země EU vytvořily jedno či více investorských kompenzačních schémat, čímž zajistí minimální úroveň odškodnění investora ve výši 20.000 EUR. Všechny společnosti, které poskytující investiční služby, včetně nových subjektů IBKR v Irsku, Lucembursku a Maďarsku musí do tohoto kompenzačního schématu patřit.

V nepravděpodobném případě že by LYNX zkrachoval, v důsledku čehož by již LYNX nemohl dále plnit své závazky související s Klientskou smlouvou, se klienti mohou spolehnout na „Dutch Investor Compensation Scheme“, v nizozemštině ‘Beleggerscompensatiestelsel’ (BCS). LYNX participuje na BCS jako licencovaný subjekt.

Maximální kompenzace v rámci nizozemského investičního kompenzačního schématu je 20.000 EUR na klienta. Klienti si můžou nárokovat BCS v případě, pokud by LYNX neočekávaně zkrachoval a v důsledku špatného hospodaření či podvodu by LYNX již dále nemohl plnit své finanční závazky a prostředky nebo finanční instrumenty klientů by již nebylo možné navrátit.

Vzhledem ke skutečnosti, že klienti LYNX drží své finanční prostředky u IBIE, tak situace, že by LYNX nemohl vrátit prostředky či finanční instrumenty klientů nenastane.
Více informací o nizozemském kompenzačním schématu lze nalézt na webech AFM a DNB.