Brexit

Společnost LYNX uzavřela partnerství se společností Interactive Brokers (IB) se sídlem ve Velké Británii, spočívající v poskytování plnění příkazů a vedení investičních účtů pro klienty. S ohledem na (tvrdý) brexit očekáváme od IB řadu změn týkajících se struktury poskytovaných služeb pro evropské zákazníky před, k nebo po datu vypršení platnosti (31. prosince 2020) aktuálního přechodného období brexitu.

LYNX intenzivně zkoumá možné důsledky brexitu a pravidelně konzultujeme s naším partnerem IB a příslušnými úřady a regulátory možné dopady brexitu na naše služby. Důležité je, že neočekáváme žádné materiální důsledky pro naše zákazníky.

Níže naleznete další informace komunikované společností IB, včetně českého překladu.

Plánování brexitu – přehled migrace účtů IBKR

Vážený kliente,

Interactive Brokers Group („IBKR“) a její pobočka ve Velké Británii Interactive Brokers (U.K.) Limited („IBUK“) plánují konec přechodného období brexitu, aktuálně stanoveného na 31. prosince 2020, a připravují opatření pro naše evropské zákazníky. Naší prioritou je zajistit bezproblémový přechod a kontinuitu v poskytování zprostředkovatelských služeb našim zákazníkům s minimálním dopadem na Vás a s minimálními změnami.

Co se zatím stalo

V roce 2018 společnost IBKR založila společnost Interactive Brokers Luxembourg SARL (dále jen „IBLUX“) a zdárně dokončila proces autorizace v Lucembursku. IBLUX byl schválen v listopadu 2019, i když s některými důležitými omezeními v povoleném rozsahu podnikání.

S ohledem na náš rychle rostoucí business jsme rozšířili naši evropskou stopu a jsme v procesu vytváření dalších dvou entit se sídlem v Evropské Unii: Interactive Brokers Ireland Limited („IBIE“) a Interactive Brokers Central Europe Befekrerési ZRt („IBCE“). Proces licencování pro IBIE s Irskou Centrální Bankou je v plném proudu a očekáváme, že brzy vstoupíme do jeho finální fáze. Nedávno jsme zahájili licenční projekt v Maďarsku pro společnost IBCE.

Co se mění

Během příštích několika týdnů Vás IBKR požádá o svolení převést Váš účet z IBUK na jednu z entit IBKR se sídlem v Evropské Unii. V dalším sdělení upřesníme, zda Váš účet bude přesunut pod IBIE, IBLUX nebo IBCE („EU Brokers“). Převod do IBIE a IBCE podléhá licenci získané od příslušného národního regulátora.

Co to pro Vás znamená

Budete mít k dispozici následující možnosti:

  1. Převod všech Vašich IBUK účtů a příslušných zákaznických dohod buď na IBLUX, IBIE nebo IBCE. Výběr entity provede IBKR.; nebo
  2. Možnost odmítnout převod

Budou provedeny některé důležité regulační změny, které budou podrobně popsány v „Často kladených otázkách („FAQ)“. Předběžná verze tohoto dokumentu je k dispozici v našem Centru Podpory. Konečná verze, která bude obsahovat jasné informace o rozdílech mezi Vaším starým a novým účtem a popis všech služeb nebo ochran, které se mohou podstatně lišit, bude poskytnuta, až obdržíte aktualizovanou zákaznickou smlouvu.

Pokud nesouhlasíte s převodem svého účtu k jedné z uvedených EU entit nebo pokud neuděláte nic, může být Váš účet omezen v otevírání nových pozic nebo převodu nových aktiv. Vždy máte možnost převést svůj účet na brokera podle Vašeho výběru mimo IBKR Group.

Naším cílem je poskytovat kvalitní a kontinuální služby s minimálním dopadem i během přesunu účtu pod jinou entitu.

Oznámení o přesunu

Budeme s Vámi komunikovat před samotným přesunem Vašich účtů a poskytneme veškeré informace, které by mohly být podstatné. Neočekáváme však, že bude potřeba nějaké informace tohoto typu komunikovat.

Note: English text prevails

Brexit Planning – Overview of IBKR Account Migration

Dear Client,

Interactive Brokers Group (“IBKR”) and its UK affiliate Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IBUK”) have been planning for the end of the Brexit transition period, currently scheduled for 31st December 2020, and have been preparing alternative arrangements for our European customers. Our priority is to ensure a seamless transition and continuation in the provision of brokerage services to our customers with minimal disruption and minimal changes.

What has happened so far
In 2018 IBKR established Interactive Brokers Luxembourg SARL (“IBLUX”) and undertook an authorisation process in Luxembourg. IBLUX was approved in November 2019, albeit with some important constraints on the permitted scale of the business.

In consideration of our fast-growing brokerage business, we expanded our European footprint and are in the process of creating two additional brokers based in the European Union: Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”) and Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (“IBCE”). This licensing process for IBIE with the Central Bank of Ireland is well underway and we expect to enter its final stages shortly. More recently, we commenced a licensing project in Hungary for IBCE.

What is changing
Over the next few weeks, IBKR will be seeking your permission to transfer your account from IBUK to one of the IBKR brokers based in the European Union. We will specify, in our next communication, whether your account is eligible for transfer to IBIE, IBLUX or IBCE (“EU Brokers”). Transfer to IBIE and IBCE is subject to a license being obtained from the relevant National Competent Authority.

What this means for you
You will be provided with the following options:

  1. Migration of all of your IBUK accounts and the applicable Customer Agreements to either IBLUX, IBIE or IBCE, as determined by IBKR; or
  2. Opportunity to decline the transfer.

There will be some important regulatory changes, which will be detailed in a Frequently Asked Questions (“FAQ”) document. A preliminary version of this document is available on our Knowledge Base. A final version, which will include a clear statement of the differences between your old account and new account capabilities, and a description of any services or protections that may be substantively different, will be provided when you receive your updated Customer Agreement.

If you do not consent to the transfer of your account to the indicated EU Broker or do nothing, your account may be restricted from opening new transactions or transferring new assets. You always have the ability to transfer your account to a broker of your choice outside the IBKR Group.

Our goal is to provide a service with minimum interruption during this account migration, and minimal changes to your IBKR experience.

Notification of transfer

We will communicate with you prior to the actual transfer of your account(s) and provide any information that might be applicable (although we do not expect anything of substantial nature being communicated with this notification).

Často kladené otázky

V roce 2018 IBKR Interactive Brokers založilo lucemburskou entitu Luxembourg SARL („IBLUX“), která byla schválena v roce 2019. Dále probíhá otevření dvou nových entit v rámci EU, a sice Interactive Brokers Ireland Limited (“IBIE”) a Interactive Brokers Central Europe Befektetési ZRt (“IBCE”). Naším úmyslem je provést přesun všech klientů, kteří budou Brexitem postiženi, a to před 31.12.2020 pod jednu z těchto entit, domicilovaných v EU. Migrace k IBIE a IBCE podléhá souhlasu relevantních regulátorů.

Finální rozhodnutím zatím nepadlo. Očekáváme, že většina klientů ze západní Evropy bude přesunuta pod IBIE, klienti ze střední a východní Evropy pod IBCE a malá část klientů pod IBLUX. Kromě národnosti mohou být přesuny realizovány s přihlédnutím k dalším faktorům. Všem klientům bude komunikováno pod jakou entitu bude jejich účet přesunut, a to předtím, než dostanou požadavek k přesunu.

Skupina, která bude přesunuta, zahrnuje především obyvatele EU nebo firemní účty otevřené v zemi, která spadá do EU. Tyto účty aktuálně spadají pod entitu Interactive Brokers (U.K.) Limited (“IBUK”)

Jakmile bude vše připraveno k přesunu, obdržíte od nás oznámení a výzvu, abyste se přihlásili do Správy účtu. Jakmile tak učiníte, budou pro Vás k elektronickému podpisu připraveny nutné dokumenty, zejména klientská smlouva a disclaimery. Pokud nebudete reagovat na první výzvu, bude Vám e-mailem zasláno několik upomínek.

Pokud nebudete souhlasit s převodem k dané entitě, může na Vašem účtu dojít k omezení otevírání nových pozic a převodu pozic i prostředků na Váš LYNX účet. Je zde samozřejmě i možnost přesunout Váš účet mimo IBKR.

Pokud žádost nepotvrdíte Vaším elektronickým podpisem, Váš účet ponese stejné následky, jako pokud nebudete s přesunem Vašeho účtu souhlasit. Budou pro Vás platit podmínky dle aktuální smlouvy včetně maržových požadavků a poplatků a to do doby, než bude účet přesunut k jedné z nových IB entit, nebo k jinému brokerovi, nebo dokud nebude uzavřen.

Ne. Vaše uživatelské jméno i heslo zůstane stejné, stejně tak jako způsob, jakým máte Váš účet dvoufaktorově zabezpečen. Jediné, co se však změní, bude číslo Vašeho účtu.

Ano, přesun účtu nebude mít dopad na využívané platformy nebo správu účtu.

Ano, vše bude převedeno v okamžik migrace – s výjimkou nabíhajících úroků a nároků na dividendy. Tyto položky budou převedeny jakmile to bude možné. Nabíhající úroky budou odečteny v prvním týdnu následujícího kalendářního měsíce, dividendy Vám budou přesunuty na nový účet jakmile dojde k jejich vyplacení.

Váš stávající účet bude uzavřen poté, co dojde k přesunu všech pozic a veškeré hotovosti, včetně nabíhajících úroků a vyplacených dividend. Jakmile bude účet uzavřen, nebude možné na něm nadále obchodovat, ale administrativní část účtu (pro historické výpisy apod.) bude i nadále přístupná.

Nikoliv, pokud Váš účet nebude přesunut pod IBLUX. Díky lucemburské legislativě u těchto účtů nebude možné obchodovat FX na páku. Neočekáváme podobná legislativní omezení v případě přesunu pod IBIE nebo IBCE. Pokud se však nějaká omezení přece jen vyskytnou, budeme Vás informovat před žádostí o přesun Vašeho účtu.

Všechny příkazy budou rovněž přesunuty na Váš nový účet, nicméně doporučujeme je hned po přesunu zkontrolovat a ujistit se, že jsou v souladu s Vašimi úmysly.

PDT pravidlo umožňuje provést na maržovém účtu, kde je hodnota nižší než 25.000$, provést maximálně 3 intradenní obchody za 5 pracovních dnů. Toto pravidlo již platné nebude, protože účty pod IBIE, IBLUX nebo IBCE nebudou nadále provázány s US subjektem IB LLC.

Nikoliv, dostanete jeden výpis za období od 1.1.2020 k datu migrace a následně další výpis z Vašeho přesunuté účtu od data migrace k 31.12.2020.

Ne, žádné další náklady nejsou spojeny s migrací vašeho účtu ani s udělením vašeho souhlasu s touto migrací.

Kompletní seznam FAQ naleznete na stránce Interactive Brokers zde Interactive Brokers.