Kompletní průvodce pro obchodování s akciemi

Akcie jsou často jedním z prvních investičních aktiv, o které se člověk začne zajímat, když se rozhodne zhodnocovat vlastní volné prostředky. Pokud jste v bodě, že se chcete dozvědět od začátku, jak investice do akcií fungují, pak je tento komplexní průvodce určen právě pro vás.

Co jsou to akcie? Jak fungují akcie? Jak nakoupit akcie? Kde koupit akcie? Co je to broker? Jak vybrat bezpečného brokera? Co je to dividenda? Jak koupit akcie online? To vše se dozvíte v následujícím článku.

Obchodování akcií není složité, ale bez času věnovanému studiu se neobejdete. Abychom vám začátky maximálně zjednodušili, připravili jsme pro vás tohoto průvodce. Po jeho přečtení budete  mít potřebný přehled pro provedení vaší první investice do akcií.

Už se těším, jak začnu vydělávat a budu si moct koupit … .

Pokud si mnete ruce se slovy výše, chtěl bych vás hned z kraje upozornit, ať nečekáte žádné „zaručené tipy, které vám vydělají milion“. Hned první lekcí by pro vás totiž mělo být, že obchodování akcií nese určitou míru rizika, která znemožňuje určení jistého výdělku.

Tento průvodce se opírá o naše dlouholeté zkušenosti jak z obchodování akcií samotného, tak z pravidelného styku s investory s různými zkušenostmi i znalostmi. Cílem je vytvořit univerzální podporu pro všechny začínající i pokročilé investory.

Chcete-li se dozvědět co jsou to akcie a jak začít investovat do akcií, čtěte dále.

Investice do akcií

Co je akcie?

Akcie společnosti je cenný papír, který vydává akciová společnost.  Akcie představuje dílčí vlastnictví společnosti v poměru k celkovému počtu akcií. Podniky emitují (prodávají) své akcie, aby zvýšily finanční prostředky na provoz svých aktivit. Majitelem akcie je akcionář, který díky jejímu vlastnictví získává určitá práva.

Akcionář je oprávněn dostávat pravidelný podíl na zisku ve formě dividendy, dále je oprávněn podílet se na řízení společnosti hlasováním na valné hromadě a také může získat podíl v případě likvidace společnosti. Akcie vlastníka k ničemu nezavazuje, akcionáři neručí za závazky společnosti.

Typy akcií

Akcie se dělí z hlediska formy na dva základní typy, podle toho, jak jsou emitovány. Jedním z nich je akcie na majitele a druhým je akcie na jméno.

Akcie na majitele

Akcie na majitele je někdy označovaná jako akcie na doručitele a je bez omezení převoditelná. To znamená, že noví ani bývalí vlastníci nemají povinnost tento převod akciové společnosti hlásit. Akcie na majitele tedy v maximální míře uplatňují princip anonymního investování.

Akcie na jméno

Akcie na jméno jak už název napovídá je vydávána jen na jméno určité osoby (fyzické či právnické). V zaknihované podobě se převádí smlouvou a registrací podle § 21 zák. o cenných papírech. Její převoditelnost na jiného majitele mohou stanovy společnosti nějak omezit, nesmí tuto možnost ale úplně vyloučit.

Akciová společnost, která akcie na jméno vydala, má povinnost vést seznam akcionářů, které cenné papíry drží.

Z hlediska podoby pak je možné ještě akcie rozdělit na další dva typy a to akcie listinné a akcie zaknihované.

Akcie listinné 

Listinné akcie mají hmotnou, skutečnou podobu. Skládají se z tzv. pláště a kuponového archu. Plášť obsahuje jméno a sídlo společnosti, jmenovitou hodnotu akcie, její formu, datum emise, číselné označení a další detaily. Kuponový arch obsahuje kupóny, které ztělesňují právo na výplatu dividendy.

Akcie zaknihované

Zaknihované akcie nemají materiální podobu. Existují tedy pouze ve formě účetního záznamu v systému, který vede centrální depozitář cenných papírů.

Pro krátké shrnutí – typy akcií: akcie na majitele, akcie na jméno, akcie listinné a akcie zaknihované.

Druhy akcií

Známe tedy základní typy akcií (akcie na majitele, akcie na jméno, akcie listinné a akcie zaknihované). Na kapitálových trzích se lze ovšem setkat s několika tzv. druhy akcií.

Kmenová akcie

Kmenová akcie je nejobyčejnější a standardní podoba klasické akcie. Kmenové akcie umožňují majiteli využívat všech 4 práv, které jsou s držením akcií spojeny. Může se podílet na řízení společnosti, má právo na zisk společnosti, má právo na podíl na likvidačním zůstatku a má přednostní právo na upsání nových akcií v takové míře, že jeho základní podíl ve společnosti zůstane nezměněn.

Opakem kmenových akcií jsou prioritní akcie.

Prioritní (přednostní) akcie

Akciová společnost může ve svých stanovách definovat vydání tzv. prioritních (přednostních) akcií, se kterými jsou spojena přednostní práva na výplatu dividendy nebo na podíl na likvidačním zůstatku. Výměnou za to, ale vlastníci prioritních akcií mohou ztratit hlasovací právo v případě, že je z prioritních akcií vyplácena dividenda.

Zaměstnanecké akcie

Některé firmy mohou jako bonus svým zaměstnancům nabízet zaměstnanecké akcie. Takové akcie mohou mít nižší (výhodnější) cenu ale jsou s nimi spojená určitá omezení. Jsou zpravidla vydávány jako akcie na jméno a převoditelné jsou jen omezeně.

Mohou mít rovněž nějak omezenou možnost odprodeje (ne dříve než za 1 rok od nabytí). Zaměstnanecké akcie mohou obdržet jak současní, tak bývalí zaměstnanci, kteří odešli do důchodu.

Pro krátké shrnutí – druhy akcií: kmenová akcie, přednostní akcie a zaměstnanecká akcie.

[E-book ZDARMA]: 11 strategií největších investičních guru

Objevte jaká kritéria při výběru akcií jednotliví guru sledují a zjistěte jaké zhodnocení popsané strategie dosahují a naučte se 6 investičních zásad, které posunou Vaše investování dále.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

Jak fungují akcie?

Firma emituje akcie, aby získala kapitál pro financování svého chodu a dalšího rozvoje. Jedním ze způsobů, jak finanční prostředky získat, je právě vydání (neboli tzv. emise) akcií. Akcie mohou vydávat pouze akciové společnosti a vyjadřují vlastnictví v dané firmě.

IPO a emise akcií

Vydává-li společnost akcie úplně poprvé, jedná se o tzv. první veřejnou nabídku akcií označovanou jako IPO (z anglického Initial Public Offering). Tímto krokem se firma stává veřejně obchodovanou a její akcie se začínají obchodovat na burzách. Pakliže se akcie firmy již na burzách obchodují, může firma vydat (tzv. emitovat) další, dodatečné akcie a získat tak další kapitál.

Investice do akcií při IPO si získává pozornost u širokého investičního publika, jelikož se jedná o prvotní příležitost nákupu akcií firem, které jsou v dynamickém vývoji.

Co je upisování akcií?

Upisování akcií je proces, který se provádí při zakládání společnosti nebo při navyšování základního kapitálu společnosti. V podstatě to znamená získat akcie již při jejich vydání, přímo od společnosti. Jinou a nejčastější formou nabytí akcií je koupě už stávajících akcií na akciových trzích.

Emise akcií je způsob, jakým si firma zajišťuje kapitál pro další rozvoj a rozmach. Namísto toho, aby šla do banky a vzala úvěr, emituje nové akcie a prodá je veřejnosti. Majitelé akcií se stanou spoluvlastníky firmy a firma získá potřebné prostředky.

V případě, že firma již emitované akcie má, a chce provést emisi další, musí nově emitvvané akcie nejprve nabídnout stávajícím akcionářům.

LYNX TIP: Chcete se dozvědět více o IPO? Sledujte sekci věnovanou IPO, kde pravidelně publikujeme články věnované tématu IPO.

Podíl na vlastnictví

Ne každý akcionář, který akcie nakoupí ať už při IPO nebo později, má stejná práva a stejný podíl na vlastnictví. Rozdělování dividend se řídí dividendovou politikou, kterou si společnost vybere. Nárok na dividendu (podíl ze zisku) má každý, kdo akcie vlastní. Velikost dividendy se odvíjí od počtu vlastněných akcií.

Je-li velikost dividendy 50 Kč na akcii a vlastníte-li 10 akcií, náleží vám dividenda ve výši 500 Kč. Dividendy se vyplácí na roční, půlroční nebo kvartální bázi. Každá společnost si dividendovou politiku volí sama. Seznam vybraných firem, jejichž dividendy se chystají k vyplacení, můžete sledovat v přehledu blížících se dividend.

Co rozhoduje o hodnotě akcie?

Jak fungují akcie

Cena akcií se řídí stejnými zákony nabídky a poptávky jako jakékoliv jiné zboží nebo služby. Akcie a trhy jsou provázané. Je-li akcie na trhu žádaná, protože produkty nebo služby, které firma poskytuje jsou úspěšné, má i cena akcie tendenci růst.  Při investování do akcií je klíčové vybrat tituly se správným růstovým potenciálem.

Investováním do akcií kupujete část dané společnosti a se stáváte jejím spolumajitelem, proto je nezbytné věřit v budoucí vývoj firmy.

Pro pochopení mechanismu za růstem nebo poklesem ceny akcií je důležité mít na paměti, že cena akcií se odvíjí od budoucího očekávání ohledně dalšího vývoje společnosti. Akciové trhy mají vyšší stupeň efektivity trhu, což znamená, že v sobě diskontují minulé, aktuální i budoucí informace.

Jednoduše to znamená, že aktuální cena akcie v sobě již zahrnuje veřejné informace o minulém vývoji společnosti, ale také o aktuální situaci a o aktuálním očekávání.

V praxi to znamená, že pokud např. Apple zveřejní informaci, že v dalším kvartálu očekává růst tržeb o 10 %, pak se tato informace zahrne do aktuální ceny akcií. Když po ukončení kvartálu bude růst tržeb opravdu 10 %, akcie Apple nebudou mít tendenci růst, přestože se jedná o pozitivní vývoj. Avšak v tomto případě již byla tato informace očekávaná a tudíž byla zahrnuta do ceny akcií.

Rostoucí cena akcií je samozřejmě přáním každého investora. Stabilní růstové tempo zajistí kapitálový výnos, což znamená, že akcie je možné prodat za vyšší cenu, než za jakou byly nakoupeny a inkasovat tak rozdílový zisk označovaný jako kapitálový zisk.

Cena akcií má tendenci klesat, pokud se společnosti nedaří, reportuje neuspokojivá nebo horší než očekávaná kvartální data, očekává se že tržby či zisky společnosti budou do budoucna klesat a další.

Na cenu akcií mají ale vliv i jiné faktory, které firma nemůže vždy ovlivnit. Externí faktory jako je politické klima, inflace, úrokové sazby, daňová zátěž, ekonomické cykly nebo nepředvídatelné události typu válek, zemětřesení apod.

Nákup akcií s LYNX

Nakupujte či prodávajte akcie na více než 100 burzách po celém světě s kompletní nabídkou všech amerických, německých a dalších akcií s extrémně nízkými poplatky bez skrytých nákladů.

Nákup akcií za extrémně nízké poplatky již od od $5.

Obchodování s akciemi v roce 2020

Proč investovat do akcií?

Investice do akcií je považována za relativně bezpečnou a nízkorizikovou investici, ve srovnání s jinými investičními aktivy. Výhodou akciového investování bývá často vysoká likvidita trhů, která umožňuje nakoupit či prodat akcie prakticky kdykoliv. Nízké poplatky a možnost samostatného řízení portfolia jsou další plusy, které investice do akcií přináší.

Mezi nevýhody patří praktická nemožnost ovlivnění chodu společnosti, nízká informovanost retailových investorů a samozřejmě možnost bankrotu společnosti při extrémním vývoji.

proč investovat do akciíDlouhodobé zhodnocení akcií

Dlouhodobý růst ziskovosti je klíčovým faktorem, díky kterému je akciové investování tak populární. Základním odrazovým můstkem pro investování je obecně to, že ziskovost investice musí překonat inflaci.

Ta se nyní pohybuje kolem 2,5 % ročně, minimální zhodnocení skrze akciové investice musí být větší než 2,5 %.

Maximální roční zhodnocení stanoveno není, ale ti nejlepší investoři dosahovali hranice kolem 20 % každoročně a to dlouhodobě a s velkým kapitálem. Chcete-li se inspirovat, zkontrolujte příběhy a strategie nejznámějších investičních guru historie v sekci Investiční guru.

Možnost pravidelného příjmu ve formě dividendy

Roční procentuální zhodnocení akcií je jedna možnost, díky které lze na akciovém investování vydělat. Druhou možností jsou pravidelné výplaty dividend. Samozřejmě ne každá společnost dividendy vyplácí a ne všechny dividendy jsou ve stejné výši.

Výše dividendy se vyjadřuje pevnou sumou na jednu akcii (například 100 Kč na akcii) a je jedním z faktorů, které ovlivňují cenu akcie.

Její velikost se zpravidla odvíjí od zisku společnosti, ale existují i společnosti, které zisky nemají a dividendy vyplácí. Vyplácení pravidelných dividend je pro investory velmi vítaným faktorem, který v mnoha případech může rozhodnout, zda akcii koupí či nikoliv.

Čtěte také: S&P 500 index – Vše co musíte vědet o nejdůležitějším US indexu

Obchodování akcií jako diverzifikace osobních financí

Pro někoho může obchodování akcií představovat hlavní zdroj příjmu, pro jiného může jít pouze o určitou formu diverzifikace osobních financí. Obchodování akcií není složité a má oproti investování do nemovitostí nebo uměleckých děl řadu výhod (snadná dostupnost, nízké poplatky, vysoká likvidita,).

Navíc lze těžit nejen z rostoucích cen akcií, ale i z pravidelných dividend. Není divu, že investování do akcií získává popularitu u stále větší části veřejnosti, která hledá, kde své peníze zhodnotit.

Chcete získat zdarma tipy na zajímavé akcie a ETF?

Odebírejte pravidelný týdenní akciový newsletter Breakout Trader. Každý týden tip na obchodování čtyř světových akcií a vybraného ETF.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

Long signál na akcie BioNTec (BNTX)

Aktuální long signál na akcie BioNTec (BNTX). Zajímá vás, jaký potenciální zisk očekáváme z obchodu? Jaké je riziko potenciálního vstupu do pozice?

Číst dále

Long signál na WT Physical Silver ETF (VZLC)

Aktuální long signál na WT Physical Silver ETF (VZLC). Zajímá vás, jaký potenciální zisk očekáváme z obchodu? Jaké je riziko potenciálního vstupu do pozice?

Číst dále

Long signál na akcie Alphabet (GOOGL)

Aktuální long signál na akcie Alphabet (GOOGL). Zajímá vás, jaký potenciální zisk očekáváme z obchodu? Jaké je riziko potenciálního vstupu do pozice?

Číst dále

Co to je dividenda?

Dividenda představuje podíl na zisku, který společnost vyplácí svým akcionářům. Každý, kdo drží akcie společnosti, která dividendy vyplácí, má na její výplatu nárok. O termínu a výši výplaty dividendy rozhoduje valná hromada.

Jak funguje dividenda?

Dividenda představuje peněžitý tok, kterým společnost odměňuje své akcionáře. Výše dividendy je určena dividendovou politikou společnosti. Jedním z hlavních vlivů na stanovení výše dividendy je ziskovost firmy. Dividenda může být stabilní, stabilně rostoucí nebo vyriabilní dle výše zisku.

Na druhé straně je potřeba si uvědomit, že vyplacením dividend firma přijde o finanční prostředky, které by mohla jinak investovat do svého rozvoje a růstu. Dává tím investorům najevo, že prostředky, které vydělává, nedokáže lépe zhodnotit.

Dividenda - co to je?Dividenda se vyplácí v tzv. payment day (výplatní den). Aby měl akcionář na dividendu nárok, musí akcie držet ještě před výplatním dnem. Posledním dnem, ve kterém akcie musí držet, je tzv. ex-dividend date.

Řekněme, že firma vyplácí dividendu 1.5.2020, zároveň stanovuje, že abyste měli na její výplatu nárok, musíte akcii držet už ke dni 1.4.2020.

Pakliže akcii nakoupíte 2.4.2020, na dividendu nárok mít nebudete. Každá firma deklaruje, kdy tyto dny jsou a každý akcionář (či potenciální akcionář) si tato data může snadno zjistit.

Pro nutné pochopení důležitých dat pro dividendové investory se podívejte na jejich podrobné vysvětlení ve článku v Centru podpory.

Vyplácení dividendy probíhá jednoduše připsáním finančního toku na investiční účet každého investora, příp. u některých českých akcií se dividendy vyplácí složenkou. Firma dividendy vyplácí již z čistého zisku po odvodu daní.

Přijatou dividendu musí navíc investor zdanit ještě jednou jako vlastní kapitálový příjem. Danění probíhá podle platných sazeb. V České republice je sazba 15 %. Dividenda tedy podléhá dvojímu zdanění, což je důvod, proč je dividenda označována jako neefektivní nástroj pro přerozdělení firemních zisků svým akcionářům.

Stále větší část firem se tak spíše obrací na nakupování vlastních akcií za volné prostředky (tzv. buyback program).

Jak obchodovat s akciemi?

Investice do akcií probíhají na burzách po celém světě. Otázka, na kterou se mnozí začátečníci ptají zní: „Jak začít obchodovat s akciemi?“ V dnešní době se k nákupu či prodeji využívá především internetového prostředí, díky kterému lze z domova přes počítač či přes chytrý telefon koupit nebo prodat požadované tituly.

Pryč jsou doby, kdy se investoři překřikovali na burzovních parketech a pomocí gest pro nákup nebo prodej zadávali pokyny brokerům, kteří jim cenné papíry obstarali. Dnes se vše děje elektronicky, stačí několik kliknutí myší a můžete vlastnit akcie Apple, akcie Google, akcie Microsoft nebo jiné známé firmy.

Jediné, co k tomu potřebujete, je mít otevřený účet u brokera (analogie ke klasickému účtu bankovnímu) a přístup k internetu.

K obchodování s akciemi se využíva jak fundamentální, tak technická analýza. Fundamentální analýza je nástroj, jak zjistit reálnou hodnotu akcie. Snažít se najít tzv. vnitřní cenu akcie a tu porovnat s aktuální kurzem, který se na trhu nabízí. Je totiž rozdíl mezi tím, jaká je aktuální cena akcie na trhu, a mezi její skutečnou, reálnou (tedy „vnitřní“) cenou.

Je-li vnitřní hodnota akcie vyšší než tržní cena, pak je akcie podhodnocená a má cenu ji koupit. Je li vnitřní hodnota akcie nižší než aktuální tržní cena, je vhodné akcii prodat.

Stanovení vnitřní hodnoty může být dost sofistikovaná věda, která vyžaduje znalost čtení finačního výkaznictní, makroekonomických dat i globálních vlivů. Směr, který sleduje vnitřní hodnotu akcií se označuje jako hodnotové investování a jeho otcem je slavný Benjamin Graham, učitel Warrena Buffeta.

Technická analýza se pak snaží odhadnout vhodný moment nákupu z chování cenovéh grafu.

LYNX TIP: Podívejte se na LYNX Webinář na téma úpspěšného obchodování akcií optikou hodnotového investora

Co to je burza?

Burza je místo, na kterém se obchoduje s různými investičními nástroji podle předem stanovených pravidel. Jedná se o instituci, která organizuje a dohlíží na bezproblémový chod obchodů a na jejich správné vypořádání. Setkávají se zde dvě strany – investoři a emitenti:

 • Investoři mají možnost za svůj kapitál nakoupit investiční nástroje (akcie, opce atd.) s motivací budoucího zisku.
 • Emitenti mají možnost získat kapitál pro své další podnikání a rozvoj.

Emitent

Emitent je společnost či jiný oprávněný subjekt (např. centrální banka), který emituje (vydává) do oběhu peníze, ceniny (např. kolky) či cenné papíry (např. akcie, směnky atd.).

Příklad aktuálních hodnot burzovních indexů S&P 500, DAX a Nasdaq 100. Zdroj: Tradingview.com

Co to je burza?Jak funguje burza?

Nakupující vyjadřují ochotu nakoupit, jinými slovy poptávají určité investiční produkty (např. akcie Apple).

Prodávající vyjadřují ochotu prodat neboli nabízejí k prodeji určité investiční produkty. Střet nabídky a poptávky tvoří aktuální tržní cenu. Nevyváženost těchto sil způsobuje cenové fluktuace a rostoucí či klesající trendy.

Burza jakožto instituce dohlíží na to, že se vše děje v rámci pravidel a že nikdo nemá výhodu nad ostatními. Specifikuje i určité standardy obchodování (velikost objednávek).

Samotná burzovní infrastruktura je velmi komplexní síť výkonných počítačů, které neustále kótují nákupní a prodejní příkazy, provádí a zaznamenávají obchody, aktualizují tržní data apod.

Co je broker?

Broker je prostředníkem mezi investorem a burzou, na které probíhají obchody. Bez brokera žádné akcie není možné nakoupit, nemáte-li zaplacené křeslo přímo na burze. Broker je firma, která zprostředkovává burzovní obchody, které vy, jakožto obchodník, chcete učinit. Za provedené obchody si broker účtuje poplatky.

Co je to broker ?

Broker vám umožní otevřít si investiční účet na své vlastní jméno. Na něj si pošlete finanční prostředky, za které následně můžete akcie nakoupit.

Broker vám zároveň zajistí přístup k obchodní platformě, pomocí níž pokyny budete zadávat, zprostředkuje tržní data, abyste viděli aktuální ceny a pomůže vám zorientovat se v burzovní problematice.

Broker je váš partner při investování a obchodování na burze a takového partnera je potřeba si dobře vybrat.

Co by měl broker splňovat?

Dobrý broker by měl splňovat několik kritérií. Vzhledem k tomu, že se jedná o finanční instituci, musí být regulovaná platnými zákony a směrnicemi dané země. Brokerské společnosti působící v České republice podléhají dohledu ČNB.

Měla by to být společnost s dostatečnou kapitalizací, aby v případě nutnosti byla schopna krýt ztráty, které v důsledku nečekaných tržních výkyvů mohou přijít. Broker by měl určitě oddělovat svůj majetek od investičních účtů klientů a všechny investiční účty by měl mít pojištěné.

Jak investovat do akcií?

Rozhodli jste se, že chcete investovat, ale stále si pokládáte zásadní otázku: „Jak začít investovat do akcií?“ Níže jsou jednotlivé kroky, které je nutné provést, abyste mohli začít investovat do akcií.

Otevření účtu u brokera

Prvním krokem je otevření účtu u brokera. Bez brokera nelze mít přístup na burzu. Brokerský účet založíte stejně snadno jako běžný bankovní účet.

U LYNX stačí online vyplnit formulář, poslat oskenované identifikační údaje (dva průkazy totožnosti, výpis z účtu ze kterého půjde první depozit) a účet bude během pár dnů založen. Následně je obchodní účet založen a můžete na něj vložit první depozit ve vámi zvolené měně. Po připsání vkladu můžete obchodovat.

Jak nakoupit akcie?

Máte-li otevřený a nafundovaný brokerský účet, je na čase vybrat si konkrétní trh – akcii, kterou chcete nakoupit. Na výběr máte velké množství trhů, můžete si vybrat nějakou českou akcii (akcie ČEZ) nebo můžete nakoupit akcie zahraničních firem (Apple, Google, Coca-Cola, BMW a jiné).

Pro obchod s akciemi je potřeba znát jméno dané firmy, ISIN nebo symbol (ticker). Podle těchto údajů pro vás platforma příslušný trh vyhledá. Pro více informací, jak nakoupit akcie v platformě LYNX, se podívejte níže v přiloženém webináři.

Jak koupit akcie v platformě LYNX

Příklad obchodní platformy – LYNX Trading a zadávání obchodních příkazů

Kde koupit akcie?

Kde nakupovat akcie? Nejjednodušší a dnes nejpoužívanější způsob jak obchodovat je online. Abyste mohli nakupovat akcie, potřebujete k tomu obchodní platformu. Obchodní platforma je softwarová aplikace, kterou buď můžete nainstalovat do počítače nebo ji můžete používat přímo z webového rozhraní.

S obchodní platformou je potřeba se seznámit, abyste věděli, co a jak udělat, když chcete koupit akcie na stanovené ceně.

Takovéto seznámení, „ošahání“ obchodní platformy, bývá standardní součást každého kvalitního brokerského servisu. V LYNX vás platformou zdarma provedeme ihned po aktivaci obchodního účtu.

Zadávání pokynů v obchodní platformě

Zadání pokynu na nákup konkrétního trhu na určité ceně je základní znalost, kterou každý burzovní obchodník či investor musí mít. V principu se nejedná o nic složitého, během několika málo kliknutí myši je pokyn připraven a za pár vteřin odeslán na burzu. Tím se akcie nakoupí.

LYNX TIP: Sledujte pravidelné akciové analýzy ve vzdělávací a zpravodajské sekci zaměřené na akcie

Jak si vytvořit strategii na obchodování s akciemi?

Obchodování s akciemi je činností, která vyžaduje určitou snahu a chuť se naučit něco nového. Nikdo se jako investor nerodí a na investování neexistuje příliš formálního vzdělání. Akciové investování bychom mohli rozdělit na dva typy podle časového horizontu – dlouhodobé a krátkodobé.

Dlouhodobé investování vs. aktivní trading

Dlouhodobé investování se opírá především o fundamentální analýzu cenných papírů. Dlouhodobí investoři zpravidla sledují a analyzují finanční výkaznictví firmy, poměry různých ukazatelů (P/E ratio apod.), snaží se porozumět sektoru, ve kterém firma operuje, poznat blíže produkty a služby firmy a také její management apod.

Na základě toho vyberou ty správné tituly, které jsou aktuálně podhodnocené a levné, ale s potenciálem dlouhodobého růstu.

Mezi dlouhodobé investory patří většina velkých jmen (Benjamin Graham, Warren Buffett, Peter Lynch apod). Tito investoři neuvažují v řádech týdnů, měsíců, ba ani let, ale v řádech několika let a zpravidla jsou orientovaní směrem long – čili na nákupy akcií.

[E-book ZDARMA]: 11 strategií největších investičních guru

Objevte jaká kritéria při výběru akcií jednotliví guru sledují a zjistěte jaké zhodnocení popsané strategie dosahují a naučte se 6 investičních zásad, které posunou Vaše investování dále.

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.

Krátkodobé investování je určitou protivahou a jedná se spíše o aktivní obchodování, ať již swingové nebo intradenní. Krátkodobí tradeři se opírají více o technickou stránku, sledují cenové grafy a indikátory. Fundamentální složka může, ale nemusí být tolik důležitá.

Samozřejmě je vždy dobré znát co nejvíce informací o obchodovaném titulu. Krátkodobí tradeři také mnohem častěji akcie shortují – spekulují na pokles.

Diverzifikace portfolia

Diverzifikace je pojem, který vyjadřuje rozložení strategií a eliminaci rizika tím, že se nespoléhá pouze na jeden konkrétní investiční produkt, ale rozdělí se do více jednotlivých titulů. Známé přísloví „nenoste všechna vejce v jednom koši“ vyjadřuje ideu diverzifikace.

Diverzifikace slouží primárně pro omezení rizika. Je to ale dvousečná zbraň, jelikož s omezením rizika se omezuje i potenciální zisk. Jsou i investoři, kteří v diverzifikaci nevěří a naopak radí „vyberte ta správná vejce, dejte je do jednoho koše a ten střežte.“ Příkladem je Warren Buffet.

Začátečníkům je ale vhodné diverzifikaci doporučit. Diverzifikovat je možné portfolio skrze různé sektory. Aby měla diverzifikace smysl, pak je třeba rozdělit prostředky mezi tituly, které mají nízkou pozitivní korelaci. Je dobré vybrat tituly různých sektorů v různých zemích světa.

Psychologie psychologie a obchodování

Říká se, že psychologie investora je pro úspěch klíčovým faktorem. Psychologie určitě hraje důležitou roli, protože naše vnitřní pocity a myšlenky ovlivňují naše chování. Finanční trhy jsou místem, kde se psychologie promítá ve velké míře, především psychologie davová.

Člověk, jako tvor společenský, má přirozenou potřebu se družit a kopírovat chování ostatních.

Jen málokdo dokáže jít proti davu. Davová psychologie je poměrně snadno předvídatelná a finanční trhy jsou toho do velké míry odrazem. Cena zpravidla dělá přesný opak, než si myslí dav. Dav, veřejnost proto velmi často na burze ztrácí.

Psychologické nastavení tradera musí být určitým způsobem protichůdné tomu, co si myslí dav. Zároveň musí mít ale člověk dostatek pokory a síly přiznat si, že se mýlí a nepovedené obchody opustit. Vždy je potřeba mít plán a držet se ho. Vědět proč do obchodu vstupuji, s jakým cílem a tento plán dodržet.

Stanovení cílů

Stanovení realistických cílů v tradingu a obchodování je potřeba učit se hned od začátku. Ti nejlepší investoři dlouhodobě vydělávají na akciových portfoliích 20 % ročně. Bylo by asi naivní domnívat se, že já jako nováček dokážu zhodnotit účet o 100 % ročně. Samozřejmě, může se to stát – existují trhy, které mají vysokou volatilitu a nabízí vysoké potenciální zhodnocení.

Otázkou ale je s jakým rizikem. Jediný faktor, který lze na trhu kontrolovat, je riziko. Cíl vždy vychází z rizika a stanovit si příliš velký cíl znamená otevřít se příliš velkému riziku a hrozbě propadu hodnoty vlastních prostředků.

Jaké akcie obchodovat?

U LYNX je možné obchodovat online akcie téměř všech známých firem téměř po celém světě. Můžete obchodovat akcie americké, německé nebo čínské. Záleží pouze na vás.

Jak vybrat tu správnou akcii? To je otázka za milion. Nikdo nemá křišťálovou kouli a nikdo neví, kam se trhy vydají v budoucnu. Kterou akcii nakoupit musíte vědět hlavně vy, jakožto investor. Existují určité techniky oceňování akcii, modely fundamentální analýzy nebo nástroje analýzy technické.

Vše slouží jednomu účelu – najít ten správný titul, který se vydá požadovaným směrem. Sepsali jsme pro vás několik tipů jakožto úvod do technické analýzy, kterou můžete použít pro výběr správné akcie. Případně se můžete nechat inspirovat tím, jak vybírají akcie tzv. investiční guru, kteří na akciových trzích dlouhodobě profitují.

Načasování vstupu

Vstup do trhu je první a nejdůležitější krok v tradingu a v investování jakéhokoliv druhu. Vybrat správne akcie a trhy ve správnou dobu je součástí úspěšné investiční strategie. Správné načasování vstupu je klíčové tím víc, čím kratší investiční horizont máte. Pakliže chcete investovat dlouhodobě, načasování vstupu je spíše druhořadé.

Vypomoci sice může technická analýza, ale nakonec příliš nezáleží na tom, zda koupíte na ceně 100 nebo 101. Obecně lze doporučit nakupovat po větších propadech, ale takový nemusí vždy přijít a můžete ztratit investiční příležitost.

V případě, že obchodujete krátkodobě, swingově nebo dokonce intradenně, je načasování vstupu důležitější. V takových případech se používají různé přístupy technické analýzy. V intradenním obchodování je načasování vstupu velmi důležité a často je určující pro dosažení zisku nebo ztráty.

Možnost diverzifikace přes tzv. ETF

Velmi populární odnoší akciového investování je investování do ETF. ETF je zkratka anglického Exchange Traded Funds neboli burzovně obchodovaných fondů. ETF jsou obdobou standardních podílových fondů, avšak jedná se o fondy obchodované na burze.

ETF fondy fungují tak, že nakupují akcie společností, které působí v určitém sektoru a následně vydají akcie své, které se obchodují na burze. Fond nakoupí akcie společností, které například těží ropu. Pakliže z nějakého důvodu chcete spekulovat na nárůst cen ropy, ale nechcete koupit akcie jedné konkrétní ropné společnosti, máte možnost koupit „ropné ETF“.

Výhoda investování do ETF trhů je ta, že ETF díky diverzifikaci zahrnuje celý ropný sektor. Nevýhodou je možnost odevzdání potenciálního profitu, pokud některá či některé akcie ze sektoru nebudou dostatečně silné.

Upozornění: Dne 18.6.2018 bylo všem obyvatelům ČR omezeno obchodování s americkými burzovně obchodovanými fondy (ETF). 

Následující článek s názvem „Jak i nadále obchodovat US ETF?“ vám představí varianty, jak tyto produkty i nadále obchodovat – ať už přímo v USA, nebo na burzách v EU.

Obchodovat lze ovšem stále také evropské ETF. Tipy na ně naleznete v článku „Jaká ETF obchodovat v Evropě?“.

LYNX TIP: Chcete se dozvědět více o investování do ETF? Sledujte sekci věnovanou ETF, kde pravidelně publikujeme články věnované ETF.

Chcete mít přehled o dění na světových burzách?

Vše co potřebujete vědět do dalšího týdne se dozvíte v LYNX Týdenním přehledu. Obdržíte jej každou neděli v 10:30.

Vyplněním svých údajů a kliknutím na tlačítko výše souhlasíte, že LYNX uloží tyto data a může Vás kontaktovat e-mailem nebo telefonicky kvůli marketingovým účelům. Telefonická komunikace může být nahrávána z důvodů zkvalitňování našich služeb. Souhlasíte se zpracováním vašich údajů dle Prohlášení o ochraně osobních údajů. Odhlásit se můžete kdykoliv na marketing@lynxbroker.cz.
Zprávy z burzy → Týdenní makroekonomický přehled

Kde se inspirovat na investice do akcií?

Níže je několik webů, které považuji za velmi užitečné pro každého akciového investova.

 • Kurzy & Grafy akcií a indexů na webu LYNX – Historické grafy i aktuální kotace, včetně podstatných klíčových fundamentálních dat a dividendové historie a navíc srovnání s ostatními akciemi v sektoru.
 • FinViz – Pokročilý akciový scanner, který umožňuje vyhledat akcie dle vybraných paramentrů.
 • Seeking Aplha – Výborný zdroj pro sledování nových zpráv ze světa akcií.
 • Blížící se kvartální výsledky firem na webu LYNX – Získejte přehled, které společnosti budou v nejbližší době zveřejňovat své kvartální výsledky (earnings), které mají zpravidla vliv na pohyb cen akcií.
 • Blížící se dividendy na webu LYNX – Objevte, které akcie se blíží svému ex-dividend date, což je klíčové datum pro získání dividendy od dané společnosti.
 • IPO kalendář na webu LYNX – Objevte, kdy která společnost vstupuje na burzu a které IPO už proběhly
 • Otevírací doba burz na webu LYNX – Zjistěte, kdy je možné obchodovat na vašich oblíbených trzích.
 • Burzovní prázdniny na webu LYNX – Mějte přehled, kdy jsou burzy uzavřené.
 • Úrokové sazby centrálních bank na webu LYNX – Mějte přehled o aktuálních  úrocích centrálních bank jako jsou FED, ECB, BoJ, Boe či PBC
 • Investopedia – Jak název napovídá – slouží jako Wikipedie pro investiční svět. Nabízí detailní vysvětlení všech investičních pojmů.

Oblíbeným nástrojem pro inspiraci je investiční newsletter Breakout Trader, který LYNX připravuje každé úterý a bezplatně jej nabízí zaregistrovaným investorům. Registrujte se na www.lynxbroker.cz/breakout-trader

Začínající i pokročilí investoři mohou sbírat inspiraci a především kvalitní osvědčené poznatky z trhu v obsáhlém investičním e-booku 11 super strategií investičních guru, který LYNX nabízí investorům ke stažení zdarma na www.lynxbroker.cz/guru-ebook. Objevíte v něm recepty na úspěch, jaké využívají ti nejúspěšnější světoví investoři. 

Chci obchodovat akcie, co dále?

Začít akcie obchodovat můžete během několika dní z pohodlí domova a plně online. Stačí si otevřít účet u brokera, který má přístup na akciové burzy. Akci a trhy tak můžete mít pod kontrolou odkudkoliv.

Můžete být akciových investorem, který je spíše konzervativní a nakoupit ověřené tituly (akcie Apple, Google, Coca-Cola), které budou pravidelně nést zisk ve formě dividendy. Nebo můžete být více spekulativním a nakoupit nově se rodící trhy (např. kryptoměnové akcie, marihuanové akcie a ETF, lithiové akcie) s výraznějším potenciálem zisku.

Případně můžete navzájem kombinovat. Vše záleží jen na vás, investiční možnosti jsou u LYNX téměř neomezené.

Zaujala vás možnost investice do akcií?

Obchodujte na více než 100 burzách po celém světě s kompletní nabídkou všech amerických, německých a dalších akcií s extrémně nízkými poplatky bez skrytých nákladů.

IPO Instacart: Ovládne platforma pro nákupy akciový trh?

Co je Instacart a čím se zabývá? Jaké jsou důvody pro IPO? Jaký dopad měl koronavirus na vývoj tržeb? Vyplatí se investice do akcií? Zjistěte vše potřebné!

Číst dále

Investice do zlata: 4 nejlepší akcie těžařů zlata v roce 2021!

✅ Zlatá horečka je tady! Jaký je aktuální vývoj ceny zlata? Jak investovat do zlata v roce 2021? 4 tipy na nejlepší zlaté akcie jen pro vás! ✅

Číst dále

IPO Airbnb již 10. prosince: Vše, co musíte znát před nákupem akcií!

Aktuální vývoj, cena za akcii, hodnota společnosti i důvody a datum pro vstup na burzu. Při ceně $ 60 za akcii Airbnb získá až $ 3,1 miliardy!

Číst dále

Lukáš Koťátko

Lukáš Koťátko

Na finančních trzích se aktivně pohybuje od roku 2013. Obchoduje intradenní futures na americké akciové indexy.

Začněte využívat mnoha výhod LYNX

LYNX má mnoho výhod pro každého – přesvědčte se o tom v informačním balíčku.

Information package image
Informační balíček je zasílán zdarma a obsahuje:
 • Brožuru s podrobnými informacemi
 • Formulář k otevření účtu
 • Přehled tarifů
 • Navíc zdarma investiční e-book 11 super strategií největších investičních guru
Contact icon Zavolejte nám zdarma
800 877 877
Contact icon Napište nám na
info@lynxbroker.cz
Contact icon Spojte se s námi na
CHAT
Contact icon Pište nám na WhatsApp
735 00 08 05