Jedním z investičních vehiklů, který mohou profesionální asset manageři využívat, je fond kvalifikovaných investorů („FKI“). Jeho možnosti jsou v oblasti investování a tradingu co do rozsahu prakticky neomezené. FKI např. může investovat do akcií, zabývat se komplexními opčními strategiemi na indexy nebo algo tradingem futures. Ale i do nemovitostí, private equity nebo uměleckých děl (např. sbírky, obrazy aj.).

FKI poskytuje investorům efektivní mechanismy, mezi které patří například dohled depozitáře, nezávislé oceňování, povinný audit a rovné zacházení s investory. Další z výhod je možnost veřejné nabídky fondu kvalifikovaných investorů a tedy jeho aktivní propagace. Pro některé typy FKI pak může platit snížená daňová sazba 5 % daně z příjmů.

Jak samotný název napovídá, je fond určen pouze kvalifikovaným investorům. Níže uvádíme obecné informace k FKI.

FKI představuje jeden z možných způsobů investování, který je opatřen zákonnými normami a je určený jen kvalifikovaným investorům. FKI se např. od podílových fondů mohou lišit tím, že mají bohatší investiční možnosti a široké spektrum různých možných investičních záměrů – nabízejí k použití nejrůznější specifické investice. Tím mohou představovat vhodný prostředek pro diverzifikaci majetku.

Kdo je kvalifikovaný investor?

Kvalifikovaný investor je vymezen a definován dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZISIF“).

Podmínky pro FKI jsou uvedeny v ZISIF. Orgánem dohledu je Česká národní banka. FKI mohou být např. samosprávné, ale i nesamosprávné (tj. obhospodařované např. licencovanou investiční společností).

V obou případech je třeba zajistit výkon činností, které se dělí do dvou základních skupin – na oblast obhospodařování (zejména řízení investic a rizik) a oblast administrace (zejména účetnictví, oceňování, vydávání cenných papírů, poskytování informací investorům, reporting a výkaznictví). Každý obhospodařovatel FKI podléhá také povinnému vnitřnímu auditu a musí mít zajištěnou efektivní činnost Compliance.

Rozsah povinností kladených na obhospodařovatele a administrátora vedou často zakladatele FKI ke svěření některých činností investiční společnosti, která má v této oblasti potřebné licence a praxi.

SICAV jako možná forma fondu kvalifikovaných investorů

Zkratka SICAV znamená „Societe d’Investissement A Capital Variable“. Jedná se o akciovou společnost (dále jen „a.s.“) s proměnným základním kapitálem, která vydává akcie, s nimiž je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti, a jejíž obchodní firma obsahuje označení „investiční fond s proměnným základním kapitálem“, které může být nahrazeno zkratkou „SICAV“. Akciovou společností s proměnným základním kapitálem může být pouze investiční fond.

SICAV vydává dva druhy akcií – investiční a zakladatelské, je zde tedy oddělena investiční a zakladatelská část fondu. Akcie investiční představují podíl investora na FKI. Akcie zakladatelské slouží k ovládání společnosti. Jako jediná forma může SICAV vytvářet libovolný počet podfondů, které se můžou lišit v investičních strategiích.SICAV má vlastní právní subjektivitu a představuje efektivní vehikl pro kolektivní investování. SICAV tak realizuje svou obchodní strategii a sbírá si postupně vklady jednotlivých investorů.

Čtěte také >> Alternativní investiční fond dle §15 ZISIF

Srovnání fondu kvalifikovaných investorů a fondu dle §15 ZISIF

 Fond dle §15Fond kvalifikovaných investorů
Minimální výše kapitálu fondunení stanovenapodmínky naleznete v ZISIF
Maximální výše kapitálu fonduje stanovennení stanovena
Minimální výše investicenení stanovenapodmínky naleznete v ZISIF
Veřejná nabídkanení možnáje možná
Obecná odhadovaná časová náročnost založení fonduaž 6 týdnůaž 20 týdnů
Obecné odhadované náklady na založení fonduaž 50 000 Kč a výšeaž 100 000 Kč a výše
LYNX zprostředkovaný účet na míru
Individuální poplatková struktura

Poplatky pro investory do FKI

Při založení FKI se poplatky odvíjí od složitosti a rozsahu registrace.

Námi publikované informace, které uvádíme na našich webových stránkách k tomuto typu fondu jsou vydány výlučně pro veřejnost a nepředstavují tak investiční poradenství nebo investiční doporučení poskytnuté společností LYNX zákazníkům. Věnujte prosím také svou pozornost Právnímu prohlášení (naleznete zde)  a publikovaným informacím a dokumentům, které naleznete zde. Další detailnější pokyny, stanoviska a informace naleznete také na webu ČNB.

Níže uvádíme modelové příklady možných poplatků:

 • Vstupní poplatek při vstupu investora do fondu kvalifikovaných investorů. Nejčastěji se pohybuje mezi 1 % až 3 % z investované částky, byť určitě naleznete i výjimky na trhu.
 • Výstupní poplatek, který je využit pouze v případě, že investor vystoupí z fondu kvalifikovaných investorů dříve, než je investiční horizont fondu.

Nákladem FKI mohou být dále tyto poplatky:

 • Poplatek za správu fondu, tzv. management fee, počítaný z objemu investičního kapitálu.
 • Výkonnostní poplatek, tzv. performance fee, počítaný ze zhodnocení fondu.

Čtěte také >> 5 nejúspěšnějších hedge fondů historie

Co může LYNX nabídnout pro váš fond kvalifikovaných investorů?

 • Oproti bankám nižší poplatky za obchod a tedy snížení nákladovosti fondu kvalifikovaných investorů
 • Nejširší nabídka trhů a instrumentů v ČR (100+ trhů ve 30 zemích)
 • Zázemí Interactive Brokers
 • Přímý přístup na burzy, exekuce pokynů v řádu milisekund díky systému SMART
 • Profesionální software s možnostmi individuálního nastavení a přizpůsobení
 • Více než 60 typů inteligentních příkazů
 • Napojení externích analytických SW přes API jako např. Bloomberg Terminal, Ninja Trader, Sierra Chart, excel a v neposlední řadě i vlastní software.

Díky více než 10 rokům na trhu v několika evropských zemích má společnost LYNX bohaté zkušenosti s poskytováním řešení v této oblasti. Díky vzrůstající poptávce po službách tohoto typu společnost LYNX vytvořila nové oddělení LYNX Pro, které se na tento segment trhu specializuje. Pokud máte zájem o více informací či osobní schůzku, obraťte se na zkušené LYNX Pro specialisty na pro@lynxbroker.cz nebo kontaktujte LYNX Pro na telefonním čísle +420 234 262 555.

Broker pro profesionální a institucionální klienty

Článek byl aktualizován LYNX a redigován Amista investiční společnost, a.s., která je jednou z největších investičních společností zakládající a spravující obhospodařované i samosprávné FKI v České republice. Spravuje přes 74 FKI s celkovými aktivy přes 59 mld. CZK.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart