Fond kvalifikovaných investorů
Jedním z investičních vehiklů, který mohou profesionální asset manageři využívat, je fond kvalifikovaných investorů (FKI). Jeho možnosti jsou v oblasti investování a tradingu co do rozsahu prakticky neomezené. Fond kvalifikovaných investorů může investovat do akcií, zabývat se komplexními opčními strategiemi na indexy nebo algo tradingem futures. Ale i do nemovitostí, private equity nebo uměleckých děl.

Fond kvalifikovaných investorů poskytuje investorům mechanismy, mezi které patří například dohled depozitáře, nezávislé oceňování, povinný audit a rovné zacházení s investory. Další z výhod je možnost veřejné nabídky fondu kvalifikovaných investorů a tedy jeho aktivní propagace. Pro některé typy fondů kvalifikovaných investorů pak platí snížená daňová sazba 5 % daně z příjmů.

Jak název fond kvalifikovaných investorů napovídá, je určen pouze kvalifikovaným investorům. Čtěte dále pro komplexní seznámení s těmito fondy.

Fond kvalifikovaných investoru

Co to je fond kvalifikovaných investorů (FKI)?

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) představuje způsob investování, který je opatřen zákonými normami a je určený jen kvalifikovaným investorům. Fondy kvalifikovaných investorů se od podílových fondů liší tím, že mají bohatší investiční možnosti – nabízejí k použití nejrůznější specifické investice. Tím představují vhodný prostředek pro diverzifikaci majetku.

Kdo je kvalifikovaný investor?

Dle zákonu č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (dále „ZISIF“) v ust. § 272 odst. 1 písm. i) je upraveno, kdo je kvalifikovaným investorem.

Podmínky jsou následující:

 • Osoba investující alespoň € 125.000 (popř. český ekvivalent);
 • Osoba investující minimálně 1.000.000 CZK, a která prošla ověřením vhodnosti prostřednictvím investičního dotazníku, kde investor prokazuje, zda má pro danou investici dostatečné finanční zázemí a odborné znalosti; nebo
 • Profesionální investor (finanční instituce).

Jaké specifické povinnosti musí fond kvalifikovaných investorů plnit?

Samotná registrace obhospodařovaného fondu kvalifikovaných investorů (FKI spravován licencovanou investiční společností) u ČNB trvá v řádu několika týdnů. Registrace samosprávného fondu kvalifikovaných investorů se odvíjí od licenčního řízení u ČNB.

Do jednoho roku od vzniku fondu kvalifikovaných investorů
musí fond získat kapitál v minimální výši €1,250 mil. EUR (s výjimkou FKI investujících do obchodních účastí, zde platí limit € 1 mil. EUR).

Další povinnosti pro fond kvalifikovaných investorů se odvíjejí především od toho, jestli je fond samosprávný nebo obhospodařovaný investiční společností.

Samosprávný vs obhospodařovaný fond kvalifikovaných investorů

V okamžiku, kdy se rozhodnete založit fond kvalifikovaných investorů, budete postaveni před volbu, jestli správu fondu kvalifikovaných investorů svěřit licencované investiční společnosti (obhospodařované FKI), nebo si tuto činnost zajišťovat sami (samosprávné FKI).

V obou případech je třeba zajistit výkon činností, které se dělí do dvou základních skupin – na oblast obhospodařování (zejména řízení investic a rizik) a oblast administrace (zejména účetnictví, oceňování, vydávání cenných papírů, poskytování informací investorům, reporting a výkaznictví). Každý obhospodařovatel fondu kvalifikovaných investorů podléhá také povinnému vnitřnímu auditu a musí mít zajištěnu činnost compliance.

Rozsah povinností kladených na obhospodařovatele a administrátora vedou často zakladatele fondu kvalifikovaných investorů ke svěření některých činností investiční společnosti, která má v této oblasti potřebné licence a praxi.

Formy fondu kvalifikovaných investorů

Nejrozšířenější formou fondu kvalifikovaných investorů v České republice je SICAV (Societe d’Investissement A Capital Variable), tj. akciová společnost s proměnným základním kapitálem. Tato forma akciové společnosti je vyhrazena výhradně investičním fondům bez ohledu na jejich investiční strategii a nemůže být použita pro běžnou obchodní společnost.  SICAV vydává dva druhy akcií – investiční a zakladatelské, je zde tedy oddělena investiční a zakladatelská část fondu. Jako jediná forma může SICAV vytvářet libovolný počet podfondů, které se můžou lišit v investičních strategiích.

Další oblíbenou formou v České republice je podílový fond, který však není právnickou osobou, ale pouze souborem majetku zavěšený pod investiční společností. Z toho vyplývá povinnost podílového fondu být pouze v obhospodařovaném režimu.

Čtěte také >> Investiční fond dle §15 ZISIF

Srovnání fondu kvalifikovaných investorů a fondu dle §15 ZISIF

 Fond dle §15Fond kvalifikovaných investorů
Minimální výše kapitálu fondunení stanovenapodmínky naleznete v ZISIF
Maximální výše kapitálu fonduje stanovennení stanovena
Minimální výše investicenení stanovenapodmínky naleznete v ZISIF
Veřejná nabídkanení možnáje možná
Obecná odhadovaná časová náročnost založení fonduaž 6 týdnůaž 20 týdnů
Obecné odhadované náklady na založení fonduaž 50 000 Kč a výšeaž 100 000 Kč a výše
LYNX zprostředkovaný účet na míru
Individuální poplatková struktura

Poplatky pro investory do fondu kvalifikovaných investorů

Poplatky, které hradí investor ve fondu kvalifikovaných investorů jsou ve většině případů tyto:

 • Vstupní poplatek při vstupu investora do fondu kvalifikovaných investorů. Nejčastěji se pohybuje mezi 1 % až 3 % z investované částky, byť určitě naleznete i výjimky na trhu.
 • Výstupní poplatek, který je využit pouze v případě, že investor vystoupí z fondu kvalifikovaných investorů dříve, než je investiční horizont fondu.

Nákladem fondu kvalifikovaných investorů jsou dále tyto poplatky:

 • Poplatek za správu fondu, tzv. management fee, počítaný z objemu investičního kapitálu.
 • Výkonnostní poplatek, tzv. performance fee, počítaný ze zhodnocení fondu.

Proč založit fond kvalifikovaných investorů LYNX?

 • Možnost podpory při založení fondu kvalifikovaných investorů a individuální nastavení účtu
 • Oproti bankám nižší poplatky za obchod a tedy snížení nákladovosti fondu kvalifikovaných investorů
 • Nejširší nabídka trhů a instrumentů v ČR (100+ trhů ve 30 zemích)
 • Zázemí Interactive Brokers
 • Přímý přístup na burzy, exekuce pokynů v řádu milisekund díky systému SMART
 • Profesionální software s možnostmi kustomizace
 • Více než 60 typů inteligentních příkazů
 • Napojení externích analytických SW přes API jako např. Bloomberg Terminal, Ninja Trader, Sierra Chart, excel a v neposlední řadě i vlastní software.

Jak založit fond kvalifikovaných investorů?

Díky více než 10 rokům na trhu v několika evropských zemích má společnost LYNX bohaté zkušenosti s poskytováním řešení a poradenství v této oblasti. Díky vzrůstající poptávce po službách tohoto typu společnost LYNX vytvořil nové oddělení LYNX Pro, které se na tento segment trhu specializuje a společně s AMISTA investiční společností dokáže vytvořit individuální fond kvalifikovaných investorů dle požadavků klienta. Klientům dokážeme společně pomoci se všemi kroky od založení společnosti, zajištění registrace až po otevření a nastavení obchodního účtu dle požadavků klienta.

Pokud máte zájem o více informací či osobní schůzku, obraťte se zkušené LYNX Pro specialisty na pro@lynxbroker.cz nebo kontaktujte LYNX Pro na telefonním čísle +420 234 262 555.

Broker pro profesionální a institucionální klienty

LYNX Vám zajistí komplexní služby v oblasti založení fondu, nastavení účtu dle Vašich potřeb a nejširší nabídku trhů a instrumentů v ČR.

Více o LYNX PRO


Článek byl po právní stránce redigován Amista investiční společnost, a.s., která je jednou z největších investičních společností zakládající a spravující obhospodařované i samosprávné fondy kvalifikovaných investorů v České republice. Spravuje přes 65 fondů kvalifikovaných investorů s celkovými aktivy přes 50 mld. CZK.

--- ---

--- (---%)
Mkt Cap
Vol
Denní maximum
Denní minimum
---
---
---
---

Displaying the --- graf

Displaying today's chart